آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,573,862 1,125,029,219,242 Rls. 45,257,186 $
2 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 6,070,223 867,903,504,629 Rls. 34,344,977 $
3 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,261,584 844,517,984,977 Rls. 30,985,199 $
4 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 39,833 56,119,535,581 Rls. 2,261,243 $
5 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 1,239,979 38,552,779,283 Rls. 1,531,911 $
6 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 174,347 31,885,497,313 Rls. 1,282,949 $
7 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 48,296 11,375,800,607 Rls. 457,943 $
8 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 17,120 9,266,739,239 Rls. 332,368 $
9 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 216,000 9,101,586,729 Rls. 366,878 $
10 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 4,938 8,750,582,461 Rls. 353,330 $
11 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72023000 فروسيليکومنگنز. 216,000 5,272,955,549 Rls. 212,782 $
12 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 149,290 4,763,610,508 Rls. 191,164 $
13 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29181400 اسيد سيتريك 125,000 4,271,082,500 Rls. 172,464 $
14 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 39,786 3,925,670,935 Rls. 150,243 $
15 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 208,000 3,798,372,737 Rls. 153,377 $
16 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 120,840 3,111,697,608 Rls. 125,565 $
17 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 15,272 2,686,033,821 Rls. 108,452 $
18 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 123,784 2,024,524,612 Rls. 81,746 $
19 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 28272000 کلرورکلسيم 380,000 1,904,533,634 Rls. 77,046 $
20 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 16,810 1,885,092,684 Rls. 75,795 $
21 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 200,000 1,792,040,000 Rls. 72,040 $
22 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 54077100 پارچه هاي تاروپودباف سفيدشده يانشده, باحدا قل 85%رشته هاي سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,864 1,643,796,143 Rls. 66,279 $
23 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 14,999 1,474,561,182 Rls. 59,540 $
24 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84322100 کلوخ شکن ديسکي 47,120 1,467,986,053 Rls. 59,024 $
25 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 47,950 1,441,863,060 Rls. 58,162 $
26 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20071010 کپوره و پوره كنسانتره ميوهکهاي گرمسيري هموژنيزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي) 34,400 1,217,415,567 Rls. 49,149 $
27 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 74,970 1,188,809,214 Rls. 47,988 $
28 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,492 1,069,815,308 Rls. 43,077 $
29 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 13,002 1,066,999,999 Rls. 43,029 $
30 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 20,090 741,423,610 Rls. 30,286 $
31 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 32,800 725,840,217 Rls. 29,280 $
32 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 6,247 644,165,287 Rls. 26,011 $
33 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 476 623,876,289 Rls. 25,155 $
34 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 15,620 588,689,492 Rls. 23,624 $
35 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29224200 اسيد گلوتاميك و املاح آن 22,000 467,413,139 Rls. 18,794 $
36 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 7,204 403,316,357 Rls. 16,246 $
37 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 8,220 402,587,020 Rls. 16,181 $
38 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 25041090 سايرا شکال گرا فيت به صورت گرديافلس بجزفلس کريستالين 18,000 358,100,760 Rls. 14,442 $
39 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 2,250 342,845,700 Rls. 13,842 $
40 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 8,890 331,380,337 Rls. 11,886 $
41 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 5,499 319,536,080 Rls. 12,872 $
42 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 264 208,890,717 Rls. 7,492 $
43 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 8,000 188,711,108 Rls. 7,604 $
44 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 1,480 152,947,891 Rls. 6,167 $
45 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 685 121,692,670 Rls. 4,907 $
46 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 393 92,191,417 Rls. 3,717 $
47 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,372 89,274,424 Rls. 3,596 $
48 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,460 34,962,121 Rls. 1,406 $
49 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 640 19,957,026 Rls. 802 $
50 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 248 11,316,476 Rls. 456 $
51 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 13 6,993,831 Rls. 282 $
52 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 393 6,789,886 Rls. 274 $
53 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 157 5,281,022 Rls. 213 $
54 1392 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 10 691,423 Rls. 28 $
مجموع کل
3,055,398,965,475 ريال
مجموع کل
119,296,471 دلار
[1]