آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 فدراسيون روسيه 10011100 دانه گندم سخت 387,093,326 3,419,356,239,894 Rls. 135,470,970 $
2 1392 فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 233,293,247 2,901,807,695,598 Rls. 116,562,923 $
3 1392 فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 117,155,285 1,721,124,934,231 Rls. 69,345,902 $
4 1392 فدراسيون روسيه 10051020 دانه ذرت دامي . 150,948,413 1,229,472,000,499 Rls. 49,216,980 $
5 1392 فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي دانه جو 131,350,828 1,208,698,678,852 Rls. 48,599,586 $
6 1392 فدراسيون روسيه 85261000 دستگاههاي را دا ر 69,363 919,275,864,450 Rls. 37,349,173 $
7 1392 فدراسيون روسيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 11,417,296 694,673,762,697 Rls. 28,010,730 $
8 1392 فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 16,978,511 353,254,549,558 Rls. 14,260,218 $
9 1392 فدراسيون روسيه 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 20,837,680 318,556,639,297 Rls. 12,833,924 $
10 1392 فدراسيون روسيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,865,072 280,361,563,445 Rls. 11,268,241 $
11 1392 فدراسيون روسيه 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 31,500,000 279,062,371,225 Rls. 11,262,051 $
12 1392 فدراسيون روسيه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 13,000,000 236,395,429,523 Rls. 9,368,597 $
13 1392 فدراسيون روسيه 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 28,500,430 220,318,120,254 Rls. 8,850,605 $
14 1392 فدراسيون روسيه 24022000 سيگار حاوي توتون 486,771 204,242,075,868 Rls. 8,228,775 $
15 1392 فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 5,308,914 176,864,870,195 Rls. 7,145,384 $
16 1392 فدراسيون روسيه 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 152 166,485,531,003 Rls. 6,713,860 $
17 1392 فدراسيون روسيه 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 8,841,282 152,294,599,862 Rls. 6,026,889 $
18 1392 فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 2,108,300 143,262,766,784 Rls. 5,768,544 $
19 1392 فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 5,390,977 117,060,345,743 Rls. 4,725,797 $
20 1392 فدراسيون روسيه 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 2,600,000 105,240,388,525 Rls. 4,246,746 $
21 1392 فدراسيون روسيه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 800,348 92,057,106,470 Rls. 3,716,021 $
22 1392 فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 4,267,325 88,151,523,526 Rls. 3,553,240 $
23 1392 فدراسيون روسيه 23063000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از تخم آفتابگردان 12,699,356 88,113,787,432 Rls. 3,545,327 $
24 1392 فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 152,416 86,007,958,300 Rls. 3,462,242 $
25 1392 فدراسيون روسيه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 5,007,090 82,841,393,716 Rls. 3,224,698 $
26 1392 فدراسيون روسيه 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 1,200,000 70,526,353,995 Rls. 2,817,380 $
27 1392 فدراسيون روسيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,750 62,616,128,348 Rls. 2,528,310 $
28 1392 فدراسيون روسيه 85408900 سايرلامپ ها و لوله ها و وا لوها,که در جاي ديگر مذکور نباشد 559 61,826,480,488 Rls. 2,482,194 $
29 1392 فدراسيون روسيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,609,710 58,025,362,623 Rls. 2,156,657 $
30 1392 فدراسيون روسيه 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 1,010,800 53,640,952,252 Rls. 2,164,741 $
31 1392 فدراسيون روسيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 852,263 53,220,704,305 Rls. 2,154,025 $
32 1392 فدراسيون روسيه 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 1,965,745 50,612,901,063 Rls. 2,045,629 $
33 1392 فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 480,000 45,911,560,640 Rls. 1,867,310 $
34 1392 فدراسيون روسيه 31042000 كلرور پتاسيم 4,504,336 45,685,407,758 Rls. 1,839,153 $
35 1392 فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 422 45,369,568,737 Rls. 1,824,196 $
36 1392 فدراسيون روسيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 93,198 45,057,847,556 Rls. 1,818,695 $
37 1392 فدراسيون روسيه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 28,356 41,692,515,509 Rls. 1,683,421 $
38 1392 فدراسيون روسيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 32,741 40,260,602,780 Rls. 1,632,767 $
39 1392 فدراسيون روسيه 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 2,174,255 35,989,090,048 Rls. 1,452,727 $
40 1392 فدراسيون روسيه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 2,115,343 35,789,383,818 Rls. 1,443,996 $
41 1392 فدراسيون روسيه 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 404,380 35,204,855,924 Rls. 1,404,088 $
42 1392 فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 1,636,352 34,263,806,141 Rls. 1,386,437 $
43 1392 فدراسيون روسيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 264,000 31,302,968,122 Rls. 1,279,278 $
44 1392 فدراسيون روسيه 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 1,530,022 31,036,947,782 Rls. 1,261,536 $
45 1392 فدراسيون روسيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 15,315 28,311,828,852 Rls. 1,142,574 $
46 1392 فدراسيون روسيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 423,713 27,918,431,101 Rls. 1,128,239 $
47 1392 فدراسيون روسيه 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 1,418,110 27,226,205,146 Rls. 1,089,028 $
48 1392 فدراسيون روسيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 4,540 26,119,201,421 Rls. 1,054,001 $
49 1392 فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 1,119,516 23,840,559,722 Rls. 964,591 $
50 1392 فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,008,490 21,659,804,271 Rls. 837,659 $
51 1392 فدراسيون روسيه 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 8,970 20,567,526,841 Rls. 832,693 $
52 1392 فدراسيون روسيه 44041000 ترکه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج 1,614,971 19,525,619,752 Rls. 798,114 $
53 1392 فدراسيون روسيه 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 39,660 18,699,479,623 Rls. 754,270 $
54 1392 فدراسيون روسيه 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,206,940 18,555,555,488 Rls. 748,570 $
55 1392 فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 993,821 18,057,750,655 Rls. 728,669 $
56 1392 فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 519,649 17,090,002,162 Rls. 688,557 $
57 1392 فدراسيون روسيه 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3,543 16,290,691,740 Rls. 657,254 $
58 1392 فدراسيون روسيه 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 770,018 15,648,915,108 Rls. 631,539 $
59 1392 فدراسيون روسيه 28444000 عناصر و ايزوتوپکها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شمارهکهاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونکها (همچنين سرمتکها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوطکهاي داراي اين عناصر، ايزوتوپکها يا تركيبات آنها؛ فضولات راد 2,475 15,059,997,826 Rls. 607,226 $
60 1392 فدراسيون روسيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 213,900 13,907,983,349 Rls. 560,633 $
61 1392 فدراسيون روسيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 11,078 13,641,416,070 Rls. 550,651 $
62 1392 فدراسيون روسيه 02012010 گوشت را ن گاو از نوع باا ستخوا ن تازه ياسردكرده 100,055 13,437,000,000 Rls. 541,880 $
63 1392 فدراسيون روسيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 6,303 13,373,615,915 Rls. 539,579 $
64 1392 فدراسيون روسيه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 1,143,780 13,353,547,037 Rls. 543,114 $
65 1392 فدراسيون روسيه 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 900,390 12,861,890,579 Rls. 523,118 $
66 1392 فدراسيون روسيه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 128,000 12,254,989,206 Rls. 494,751 $
67 1392 فدراسيون روسيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 6,641 12,035,281,486 Rls. 453,383 $
68 1392 فدراسيون روسيه 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 28,307 11,832,619,026 Rls. 477,642 $
69 1392 فدراسيون روسيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 494,000 11,803,014,290 Rls. 480,188 $
70 1392 فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 500,000 11,792,336,695 Rls. 476,131 $
71 1392 فدراسيون روسيه 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 778,204 11,659,048,809 Rls. 466,909 $
72 1392 فدراسيون روسيه 02022090 ساير قطعات گوشت با ا ستخوا ن يخ زده ا ز نوع گاو 99,854 11,506,000,000 Rls. 463,615 $
73 1392 فدراسيون روسيه 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 384,174 11,201,928,906 Rls. 451,782 $
74 1392 فدراسيون روسيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 1,411 10,911,349,077 Rls. 439,740 $
75 1392 فدراسيون روسيه 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 49,446 10,849,274,475 Rls. 437,741 $
76 1392 فدراسيون روسيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 737,270 10,698,994,233 Rls. 429,686 $
77 1392 فدراسيون روسيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 384,836 10,698,258,759 Rls. 431,161 $
78 1392 فدراسيون روسيه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 10,848 10,411,385,365 Rls. 423,951 $
79 1392 فدراسيون روسيه 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 5,200 10,406,134,671 Rls. 419,602 $
80 1392 فدراسيون روسيه 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 86,400 10,062,200,345 Rls. 406,501 $
81 1392 فدراسيون روسيه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,341 10,056,927,633 Rls. 405,140 $
82 1392 فدراسيون روسيه 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 73,599 9,939,400,000 Rls. 401,219 $
83 1392 فدراسيون روسيه 28042990 ساير 2,336 9,886,539,081 Rls. 398,528 $
84 1392 فدراسيون روسيه 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 28,250 9,808,504,986 Rls. 394,872 $
85 1392 فدراسيون روسيه 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 400,000 9,782,793,000 Rls. 394,754 $
86 1392 فدراسيون روسيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 206 9,479,033,554 Rls. 380,562 $
87 1392 فدراسيون روسيه 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 282,610 9,189,039,718 Rls. 370,424 $
88 1392 فدراسيون روسيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 170,000 8,935,032,000 Rls. 360,522 $
89 1392 فدراسيون روسيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 80,760 8,366,826,000 Rls. 337,726 $
90 1392 فدراسيون روسيه 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 25,000 8,309,151,763 Rls. 334,803 $
91 1392 فدراسيون روسيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 77,810 8,150,597,765 Rls. 328,786 $
92 1392 فدراسيون روسيه 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 258,590 8,008,237,813 Rls. 322,812 $
93 1392 فدراسيون روسيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 386 7,862,872,959 Rls. 317,646 $
94 1392 فدراسيون روسيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 533,369 7,619,091,290 Rls. 309,883 $
95 1392 فدراسيون روسيه 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 100,000 7,463,644,000 Rls. 301,075 $
96 1392 فدراسيون روسيه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 4,710 7,387,806,956 Rls. 298,141 $
97 1392 فدراسيون روسيه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 185,760 7,280,483,134 Rls. 294,194 $
98 1392 فدراسيون روسيه 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 436,590 6,811,541,160 Rls. 244,308 $
99 1392 فدراسيون روسيه 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 145 6,579,932,435 Rls. 267,416 $
100 1392 فدراسيون روسيه 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 328 6,479,700,000 Rls. 261,563 $
101 1392 فدراسيون روسيه 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 316,830 6,216,031,582 Rls. 248,521 $
102 1392 فدراسيون روسيه 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 14,000 6,135,756,246 Rls. 248,358 $
103 1392 فدراسيون روسيه 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 10,000 6,003,480,000 Rls. 242,281 $
104 1392 فدراسيون روسيه 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 85,100 6,001,272,900 Rls. 242,185 $
105 1392 فدراسيون روسيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,064 5,932,648,860 Rls. 235,395 $
106 1392 فدراسيون روسيه 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 88,000 5,717,627,098 Rls. 230,410 $
107 1392 فدراسيون روسيه 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 204,700 5,679,065,361 Rls. 229,167 $
108 1392 فدراسيون روسيه 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 9,540 5,556,984,079 Rls. 224,162 $
109 1392 فدراسيون روسيه 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 61,376 5,427,158,440 Rls. 218,923 $
110 1392 فدراسيون روسيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 79,428 5,364,408,523 Rls. 216,543 $
111 1392 فدراسيون روسيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 730 5,355,425,140 Rls. 216,141 $
112 1392 فدراسيون روسيه 90051000 دوربين دوچشمي 755 5,101,785,000 Rls. 206,550 $
113 1392 فدراسيون روسيه 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 275 5,016,428,500 Rls. 202,561 $
114 1392 فدراسيون روسيه 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 73,000 4,996,257,075 Rls. 201,462 $
115 1392 فدراسيون روسيه 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 6,380 4,912,135,339 Rls. 198,306 $
116 1392 فدراسيون روسيه 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 135,810 4,805,094,945 Rls. 193,965 $
117 1392 فدراسيون روسيه 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 248,860 4,793,872,522 Rls. 192,813 $
118 1392 فدراسيون روسيه 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 162,000 4,740,265,240 Rls. 192,796 $
119 1392 فدراسيون روسيه 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 32,000 4,646,308,313 Rls. 186,816 $
120 1392 فدراسيون روسيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 56,462 4,628,955,463 Rls. 186,728 $
121 1392 فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 301,290 4,624,843,834 Rls. 165,878 $
122 1392 فدراسيون روسيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 10,000 4,195,627,209 Rls. 168,940 $
123 1392 فدراسيون روسيه 28043000 ازت 736 3,731,869,823 Rls. 150,663 $
124 1392 فدراسيون روسيه 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 58 3,711,879,060 Rls. 149,745 $
125 1392 فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 85,000 3,664,238,281 Rls. 147,602 $
126 1392 فدراسيون روسيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,250 3,579,567,800 Rls. 146,218 $
127 1392 فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 162,000 3,484,283,588 Rls. 140,525 $
128 1392 فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 74,460 3,479,624,430 Rls. 140,151 $
129 1392 فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 85,946 3,420,644,498 Rls. 137,775 $
130 1392 فدراسيون روسيه 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 47,000 3,210,113,052 Rls. 129,581 $
131 1392 فدراسيون روسيه 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 22,105 3,192,966,269 Rls. 128,688 $
132 1392 فدراسيون روسيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 98,485 2,950,614,417 Rls. 119,081 $
133 1392 فدراسيون روسيه 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 24,000 2,889,300,851 Rls. 116,626 $
134 1392 فدراسيون روسيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 55,503 2,865,601,167 Rls. 115,892 $
135 1392 فدراسيون روسيه 84119990 ساير 1,010 2,839,492,759 Rls. 115,469 $
136 1392 فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 73,100 2,790,000,765 Rls. 112,544 $
137 1392 فدراسيون روسيه 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 575 2,780,229,561 Rls. 111,921 $
138 1392 فدراسيون روسيه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 2,820 2,745,280,089 Rls. 110,817 $
139 1392 فدراسيون روسيه 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 743 2,616,256,692 Rls. 105,483 $
140 1392 فدراسيون روسيه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 900 2,522,320,000 Rls. 101,850 $
141 1392 فدراسيون روسيه 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 105,000 2,477,061,981 Rls. 99,405 $
142 1392 فدراسيون روسيه 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 1,263 2,397,571,046 Rls. 96,895 $
143 1392 فدراسيون روسيه 29181400 اسيد سيتريك 100,000 2,385,400,000 Rls. 98,193 $
144 1392 فدراسيون روسيه 84594000 ساير ماشين هاي صيقل کردن جدار داخلي براي فلزا ت، که در جاي ديگرمذکورنباشد 84,660 2,209,958,869 Rls. 88,897 $
145 1392 فدراسيون روسيه 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,638 2,143,448,425 Rls. 86,464 $
146 1392 فدراسيون روسيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 882 2,134,072,914 Rls. 86,062 $
147 1392 فدراسيون روسيه 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 15,300 2,114,035,900 Rls. 84,218 $
148 1392 فدراسيون روسيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 56,270 2,075,520,667 Rls. 83,355 $
149 1392 فدراسيون روسيه 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 10,000 2,060,961,138 Rls. 83,214 $
150 1392 فدراسيون روسيه 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 70,130 2,031,434,705 Rls. 81,952 $
151 1392 فدراسيون روسيه 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 64,000 2,016,100,001 Rls. 81,363 $
152 1392 فدراسيون روسيه 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 3,400 1,990,287,484 Rls. 80,315 $
153 1392 فدراسيون روسيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 153,000 1,980,742,305 Rls. 79,957 $
154 1392 فدراسيون روسيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 14 1,930,253,943 Rls. 77,918 $
155 1392 فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 44,000 1,718,989,204 Rls. 69,175 $
156 1392 فدراسيون روسيه 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 215,950 1,680,587,253 Rls. 68,353 $
157 1392 فدراسيون روسيه 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 22,060 1,670,505,299 Rls. 67,339 $
158 1392 فدراسيون روسيه 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 3,300 1,650,254,544 Rls. 66,294 $
159 1392 فدراسيون روسيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 79,410 1,581,324,023 Rls. 64,594 $
160 1392 فدراسيون روسيه 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 7,000 1,551,175,020 Rls. 62,444 $
161 1392 فدراسيون روسيه 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 100,000 1,545,652,459 Rls. 62,378 $
162 1392 فدراسيون روسيه 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 11,730 1,525,663,338 Rls. 61,596 $
163 1392 فدراسيون روسيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 29,000 1,505,009,263 Rls. 60,686 $
164 1392 فدراسيون روسيه 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 28,000 1,461,831,978 Rls. 58,976 $
165 1392 فدراسيون روسيه 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,427 1,443,842,744 Rls. 58,067 $
166 1392 فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 11,441 1,416,739,030 Rls. 57,205 $
167 1392 فدراسيون روسيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 45,000 1,399,179,880 Rls. 56,208 $
168 1392 فدراسيون روسيه 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 167,970 1,368,727,145 Rls. 55,055 $
169 1392 فدراسيون روسيه 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 45,583 1,353,804,623 Rls. 55,062 $
170 1392 فدراسيون روسيه 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 185 1,331,616,900 Rls. 53,740 $
171 1392 فدراسيون روسيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 4,597 1,311,473,930 Rls. 52,904 $
172 1392 فدراسيون روسيه 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 21,000 1,299,238,460 Rls. 52,260 $
173 1392 فدراسيون روسيه 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 74,444 1,278,345,251 Rls. 51,399 $
174 1392 فدراسيون روسيه 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 57,553 1,274,401,781 Rls. 51,832 $
175 1392 فدراسيون روسيه 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 88,300 1,266,784,893 Rls. 45,435 $
176 1392 فدراسيون روسيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 50 1,228,299,648 Rls. 49,455 $
177 1392 فدراسيون روسيه 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 18,060 1,214,518,639 Rls. 48,743 $
178 1392 فدراسيون روسيه 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 33,050 1,165,173,282 Rls. 47,034 $
179 1392 فدراسيون روسيه 44123200 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب طبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب خانواده غير مخروطيان هرلايه به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 72,855 1,159,040,501 Rls. 46,775 $
180 1392 فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 8,500 1,151,535,231 Rls. 46,431 $
181 1392 فدراسيون روسيه 48025400 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن كمتراز 40gدرهرمترمربع بدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 30,000 1,081,160,913 Rls. 43,629 $
182 1392 فدراسيون روسيه 28332400 سولفات هااز نيکل 20,000 1,076,874,585 Rls. 43,215 $
183 1392 فدراسيون روسيه 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت وبالاتر 1,450 1,061,815,614 Rls. 42,558 $
184 1392 فدراسيون روسيه 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 198,330 1,042,524,494 Rls. 42,074 $
185 1392 فدراسيون روسيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 324 1,040,358,573 Rls. 42,001 $
186 1392 فدراسيون روسيه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 13,000 1,038,984,020 Rls. 41,864 $
187 1392 فدراسيون روسيه 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 19,197 1,010,453,352 Rls. 40,798 $
188 1392 فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 29,730 1,006,798,925 Rls. 40,408 $
189 1392 فدراسيون روسيه 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 8,733 997,217,038 Rls. 40,209 $
190 1392 فدراسيون روسيه 29161300 اسيد متاكريليك و املاح آن 15,600 933,950,000 Rls. 37,699 $
191 1392 فدراسيون روسيه 86029000 لکوموتيوهاولكوتراكتورها که در جاي ديگري مذکور نباشد;تندرهاي لکوموتيو 25,600 884,974,826 Rls. 35,829 $
192 1392 فدراسيون روسيه 84471100 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا کثر165ميليمتر 13,680 880,614,768 Rls. 35,376 $
193 1392 فدراسيون روسيه 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 4,562 863,937,155 Rls. 30,987 $
194 1392 فدراسيون روسيه 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 405 855,510,893 Rls. 34,538 $
195 1392 فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 20,000 843,901,896 Rls. 34,054 $
196 1392 فدراسيون روسيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 16,100 824,516,715 Rls. 33,165 $
197 1392 فدراسيون روسيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,880 821,777,462 Rls. 33,103 $
198 1392 فدراسيون روسيه 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 1,360 795,911,124 Rls. 32,102 $
199 1392 فدراسيون روسيه 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 22,440 782,203,004 Rls. 31,481 $
200 1392 فدراسيون روسيه 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 31,000 763,405,973 Rls. 30,791 $
مجموع کل
17,151,113,797,881 ريال
مجموع کل
687,752,138 دلار