آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,319,729,764 42,289,271,872,960 Rls. 1,702,060,867 $
2 1392 هند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 1,167,365,774 18,004,487,329,349 Rls. 724,323,061 $
3 1392 هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 42,579,829 4,858,096,295,045 Rls. 195,664,092 $
4 1392 هند 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 178,786,000 2,224,907,982,793 Rls. 89,412,265 $
5 1392 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 17,076,532 1,924,303,123,377 Rls. 77,650,864 $
6 1392 هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 318,966 1,141,659,804,143 Rls. 45,763,793 $
7 1392 هند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 12,827,987 1,112,147,143,584 Rls. 44,757,731 $
8 1392 هند 10039000 جو باستثناي دانه جو 125,370,727 1,017,655,782,545 Rls. 41,032,501 $
9 1392 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 7,265,199 871,127,254,795 Rls. 34,990,423 $
10 1392 هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 35,678,551 781,222,472,247 Rls. 31,420,734 $
11 1392 هند 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 36,298,952 587,152,111,437 Rls. 23,669,802 $
12 1392 هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 21,763,678 513,659,778,573 Rls. 20,672,863 $
13 1392 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 7,648,988 470,905,075,976 Rls. 18,986,379 $
14 1392 هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 40,751,990 445,560,772,900 Rls. 17,909,925 $
15 1392 هند 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 7,714,278 434,924,269,649 Rls. 17,470,681 $
16 1392 هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,563,977 424,156,235,070 Rls. 16,890,414 $
17 1392 هند 52052300 نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 4,385,085 379,838,373,800 Rls. 15,247,182 $
18 1392 هند 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 18,418,522 375,837,709,075 Rls. 15,143,486 $
19 1392 هند 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 13,377,000 370,018,729,248 Rls. 14,822,539 $
20 1392 هند 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 5,360,209 361,688,345,697 Rls. 14,585,379 $
21 1392 هند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 11,983,283 337,415,103,016 Rls. 13,582,992 $
22 1392 هند 10051020 دانه ذرت دامي . 41,795,856 334,809,478,119 Rls. 13,461,695 $
23 1392 هند 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 1,318,680 331,386,873,685 Rls. 13,323,672 $
24 1392 هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 6,935,863 326,026,676,874 Rls. 13,155,716 $
25 1392 هند 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 9,267,527 308,273,088,185 Rls. 12,437,768 $
26 1392 هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,575,091 308,056,224,017 Rls. 12,397,716 $
27 1392 هند 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 5,806,387 307,750,188,686 Rls. 12,396,710 $
28 1392 هند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 4,081,542 285,455,112,421 Rls. 11,450,309 $
29 1392 هند 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,556,742 278,803,713,171 Rls. 11,214,065 $
30 1392 هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 12,077,744 277,096,808,740 Rls. 11,146,288 $
31 1392 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 9,888,800 273,842,276,693 Rls. 10,951,892 $
32 1392 هند 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 913,306 269,904,963,809 Rls. 10,872,597 $
33 1392 هند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 3,822,415 264,692,772,765 Rls. 10,642,792 $
34 1392 هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 6,072,685 264,206,685,166 Rls. 10,626,226 $
35 1392 هند 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 199,446 260,700,031,964 Rls. 10,482,423 $
36 1392 هند 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 3,243 259,578,254,986 Rls. 10,432,790 $
37 1392 هند 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 15,305,374 255,255,989,244 Rls. 10,271,585 $
38 1392 هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 8,817,000 241,391,783,514 Rls. 9,731,790 $
39 1392 هند 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 5,828,652 233,988,280,722 Rls. 9,435,575 $
40 1392 هند 72029930 فروسيليکوکلسيم (سيکليوکلسيم ) 3,437,293 226,352,562,415 Rls. 9,134,982 $
41 1392 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,285,351 226,137,693,271 Rls. 9,074,310 $
42 1392 هند 30022000 واكسنکها براي پزشكي 21,602 223,498,232,648 Rls. 8,999,378 $
43 1392 هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 77,288 218,285,264,459 Rls. 8,792,954 $
44 1392 هند 29411020 آموكسيکسيلين تري هيدرات 305,000 217,355,967,740 Rls. 8,771,143 $
45 1392 هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 105,883 215,743,441,803 Rls. 8,595,050 $
46 1392 هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرات 58,065 211,132,067,253 Rls. 8,510,989 $
47 1392 هند 52061400 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 2,262,474 208,346,700,919 Rls. 8,388,689 $
48 1392 هند 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 4,701,952 203,403,789,508 Rls. 8,176,729 $
49 1392 هند 52052400 ک نخ يك لا ، از الياف شانه زده ، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتراز 125 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 2,058,853 199,528,519,987 Rls. 7,994,329 $
50 1392 هند 52061300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 2,233,918 198,540,044,831 Rls. 7,992,646 $
51 1392 هند 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 4,016,961 197,267,932,525 Rls. 7,956,969 $
52 1392 هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,171,012 195,399,188,765 Rls. 7,861,739 $
53 1392 هند 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 4,630,576 194,140,353,002 Rls. 7,834,945 $
54 1392 هند 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 2,000,000 184,664,464,792 Rls. 7,454,312 $
55 1392 هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 65,085 183,757,289,699 Rls. 7,404,283 $
56 1392 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 522,362 178,824,561,590 Rls. 7,214,202 $
57 1392 هند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 2,285,850 174,440,546,586 Rls. 7,043,671 $
58 1392 هند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 11,992,310 171,998,519,003 Rls. 6,902,304 $
59 1392 هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 4,974,987 170,569,633,768 Rls. 6,868,990 $
60 1392 هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 103,341 160,472,293,535 Rls. 6,458,821 $
61 1392 هند 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 5,802,360 155,743,027,492 Rls. 6,146,076 $
62 1392 هند 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 4,314,000 152,142,254,193 Rls. 6,055,578 $
63 1392 هند 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,601,352 148,360,373,777 Rls. 5,956,831 $
64 1392 هند 29291000 ايزوسياناتکها 1,864,815 148,186,597,980 Rls. 5,917,820 $
65 1392 هند 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,469,416 148,097,060,562 Rls. 5,945,789 $
66 1392 هند 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 1,762,410 146,775,590,289 Rls. 5,893,842 $
67 1392 هند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 20,786 146,561,455,356 Rls. 5,909,937 $
68 1392 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 405,558 145,698,493,011 Rls. 5,853,446 $
69 1392 هند 29419010 سفالكسين منوهيدرات 108,481 145,622,793,275 Rls. 5,863,262 $
70 1392 هند 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 4,804,840 140,249,731,781 Rls. 5,717,369 $
71 1392 هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 600,521 137,351,707,520 Rls. 5,475,236 $
72 1392 هند 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 64,261 136,295,796,705 Rls. 5,476,236 $
73 1392 هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 2,718,415 135,841,253,794 Rls. 5,469,358 $
74 1392 هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 43,730 134,198,837,760 Rls. 5,412,105 $
75 1392 هند 29371200 انسولين و املاح آن 117 133,512,630,793 Rls. 5,389,887 $
76 1392 هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 397,590 133,206,669,141 Rls. 5,322,367 $
77 1392 هند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 5,483,667 130,962,981,703 Rls. 5,274,692 $
78 1392 هند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 3,998,048 130,060,234,736 Rls. 5,227,545 $
79 1392 هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 5,130,000 125,319,179,057 Rls. 5,018,693 $
80 1392 هند 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 1,490,390 123,727,515,209 Rls. 4,965,499 $
81 1392 هند 38231200 ا سيد ا ولئيک 492,080 123,334,461,176 Rls. 4,955,854 $
82 1392 هند 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 701,053 119,870,254,560 Rls. 4,838,643 $
83 1392 هند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,887,050 116,166,903,006 Rls. 4,682,780 $
84 1392 هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 55,475,180 115,550,998,735 Rls. 4,625,682 $
85 1392 هند 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 998,460 115,538,091,280 Rls. 4,659,200 $
86 1392 هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,021,019 109,370,968,967 Rls. 4,419,154 $
87 1392 هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,585,580 109,084,747,255 Rls. 4,363,876 $
88 1392 هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 202,485 108,501,930,954 Rls. 4,358,950 $
89 1392 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 1,350,521 106,453,807,871 Rls. 4,292,508 $
90 1392 هند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 27,470 105,983,373,445 Rls. 4,272,938 $
91 1392 هند 29261000 اكريلونيتريل 2,086,983 105,812,614,636 Rls. 4,270,254 $
92 1392 هند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 113,558 103,347,563,235 Rls. 4,180,207 $
93 1392 هند 12024100 بادام زميني در درون غلاف يا پوسته 2,620,280 99,834,858,295 Rls. 4,019,985 $
94 1392 هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 128,967 94,273,091,292 Rls. 3,796,428 $
95 1392 هند 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 1,791,731 92,639,321,956 Rls. 3,735,835 $
96 1392 هند 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 1,664,000 92,251,823,051 Rls. 3,715,317 $
97 1392 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 2,488,000 90,888,500,462 Rls. 3,666,679 $
98 1392 هند 25291000 فلداسپات (Feldspat) 28,425,500 90,059,226,999 Rls. 3,615,499 $
99 1392 هند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 16,919 86,932,843,068 Rls. 3,505,362 $
100 1392 هند 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 42,255 86,782,830,935 Rls. 3,498,468 $
101 1392 هند 21069080 کمكمل غذايي، 212,999 84,519,091,053 Rls. 3,394,267 $
102 1392 هند 72282000 ميله هاا زفولادسيليکومنگنز غيرازرديف 72272000 4,234,740 84,122,371,990 Rls. 3,337,860 $
103 1392 هند 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 807,125 83,560,218,498 Rls. 3,370,336 $
104 1392 هند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 44,443 83,145,335,894 Rls. 3,347,941 $
105 1392 هند 38011000 گرافيت مصنوعي 2,787,052 81,940,470,785 Rls. 3,297,949 $
106 1392 هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 32,875 81,060,514,814 Rls. 3,265,818 $
107 1392 هند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 4,222,634 80,070,749,294 Rls. 3,217,231 $
108 1392 هند 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 1,830,450 78,005,650,640 Rls. 3,143,712 $
109 1392 هند 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 301,800 77,923,047,674 Rls. 3,139,801 $
110 1392 هند 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 388,971 77,167,629,552 Rls. 3,103,505 $
111 1392 هند 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 1,257,100 75,858,204,264 Rls. 3,046,137 $
112 1392 هند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 938,100 75,679,666,458 Rls. 3,045,294 $
113 1392 هند 72029940 فروسيليکومنيزيم 1,265,664 75,472,848,998 Rls. 3,010,462 $
114 1392 هند 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 163,472 74,825,330,028 Rls. 2,993,447 $
115 1392 هند 38231100 اسيد استئاريك 2,506,200 74,764,257,940 Rls. 3,007,139 $
116 1392 هند 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 29,715 73,313,453,414 Rls. 2,954,401 $
117 1392 هند 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 1,650,000 72,751,020,899 Rls. 2,928,863 $
118 1392 هند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 516,690 71,793,027,512 Rls. 2,889,269 $
119 1392 هند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 563,852 69,601,186,439 Rls. 2,796,260 $
120 1392 هند 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 9,019,000 69,432,789,116 Rls. 2,804,995 $
121 1392 هند 28332950 سولفات سرب 1,162,000 69,175,757,073 Rls. 2,789,506 $
122 1392 هند 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 630,003 68,742,733,459 Rls. 2,772,353 $
123 1392 هند 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 2,728,528 67,750,775,918 Rls. 2,714,768 $
124 1392 هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 3 66,287,442,925 Rls. 2,673,325 $
125 1392 هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 1,062,005 65,470,188,587 Rls. 2,638,995 $
126 1392 هند 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 719,222 64,773,557,278 Rls. 2,601,460 $
127 1392 هند 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 14,361 64,616,924,028 Rls. 2,606,174 $
128 1392 هند 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 142,190 63,926,250,449 Rls. 2,503,070 $
129 1392 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,314,672 63,656,213,987 Rls. 2,554,105 $
130 1392 هند 28012000 يد 42,580 63,371,676,246 Rls. 2,537,715 $
131 1392 هند 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 728,595 62,868,820,216 Rls. 2,539,545 $
132 1392 هند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 741,866 62,823,804,868 Rls. 2,532,349 $
133 1392 هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 196,268 62,572,251,394 Rls. 2,519,012 $
134 1392 هند 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 428,166 62,015,280,141 Rls. 2,502,009 $
135 1392 هند 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 860,000 61,831,495,481 Rls. 2,489,724 $
136 1392 هند 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 991,542 61,815,687,990 Rls. 2,436,972 $
137 1392 هند 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 85,046 58,684,830,355 Rls. 2,366,944 $
138 1392 هند 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 341,342 58,497,507,923 Rls. 2,354,278 $
139 1392 هند 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 2,071,870 58,038,904,888 Rls. 2,327,916 $
140 1392 هند 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 14,420 57,959,640,467 Rls. 2,332,440 $
141 1392 هند 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 61,292 57,640,398,550 Rls. 2,300,711 $
142 1392 هند 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 7,510,440 57,631,432,463 Rls. 2,318,073 $
143 1392 هند 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 479,748 57,457,821,762 Rls. 2,297,150 $
144 1392 هند 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 61,646 57,274,351,043 Rls. 2,311,952 $
145 1392 هند 28230000 ا کسيدهاي تيتان 774,850 56,588,400,499 Rls. 2,282,622 $
146 1392 هند 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 3,659 56,483,490,557 Rls. 2,273,601 $
147 1392 هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 870,880 56,475,140,237 Rls. 2,272,089 $
148 1392 هند 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 759,000 56,303,039,458 Rls. 2,272,265 $
149 1392 هند 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 1,047,806 56,275,572,173 Rls. 2,263,253 $
150 1392 هند 76069210 سيل ويال پني سيلين وفرآورده هاي تزريقي وا رد شده توسط وا حدهاي توليد کننده دا رو(ازآلياژهاي آلومينيوم ) 811,200 55,915,161,618 Rls. 2,239,557 $
151 1392 هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 433,377 54,593,682,103 Rls. 2,198,351 $
152 1392 هند 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 822,848 54,358,213,076 Rls. 2,190,458 $
153 1392 هند 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 6,437 54,242,321,608 Rls. 2,181,907 $
154 1392 هند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 1,343,750 53,296,236,488 Rls. 2,128,458 $
155 1392 هند 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 3,438,546 53,009,187,434 Rls. 5,054,270 $
156 1392 هند 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 363,725 52,958,821,831 Rls. 2,135,078 $
157 1392 هند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 2,569,695 51,346,518,731 Rls. 2,053,476 $
158 1392 هند 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 309,850 51,137,874,033 Rls. 2,060,326 $
159 1392 هند 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 532,044 50,892,123,647 Rls. 2,052,744 $
160 1392 هند 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 3,778 50,799,618,738 Rls. 2,049,068 $
161 1392 هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 760,978 49,069,092,323 Rls. 1,976,082 $
162 1392 هند 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 240,666 48,978,994,605 Rls. 1,972,647 $
163 1392 هند 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 223,174 48,948,852,943 Rls. 1,981,207 $
164 1392 هند 29232010 لستينکها 1,520,560 48,740,192,092 Rls. 1,953,830 $
165 1392 هند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 535,850 48,521,720,326 Rls. 1,944,824 $
166 1392 هند 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 1,018,600 48,199,515,157 Rls. 1,925,402 $
167 1392 هند 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 2,940,245 46,753,092,579 Rls. 1,880,128 $
168 1392 هند 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 1,678,311 46,587,201,534 Rls. 1,864,265 $
169 1392 هند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 778,531 46,432,896,445 Rls. 1,869,792 $
170 1392 هند 54033900 نخ يک لاي مصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 647,805 45,246,284,163 Rls. 1,824,169 $
171 1392 هند 38013000 خميرهاي كربنکدار براي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوشش داخلي كورهکها 2,474,002 44,345,479,295 Rls. 1,789,857 $
172 1392 هند 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 1,025,355 44,285,299,213 Rls. 1,783,804 $
173 1392 هند 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 1,448,000 44,196,569,667 Rls. 1,782,696 $
174 1392 هند 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 2,604 42,977,212,423 Rls. 1,729,361 $
175 1392 هند 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 491,578 41,923,542,337 Rls. 1,686,422 $
176 1392 هند 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,525,908 41,838,524,066 Rls. 1,683,740 $
177 1392 هند 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 754,000 41,806,691,546 Rls. 1,698,175 $
178 1392 هند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,247,900 41,450,230,890 Rls. 1,669,810 $
179 1392 هند 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 173,393 41,046,884,733 Rls. 1,650,664 $
180 1392 هند 29242920 ليدوكائين پايه 356,000 40,953,752,338 Rls. 1,651,729 $
181 1392 هند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 419,508 40,915,352,972 Rls. 1,648,591 $
182 1392 هند 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 502,500 40,893,907,646 Rls. 1,649,277 $
183 1392 هند 84821000 بلبرينگ. 384,832 40,687,622,889 Rls. 1,624,249 $
184 1392 هند 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 830,500 40,504,331,620 Rls. 1,630,814 $
185 1392 هند 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 2,424,000 40,258,861,198 Rls. 1,624,820 $
186 1392 هند 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 218,605 38,972,749,523 Rls. 1,569,843 $
187 1392 هند 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 869 38,019,346,371 Rls. 1,527,238 $
188 1392 هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 451,533 37,217,243,082 Rls. 1,498,268 $
189 1392 هند 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 142,395 36,679,579,927 Rls. 1,476,931 $
190 1392 هند 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 1,126,903 36,398,664,470 Rls. 1,458,392 $
191 1392 هند 29252910 متفورمين 207,850 35,747,148,364 Rls. 1,412,896 $
192 1392 هند 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 6,270 35,567,145,704 Rls. 1,432,988 $
193 1392 هند 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 60,372 35,290,276,470 Rls. 1,420,269 $
194 1392 هند 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 406,610 35,176,681,601 Rls. 1,418,454 $
195 1392 هند 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 24,000 35,125,154,960 Rls. 1,416,349 $
196 1392 هند 72192400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غيرطومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3mm 587,027 34,996,195,760 Rls. 1,408,449 $
197 1392 هند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 522,644 34,894,072,807 Rls. 1,406,640 $
198 1392 هند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 137,770 34,842,025,013 Rls. 1,366,385 $
199 1392 هند 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 596,000 34,677,702,614 Rls. 1,397,365 $
200 1392 هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 966,000 34,340,000,000 Rls. 1,231,663 $
مجموع کل
98,585,778,338,099 ريال
مجموع کل
3,969,447,452 دلار