آمار کل " واردات از" کشور "ليتواني" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ليتواني 10011100 دانه گندم سخت 257,632,195 2,229,300,233,256 Rls. 89,821,589 $
2 1392 ليتواني 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1 1,467,068,230 Rls. 58,947 $
3 1392 ليتواني 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور برق ا ز نوع ا لکترونيکي 3,918 1,095,935,540 Rls. 44,075 $
4 1392 ليتواني 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 1,604 1,078,188,817 Rls. 43,570 $
5 1392 ليتواني 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 3,350 617,478,354 Rls. 24,908 $
6 1392 ليتواني 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 80 393,611,064 Rls. 15,816 $
7 1392 ليتواني 30064050 كامپوزيت 255 314,195,340 Rls. 12,614 $
8 1392 ليتواني 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 316 282,052,329 Rls. 11,324 $
9 1392 ليتواني 27030010 پيت ماس 69,000 184,393,320 Rls. 7,436 $
10 1392 ليتواني 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 207 159,776,360 Rls. 6,424 $
11 1392 ليتواني 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 63 128,227,528 Rls. 5,148 $
12 1392 ليتواني 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 480 123,600,000 Rls. 4,991 $
مجموع کل
2,235,144,760,138 ريال
مجموع کل
90,056,843 دلار
[1]