آمار کل " واردات از" کشور "عمان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 عمان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 48,295,000 378,242,064,221 Rls. 36,440,456 $
2 1392 عمان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 1,154,857 156,313,000,003 Rls. 6,283,580 $
3 1392 عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 627 79,140,034,372 Rls. 3,168,043 $
4 1392 عمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 904,580 73,934,745,943 Rls. 2,983,608 $
5 1392 عمان 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 2,999,953 72,923,403,617 Rls. 2,929,474 $
6 1392 عمان 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 73,584 54,867,881,467 Rls. 2,214,594 $
7 1392 عمان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 129,742 39,148,213,889 Rls. 1,579,383 $
8 1392 عمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 36,560 34,314,192,732 Rls. 1,382,765 $
9 1392 عمان 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذکوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 66,000 30,782,506,599 Rls. 1,237,189 $
10 1392 عمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 85,776 28,188,073,270 Rls. 1,134,740 $
11 1392 عمان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 340,000 27,560,003,536 Rls. 1,046,034 $
12 1392 عمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 3,465 26,694,951,921 Rls. 1,076,525 $
13 1392 عمان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 71,500 26,201,462,769 Rls. 1,051,716 $
14 1392 عمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 816 25,456,635,524 Rls. 1,026,035 $
15 1392 عمان 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 167,250 25,215,470,879 Rls. 1,028,489 $
16 1392 عمان 02012010 گوشت را ن گاو از نوع باا ستخوا ن تازه ياسردكرده 142,038 18,760,309,713 Rls. 755,702 $
17 1392 عمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,600 18,258,702,277 Rls. 735,793 $
18 1392 عمان 85182910 انواع بلندگوي خودرو 106,032 18,186,248,907 Rls. 734,082 $
19 1392 عمان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 2,500 12,132,818,611 Rls. 487,462 $
20 1392 عمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 26,107 9,165,973,785 Rls. 369,641 $
21 1392 عمان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 4,865 9,141,847,249 Rls. 368,103 $
22 1392 عمان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 14,874 9,013,736,323 Rls. 361,613 $
23 1392 عمان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 720 8,907,239,631 Rls. 358,570 $
24 1392 عمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5,605 8,415,731,548 Rls. 338,606 $
25 1392 عمان 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 9,287 7,983,568,117 Rls. 321,077 $
26 1392 عمان 02012030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 57,725 7,634,688,287 Rls. 306,658 $
27 1392 عمان 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 4,180 7,573,905,482 Rls. 305,831 $
28 1392 عمان 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 62,795 6,074,058,300 Rls. 244,844 $
29 1392 عمان 84119990 ساير 19 5,992,951,761 Rls. 241,837 $
30 1392 عمان 90221410 دستگاه ماموگرا ف 490 5,548,326,407 Rls. 223,747 $
31 1392 عمان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 18,500 5,294,712,654 Rls. 213,583 $
32 1392 عمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 12,361 4,968,132,185 Rls. 200,398 $
33 1392 عمان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 6,500 4,895,504,631 Rls. 196,662 $
34 1392 عمان 29153200 استات وينيل 145,450 4,376,469,194 Rls. 175,410 $
35 1392 عمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 304 4,360,994,145 Rls. 175,245 $
36 1392 عمان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 7,400 4,247,000,000 Rls. 170,761 $
37 1392 عمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,291 3,821,046,900 Rls. 153,651 $
38 1392 عمان 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 2,156 3,739,158,028 Rls. 150,663 $
39 1392 عمان 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 63,000 3,678,000,000 Rls. 148,300 $
40 1392 عمان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 7,290 3,630,760,742 Rls. 146,554 $
41 1392 عمان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,281 3,393,111,564 Rls. 136,720 $
42 1392 عمان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 14,488 3,288,131,844 Rls. 132,256 $
43 1392 عمان 85340000 مدا رهاي چاپي 2,501 3,244,607,996 Rls. 130,676 $
44 1392 عمان 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 21,956 2,963,736,031 Rls. 119,173 $
45 1392 عمان 40121900 سايرلاستيک هاي رويي روکش شده ا زکائوچومورد ا ستفاده درسايروسايل نقليه غيرمذکوردرجاي ديگر 15,026 2,828,284,955 Rls. 114,182 $
46 1392 عمان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 228,000 2,741,662,386 Rls. 110,608 $
47 1392 عمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 350 2,724,719,183 Rls. 109,863 $
48 1392 عمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 13,750 2,702,485,200 Rls. 108,967 $
49 1392 عمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,020 2,437,978,663 Rls. 98,389 $
50 1392 عمان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 3,200 2,380,622,896 Rls. 96,121 $
51 1392 عمان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 19,125 2,130,059,515 Rls. 85,924 $
52 1392 عمان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,144 1,943,808,742 Rls. 78,174 $
53 1392 عمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 3,733 1,918,403,917 Rls. 77,153 $
54 1392 عمان 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 10,486 1,905,640,590 Rls. 76,614 $
55 1392 عمان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 8,730 1,837,658,966 Rls. 74,025 $
56 1392 عمان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 408 1,764,613,672 Rls. 71,054 $
57 1392 عمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 530 1,717,400,709 Rls. 69,247 $
58 1392 عمان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 24,877 1,659,570,205 Rls. 66,812 $
59 1392 عمان 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 20,000 1,571,225,040 Rls. 63,905 $
60 1392 عمان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,515 1,438,024,256 Rls. 58,021 $
61 1392 عمان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,242 1,309,135,638 Rls. 52,757 $
62 1392 عمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 4,101 1,278,312,846 Rls. 51,544 $
63 1392 عمان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 19 1,248,167,744 Rls. 50,130 $
64 1392 عمان 27101910 روغن موتور 17,995 1,203,645,440 Rls. 48,640 $
65 1392 عمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 13 1,128,052,700 Rls. 45,543 $
66 1392 عمان 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 22,500 1,079,256,900 Rls. 43,539 $
67 1392 عمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 200 1,036,512,843 Rls. 41,813 $
68 1392 عمان 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 90,000 1,029,182,141 Rls. 42,040 $
69 1392 عمان 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 1,642 982,248,195 Rls. 39,660 $
70 1392 عمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 32 937,982,359 Rls. 37,769 $
71 1392 عمان 90051000 دوربين دوچشمي 245 901,004,244 Rls. 36,359 $
72 1392 عمان 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 1,810 814,398,814 Rls. 33,123 $
73 1392 عمان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 330 772,234,559 Rls. 31,137 $
74 1392 عمان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 1,150 730,772,336 Rls. 29,499 $
75 1392 عمان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 20 721,194,486 Rls. 29,119 $
76 1392 عمان 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 1,188 721,116,634 Rls. 29,001 $
77 1392 عمان 85044060 ا نوا ع UPS 1,087 694,246,022 Rls. 28,024 $
78 1392 عمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 350 688,506,041 Rls. 27,761 $
79 1392 عمان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1 659,325,728 Rls. 26,596 $
80 1392 عمان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 65 592,862,311 Rls. 23,905 $
81 1392 عمان 68109190 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده بجز براي كف 21,372 581,550,783 Rls. 23,383 $
82 1392 عمان 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 6,186 577,974,163 Rls. 23,325 $
83 1392 عمان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 16 556,621,773 Rls. 22,339 $
84 1392 عمان 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 5,000 544,953,978 Rls. 21,998 $
85 1392 عمان 84798960 دستگاههاي تست وشستشوي انژكتور خودروهاي بنزيني 105 533,390,000 Rls. 21,526 $
86 1392 عمان 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 35 530,248,024 Rls. 21,281 $
87 1392 عمان 87033200 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تراكمي -احتراقي باحجم سيلندر 1500 سانتي مترمکعب تا2500 سانتي مترمکعب 2,185 501,772,918 Rls. 20,175 $
88 1392 عمان 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 330 472,357,652 Rls. 19,046 $
89 1392 عمان 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 3,432 464,344,210 Rls. 18,944 $
90 1392 عمان 72112390 سايرمحصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده دا را ي کمترا ز 25%درصدوزني کربن باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وبيشتر وپهناي كمتراز600ميلي متر 5,230 455,846,292 Rls. 18,388 $
91 1392 عمان 83059000 ا شياءدفترکارا زقبيل گيره نامه, گوشه گيرنامه كاغذ گير ولوازم همانند ،همچينين ا جزا ء وقطعات آنهاا زفلزمعمولي. 664 427,814,561 Rls. 17,447 $
92 1392 عمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,150 422,836,828 Rls. 17,040 $
93 1392 عمان 85111000 شمع هاي جرقه زن 1,150 341,312,739 Rls. 13,753 $
94 1392 عمان 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 7 328,484,178 Rls. 13,264 $
95 1392 عمان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 2,140 314,426,207 Rls. 12,694 $
96 1392 عمان 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 250 309,537,889 Rls. 12,481 $
97 1392 عمان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 3 300,128,109 Rls. 12,108 $
98 1392 عمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 109 272,040,000 Rls. 10,934 $
99 1392 عمان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 277 215,887,669 Rls. 8,699 $
100 1392 عمان 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 70 215,347,430 Rls. 8,703 $
101 1392 عمان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 13 179,203,228 Rls. 7,235 $
102 1392 عمان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 4,965 171,606,600 Rls. 6,922 $
103 1392 عمان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 352 131,167,692 Rls. 5,275 $
104 1392 عمان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 990 92,466,700 Rls. 3,730 $
105 1392 عمان 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 160 76,830,685 Rls. 3,099 $
106 1392 عمان 33042010 مغز مدا د آرا يشي براي آرايش چشم 15 75,862,958 Rls. 3,057 $
107 1392 عمان 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 8 64,743,937 Rls. 2,609 $
108 1392 عمان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 15 60,600,430 Rls. 2,432 $
109 1392 عمان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 4 55,593,904 Rls. 2,243 $
110 1392 عمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 10 51,852,005 Rls. 2,093 $
111 1392 عمان 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 55 49,809,810 Rls. 2,010 $
112 1392 عمان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 31 48,080,044 Rls. 1,936 $
113 1392 عمان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 200 45,944,620 Rls. 1,847 $
114 1392 عمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 7 41,515,652 Rls. 1,676 $
115 1392 عمان 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 15 20,410,484 Rls. 824 $
116 1392 عمان 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 68 16,824,153 Rls. 677 $
117 1392 عمان 91069090 سايردستگاههاي ثبت ا وقات روز ،سنجش ،ثبت يانشان دادن فواصل زمان ،غير مذكور درجاي ديگر 31 14,569,599 Rls. 587 $
118 1392 عمان 85392990 ساير لامپهاي رشته ا ي غير مذکور درجاي ديگر 31 10,164,750 Rls. 409 $
119 1392 عمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 102 5,549,006 Rls. 223 $
120 1392 عمان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 120 4,958,300 Rls. 200 $
121 1392 عمان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 20 1,244,642 Rls. 50 $
122 1392 عمان 90131000 دوربينهاي نشانه گيري برا ي نصب روي ا سلحه; پريسکوپ; دوربينهاي طراحي شده بعنوا ن قطعات ماشينهاي اين فضل ياقسمت شانزدهم 2 249,430 Rls. 10 $
مجموع کل
1,349,490,553,962 ريال
مجموع کل
75,479,939 دلار
[1]