آمار کل " واردات از" کشور "قبرس" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 قبرس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 152,560,800 2,430,489,480,003 Rls. 97,955,218 $
2 1392 قبرس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 73,428,345 1,156,809,235,775 Rls. 46,725,908 $
3 1392 قبرس 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 17,569,595 297,344,118,044 Rls. 12,002,503 $
4 1392 قبرس 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 11,052,895 189,914,325,727 Rls. 7,649,101 $
5 1392 قبرس 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 16,496,388 145,652,138,838 Rls. 5,898,988 $
6 1392 قبرس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 115,366 119,947,227,023 Rls. 4,836,383 $
7 1392 قبرس 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 2,531,000 95,661,870,523 Rls. 3,859,678 $
8 1392 قبرس 27131200 کک نفت تکليس شده 6,000,000 90,276,865,426 Rls. 3,639,527 $
9 1392 قبرس 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 5,407,319 89,941,057,496 Rls. 3,598,000 $
10 1392 قبرس 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 2,870,970 71,564,471,639 Rls. 2,889,327 $
11 1392 قبرس 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,975,010 35,288,674,311 Rls. 1,426,151 $
12 1392 قبرس 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,493,474 25,194,156,892 Rls. 1,020,577 $
13 1392 قبرس 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 959,215 19,409,579,258 Rls. 789,296 $
14 1392 قبرس 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 954,950 16,594,161,956 Rls. 670,335 $
15 1392 قبرس 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 3,380 8,489,470,780 Rls. 340,683 $
16 1392 قبرس 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 394,969 7,807,778,334 Rls. 315,097 $
17 1392 قبرس 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 985 7,419,773,997 Rls. 300,201 $
18 1392 قبرس 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 678,653 7,103,867,805 Rls. 288,024 $
19 1392 قبرس 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 20,178 5,763,657,355 Rls. 232,090 $
20 1392 قبرس 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 4,388 4,651,026,267 Rls. 187,635 $
21 1392 قبرس 47073000 كاغذ و مقواي عمدتاً ساخته شده از خمير مكانيكي (مثلاً، روزنامه، نشريات ادواري و اوراق چاپي همانند) 686,140 4,510,581,924 Rls. 181,992 $
22 1392 قبرس 28413000 دي کرومات سديم 100,000 4,219,207,788 Rls. 170,274 $
23 1392 قبرس 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 10,398 4,212,015,174 Rls. 169,983 $
24 1392 قبرس 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 49,500 3,977,193,352 Rls. 160,435 $
25 1392 قبرس 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 145,600 3,809,824,388 Rls. 153,864 $
26 1392 قبرس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 9,050 2,497,310,395 Rls. 100,880 $
27 1392 قبرس 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,020 2,482,073,053 Rls. 100,124 $
28 1392 قبرس 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 132,180 2,293,455,233 Rls. 91,365 $
29 1392 قبرس 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 36,250 2,199,036,695 Rls. 88,739 $
30 1392 قبرس 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 94 2,047,201,006 Rls. 82,665 $
31 1392 قبرس 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 11,368 2,020,967,408 Rls. 81,523 $
32 1392 قبرس 28421000 سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 80,000 1,988,548,300 Rls. 80,216 $
33 1392 قبرس 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 53,550 1,959,422,584 Rls. 78,961 $
34 1392 قبرس 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 31,927 1,435,057,874 Rls. 57,889 $
35 1392 قبرس 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 67,080 1,335,889,072 Rls. 53,814 $
36 1392 قبرس 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 985 1,332,484,858 Rls. 53,803 $
37 1392 قبرس 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 165 1,317,268,047 Rls. 53,126 $
38 1392 قبرس 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 31,276 1,296,912,845 Rls. 52,440 $
39 1392 قبرس 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 40,903 1,100,152,183 Rls. 44,329 $
40 1392 قبرس 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 18 908,349,000 Rls. 36,634 $
41 1392 قبرس 30023040 واكسن برونشيت براي دامپزشكي 160 907,885,853 Rls. 36,653 $
42 1392 قبرس 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 14,550 882,416,664 Rls. 35,650 $
43 1392 قبرس 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 724 795,484,261 Rls. 32,104 $
44 1392 قبرس 21069010 ا ستابيلايزر 1,600 683,825,405 Rls. 27,442 $
45 1392 قبرس 29251100 ساكارين و املاح آن 3,000 671,353,695 Rls. 27,104 $
46 1392 قبرس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 185 665,409,425 Rls. 26,843 $
47 1392 قبرس 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,241 653,393,434 Rls. 26,376 $
48 1392 قبرس 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 100,000 639,581,631 Rls. 26,013 $
49 1392 قبرس 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 15,500 618,697,238 Rls. 25,082 $
50 1392 قبرس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 294 557,398,255 Rls. 22,460 $
51 1392 قبرس 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 12,000 536,303,200 Rls. 21,654 $
52 1392 قبرس 38231100 اسيد استئاريك 16,000 482,600,000 Rls. 19,392 $
53 1392 قبرس 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 1,000 442,970,031 Rls. 17,869 $
54 1392 قبرس 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 459 392,289,478 Rls. 15,960 $
55 1392 قبرس 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 226 369,437,341 Rls. 14,903 $
56 1392 قبرس 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 2,000 342,500,000 Rls. 13,777 $
57 1392 قبرس 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 370 322,521,195 Rls. 13,019 $
58 1392 قبرس 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 626 269,178,614 Rls. 10,914 $
59 1392 قبرس 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 408 245,011,843 Rls. 9,873 $
60 1392 قبرس 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 178 241,218,561 Rls. 9,740 $
61 1392 قبرس 30023030 واكسن لارنگو براي دامپزشكي 60 240,719,449 Rls. 9,718 $
62 1392 قبرس 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 100 230,576,028 Rls. 9,310 $
63 1392 قبرس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 147 226,939,279 Rls. 9,152 $
64 1392 قبرس 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 1,800 194,933,272 Rls. 7,867 $
65 1392 قبرس 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 415 180,091,490 Rls. 7,218 $
66 1392 قبرس 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 63 153,156,135 Rls. 6,177 $
67 1392 قبرس 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 750 151,108,383 Rls. 6,067 $
68 1392 قبرس 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 70 148,540,836 Rls. 5,961 $
69 1392 قبرس 34021310 الكل چرب اتوكسيله 1,000 148,500,000 Rls. 5,984 $
70 1392 قبرس 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 70 141,347,702 Rls. 5,704 $
71 1392 قبرس 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 280 139,804,730 Rls. 5,645 $
72 1392 قبرس 39209910 نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلي تترا فلوئورواتيلن ) 46 139,133,193 Rls. 5,618 $
73 1392 قبرس 28530090 سايرترکيبات غير آلي غير از آب مقطر 1,544 136,531,643 Rls. 5,510 $
74 1392 قبرس 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 30 127,923,480 Rls. 5,127 $
75 1392 قبرس 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 144 107,614,719 Rls. 4,376 $
76 1392 قبرس 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 414 105,530,018 Rls. 4,259 $
77 1392 قبرس 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 351 104,308,612 Rls. 4,207 $
78 1392 قبرس 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 980 90,250,023 Rls. 3,642 $
79 1392 قبرس 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 62 89,621,502 Rls. 3,617 $
80 1392 قبرس 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 30 89,165,630 Rls. 3,595 $
81 1392 قبرس 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 340 88,570,248 Rls. 3,561 $
82 1392 قبرس 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 1,872 86,705,700 Rls. 3,494 $
83 1392 قبرس 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 229 79,046,372 Rls. 3,190 $
84 1392 قبرس 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 110 77,305,082 Rls. 3,154 $
85 1392 قبرس 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,388 65,399,484 Rls. 2,639 $
86 1392 قبرس 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 80 43,365,617 Rls. 1,745 $
87 1392 قبرس 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 252 31,282,000 Rls. 1,254 $
88 1392 قبرس 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 90 30,540,483 Rls. 1,232 $
89 1392 قبرس 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 12 8,860,131 Rls. 357 $
90 1392 قبرس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 8 4,430,065 Rls. 179 $
91 1392 قبرس 84716010 صفحه کليد(keyboard) 40 250,000 Rls. 10 $
مجموع کل
4,886,446,916,058 ريال
مجموع کل
197,090,171 دلار
[1]