آمار کل " واردات از" کشور "عربستان سعودي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 عربستان سعودي 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,263,800 212,906,932,564 Rls. 8,981,731 $
2 1392 عربستان سعودي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 1,147,738 201,222,539,181 Rls. 8,049,540 $
3 1392 عربستان سعودي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 350,437 148,503,446,678 Rls. 5,988,852 $
4 1392 عربستان سعودي 28230000 ا کسيدهاي تيتان 940,000 58,945,418,258 Rls. 2,390,959 $
5 1392 عربستان سعودي 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 1,380,500 47,214,035,432 Rls. 1,818,254 $
6 1392 عربستان سعودي 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 624,534 42,733,203,522 Rls. 1,735,278 $
7 1392 عربستان سعودي 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 98,554 39,328,032,177 Rls. 1,587,921 $
8 1392 عربستان سعودي 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 327,000 35,183,127,974 Rls. 1,424,418 $
9 1392 عربستان سعودي 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 99,400 23,121,552,900 Rls. 928,278 $
10 1392 عربستان سعودي 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 190,400 22,698,546,312 Rls. 914,384 $
11 1392 عربستان سعودي 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 490,163 22,160,450,986 Rls. 894,022 $
12 1392 عربستان سعودي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 1,003,156 15,597,884,991 Rls. 628,334 $
13 1392 عربستان سعودي 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 158,500 14,209,837,988 Rls. 573,731 $
14 1392 عربستان سعودي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 346,500 13,872,345,469 Rls. 560,531 $
15 1392 عربستان سعودي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 70,688 13,416,299,570 Rls. 541,263 $
16 1392 عربستان سعودي 76121090 ساير ظروف لوله اي نرم غير از ظروف لوله اي (تيوپ) جهت كرم وپماد 71,252 13,231,857,020 Rls. 532,870 $
17 1392 عربستان سعودي 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 321,750 12,634,998,357 Rls. 510,572 $
18 1392 عربستان سعودي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 12,230 11,190,755,400 Rls. 449,284 $
19 1392 عربستان سعودي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 107,681 10,414,787,080 Rls. 420,033 $
20 1392 عربستان سعودي 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 260,747 10,381,830,909 Rls. 417,058 $
21 1392 عربستان سعودي 54072010 پارچه هاي تاروپودباف که ا زنواريا اشکال همانند از پلي پروپيلن باترا کم تاري از 105در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر وتراكم پودي حداقل 64 در دسيمتر به عرض 200 سانتيمتر ووزن 90 در متر مربع 119,672 9,813,698,562 Rls. 395,338 $
22 1392 عربستان سعودي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 57,000 9,683,448,664 Rls. 389,097 $
23 1392 عربستان سعودي 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 140,000 8,652,688,937 Rls. 351,404 $
24 1392 عربستان سعودي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 125,549 7,040,756,267 Rls. 284,385 $
25 1392 عربستان سعودي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 54,633 6,783,132,059 Rls. 273,419 $
26 1392 عربستان سعودي 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 80,000 5,020,000,000 Rls. 202,664 $
27 1392 عربستان سعودي 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 80,000 4,816,844,511 Rls. 194,167 $
28 1392 عربستان سعودي 38123030 پايدا رکننده هايUV 63,725 4,016,023,830 Rls. 161,686 $
29 1392 عربستان سعودي 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 48,000 3,902,908,079 Rls. 157,439 $
30 1392 عربستان سعودي 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 14,452 3,487,199,354 Rls. 140,694 $
31 1392 عربستان سعودي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 196,766 3,483,485,670 Rls. 140,265 $
32 1392 عربستان سعودي 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 99,000 3,343,719,766 Rls. 134,882 $
33 1392 عربستان سعودي 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 18,824 3,113,927,335 Rls. 121,297 $
34 1392 عربستان سعودي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 27,300 3,108,405,760 Rls. 125,455 $
35 1392 عربستان سعودي 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 25,440 2,729,316,162 Rls. 109,909 $
36 1392 عربستان سعودي 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 60,000 2,467,601,305 Rls. 99,635 $
37 1392 عربستان سعودي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 36,000 2,359,780,714 Rls. 95,252 $
38 1392 عربستان سعودي 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 24,705 2,277,391,151 Rls. 91,640 $
39 1392 عربستان سعودي 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 49,500 2,199,726,670 Rls. 88,806 $
40 1392 عربستان سعودي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 20,154 2,001,007,535 Rls. 80,399 $
41 1392 عربستان سعودي 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 40,000 1,948,595,103 Rls. 78,443 $
42 1392 عربستان سعودي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 5,375 1,652,779,209 Rls. 66,694 $
43 1392 عربستان سعودي 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 11,159 1,601,713,510 Rls. 64,611 $
44 1392 عربستان سعودي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 228,132 1,530,000,000 Rls. 124,796 $
45 1392 عربستان سعودي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 14,784 1,518,640,449 Rls. 61,300 $
46 1392 عربستان سعودي 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 23,225 1,505,287,750 Rls. 60,783 $
47 1392 عربستان سعودي 38123010 آنتي ا کسيدا نها 24,250 1,439,834,932 Rls. 58,138 $
48 1392 عربستان سعودي 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 19,004 1,435,963,851 Rls. 57,918 $
49 1392 عربستان سعودي 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 996 1,248,152,067 Rls. 50,292 $
50 1392 عربستان سعودي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 24,750 1,057,000,000 Rls. 42,990 $
51 1392 عربستان سعودي 48052510 تست لاين توليدشده ا زحدا قل 20%خمير بکر(virgin pulp) به وزن هرمترمربع بيش از150گرم 74,158 1,056,657,502 Rls. 42,581 $
52 1392 عربستان سعودي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 28,447 999,983,676 Rls. 40,298 $
53 1392 عربستان سعودي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 798 987,844,003 Rls. 39,853 $
54 1392 عربستان سعودي 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 24,750 963,065,528 Rls. 38,366 $
55 1392 عربستان سعودي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 64,076 944,698,895 Rls. 38,109 $
56 1392 عربستان سعودي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 24,750 928,134,531 Rls. 37,466 $
57 1392 عربستان سعودي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 10,000 904,393,376 Rls. 36,441 $
58 1392 عربستان سعودي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 19,888 877,666,399 Rls. 35,177 $
59 1392 عربستان سعودي 27030010 پيت ماس 120,000 842,840,222 Rls. 33,992 $
60 1392 عربستان سعودي 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 47,046 795,145,212 Rls. 32,089 $
61 1392 عربستان سعودي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 118 773,897,715 Rls. 31,089 $
62 1392 عربستان سعودي 56075010 نخ موردمصرف درتوليدتسمه پروا نه هاي لاستيکي از ساير الياف سنتيك 3,153 644,398,285 Rls. 25,995 $
63 1392 عربستان سعودي 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 4,602 626,378,774 Rls. 25,285 $
64 1392 عربستان سعودي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 10,200 595,234,205 Rls. 23,897 $
65 1392 عربستان سعودي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 1,210 446,985,000 Rls. 17,998 $
66 1392 عربستان سعودي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 22,977 360,770,321 Rls. 14,549 $
67 1392 عربستان سعودي 84411000 ماشينهاي برش 140 268,504,866 Rls. 10,786 $
68 1392 عربستان سعودي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,578 214,486,539 Rls. 8,616 $
69 1392 عربستان سعودي 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 16,600 198,846,165 Rls. 7,988 $
70 1392 عربستان سعودي 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 528 166,855,222 Rls. 6,735 $
71 1392 عربستان سعودي 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 47 165,990,199 Rls. 6,684 $
72 1392 عربستان سعودي 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 47 160,579,543 Rls. 6,466 $
73 1392 عربستان سعودي 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 70 152,081,155 Rls. 6,109 $
74 1392 عربستان سعودي 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 149,210,000 Rls. 6,025 $
75 1392 عربستان سعودي 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 700 111,060,000 Rls. 4,478 $
76 1392 عربستان سعودي 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 3,014 109,439,239 Rls. 4,401 $
77 1392 عربستان سعودي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,050 106,710,700 Rls. 4,306 $
78 1392 عربستان سعودي 84439990 ساير 20 87,405,614 Rls. 3,511 $
79 1392 عربستان سعودي 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 252 80,973,858 Rls. 3,269 $
80 1392 عربستان سعودي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 670 53,623,001 Rls. 2,163 $
81 1392 عربستان سعودي 84731000 ا جزا ءقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 8469 360 49,834,000 Rls. 2,010 $
82 1392 عربستان سعودي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 670 39,864,000 Rls. 1,608 $
83 1392 عربستان سعودي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 200 31,846,275 Rls. 1,285 $
84 1392 عربستان سعودي 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 120 24,950,000 Rls. 1,006 $
85 1392 عربستان سعودي 62043900 ژا کت وژا کت ورزشي,زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 90 24,948,000 Rls. 1,005 $
86 1392 عربستان سعودي 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 90 24,948,000 Rls. 1,005 $
87 1392 عربستان سعودي 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 92 14,141,646 Rls. 570 $
88 1392 عربستان سعودي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 100 8,451,817 Rls. 341 $
89 1392 عربستان سعودي 49021090 سايرروزنامه ومجله ونشريات ا دوا ري چاپ شده که حدا قل چهارباردرهفته منتشرشودبجزا گهينشريات 40 7,477,000 Rls. 302 $
90 1392 عربستان سعودي 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 14 5,363,626 Rls. 216 $
مجموع کل
1,089,212,596,078 ريال
مجموع کل
44,255,188 دلار
[1]