آمار کل " واردات از" کشور "عراق" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 24,606,225 577,354,724,136 Rls. 23,216,895 $
2 1392 عراق 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 11,933,730 230,247,946,507 Rls. 9,282,063 $
3 1392 عراق 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,570,409 192,090,892,551 Rls. 7,712,384 $
4 1392 عراق 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 156,742 123,303,657,205 Rls. 4,967,470 $
5 1392 عراق 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 973,197 111,416,282,800 Rls. 4,491,204 $
6 1392 عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 2,866,680 66,621,167,906 Rls. 2,683,925 $
7 1392 عراق 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,565,830 61,045,633,676 Rls. 2,467,376 $
8 1392 عراق 27131200 کک نفت تکليس شده 3,000,000 31,702,341,447 Rls. 1,254,070 $
9 1392 عراق 85111000 شمع هاي جرقه زن 53,537 20,448,994,134 Rls. 823,994 $
10 1392 عراق 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 176,096 20,094,814,517 Rls. 810,565 $
11 1392 عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 724,012 19,410,189,811 Rls. 782,829 $
12 1392 عراق 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 147,250 18,247,775,015 Rls. 736,030 $
13 1392 عراق 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 815,391 17,888,424,238 Rls. 719,106 $
14 1392 عراق 27111190 گاز طبيعي مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 1,079,280 15,212,283,765 Rls. 614,265 $
15 1392 عراق 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 106,798 14,951,486,343 Rls. 595,629 $
16 1392 عراق 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 68,779 13,998,207,814 Rls. 563,876 $
17 1392 عراق 41015000 پوست کامل به وزن هرجلد بيش ا ز 16gk 797,620 9,839,398,828 Rls. 393,127 $
18 1392 عراق 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 298,500 7,663,677,850 Rls. 308,795 $
19 1392 عراق 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 63,980 7,227,646,205 Rls. 291,160 $
20 1392 عراق 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 305,136 7,049,862,088 Rls. 282,150 $
21 1392 عراق 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 92,745 6,926,340,355 Rls. 279,626 $
22 1392 عراق 26203000 خاکستر و رسوبات حاوي عمدتا "مس 334,300 6,904,504,032 Rls. 278,685 $
23 1392 عراق 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 131,480 5,855,196,694 Rls. 230,642 $
24 1392 عراق 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 96,889 5,704,522,828 Rls. 224,516 $
25 1392 عراق 31053000 هيدروژنواورتوفسفات ديکآمونيوم (فسفات دي آمونيك) 206,550 5,551,045,520 Rls. 223,896 $
26 1392 عراق 79039000 پودروفلس ا زروي. 369,080 5,066,954,427 Rls. 202,472 $
27 1392 عراق 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 79,597 4,515,390,931 Rls. 179,898 $
28 1392 عراق 29304000 متيونين 22,000 3,482,961,535 Rls. 139,771 $
29 1392 عراق 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 1,109 3,309,511,595 Rls. 133,427 $
30 1392 عراق 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده 562,678 3,280,441,083 Rls. 132,385 $
31 1392 عراق 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 31,248 3,265,758,254 Rls. 132,057 $
32 1392 عراق 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 15,876 3,208,028,579 Rls. 129,176 $
33 1392 عراق 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 17,500 2,988,296,644 Rls. 120,598 $
34 1392 عراق 27132000 قيرنفت 216,320 2,667,745,904 Rls. 107,614 $
35 1392 عراق 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 28,640 2,525,735,967 Rls. 101,797 $
36 1392 عراق 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 7,885 2,443,569,105 Rls. 98,568 $
37 1392 عراق 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 36,775 2,428,837,921 Rls. 98,072 $
38 1392 عراق 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 25,064 2,332,862,883 Rls. 94,448 $
39 1392 عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 43,470 2,277,585,700 Rls. 91,286 $
40 1392 عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,564 2,021,808,677 Rls. 81,510 $
41 1392 عراق 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه باقطرحدا کثر61بدون توليد داخل 20,800 2,017,047,964 Rls. 81,305 $
42 1392 عراق 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 22,542 1,923,842,024 Rls. 77,500 $
43 1392 عراق 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 10,900 1,842,160,496 Rls. 74,340 $
44 1392 عراق 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 182,163 1,811,580,331 Rls. 73,171 $
45 1392 عراق 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 213 1,585,088,000 Rls. 64,000 $
46 1392 عراق 87042200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني ترا کمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن 9,000 1,553,039,565 Rls. 62,640 $
47 1392 عراق 84119990 ساير 6,330 1,494,837,000 Rls. 60,300 $
48 1392 عراق 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 45,347 1,460,780,786 Rls. 58,950 $
49 1392 عراق 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 816 1,390,083,051 Rls. 56,050 $
50 1392 عراق 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 11,943 1,357,747,265 Rls. 54,759 $
51 1392 عراق 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 2,169 1,286,872,697 Rls. 51,813 $
52 1392 عراق 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 6,555 1,266,404,328 Rls. 51,063 $
53 1392 عراق 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذکوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 3,900 1,227,527,295 Rls. 50,048 $
54 1392 عراق 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 209 1,208,113,367 Rls. 48,705 $
55 1392 عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 47,888 1,163,643,184 Rls. 47,900 $
56 1392 عراق 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 22,000 1,046,828,683 Rls. 42,151 $
57 1392 عراق 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 39,560 1,033,658,665 Rls. 41,534 $
58 1392 عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 122,165 999,035,322 Rls. 40,101 $
59 1392 عراق 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 37,297 935,212,950 Rls. 37,483 $
60 1392 عراق 79012000 آلياژهاي روي به صورت كارنشده 32,890 905,278,582 Rls. 36,492 $
61 1392 عراق 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 6,531 846,123,948 Rls. 33,955 $
62 1392 عراق 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,136 775,458,412 Rls. 31,310 $
63 1392 عراق 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 12,230 764,908,992 Rls. 30,728 $
64 1392 عراق 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 9,410 701,468,646 Rls. 28,325 $
65 1392 عراق 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 6,070 686,021,906 Rls. 27,668 $
66 1392 عراق 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,150 684,713,581 Rls. 27,640 $
67 1392 عراق 28100010 ا سيد بريک 23,000 656,558,800 Rls. 26,479 $
68 1392 عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 97 633,739,166 Rls. 25,568 $
69 1392 عراق 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 2,860 630,354,673 Rls. 25,417 $
70 1392 عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 8,240 580,420,952 Rls. 23,370 $
71 1392 عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 7,630 567,443,100 Rls. 22,890 $
72 1392 عراق 76061110 ورق کامپوزيتي 7,300 556,046,400 Rls. 22,512 $
73 1392 عراق 90279010 ميکروتوم 105 546,371,739 Rls. 22,048 $
74 1392 عراق 84138120 تملبه هاي تزريقي 5,040 543,865,671 Rls. 21,926 $
75 1392 عراق 84322990 ساير 19,600 530,168,856 Rls. 21,386 $
76 1392 عراق 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 3,925 516,525,923 Rls. 20,855 $
77 1392 عراق 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 1,460 503,862,552 Rls. 20,346 $
78 1392 عراق 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 323 502,230,852 Rls. 20,268 $
79 1392 عراق 90041000 عينک آفتابي 517 497,105,459 Rls. 20,047 $
80 1392 عراق 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 10,080 491,925,386 Rls. 20,008 $
81 1392 عراق 83051000 مكانيزم برا ي صحافي ا ورا ق جدا شدني يابراي کلاسورا زفلزمعممولي. 12,480 485,487,584 Rls. 19,603 $
82 1392 عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 11,799 485,160,241 Rls. 19,328 $
83 1392 عراق 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 4,945 471,615,618 Rls. 18,950 $
84 1392 عراق 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 20,000 440,767,272 Rls. 17,688 $
85 1392 عراق 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 8,065 412,914,505 Rls. 16,668 $
86 1392 عراق 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 6,020 409,409,365 Rls. 16,409 $
87 1392 عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 447 398,462,348 Rls. 16,101 $
88 1392 عراق 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 4,210 366,370,691 Rls. 14,787 $
89 1392 عراق 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,141 364,090,533 Rls. 14,688 $
90 1392 عراق 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 3,132 361,463,353 Rls. 14,565 $
91 1392 عراق 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 54,702 352,731,380 Rls. 14,237 $
92 1392 عراق 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 3,000 346,802,184 Rls. 13,990 $
93 1392 عراق 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,860 343,957,394 Rls. 13,884 $
94 1392 عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,141 340,248,191 Rls. 13,730 $
95 1392 عراق 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 5,700 330,787,313 Rls. 13,300 $
96 1392 عراق 44111392 كفپوش روكش شده 8,600 322,597,550 Rls. 12,971 $
97 1392 عراق 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 56 315,356,787 Rls. 12,714 $
98 1392 عراق 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 75 315,095,409 Rls. 12,684 $
99 1392 عراق 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 7,910 307,549,636 Rls. 12,401 $
100 1392 عراق 79020000 قرا ضه وضايعات روي 12,020 298,124,788 Rls. 12,026 $
101 1392 عراق 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 5,473 278,974,252 Rls. 11,231 $
102 1392 عراق 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 3,162 276,111,966 Rls. 11,122 $
103 1392 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 825 268,188,147 Rls. 10,821 $
104 1392 عراق 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 1,540 261,596,475 Rls. 10,553 $
105 1392 عراق 26204000 خاکستر و رسوبات حاوي عمدتا "آلومينيم 31,010 256,259,010 Rls. 10,322 $
106 1392 عراق 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,206 255,624,413 Rls. 10,290 $
107 1392 عراق 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 16 247,552,014 Rls. 9,993 $
108 1392 عراق 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 257 239,822,690 Rls. 9,671 $
109 1392 عراق 39269060 پريفرم (PET) 5,635 237,453,831 Rls. 9,579 $
110 1392 عراق 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 302 226,153,958 Rls. 9,124 $
111 1392 عراق 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 80 226,014,445 Rls. 9,098 $
112 1392 عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 693 224,212,912 Rls. 9,033 $
113 1392 عراق 85024000 مبدل دواربرق (Electric Rotary Converters) 248 220,188,477 Rls. 8,880 $
114 1392 عراق 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 938 211,078,692 Rls. 8,508 $
115 1392 عراق 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 4 211,061,271 Rls. 8,520 $
116 1392 عراق 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 6,920 210,588,677 Rls. 8,502 $
117 1392 عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 10,710 200,927,055 Rls. 8,097 $
118 1392 عراق 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 8,056 191,189,652 Rls. 7,712 $
119 1392 عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 2,300 185,326,382 Rls. 7,481 $
120 1392 عراق 90321000 ترموستات 165 182,818,846 Rls. 7,382 $
121 1392 عراق 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,600 180,113,307 Rls. 7,269 $
122 1392 عراق 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 931 178,510,799 Rls. 7,199 $
123 1392 عراق 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 541 175,810,288 Rls. 7,089 $
124 1392 عراق 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 98 166,959,105 Rls. 6,723 $
125 1392 عراق 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 740 165,339,304 Rls. 6,638 $
126 1392 عراق 11031300 بلغور و زبره ذرت 29,900 164,181,453 Rls. 6,611 $
127 1392 عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,000 162,469,809 Rls. 6,533 $
128 1392 عراق 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,000 158,253,410 Rls. 6,384 $
129 1392 عراق 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 34 157,188,005 Rls. 6,333 $
130 1392 عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,098 156,676,542 Rls. 6,294 $
131 1392 عراق 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 900 156,466,440 Rls. 6,271 $
132 1392 عراق 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 504 150,688,479 Rls. 6,073 $
133 1392 عراق 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 720 147,838,466 Rls. 5,959 $
134 1392 عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 6,500 145,433,550 Rls. 5,829 $
135 1392 عراق 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 10 141,508,455 Rls. 5,708 $
136 1392 عراق 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 400 138,123,709 Rls. 5,572 $
137 1392 عراق 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 5,510 137,862,566 Rls. 5,553 $
138 1392 عراق 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 1,800 136,999,087 Rls. 5,528 $
139 1392 عراق 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 332 132,203,383 Rls. 5,333 $
140 1392 عراق 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 348 130,875,924 Rls. 5,277 $
141 1392 عراق 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 900 129,427,000 Rls. 5,226 $
142 1392 عراق 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 1,230 127,296,391 Rls. 5,134 $
143 1392 عراق 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 5,000 127,258,957 Rls. 5,126 $
144 1392 عراق 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 174 126,447,478 Rls. 5,082 $
145 1392 عراق 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 172 121,442,967 Rls. 4,896 $
146 1392 عراق 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 690 113,458,128 Rls. 4,577 $
147 1392 عراق 73152000 زنجيرمانع لغزندگي ازچدن ،ا زآهن ياا زفولاد. 1,180 109,452,966 Rls. 4,414 $
148 1392 عراق 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 806 107,242,266 Rls. 4,326 $
149 1392 عراق 83059000 ا شياءدفترکارا زقبيل گيره نامه, گوشه گيرنامه كاغذ گير ولوازم همانند ،همچينين ا جزا ء وقطعات آنهاا زفلزمعمولي. 2,700 105,033,341 Rls. 4,241 $
150 1392 عراق 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,938 103,369,286 Rls. 4,118 $
151 1392 عراق 85340000 مدا رهاي چاپي 124 102,081,029 Rls. 4,104 $
152 1392 عراق 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 76 94,757,797 Rls. 3,815 $
153 1392 عراق 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 1,340 93,423,543 Rls. 3,769 $
154 1392 عراق 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 324 93,284,757 Rls. 3,759 $
155 1392 عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 6,920 91,668,012 Rls. 3,701 $
156 1392 عراق 84138200 بالابرهاي آبگونها 330 88,124,120 Rls. 3,542 $
157 1392 عراق 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 403 87,811,325 Rls. 3,529 $
158 1392 عراق 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 452 87,298,000 Rls. 3,518 $
159 1392 عراق 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 76 86,724,006 Rls. 3,502 $
160 1392 عراق 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1 85,642,595 Rls. 3,456 $
161 1392 عراق 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 210 84,442,512 Rls. 3,405 $
162 1392 عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 400 84,339,979 Rls. 3,403 $
163 1392 عراق 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 75 83,873,114 Rls. 3,369 $
164 1392 عراق 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 186 83,362,522 Rls. 3,369 $
165 1392 عراق 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 3,939 82,976,200 Rls. 3,345 $
166 1392 عراق 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 9 82,444,485 Rls. 3,320 $
167 1392 عراق 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 208 81,953,053 Rls. 3,296 $
168 1392 عراق 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 9 76,438,017 Rls. 3,085 $
169 1392 عراق 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 200 74,741,850 Rls. 3,015 $
170 1392 عراق 84411000 ماشينهاي برش 153 73,700,268 Rls. 2,972 $
171 1392 عراق 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 25 73,235,994 Rls. 2,954 $
172 1392 عراق 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 170 72,961,891 Rls. 2,946 $
173 1392 عراق 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 280 68,781,446 Rls. 2,764 $
174 1392 عراق 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 21,680 67,481,652 Rls. 2,724 $
175 1392 عراق 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 67 57,770,968 Rls. 2,072 $
176 1392 عراق 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 30 56,022,966 Rls. 2,259 $
177 1392 عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 737 54,989,781 Rls. 2,211 $
178 1392 عراق 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 128 54,886,863 Rls. 2,206 $
179 1392 عراق 90031190 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ جشم وهمانند، ا ز موا د پلاستيکي غيرا زا نوا ع نيم ساخته (BLANK) 96 52,073,700 Rls. 2,100 $
180 1392 عراق 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 120 51,947,439 Rls. 2,096 $
181 1392 عراق 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 4 48,480,242 Rls. 1,955 $
182 1392 عراق 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 400 45,134,550 Rls. 1,809 $
183 1392 عراق 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 275 43,700,000 Rls. 1,763 $
184 1392 عراق 87089210 صداخفه كن ها(انباره هاي اگزوز)، لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 38 42,258,621 Rls. 1,702 $
185 1392 عراق 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 106 41,380,114 Rls. 1,668 $
186 1392 عراق 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 310 40,328,876 Rls. 1,620 $
187 1392 عراق 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 160 39,862,320 Rls. 1,608 $
188 1392 عراق 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 90 39,348,964 Rls. 1,593 $
189 1392 عراق 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 164 36,901,633 Rls. 1,324 $
190 1392 عراق 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 100 34,440,937 Rls. 1,387 $
191 1392 عراق 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 30 32,049,857 Rls. 1,291 $
192 1392 عراق 87082100 کمربندا يمني وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 28 31,362,321 Rls. 1,265 $
193 1392 عراق 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 175 28,467,333 Rls. 1,146 $
194 1392 عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 252 26,313,095 Rls. 1,048 $
195 1392 عراق 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 19 25,932,304 Rls. 1,046 $
196 1392 عراق 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 225 24,735,872 Rls. 993 $
197 1392 عراق 84133010 پمپ ا نژکتور 12 23,598,561 Rls. 952 $
198 1392 عراق 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 86 23,155,498 Rls. 934 $
199 1392 عراق 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 174 22,422,000 Rls. 904 $
200 1392 عراق 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 70 21,946,386 Rls. 884 $
مجموع کل
1,701,631,727,574 ريال
مجموع کل
68,458,865 دلار