آمار کل " واردات از" کشور "فيليپين" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 115,194,086 2,530,615,762,489 Rls. 101,737,674 $
2 1392 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 2,332,231 61,113,296,196 Rls. 2,461,443 $
3 1392 فيليپين 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 1,262,740 41,298,860,182 Rls. 1,650,842 $
4 1392 فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 790,400 24,100,318,955 Rls. 971,703 $
5 1392 فيليپين 08039000 موز غير از موز سبز تازه يا خشك كرده 727,400 17,185,238,204 Rls. 693,657 $
6 1392 فيليپين 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 167,200 8,808,995,594 Rls. 344,279 $
7 1392 فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 65,848 5,539,825,419 Rls. 223,655 $
8 1392 فيليپين 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 15,000 5,188,000,000 Rls. 209,350 $
9 1392 فيليپين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 105,300 2,413,712,424 Rls. 97,528 $
10 1392 فيليپين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 3,109 1,934,603,798 Rls. 77,153 $
11 1392 فيليپين 29171400 انيدريد مالئيك 44,000 1,904,996,361 Rls. 76,832 $
12 1392 فيليپين 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 10,000 1,723,266,715 Rls. 61,808 $
13 1392 فيليپين 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 20,000 1,095,000,000 Rls. 44,038 $
14 1392 فيليپين 85044060 ا نوا ع UPS 20,910 871,988,250 Rls. 35,175 $
15 1392 فيليپين 56079010 ريسمان ،طناب ،كابل ازكنف ياساير الياف نسجي ازپوست نباتات شماره 5303 18,428 868,265,976 Rls. 34,985 $
16 1392 فيليپين 28352200 فسفات هاي منو يا دي سديم 9,240 597,712,939 Rls. 24,108 $
17 1392 فيليپين 21069010 ا ستابيلايزر 4,000 597,701,443 Rls. 24,110 $
18 1392 فيليپين 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 11,670 596,395,276 Rls. 24,069 $
19 1392 فيليپين 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 4,800 481,335,051 Rls. 19,353 $
20 1392 فيليپين 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 300 437,029,193 Rls. 17,635 $
21 1392 فيليپين 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 6,000 425,870,469 Rls. 17,177 $
22 1392 فيليپين 53050000 نارگيل، آباكا (Abaca) (الياف حاصل از دمبرگکهاي برگ موز بومي فيليپين) (Manila hemp or Musa textilis Nee)، الياف گياه رامي Ramie،و ساير الياف نساجي گياهي، كه در جاي ديگري مصرح يا مشمول نشده، خام يا فرآوري شده وليكن ريسيده نشده(Not spun)؛ پاره الياف كوتاه 7,752 419,453,663 Rls. 16,920 $
23 1392 فيليپين 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 107,330 400,827,079 Rls. 16,180 $
24 1392 فيليپين 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 5,750 244,270,154 Rls. 9,854 $
25 1392 فيليپين 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 500 129,081,980 Rls. 5,206 $
26 1392 فيليپين 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 618 129,077,900 Rls. 5,188 $
27 1392 فيليپين 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 85 127,945,344 Rls. 5,146 $
28 1392 فيليپين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 778 120,394,888 Rls. 4,857 $
29 1392 فيليپين 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,080 55,328,472 Rls. 2,232 $
30 1392 فيليپين 38249020 سيليکاژل بشکل پرک 200 49,523,385 Rls. 2,001 $
31 1392 فيليپين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 140 32,002,625 Rls. 1,148 $
32 1392 فيليپين 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 141 7,074,725 Rls. 285 $
33 1392 فيليپين 39069040 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 200 6,831,005 Rls. 276 $
34 1392 فيليپين 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 35 1,320,283 Rls. 53 $
35 1392 فيليپين 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 17 379,370 Rls. 14 $
مجموع کل
2,709,521,685,807 ريال
مجموع کل
108,915,935 دلار
[1]