آمار کل " واردات از" کشور "لبنان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 141,127 476,276,760,374 Rls. 19,221,062 $
2 1392 لبنان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 2,921,171 386,857,995,339 Rls. 15,608,585 $
3 1392 لبنان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 709,625 86,074,118,765 Rls. 3,469,717 $
4 1392 لبنان 11052000 فلس،کدانهکهايکريز (Granules) و بهکهمکفشرده به صورت حبهاز سيب زميني 1,365,000 37,332,931,318 Rls. 1,504,206 $
5 1392 لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 192,530 22,098,758,963 Rls. 891,774 $
6 1392 لبنان 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 22,996 14,115,251,318 Rls. 569,218 $
7 1392 لبنان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 71,355 13,471,972,883 Rls. 542,450 $
8 1392 لبنان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 28,555 10,781,000,000 Rls. 442,693 $
9 1392 لبنان 27030010 پيت ماس 1,079,710 10,691,948,751 Rls. 430,608 $
10 1392 لبنان 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 64,570 6,786,254,000 Rls. 272,828 $
11 1392 لبنان 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 64,728 6,370,057,387 Rls. 256,725 $
12 1392 لبنان 29130000 مشتقات هالوژنه, سولفونه, نيتره يانيتروزه محصولات مشمول شماره 2912 192,000 6,140,772,958 Rls. 247,263 $
13 1392 لبنان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 88,591 5,885,890,380 Rls. 237,368 $
14 1392 لبنان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 117,250 5,508,777,802 Rls. 221,988 $
15 1392 لبنان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 81,368 5,254,787,997 Rls. 211,509 $
16 1392 لبنان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 116,000 4,803,641,520 Rls. 193,977 $
17 1392 لبنان 31043000 سولفات پتاسيم 200,028 4,197,469,654 Rls. 168,822 $
18 1392 لبنان 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 54,730 4,173,969,893 Rls. 168,375 $
19 1392 لبنان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 2,652 3,990,252,000 Rls. 160,800 $
20 1392 لبنان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 2,070 3,673,347,711 Rls. 147,790 $
21 1392 لبنان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,436 3,667,997,459 Rls. 147,381 $
22 1392 لبنان 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 3,585 3,341,704,281 Rls. 134,786 $
23 1392 لبنان 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 71 2,825,474,700 Rls. 114,050 $
24 1392 لبنان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 3,000 2,752,719,342 Rls. 110,515 $
25 1392 لبنان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 30,850 2,696,913,286 Rls. 108,797 $
26 1392 لبنان 90314100 ا لات ووسايل ا پتيکي براي کنترل ورقه هاي نازك (wafers) ،ادوات نيمه هادي, فتوماسکهاياشبکه هابرا ي ساخت ادوات نيمه هادي 238 2,674,949,471 Rls. 107,916 $
27 1392 لبنان 85261000 دستگاههاي را دا ر 582 2,419,303,120 Rls. 97,655 $
28 1392 لبنان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 206 2,361,314,436 Rls. 95,153 $
29 1392 لبنان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 79,027 2,321,231,391 Rls. 93,556 $
30 1392 لبنان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 36,510 2,138,776,057 Rls. 86,169 $
31 1392 لبنان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 353 1,926,581,586 Rls. 77,688 $
32 1392 لبنان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 25,000 1,873,897,875 Rls. 75,375 $
33 1392 لبنان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 322 1,813,754,305 Rls. 73,061 $
34 1392 لبنان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 16,904 1,643,130,983 Rls. 66,270 $
35 1392 لبنان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 18,168 1,585,383,271 Rls. 63,872 $
36 1392 لبنان 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 12,000 1,522,140,200 Rls. 61,401 $
37 1392 لبنان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 10,382 1,520,314,879 Rls. 61,461 $
38 1392 لبنان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,352 1,289,985,512 Rls. 52,070 $
39 1392 لبنان 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 19,650 1,199,349,845 Rls. 49,370 $
40 1392 لبنان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 20,299 1,132,020,288 Rls. 45,657 $
41 1392 لبنان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 1,158 1,051,981,756 Rls. 42,419 $
42 1392 لبنان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 5,697 986,774,211 Rls. 39,617 $
43 1392 لبنان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 11,000 754,616,417 Rls. 30,470 $
44 1392 لبنان 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 11,690 751,447,939 Rls. 30,215 $
45 1392 لبنان 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 17,000 729,044,424 Rls. 29,287 $
46 1392 لبنان 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 5,815 692,492,310 Rls. 27,884 $
47 1392 لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,521 675,138,170 Rls. 27,202 $
48 1392 لبنان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 1,615 491,786,845 Rls. 19,837 $
49 1392 لبنان 53050000 نارگيل، آباكا (Abaca) (الياف حاصل از دمبرگکهاي برگ موز بومي فيليپين) (Manila hemp or Musa textilis Nee)، الياف گياه رامي Ramie،و ساير الياف نساجي گياهي، كه در جاي ديگري مصرح يا مشمول نشده، خام يا فرآوري شده وليكن ريسيده نشده(Not spun)؛ پاره الياف كوتاه 8,500 465,910,432 Rls. 18,787 $
50 1392 لبنان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,500 463,368,341 Rls. 18,688 $
51 1392 لبنان 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 1,800 435,740,802 Rls. 17,557 $
52 1392 لبنان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,460 419,114,400 Rls. 16,888 $
53 1392 لبنان 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 25,017 400,063,998 Rls. 16,145 $
54 1392 لبنان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2,746 376,865,536 Rls. 15,230 $
55 1392 لبنان 85340000 مدا رهاي چاپي 48 354,776,807 Rls. 14,305 $
56 1392 لبنان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 364 281,194,071 Rls. 11,437 $
57 1392 لبنان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 4,225 279,602,000 Rls. 11,290 $
58 1392 لبنان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 6,108 276,442,037 Rls. 11,159 $
59 1392 لبنان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 3,300 254,216,144 Rls. 10,215 $
60 1392 لبنان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 975 240,804,329 Rls. 9,710 $
61 1392 لبنان 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 750 210,763,040 Rls. 8,506 $
62 1392 لبنان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 210 203,157,817 Rls. 8,199 $
63 1392 لبنان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 206 195,542,894 Rls. 7,886 $
64 1392 لبنان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 784 161,385,701 Rls. 6,514 $
65 1392 لبنان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 825 156,673,389 Rls. 6,241 $
66 1392 لبنان 33051000 شامپوها 1,644 155,371,128 Rls. 6,247 $
67 1392 لبنان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,016 138,574,250 Rls. 5,572 $
68 1392 لبنان 32121000 ورقهکهاي داغکزني 713 125,950,031 Rls. 5,083 $
69 1392 لبنان 43040000 پوستهاي نرم بدلي و ا شياء ساخته شده ا ز آنها 400 115,415,020 Rls. 4,660 $
70 1392 لبنان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,660 89,296,662 Rls. 3,676 $
71 1392 لبنان 84439990 ساير 60 84,100,000 Rls. 3,396 $
72 1392 لبنان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 298 78,111,484 Rls. 3,157 $
73 1392 لبنان 84073190 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر حداکثر50 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،بجز دو زمانه 1,080 59,266,375 Rls. 2,381 $
74 1392 لبنان 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 345 58,070,541 Rls. 2,339 $
75 1392 لبنان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 135 54,378,125 Rls. 2,194 $
76 1392 لبنان 90321000 ترموستات 393 51,991,055 Rls. 2,107 $
77 1392 لبنان 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 115 51,201,809 Rls. 2,066 $
78 1392 لبنان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 121 49,974,081 Rls. 2,012 $
79 1392 لبنان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 122 49,972,161 Rls. 2,007 $
80 1392 لبنان 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 186 49,168,643 Rls. 1,978 $
81 1392 لبنان 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 40 42,314,420 Rls. 1,709 $
82 1392 لبنان 90119000 ا جزاء وقطعات ومتفرعات ميکروسکوپهاي اپتيکي مشمول 9011 65 37,515,868 Rls. 1,514 $
83 1392 لبنان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 41 30,731,900 Rls. 1,236 $
84 1392 لبنان 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 11 27,404,037 Rls. 1,106 $
85 1392 لبنان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 40 27,137,583 Rls. 1,095 $
86 1392 لبنان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 74 25,160,044 Rls. 1,015 $
87 1392 لبنان 84133010 پمپ ا نژکتور 15 24,196,690 Rls. 977 $
88 1392 لبنان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 12 23,417,947 Rls. 945 $
89 1392 لبنان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 30 21,693,586 Rls. 876 $
90 1392 لبنان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 60 20,919,382 Rls. 842 $
91 1392 لبنان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 50 20,630,000 Rls. 829 $
92 1392 لبنان 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 7 20,030,816 Rls. 808 $
93 1392 لبنان 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 100 17,248,103 Rls. 695 $
94 1392 لبنان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 5 16,687,373 Rls. 674 $
95 1392 لبنان 62114900 لباس هاي زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 20 14,250,099 Rls. 575 $
96 1392 لبنان 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 5 14,184,267 Rls. 573 $
97 1392 لبنان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 1 13,946,255 Rls. 561 $
98 1392 لبنان 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 8 12,638,432 Rls. 510 $
99 1392 لبنان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 66 11,950,495 Rls. 482 $
100 1392 لبنان 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 5 11,124,916 Rls. 449 $
101 1392 لبنان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 24 10,994,472 Rls. 443 $
102 1392 لبنان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 17 10,670,701 Rls. 429 $
103 1392 لبنان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 5 5,562,458 Rls. 225 $
104 1392 لبنان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 1 4,777,381 Rls. 171 $
105 1392 لبنان 85111000 شمع هاي جرقه زن 5 4,171,843 Rls. 168 $
106 1392 لبنان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 5 3,059,352 Rls. 124 $
107 1392 لبنان 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 15 2,781,230 Rls. 112 $
108 1392 لبنان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 5 2,781,229 Rls. 112 $
109 1392 لبنان 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 5 2,503,106 Rls. 101 $
110 1392 لبنان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 10 1,863,423 Rls. 75 $
111 1392 لبنان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 5 1,668,737 Rls. 67 $
112 1392 لبنان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 5 1,585,300 Rls. 64 $
113 1392 لبنان 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 5 1,334,990 Rls. 54 $
114 1392 لبنان 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 5 1,112,492 Rls. 45 $
115 1392 لبنان 85113090 کويل هاي روشن کردن 5 556,245 Rls. 22 $
116 1392 لبنان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2 556,245 Rls. 22 $
117 1392 لبنان 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 5 556,245 Rls. 22 $
مجموع کل
1,170,202,364,136 ريال
مجموع کل
47,214,253 دلار
[1]