آمار کل " واردات از" کشور "لوگزامبورگ" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 لوگزامبورگ 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 7,238 166,974,440,464 Rls. 6,719,905 $
2 1392 لوگزامبورگ 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 20,194 82,198,174,714 Rls. 3,318,457 $
3 1392 لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 107,660 78,481,216,298 Rls. 3,137,375 $
4 1392 لوگزامبورگ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 60,532 73,500,916,849 Rls. 2,940,658 $
5 1392 لوگزامبورگ 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 378,465 58,921,956,662 Rls. 2,375,457 $
6 1392 لوگزامبورگ 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 44,845 58,080,467,517 Rls. 2,313,301 $
7 1392 لوگزامبورگ 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 10,574 39,925,455,575 Rls. 1,607,278 $
8 1392 لوگزامبورگ 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 62,950 34,705,604,823 Rls. 1,400,175 $
9 1392 لوگزامبورگ 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 98,325 32,577,639,507 Rls. 1,314,639 $
10 1392 لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 36,641 32,555,385,677 Rls. 1,304,048 $
11 1392 لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 23,705 32,526,735,802 Rls. 1,301,514 $
12 1392 لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 30,660 28,134,710,668 Rls. 1,134,435 $
13 1392 لوگزامبورگ 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 919 24,179,645,439 Rls. 973,363 $
14 1392 لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 8,125 22,274,137,461 Rls. 887,274 $
15 1392 لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 12,813 22,248,458,699 Rls. 898,073 $
16 1392 لوگزامبورگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 619 20,507,851,034 Rls. 825,676 $
17 1392 لوگزامبورگ 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 624 19,603,701,967 Rls. 790,122 $
18 1392 لوگزامبورگ 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 41,352 19,603,323,061 Rls. 792,200 $
19 1392 لوگزامبورگ 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 83,015 18,531,689,881 Rls. 746,611 $
20 1392 لوگزامبورگ 29054300 مانيتول 127,250 17,498,121,515 Rls. 704,856 $
21 1392 لوگزامبورگ 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 32,570 16,492,541,306 Rls. 646,783 $
22 1392 لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 6,580 16,238,283,345 Rls. 654,325 $
23 1392 لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 8,460 15,447,076,166 Rls. 619,597 $
24 1392 لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 54,000 14,541,915,712 Rls. 580,176 $
25 1392 لوگزامبورگ 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 10,600 13,198,124,162 Rls. 530,328 $
26 1392 لوگزامبورگ 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 75 13,101,251,599 Rls. 528,052 $
27 1392 لوگزامبورگ 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 9,600 12,382,020,249 Rls. 499,166 $
28 1392 لوگزامبورگ 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 18,650 11,825,688,896 Rls. 481,744 $
29 1392 لوگزامبورگ 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 11,709,001,802 Rls. 470,970 $
30 1392 لوگزامبورگ 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 391,680 10,627,982,660 Rls. 428,551 $
31 1392 لوگزامبورگ 29334900 سايرترکيبات دا را ي ساختارحلقه هاي کيتولئين ياا يزوکيتولئين (هيدروژنه نشده باشد )که بيشترمترا کم نشده باشدغيرمذكور 31 10,145,032,095 Rls. 408,959 $
32 1392 لوگزامبورگ 21069010 ا ستابيلايزر 64,700 9,931,308,370 Rls. 400,571 $
33 1392 لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 12,105 8,539,882,272 Rls. 336,603 $
34 1392 لوگزامبورگ 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 936 8,459,414,900 Rls. 341,153 $
35 1392 لوگزامبورگ 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 17,000 8,213,791,955 Rls. 331,506 $
36 1392 لوگزامبورگ 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 5,000 8,105,108,412 Rls. 325,284 $
37 1392 لوگزامبورگ 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 3,760 8,011,905,623 Rls. 323,058 $
38 1392 لوگزامبورگ 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 60,000 7,980,558,501 Rls. 320,323 $
39 1392 لوگزامبورگ 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 15,500 7,105,068,729 Rls. 286,585 $
40 1392 لوگزامبورگ 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 13,531 7,000,626,344 Rls. 251,090 $
41 1392 لوگزامبورگ 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 611 6,988,850,859 Rls. 281,886 $
42 1392 لوگزامبورگ 29242910 آتنولول 10,000 6,525,266,704 Rls. 265,903 $
43 1392 لوگزامبورگ 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 17,000 6,405,476,407 Rls. 258,493 $
44 1392 لوگزامبورگ 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 19,080 6,315,508,546 Rls. 253,972 $
45 1392 لوگزامبورگ 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 6,000 6,111,417,280 Rls. 246,705 $
46 1392 لوگزامبورگ 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 16,500 6,089,324,919 Rls. 245,151 $
47 1392 لوگزامبورگ 29251900 ساير ايميدها و مشتقات آنها؛ املاح اين ترکيبات غير از ساکارين واملاح آن ، گلوت اتيميد 50,000 6,021,518,946 Rls. 242,317 $
48 1392 لوگزامبورگ 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 10,500 5,958,968,891 Rls. 229,929 $
49 1392 لوگزامبورگ 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 210,000 5,697,564,769 Rls. 229,372 $
50 1392 لوگزامبورگ 29349920 ديلتيازم هيدروكلرايد 2,000 5,586,064,665 Rls. 225,308 $
51 1392 لوگزامبورگ 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 1,520 5,530,374,397 Rls. 223,066 $
52 1392 لوگزامبورگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,765 5,265,698,023 Rls. 210,817 $
53 1392 لوگزامبورگ 29189910 ناپروكسن 5,000 5,161,390,889 Rls. 207,143 $
54 1392 لوگزامبورگ 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 87 5,000,971,648 Rls. 201,615 $
55 1392 لوگزامبورگ 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 787 4,691,439,302 Rls. 189,034 $
56 1392 لوگزامبورگ 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,500 4,483,720,788 Rls. 180,189 $
57 1392 لوگزامبورگ 29342000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه بنزوتيازول (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد. 7 4,364,554,700 Rls. 175,417 $
58 1392 لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 9,060 4,305,248,680 Rls. 173,781 $
59 1392 لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,674 4,013,814,985 Rls. 160,722 $
60 1392 لوگزامبورگ 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 17,000 3,821,516,275 Rls. 154,093 $
61 1392 لوگزامبورگ 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 23,160 3,570,045,425 Rls. 143,948 $
62 1392 لوگزامبورگ 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 6,500 3,506,034,632 Rls. 141,184 $
63 1392 لوگزامبورگ 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 400 3,313,938,135 Rls. 133,643 $
64 1392 لوگزامبورگ 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 5,000 3,134,000,000 Rls. 126,407 $
65 1392 لوگزامبورگ 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 36,400 3,106,070,741 Rls. 125,388 $
66 1392 لوگزامبورگ 29372300 اوستروژنکها و پروژسترونکها 8 3,018,473,939 Rls. 121,696 $
67 1392 لوگزامبورگ 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 30,000 2,838,037,142 Rls. 114,534 $
68 1392 لوگزامبورگ 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 1,000 2,810,615,418 Rls. 114,593 $
69 1392 لوگزامبورگ 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 60 2,791,822,750 Rls. 112,218 $
70 1392 لوگزامبورگ 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 450 2,777,539,761 Rls. 112,156 $
71 1392 لوگزامبورگ 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 34 2,537,841,198 Rls. 102,160 $
72 1392 لوگزامبورگ 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 10 2,493,268,200 Rls. 100,584 $
73 1392 لوگزامبورگ 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 6,920 2,230,793,659 Rls. 90,052 $
74 1392 لوگزامبورگ 29242950 متوكاربامول 3,500 2,222,046,251 Rls. 90,372 $
75 1392 لوگزامبورگ 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 15,820 2,166,650,878 Rls. 87,556 $
76 1392 لوگزامبورگ 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 320 2,134,096,611 Rls. 86,533 $
77 1392 لوگزامبورگ 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 15 2,032,829,315 Rls. 80,983 $
78 1392 لوگزامبورگ 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 4,560 2,020,917,636 Rls. 81,147 $
79 1392 لوگزامبورگ 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 1,200 1,934,789,176 Rls. 78,155 $
80 1392 لوگزامبورگ 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 3,700 1,916,019,642 Rls. 77,337 $
81 1392 لوگزامبورگ 29339930 كاپتوپريل 1,000 1,892,297,939 Rls. 76,247 $
82 1392 لوگزامبورگ 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 12,160 1,846,978,950 Rls. 74,370 $
83 1392 لوگزامبورگ 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,350 1,719,419,352 Rls. 68,038 $
84 1392 لوگزامبورگ 29393000 كافئين و املاح آن 5,000 1,709,730,624 Rls. 68,994 $
85 1392 لوگزامبورگ 29251100 ساكارين و املاح آن 6,000 1,705,816,290 Rls. 68,460 $
86 1392 لوگزامبورگ 29054420 پودرسوربيتول 30,000 1,651,730,850 Rls. 66,534 $
87 1392 لوگزامبورگ 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 6,960 1,632,245,605 Rls. 65,888 $
88 1392 لوگزامبورگ 29182190 ساير انواع اسيد ساليسيليك واملاح ان 960 1,580,713,609 Rls. 63,764 $
89 1392 لوگزامبورگ 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها که درجاي ديگر مذکور نباشد. 4,000 1,559,903,329 Rls. 62,948 $
90 1392 لوگزامبورگ 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 1,050 1,495,922,480 Rls. 59,466 $
91 1392 لوگزامبورگ 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 25,000 1,488,940,171 Rls. 60,118 $
92 1392 لوگزامبورگ 29419020 داروي دامي انروفلوكساسين 5,400 1,461,791,042 Rls. 58,967 $
93 1392 لوگزامبورگ 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 332 1,324,936,572 Rls. 53,457 $
94 1392 لوگزامبورگ 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 7,575 1,255,456,888 Rls. 50,734 $
95 1392 لوگزامبورگ 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 43,520 1,171,730,020 Rls. 47,245 $
96 1392 لوگزامبورگ 29161300 اسيد متاكريليك و املاح آن 480 982,672,893 Rls. 39,632 $
97 1392 لوگزامبورگ 29372220 بتامتازون دي سديم فسفات 10 915,874,710 Rls. 36,754 $
98 1392 لوگزامبورگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 560 914,424,500 Rls. 36,917 $
99 1392 لوگزامبورگ 29157011 استئارات منيزيم گريد داروئي 5,000 887,237,855 Rls. 35,806 $
100 1392 لوگزامبورگ 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 321 875,195,189 Rls. 35,198 $
101 1392 لوگزامبورگ 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 60 858,415,343 Rls. 34,754 $
102 1392 لوگزامبورگ 17024010 دکستروز 15,000 839,428,000 Rls. 33,823 $
103 1392 لوگزامبورگ 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 100 753,725,063 Rls. 30,318 $
104 1392 لوگزامبورگ 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 250 749,459,149 Rls. 30,252 $
105 1392 لوگزامبورگ 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 1 679,658,497 Rls. 27,241 $
106 1392 لوگزامبورگ 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 240 523,092,624 Rls. 21,041 $
107 1392 لوگزامبورگ 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 13,800 487,701,265 Rls. 19,573 $
108 1392 لوگزامبورگ 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 38 463,858,647 Rls. 18,714 $
109 1392 لوگزامبورگ 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 500 359,000,806 Rls. 14,491 $
110 1392 لوگزامبورگ 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 10 332,564,852 Rls. 13,439 $
111 1392 لوگزامبورگ 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 698 327,427,856 Rls. 13,205 $
112 1392 لوگزامبورگ 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 6 297,708,536 Rls. 12,032 $
113 1392 لوگزامبورگ 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 446 283,181,288 Rls. 11,546 $
114 1392 لوگزامبورگ 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 3,000 270,820,566 Rls. 10,889 $
115 1392 لوگزامبورگ 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 325 248,889,697 Rls. 9,998 $
116 1392 لوگزامبورگ 34021110 سديم لوريل سولفات 1,000 189,523,782 Rls. 7,614 $
117 1392 لوگزامبورگ 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 160 160,487,265 Rls. 6,454 $
118 1392 لوگزامبورگ 90321000 ترموستات 110 155,831,335 Rls. 6,246 $
119 1392 لوگزامبورگ 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 357 133,851,232 Rls. 5,444 $
120 1392 لوگزامبورگ 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 160 131,837,719 Rls. 5,302 $
121 1392 لوگزامبورگ 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 25 109,300,328 Rls. 4,409 $
122 1392 لوگزامبورگ 29332100 هيدآنتوئين و مشتقات آن 150 86,141,715 Rls. 3,473 $
123 1392 لوگزامبورگ 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 322 83,270,291 Rls. 3,349 $
124 1392 لوگزامبورگ 29061900 ساير سيکلانيک , سيکلنيک يا سيکلوترپنيک غير از مانتول ، سيکلوهگزانول ، متيل سيکلو هگزانولها ودي متيل سيکلو هگزانولها ، استرولها واينوزيتولها 180 82,637,617 Rls. 3,361 $
125 1392 لوگزامبورگ 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 40 25,985,109 Rls. 1,046 $
126 1392 لوگزامبورگ 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1 18,675,059 Rls. 753 $
127 1392 لوگزامبورگ 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 0 497,055 Rls. 20 $
مجموع کل
1,299,706,728,456 ريال
مجموع کل
52,204,124 دلار
[1]