آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 منطقه آزاد کيش 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 4,518,559 506,024,114,415 Rls. 20,387,490 $
2 1392 منطقه آزاد کيش 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 934,644 127,358,440,193 Rls. 5,111,572 $
3 1392 منطقه آزاد کيش 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 64,521 102,464,766,150 Rls. 4,135,320 $
4 1392 منطقه آزاد کيش 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 736,926 88,109,336,530 Rls. 3,588,837 $
5 1392 منطقه آزاد کيش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 231,023 75,286,352,171 Rls. 3,039,886 $
6 1392 منطقه آزاد کيش 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 218,800 72,389,933,929 Rls. 2,916,833 $
7 1392 منطقه آزاد کيش 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 5,792 68,919,285,691 Rls. 2,782,706 $
8 1392 منطقه آزاد کيش 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 11,494 67,224,071,970 Rls. 2,713,931 $
9 1392 منطقه آزاد کيش 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 179,275 55,954,899,129 Rls. 2,274,669 $
10 1392 منطقه آزاد کيش 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 575,302 54,248,394,475 Rls. 2,187,171 $
11 1392 منطقه آزاد کيش 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 345,947 36,912,748,760 Rls. 1,466,807 $
12 1392 منطقه آزاد کيش 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 39,965 36,298,290,206 Rls. 1,481,220 $
13 1392 منطقه آزاد کيش 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 3,900,000 29,988,239,220 Rls. 1,178,952 $
14 1392 منطقه آزاد کيش 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 252,521 29,621,430,804 Rls. 1,200,137 $
15 1392 منطقه آزاد کيش 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 118,066 28,741,071,635 Rls. 1,159,537 $
16 1392 منطقه آزاد کيش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 33,647 25,063,145,217 Rls. 1,011,386 $
17 1392 منطقه آزاد کيش 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 16,500 24,536,775,048 Rls. 989,785 $
18 1392 منطقه آزاد کيش 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 3,253 24,113,208,000 Rls. 972,699 $
19 1392 منطقه آزاد کيش 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 34,316 23,762,503,434 Rls. 953,590 $
20 1392 منطقه آزاد کيش 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري کار و وانت 44,281 23,379,005,021 Rls. 941,493 $
21 1392 منطقه آزاد کيش 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,520 22,472,622,078 Rls. 906,745 $
22 1392 منطقه آزاد کيش 40119310 سايرلاستيکهاي غيرمذكوربراي ماشينها ووسايل نقليه ساختماني داراي طوقه باقطرحدا کثر61داراي توليد داخل مشابه 199,915 20,248,560,318 Rls. 818,848 $
23 1392 منطقه آزاد کيش 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 570,000 19,508,580,826 Rls. 787,330 $
24 1392 منطقه آزاد کيش 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 42,959 19,132,428,192 Rls. 771,874 $
25 1392 منطقه آزاد کيش 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 199,315 18,003,937,323 Rls. 726,165 $
26 1392 منطقه آزاد کيش 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 176,951 15,671,673,859 Rls. 632,226 $
27 1392 منطقه آزاد کيش 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 308,653 15,240,001,434 Rls. 579,747 $
28 1392 منطقه آزاد کيش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 33,090 14,570,837,121 Rls. 587,771 $
29 1392 منطقه آزاد کيش 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 9,883 13,391,658,798 Rls. 539,904 $
30 1392 منطقه آزاد کيش 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,922 13,094,597,250 Rls. 527,625 $
31 1392 منطقه آزاد کيش 33051000 شامپوها 62,073 12,428,539,399 Rls. 501,135 $
32 1392 منطقه آزاد کيش 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 7,500 11,500,459,200 Rls. 469,771 $
33 1392 منطقه آزاد کيش 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 1,300,000 10,374,751,680 Rls. 418,080 $
34 1392 منطقه آزاد کيش 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه باقطرحدا کثر61بدون توليد داخل 114,546 9,710,165,753 Rls. 392,262 $
35 1392 منطقه آزاد کيش 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,837 9,303,738,667 Rls. 375,423 $
36 1392 منطقه آزاد کيش 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 13,132 8,699,479,311 Rls. 347,386 $
37 1392 منطقه آزاد کيش 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,880 8,532,176,846 Rls. 343,140 $
38 1392 منطقه آزاد کيش 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 80,000 7,158,064,763 Rls. 288,938 $
39 1392 منطقه آزاد کيش 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 280,000 7,139,426,157 Rls. 288,057 $
40 1392 منطقه آزاد کيش 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 96,679 6,672,289,391 Rls. 271,458 $
41 1392 منطقه آزاد کيش 52094900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازپنبه, ازنخهاي رنگارنگ, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم 56,879 6,400,675,941 Rls. 257,027 $
42 1392 منطقه آزاد کيش 34039910 روانکكننده سيليكوني 266,654 6,065,098,141 Rls. 244,867 $
43 1392 منطقه آزاد کيش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,601 5,340,783,263 Rls. 215,581 $
44 1392 منطقه آزاد کيش 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 23,200 5,234,916,360 Rls. 211,079 $
45 1392 منطقه آزاد کيش 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 384,280 5,149,674,226 Rls. 208,449 $
46 1392 منطقه آزاد کيش 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 21,617 4,659,627,881 Rls. 185,744 $
47 1392 منطقه آزاد کيش 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 39,621 4,478,288,867 Rls. 180,824 $
48 1392 منطقه آزاد کيش 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 3,188 4,389,753,609 Rls. 177,029 $
49 1392 منطقه آزاد کيش 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 6,401 3,997,438,307 Rls. 157,617 $
50 1392 منطقه آزاد کيش 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 3,045 3,873,858,893 Rls. 156,302 $
51 1392 منطقه آزاد کيش 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 253,703 3,430,859,698 Rls. 137,980 $
52 1392 منطقه آزاد کيش 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 130 3,335,169,364 Rls. 134,597 $
53 1392 منطقه آزاد کيش 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 7,959 3,219,819,365 Rls. 129,946 $
54 1392 منطقه آزاد کيش 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 950 3,114,031,925 Rls. 125,487 $
55 1392 منطقه آزاد کيش 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 630 3,097,191,481 Rls. 124,290 $
56 1392 منطقه آزاد کيش 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 229,527 3,065,817,777 Rls. 123,726 $
57 1392 منطقه آزاد کيش 85176100 ايستگاههاي ( مخابراتي )اصلي . 204 3,065,788,500 Rls. 123,317 $
58 1392 منطقه آزاد کيش 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 36,672 3,065,164,722 Rls. 123,765 $
59 1392 منطقه آزاد کيش 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 20,000 2,987,146,015 Rls. 120,600 $
60 1392 منطقه آزاد کيش 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 1,992 2,911,876,956 Rls. 117,504 $
61 1392 منطقه آزاد کيش 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 13,104 2,819,934,259 Rls. 113,388 $
62 1392 منطقه آزاد کيش 96100010 وايت برد (White Board) الكترونيكي با يا بدون كارت حافظه (Memory card) قابل اتصال به چاپگر يا كامپيوتر بدون نياز به كامپيوتر حين انجام كار 9,450 2,775,888,711 Rls. 111,802 $
63 1392 منطقه آزاد کيش 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 47,474 2,745,867,496 Rls. 110,649 $
64 1392 منطقه آزاد کيش 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 8,723 2,709,239,971 Rls. 108,957 $
65 1392 منطقه آزاد کيش 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 1,000,000 2,629,050,061 Rls. 107,023 $
66 1392 منطقه آزاد کيش 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,811 2,588,630,216 Rls. 104,204 $
67 1392 منطقه آزاد کيش 33061000 مواد پاكکكننده دندان 35,551 2,574,940,690 Rls. 103,696 $
68 1392 منطقه آزاد کيش 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 4,000 2,486,156,538 Rls. 100,367 $
69 1392 منطقه آزاد کيش 34011140 صابون طبي 6,540 2,405,478,675 Rls. 96,858 $
70 1392 منطقه آزاد کيش 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 9,030 1,898,874,997 Rls. 76,585 $
71 1392 منطقه آزاد کيش 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 3,180 1,798,466,139 Rls. 73,171 $
72 1392 منطقه آزاد کيش 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 2,000 1,755,379,431 Rls. 62,960 $
73 1392 منطقه آزاد کيش 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 19,000 1,738,919,340 Rls. 70,195 $
74 1392 منطقه آزاد کيش 84136030 تلمبه هاي حلزوني 24,400 1,708,386,636 Rls. 68,742 $
75 1392 منطقه آزاد کيش 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,410 1,529,235,014 Rls. 61,618 $
76 1392 منطقه آزاد کيش 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 7,410 1,516,844,643 Rls. 61,012 $
77 1392 منطقه آزاد کيش 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 31,186 1,490,755,255 Rls. 60,194 $
78 1392 منطقه آزاد کيش 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 13,610 1,485,781,749 Rls. 59,697 $
79 1392 منطقه آزاد کيش 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 13,500 1,452,190,867 Rls. 58,397 $
80 1392 منطقه آزاد کيش 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 19,231 1,377,961,973 Rls. 55,355 $
81 1392 منطقه آزاد کيش 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 92 1,331,338,293 Rls. 53,739 $
82 1392 منطقه آزاد کيش 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 1,707 1,286,817,437 Rls. 52,337 $
83 1392 منطقه آزاد کيش 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 5,000 1,276,837,968 Rls. 51,557 $
84 1392 منطقه آزاد کيش 85098090 ساير 6,800 1,265,912,412 Rls. 51,051 $
85 1392 منطقه آزاد کيش 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,461 1,264,522,636 Rls. 51,013 $
86 1392 منطقه آزاد کيش 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 19,440 1,240,007,115 Rls. 50,433 $
87 1392 منطقه آزاد کيش 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 700 1,225,983,880 Rls. 49,461 $
88 1392 منطقه آزاد کيش 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 48,720 1,215,178,625 Rls. 48,964 $
89 1392 منطقه آزاد کيش 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 8,875 1,191,168,535 Rls. 48,083 $
90 1392 منطقه آزاد کيش 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 980 1,188,176,866 Rls. 47,897 $
91 1392 منطقه آزاد کيش 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 49,962 1,173,931,104 Rls. 47,395 $
92 1392 منطقه آزاد کيش 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,188 1,170,696,798 Rls. 47,001 $
93 1392 منطقه آزاد کيش 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 18,460 1,145,583,858 Rls. 46,648 $
94 1392 منطقه آزاد کيش 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,600 1,090,934,736 Rls. 44,089 $
95 1392 منطقه آزاد کيش 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 17,432 1,055,549,088 Rls. 42,451 $
96 1392 منطقه آزاد کيش 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 80 1,037,341,704 Rls. 42,321 $
97 1392 منطقه آزاد کيش 85423300 آمپلي فاير ها 902 964,718,695 Rls. 38,894 $
98 1392 منطقه آزاد کيش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 590 941,709,321 Rls. 37,989 $
99 1392 منطقه آزاد کيش 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 354 932,025,780 Rls. 37,597 $
100 1392 منطقه آزاد کيش 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پکيج دو منظوره (آبگرمکن بهدا شتي وگرمايشي ) 9,226 818,023,987 Rls. 32,827 $
101 1392 منطقه آزاد کيش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,710 803,591,171 Rls. 32,383 $
102 1392 منطقه آزاد کيش 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 8,312 745,894,594 Rls. 29,946 $
103 1392 منطقه آزاد کيش 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 90 724,575,295 Rls. 29,145 $
104 1392 منطقه آزاد کيش 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 553 719,342,006 Rls. 28,867 $
105 1392 منطقه آزاد کيش 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 5,706 695,406,534 Rls. 28,317 $
106 1392 منطقه آزاد کيش 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 8,349 669,922,096 Rls. 26,851 $
107 1392 منطقه آزاد کيش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 6,917 656,109,356 Rls. 26,491 $
108 1392 منطقه آزاد کيش 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 12,202 649,874,532 Rls. 26,107 $
109 1392 منطقه آزاد کيش 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 6,613 647,779,713 Rls. 26,052 $
110 1392 منطقه آزاد کيش 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 260 606,014,028 Rls. 24,467 $
111 1392 منطقه آزاد کيش 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 500 596,688,694 Rls. 23,945 $
112 1392 منطقه آزاد کيش 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 340 578,463,434 Rls. 23,363 $
113 1392 منطقه آزاد کيش 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 2,700 555,366,763 Rls. 22,287 $
114 1392 منطقه آزاد کيش 33052000 فرآورده ها برا ي فرزدن دا ئمي و بازکردن فرمو 7,612 528,971,201 Rls. 21,325 $
115 1392 منطقه آزاد کيش 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 15,483 521,637,393 Rls. 21,052 $
116 1392 منطقه آزاد کيش 87033200 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تراكمي -احتراقي باحجم سيلندر 1500 سانتي مترمکعب تا2500 سانتي مترمکعب 1,200 512,404,778 Rls. 20,603 $
117 1392 منطقه آزاد کيش 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 40,801 507,258,637 Rls. 20,485 $
118 1392 منطقه آزاد کيش 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 500 501,071,820 Rls. 20,220 $
119 1392 منطقه آزاد کيش 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 13,821 492,607,514 Rls. 19,768 $
120 1392 منطقه آزاد کيش 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 500 447,731,339 Rls. 18,061 $
121 1392 منطقه آزاد کيش 85124000 برف پاک کن , گرم کن شيشه و را فع بخار برا ي وسايط نقليه موتوري 220 425,822,258 Rls. 17,177 $
122 1392 منطقه آزاد کيش 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند حتي كشباف وقلاب باف 2,760 399,381,355 Rls. 16,065 $
123 1392 منطقه آزاد کيش 85164000 ا توي برقي 8,000 374,216,202 Rls. 15,024 $
124 1392 منطقه آزاد کيش 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 1,760 366,630,946 Rls. 14,784 $
125 1392 منطقه آزاد کيش 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,632 365,995,143 Rls. 14,791 $
126 1392 منطقه آزاد کيش 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 1,400 361,660,305 Rls. 14,573 $
127 1392 منطقه آزاد کيش 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 4,900 327,651,439 Rls. 13,102 $
128 1392 منطقه آزاد کيش 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 992 324,282,270 Rls. 13,189 $
129 1392 منطقه آزاد کيش 28042990 ساير 6,800 315,491,107 Rls. 12,724 $
130 1392 منطقه آزاد کيش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 5,756 312,274,961 Rls. 12,580 $
131 1392 منطقه آزاد کيش 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 3,400 303,427,990 Rls. 12,182 $
132 1392 منطقه آزاد کيش 84248910 پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 2,624 281,042,005 Rls. 11,341 $
133 1392 منطقه آزاد کيش 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 396 277,430,859 Rls. 11,191 $
134 1392 منطقه آزاد کيش 68051020 تسمهکهاي سنباده با محيط چهار متر و كمتر فقط روي تكيه گاه از پارچه نسجي تار وپود باف 4,997 268,361,768 Rls. 10,802 $
135 1392 منطقه آزاد کيش 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 1,139 265,798,495 Rls. 10,732 $
136 1392 منطقه آزاد کيش 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 970 263,384,550 Rls. 10,725 $
137 1392 منطقه آزاد کيش 40082110 پوشش برا ي کف ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 6,070 249,493,142 Rls. 10,071 $
138 1392 منطقه آزاد کيش 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 751 249,427,236 Rls. 10,058 $
139 1392 منطقه آزاد کيش 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 3,765 242,761,557 Rls. 9,898 $
140 1392 منطقه آزاد کيش 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 3,332 239,895,993 Rls. 9,685 $
141 1392 منطقه آزاد کيش 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 46 230,844,801 Rls. 9,264 $
142 1392 منطقه آزاد کيش 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,000 224,071,785 Rls. 9,045 $
143 1392 منطقه آزاد کيش 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,000 222,967,830 Rls. 8,992 $
144 1392 منطقه آزاد کيش 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 2,200 221,011,645 Rls. 8,948 $
145 1392 منطقه آزاد کيش 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 54 212,217,955 Rls. 8,562 $
146 1392 منطقه آزاد کيش 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 1,174 208,119,034 Rls. 8,346 $
147 1392 منطقه آزاد کيش 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 250 194,745,949 Rls. 7,859 $
148 1392 منطقه آزاد کيش 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 32 193,930,830 Rls. 7,823 $
149 1392 منطقه آزاد کيش 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 18 191,428,924 Rls. 7,727 $
150 1392 منطقه آزاد کيش 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 2,700 169,254,563 Rls. 6,784 $
151 1392 منطقه آزاد کيش 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 5,000 167,034,425 Rls. 6,744 $
152 1392 منطقه آزاد کيش 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 1,477 165,798,886 Rls. 6,685 $
153 1392 منطقه آزاد کيش 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 1,610 160,672,365 Rls. 6,472 $
154 1392 منطقه آزاد کيش 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 86 156,133,903 Rls. 6,304 $
155 1392 منطقه آزاد کيش 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 2,080 155,144,664 Rls. 6,258 $
156 1392 منطقه آزاد کيش 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 25 152,331,368 Rls. 6,132 $
157 1392 منطقه آزاد کيش 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,240 147,802,987 Rls. 5,955 $
158 1392 منطقه آزاد کيش 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 167 146,481,685 Rls. 5,893 $
159 1392 منطقه آزاد کيش 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 5,000 139,401,062 Rls. 5,628 $
160 1392 منطقه آزاد کيش 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 3,360 138,373,666 Rls. 5,592 $
161 1392 منطقه آزاد کيش 22072000 ا لکل ا تيليک و ساير عرق هاي تقليب شده به هرميزان . 11,029 137,774,969 Rls. 5,542 $
162 1392 منطقه آزاد کيش 85078090 ساير انباره ها داراي الكترود از آلياژ سرب وكلسيم غير از مورد استفاده در راه اندازي موتورهاي پيستوني 421 136,298,132 Rls. 5,470 $
163 1392 منطقه آزاد کيش 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 304 136,085,803 Rls. 5,490 $
164 1392 منطقه آزاد کيش 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 1,515 132,242,961 Rls. 5,329 $
165 1392 منطقه آزاد کيش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 2,575 123,876,983 Rls. 4,969 $
166 1392 منطقه آزاد کيش 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 1,154 116,302,455 Rls. 4,667 $
167 1392 منطقه آزاد کيش 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 7 112,689,126 Rls. 4,544 $
168 1392 منطقه آزاد کيش 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 5,050 100,275,330 Rls. 4,049 $
169 1392 منطقه آزاد کيش 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 8 77,973,780 Rls. 3,148 $
170 1392 منطقه آزاد کيش 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 450 77,126,719 Rls. 3,112 $
171 1392 منطقه آزاد کيش 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 1,735 73,628,561 Rls. 2,971 $
172 1392 منطقه آزاد کيش 34011110 صابون حمام و دستشويي 880 61,119,477 Rls. 2,463 $
173 1392 منطقه آزاد کيش 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, کفگير...ياا شياءسرميزهمانند,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 520 58,674,915 Rls. 2,352 $
174 1392 منطقه آزاد کيش 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 900 58,418,580 Rls. 2,352 $
175 1392 منطقه آزاد کيش 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 192 52,329,900 Rls. 2,100 $
176 1392 منطقه آزاد کيش 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 960 50,257,480 Rls. 2,029 $
177 1392 منطقه آزاد کيش 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,790 49,078,466 Rls. 1,979 $
178 1392 منطقه آزاد کيش 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 1,088 48,078,562 Rls. 1,935 $
179 1392 منطقه آزاد کيش 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 200 45,009,729 Rls. 1,809 $
180 1392 منطقه آزاد کيش 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 1,578 40,734,921 Rls. 1,644 $
181 1392 منطقه آزاد کيش 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 579 37,437,126 Rls. 1,507 $
182 1392 منطقه آزاد کيش 40169400 سپر حتي قابل بادکردن برا ي پهلوگيري کشتي ازكائوچوي ولكانيزه غير اسفنجي 50 24,621,218 Rls. 988 $
183 1392 منطقه آزاد کيش 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 158 15,756,187 Rls. 636 $
184 1392 منطقه آزاد کيش 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 107 14,875,427 Rls. 601 $
185 1392 منطقه آزاد کيش 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 287 10,503,079 Rls. 421 $
186 1392 منطقه آزاد کيش 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 102 9,936,260 Rls. 401 $
187 1392 منطقه آزاد کيش 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 1 631,338 Rls. 25 $
مجموع کل
1,932,212,069,444 ريال
مجموع کل
77,868,220 دلار
[1]