آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 فرانسه 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 179 4,642,654,799,558 Rls. 187,279,356 $
2 1392 فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 587,858 2,395,858,166,239 Rls. 96,547,814 $
3 1392 فرانسه 98870316 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 21% ا لي 22% بجز لاستيک 4,253,452 1,645,823,443,005 Rls. 66,617,859 $
4 1392 فرانسه 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 8,082 702,119,850,294 Rls. 28,307,660 $
5 1392 فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,141,378 362,468,232,218 Rls. 14,687,499 $
6 1392 فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 1,177,401 293,396,298,703 Rls. 11,842,484 $
7 1392 فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 73,764 285,961,455,392 Rls. 11,481,509 $
8 1392 فرانسه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 146,924 270,498,250,112 Rls. 10,867,699 $
9 1392 فرانسه 29333100 پيريدن و املاح آن 5,625 228,403,520,582 Rls. 9,206,191 $
10 1392 فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 28,956 195,458,173,633 Rls. 7,882,212 $
11 1392 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 343,106 188,962,926,575 Rls. 7,595,830 $
12 1392 فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 699,014 188,161,446,243 Rls. 7,593,653 $
13 1392 فرانسه 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 25,294 179,056,204,971 Rls. 7,224,094 $
14 1392 فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 21,279 175,188,245,958 Rls. 7,029,058 $
15 1392 فرانسه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 723,000 159,430,770,940 Rls. 6,423,218 $
16 1392 فرانسه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 12,416,970 150,452,662,917 Rls. 12,271,832 $
17 1392 فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 995,270 150,232,111,519 Rls. 6,060,950 $
18 1392 فرانسه 30023020 واكسن ا نفلوا نزا- دوگانه ا نفلوا نزا + نيوکاسل براي دامپزشكي 79,196 139,417,083,142 Rls. 5,620,313 $
19 1392 فرانسه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 864,598 133,799,934,354 Rls. 5,391,459 $
20 1392 فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 5,892 125,712,641,211 Rls. 5,018,569 $
21 1392 فرانسه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 13,863 123,226,683,799 Rls. 4,939,990 $
22 1392 فرانسه 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 1,310,354 122,828,974,981 Rls. 4,946,548 $
23 1392 فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 288,453 117,867,664,770 Rls. 4,726,524 $
24 1392 فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 41,078 110,830,991,036 Rls. 4,396,235 $
25 1392 فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 14,375 110,435,025,919 Rls. 4,445,716 $
26 1392 فرانسه 29329500 تترا هيدروكانابينولکها (جملگي ايزومر) 1 97,011,842,970 Rls. 3,906,255 $
27 1392 فرانسه 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک 296,810 93,525,935,806 Rls. 3,772,620 $
28 1392 فرانسه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 122,774 84,793,831,743 Rls. 3,415,559 $
29 1392 فرانسه 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 263,498 73,676,516,696 Rls. 2,972,026 $
30 1392 فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 123,871 73,268,957,926 Rls. 2,977,179 $
31 1392 فرانسه 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 14,532 70,879,663,772 Rls. 2,860,261 $
32 1392 فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 87,256 66,975,103,676 Rls. 2,706,534 $
33 1392 فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 371,410 65,751,393,975 Rls. 2,644,974 $
34 1392 فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 34,943 62,859,292,360 Rls. 2,530,512 $
35 1392 فرانسه 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 16,514 61,478,094,592 Rls. 2,479,741 $
36 1392 فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 27,618 60,704,644,081 Rls. 2,446,976 $
37 1392 فرانسه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 59,256 60,330,591,661 Rls. 2,434,947 $
38 1392 فرانسه 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 613 60,031,703,471 Rls. 2,418,648 $
39 1392 فرانسه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 1,762,500 55,193,379,928 Rls. 2,222,729 $
40 1392 فرانسه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 151,069 50,979,789,076 Rls. 2,055,688 $
41 1392 فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 67,453 50,966,140,281 Rls. 2,047,324 $
42 1392 فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 5,729 50,735,105,414 Rls. 2,041,937 $
43 1392 فرانسه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 287,309 49,118,288,810 Rls. 1,980,476 $
44 1392 فرانسه 29304000 متيونين 405,000 47,811,744,364 Rls. 1,925,211 $
45 1392 فرانسه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 44,217 46,936,388,926 Rls. 1,890,211 $
46 1392 فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 4,962 45,884,325,038 Rls. 1,846,569 $
47 1392 فرانسه 84821000 بلبرينگ. 97,172 44,833,397,940 Rls. 1,813,224 $
48 1392 فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 54,343 42,930,701,063 Rls. 1,729,574 $
49 1392 فرانسه 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 29,598 42,043,670,798 Rls. 1,681,597 $
50 1392 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 64,760 40,462,106,789 Rls. 1,627,309 $
51 1392 فرانسه 04071111 تخم نطفهکدار بوقلمون براي توليد گوشت 96,542 39,602,458,007 Rls. 1,596,048 $
52 1392 فرانسه 33051000 شامپوها 302,149 39,430,564,092 Rls. 1,590,104 $
53 1392 فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 10,418 37,256,905,459 Rls. 1,496,869 $
54 1392 فرانسه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 189,412 36,983,729,287 Rls. 1,485,521 $
55 1392 فرانسه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 14,124 36,863,653,205 Rls. 1,483,989 $
56 1392 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 178,699 36,368,384,378 Rls. 1,464,095 $
57 1392 فرانسه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 22,499 35,898,656,172 Rls. 1,475,641 $
58 1392 فرانسه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 17,417 33,569,455,214 Rls. 1,356,305 $
59 1392 فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 4,550 33,115,140,411 Rls. 1,331,352 $
60 1392 فرانسه 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 24,783 32,940,198,839 Rls. 1,328,085 $
61 1392 فرانسه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 1,422 32,676,933,783 Rls. 1,317,412 $
62 1392 فرانسه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 69,102 32,262,509,816 Rls. 1,301,144 $
63 1392 فرانسه 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 144,300 31,438,099,391 Rls. 1,245,631 $
64 1392 فرانسه 84824000 رولربيرينگ سوزني. 37,261 31,140,970,325 Rls. 1,241,018 $
65 1392 فرانسه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 74,755 30,738,595,465 Rls. 1,240,180 $
66 1392 فرانسه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 102,146 29,310,742,647 Rls. 1,159,293 $
67 1392 فرانسه 28352610 مونو كلسيم فسفات 988,000 29,289,551,585 Rls. 1,182,052 $
68 1392 فرانسه 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 143,306 27,683,830,955 Rls. 1,114,704 $
69 1392 فرانسه 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 3,159 27,416,511,387 Rls. 1,104,624 $
70 1392 فرانسه 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 68,160 26,568,331,182 Rls. 1,067,747 $
71 1392 فرانسه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 26,724 26,330,138,097 Rls. 1,060,446 $
72 1392 فرانسه 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 5,389 26,134,258,815 Rls. 1,053,592 $
73 1392 فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 1,008,000 25,291,685,069 Rls. 1,022,260 $
74 1392 فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,357 24,844,127,671 Rls. 999,898 $
75 1392 فرانسه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 53,418 24,463,580,369 Rls. 974,567 $
76 1392 فرانسه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 174,387 24,061,649,946 Rls. 970,032 $
77 1392 فرانسه 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 14,138 23,899,013,115 Rls. 963,715 $
78 1392 فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 217,011 23,647,461,014 Rls. 941,737 $
79 1392 فرانسه 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 26,685 22,774,154,421 Rls. 914,873 $
80 1392 فرانسه 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 432,000 22,664,137,436 Rls. 914,533 $
81 1392 فرانسه 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 8,325 22,630,287,288 Rls. 913,502 $
82 1392 فرانسه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 168,000 22,548,011,351 Rls. 903,728 $
83 1392 فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 12,786 22,520,688,682 Rls. 905,470 $
84 1392 فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 45,043 21,686,112,218 Rls. 874,284 $
85 1392 فرانسه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 241,427 21,617,556,056 Rls. 862,984 $
86 1392 فرانسه 01051130 جوجه مادر گوشتي 7,336 20,808,129,568 Rls. 792,010 $
87 1392 فرانسه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 9,958 20,353,341,510 Rls. 819,876 $
88 1392 فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 67,575 19,388,565,526 Rls. 783,264 $
89 1392 فرانسه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 13,390 19,376,164,237 Rls. 780,677 $
90 1392 فرانسه 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 5,363 19,042,926,758 Rls. 769,607 $
91 1392 فرانسه 25085000 آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت 1,371,000 18,928,058,991 Rls. 763,088 $
92 1392 فرانسه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 5,583 18,391,274,509 Rls. 741,051 $
93 1392 فرانسه 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 58,252 18,319,003,677 Rls. 737,432 $
94 1392 فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 14,692 18,287,201,164 Rls. 737,499 $
95 1392 فرانسه 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 17,350 18,272,372,688 Rls. 737,141 $
96 1392 فرانسه 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 68,222 18,083,619,800 Rls. 716,018 $
97 1392 فرانسه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 73,159 18,014,332,290 Rls. 724,584 $
98 1392 فرانسه 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 76,584 17,939,075,934 Rls. 722,964 $
99 1392 فرانسه 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 6,289 17,895,328,583 Rls. 722,181 $
100 1392 فرانسه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 41,304 17,783,004,458 Rls. 717,240 $
101 1392 فرانسه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 53,951 17,259,596,733 Rls. 696,710 $
102 1392 فرانسه 85308000 تجهيزات برقي علامت دادن ايمني ياكنترل ترافيك, براي جاده, راههاي آبي داخلي , تسهيلات پاركينگ، تاسيسات بندري ياباند فرودگاه 5,726 17,155,209,679 Rls. 690,248 $
103 1392 فرانسه 87089419 ساير 66,075 17,146,965,389 Rls. 688,961 $
104 1392 فرانسه 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 738,585 16,969,416,724 Rls. 824,995 $
105 1392 فرانسه 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 7,850 16,955,304,632 Rls. 657,009 $
106 1392 فرانسه 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 1,530 16,793,500,990 Rls. 678,689 $
107 1392 فرانسه 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 43,325 16,649,353,451 Rls. 674,416 $
108 1392 فرانسه 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 3,288 16,325,390,655 Rls. 657,627 $
109 1392 فرانسه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 3,954 15,994,450,949 Rls. 644,207 $
110 1392 فرانسه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,274 15,943,822,001 Rls. 634,037 $
111 1392 فرانسه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4,915 15,501,828,679 Rls. 626,038 $
112 1392 فرانسه 35011000 كازئين 100,000 15,063,193,520 Rls. 610,542 $
113 1392 فرانسه 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 376,180 14,941,055,752 Rls. 602,477 $
114 1392 فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 64,860 14,775,102,719 Rls. 595,924 $
115 1392 فرانسه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 14,262 14,694,959,919 Rls. 589,297 $
116 1392 فرانسه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 60,670 14,653,708,664 Rls. 591,799 $
117 1392 فرانسه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 149,507 14,632,103,131 Rls. 588,095 $
118 1392 فرانسه 84481110 دا بي ژا کارد 19,589 14,329,539,492 Rls. 577,778 $
119 1392 فرانسه 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 56,550 14,311,075,069 Rls. 578,156 $
120 1392 فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,919 14,287,543,784 Rls. 574,065 $
121 1392 فرانسه 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 46,734 13,959,861,665 Rls. 563,254 $
122 1392 فرانسه 84133010 پمپ ا نژکتور 7,860 13,798,677,004 Rls. 554,868 $
123 1392 فرانسه 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 20,609 13,688,251,044 Rls. 551,829 $
124 1392 فرانسه 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 733 13,679,488,980 Rls. 549,825 $
125 1392 فرانسه 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 40,338 13,651,172,742 Rls. 552,741 $
126 1392 فرانسه 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 6,439 13,432,715,314 Rls. 541,050 $
127 1392 فرانسه 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 250,002 13,046,602,594 Rls. 520,643 $
128 1392 فرانسه 90191020 دستگاه هيدروترا پي (جکوزي ) 4,890 12,270,043,320 Rls. 494,461 $
129 1392 فرانسه 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 550,000 12,054,418,669 Rls. 485,235 $
130 1392 فرانسه 55061000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,حلاجي شده,شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 76,463 12,034,725,716 Rls. 485,943 $
131 1392 فرانسه 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 3,495 11,920,949,452 Rls. 479,890 $
132 1392 فرانسه 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 536 11,690,727,366 Rls. 472,028 $
133 1392 فرانسه 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 33,000 11,672,370,635 Rls. 470,142 $
134 1392 فرانسه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 104,185 11,331,452,820 Rls. 457,386 $
135 1392 فرانسه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 11,837 11,023,868,662 Rls. 444,820 $
136 1392 فرانسه 30023040 واكسن برونشيت براي دامپزشكي 2,211 11,013,145,341 Rls. 439,744 $
137 1392 فرانسه 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 42,436 10,944,361,319 Rls. 443,619 $
138 1392 فرانسه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 25,400 10,882,356,685 Rls. 440,506 $
139 1392 فرانسه 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 13,365 10,859,384,212 Rls. 438,462 $
140 1392 فرانسه 85113090 کويل هاي روشن کردن 5,729 10,721,442,655 Rls. 430,970 $
141 1392 فرانسه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,142 10,530,340,348 Rls. 424,934 $
142 1392 فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,995 10,498,360,474 Rls. 422,228 $
143 1392 فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 324 10,495,479,249 Rls. 423,229 $
144 1392 فرانسه 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 60,610 10,385,157,538 Rls. 419,011 $
145 1392 فرانسه 01051150 جوجه مادر تخم گذار 2,397 10,007,915,402 Rls. 402,011 $
146 1392 فرانسه 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,250 9,793,808,527 Rls. 384,101 $
147 1392 فرانسه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 55,572 9,635,100,105 Rls. 386,386 $
148 1392 فرانسه 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 126,200 9,623,600,991 Rls. 384,493 $
149 1392 فرانسه 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 180 9,532,840,410 Rls. 385,228 $
150 1392 فرانسه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 18,024 9,485,352,087 Rls. 382,481 $
151 1392 فرانسه 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,402 9,463,621,587 Rls. 381,090 $
152 1392 فرانسه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 37,217 9,368,908,659 Rls. 377,413 $
153 1392 فرانسه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 19,866 9,320,830,055 Rls. 375,898 $
154 1392 فرانسه 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 8,875 9,268,620,688 Rls. 362,170 $
155 1392 فرانسه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,126 9,063,352,025 Rls. 364,209 $
156 1392 فرانسه 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 34,598 9,042,630,000 Rls. 367,095 $
157 1392 فرانسه 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 3,416 8,895,959,036 Rls. 358,715 $
158 1392 فرانسه 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 218,540 8,888,007,109 Rls. 358,037 $
159 1392 فرانسه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 11,643 8,835,309,576 Rls. 355,358 $
160 1392 فرانسه 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 178,234 8,832,850,560 Rls. 358,875 $
161 1392 فرانسه 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 27,271 8,827,804,217 Rls. 355,405 $
162 1392 فرانسه 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,328 8,803,764,271 Rls. 354,961 $
163 1392 فرانسه 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 39,570 8,802,986,463 Rls. 352,663 $
164 1392 فرانسه 13012000 صمغ عربي طبيعي 25,500 8,763,219,033 Rls. 353,950 $
165 1392 فرانسه 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 17,511 8,724,701,598 Rls. 351,688 $
166 1392 فرانسه 87089411 اجزا و قطعات جعبه فرمان 26,870 8,711,643,645 Rls. 352,926 $
167 1392 فرانسه 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 45,600 8,678,643,469 Rls. 353,004 $
168 1392 فرانسه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 82,250 8,664,003,457 Rls. 349,373 $
169 1392 فرانسه 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 44,713 8,585,951,343 Rls. 343,071 $
170 1392 فرانسه 85111000 شمع هاي جرقه زن 10,050 8,464,741,604 Rls. 341,069 $
171 1392 فرانسه 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 17,600 8,279,280,494 Rls. 333,967 $
172 1392 فرانسه 29054420 پودرسوربيتول 304,700 8,059,374,940 Rls. 324,734 $
173 1392 فرانسه 27101930 گريس 49,977 8,040,667,246 Rls. 324,192 $
174 1392 فرانسه 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 312 8,022,355,909 Rls. 328,523 $
175 1392 فرانسه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 20,160 7,884,450,121 Rls. 317,141 $
176 1392 فرانسه 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,074 7,785,134,136 Rls. 314,293 $
177 1392 فرانسه 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 85,532 7,748,942,424 Rls. 312,851 $
178 1392 فرانسه 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 8,482 7,728,895,300 Rls. 311,438 $
179 1392 فرانسه 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 20,000 7,594,500,000 Rls. 306,551 $
180 1392 فرانسه 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 188,804 7,545,335,798 Rls. 304,637 $
181 1392 فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 98,930 7,535,446,950 Rls. 303,487 $
182 1392 فرانسه 85340000 مدا رهاي چاپي 394 7,493,145,788 Rls. 301,129 $
183 1392 فرانسه 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 1,428 7,412,079,933 Rls. 298,995 $
184 1392 فرانسه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 59,796 7,409,573,613 Rls. 298,941 $
185 1392 فرانسه 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 17,697 7,394,134,479 Rls. 298,140 $
186 1392 فرانسه 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 4,197 7,383,644,935 Rls. 297,309 $
187 1392 فرانسه 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 7,355 7,182,160,744 Rls. 289,574 $
188 1392 فرانسه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 6,027 7,018,559,928 Rls. 281,779 $
189 1392 فرانسه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 6,820 6,961,992,463 Rls. 280,675 $
190 1392 فرانسه 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 139,075 6,945,029,994 Rls. 279,025 $
191 1392 فرانسه 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 23,578 6,907,710,979 Rls. 278,741 $
192 1392 فرانسه 29331100 فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن 338 6,852,736,081 Rls. 275,023 $
193 1392 فرانسه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 43,313 6,786,279,098 Rls. 273,864 $
194 1392 فرانسه 34039910 روانکكننده سيليكوني 111,101 6,745,101,924 Rls. 270,455 $
195 1392 فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 11,007 6,717,444,033 Rls. 270,806 $
196 1392 فرانسه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 45,990 6,692,903,575 Rls. 269,750 $
197 1392 فرانسه 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 16,967 6,684,898,082 Rls. 269,890 $
198 1392 فرانسه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,681 6,587,446,917 Rls. 267,051 $
199 1392 فرانسه 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 17,300 6,575,172,227 Rls. 266,742 $
200 1392 فرانسه 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 34,388 6,549,786,932 Rls. 266,115 $
مجموع کل
17,048,557,478,762 ريال
مجموع کل
693,549,791 دلار