آمار کل " واردات از" کشور "سوئيس" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 سوئيس 10051020 دانه ذرت دامي . 1,411,471,799 13,393,481,886,628 Rls. 538,586,801 $
2 1392 سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 526,278,216 7,844,014,456,425 Rls. 315,362,097 $
3 1392 سوئيس 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 1,569,433 4,784,512,964,445 Rls. 192,950,203 $
4 1392 سوئيس 10011100 دانه گندم سخت 457,779,704 4,577,703,969,815 Rls. 185,319,640 $
5 1392 سوئيس 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 278,245,455 3,617,896,431,824 Rls. 146,190,569 $
6 1392 سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 499,181 3,389,362,589,957 Rls. 136,530,041 $
7 1392 سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 277,292,490 2,422,741,300,204 Rls. 97,756,360 $
8 1392 سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 62,000,000 1,879,442,005,220 Rls. 75,885,979 $
9 1392 سوئيس 12011000 دانه لوبياي سويا 89,856,100 1,540,258,959,904 Rls. 61,836,675 $
10 1392 سوئيس 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 26,026 926,662,727,236 Rls. 37,362,756 $
11 1392 سوئيس 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 45,465 887,233,098,776 Rls. 35,732,122 $
12 1392 سوئيس 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 15,930 810,343,868,248 Rls. 32,602,338 $
13 1392 سوئيس 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 495,799 706,994,030,691 Rls. 28,384,215 $
14 1392 سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 32,989,418 661,617,832,507 Rls. 26,797,321 $
15 1392 سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 180,784 491,860,387,802 Rls. 19,811,499 $
16 1392 سوئيس 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 4,151 458,122,164,753 Rls. 18,487,067 $
17 1392 سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 10,000,000 312,482,807,850 Rls. 12,628,629 $
18 1392 سوئيس 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 684,506 282,773,371,321 Rls. 11,410,398 $
19 1392 سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 10,547 265,414,827,428 Rls. 10,670,084 $
20 1392 سوئيس 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 4,653,132 258,379,070,258 Rls. 10,368,123 $
21 1392 سوئيس 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 428,207 254,907,591,127 Rls. 10,287,036 $
22 1392 سوئيس 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 10,993 251,400,293,547 Rls. 10,088,781 $
23 1392 سوئيس 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 28,001 225,184,883,749 Rls. 9,029,165 $
24 1392 سوئيس 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 426,781 215,246,808,518 Rls. 8,673,476 $
25 1392 سوئيس 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 28,158 212,519,621,724 Rls. 8,562,649 $
26 1392 سوئيس 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 382,369 201,645,148,820 Rls. 7,947,784 $
27 1392 سوئيس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 56,767 201,331,261,782 Rls. 8,115,418 $
28 1392 سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 66,485 184,651,721,958 Rls. 7,443,281 $
29 1392 سوئيس 10039000 جو باستثناي دانه جو 22,000,000 181,042,246,000 Rls. 7,272,818 $
30 1392 سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 828,987 179,294,760,123 Rls. 7,225,893 $
31 1392 سوئيس 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,232 164,246,870,321 Rls. 6,588,188 $
32 1392 سوئيس 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 38,949 163,716,446,457 Rls. 6,550,534 $
33 1392 سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 422,393 160,164,705,778 Rls. 6,435,562 $
34 1392 سوئيس 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 22,859 151,641,815,874 Rls. 6,110,217 $
35 1392 سوئيس 91012900 ساعت مچي غيربرقي بدون کوک خودکار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزات معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها ) 1,605 150,171,389,008 Rls. 6,044,738 $
36 1392 سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 17,030 148,852,447,146 Rls. 5,996,132 $
37 1392 سوئيس 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 3,050 138,608,588,180 Rls. 5,596,578 $
38 1392 سوئيس 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 14,800 131,884,362,862 Rls. 5,314,739 $
39 1392 سوئيس 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 2,928,320 129,644,080,600 Rls. 5,224,783 $
40 1392 سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 18,809 125,631,509,505 Rls. 5,059,957 $
41 1392 سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 6,045 122,236,514,628 Rls. 4,926,054 $
42 1392 سوئيس 30022000 واكسنکها براي پزشكي 10,572 118,759,491,271 Rls. 4,790,717 $
43 1392 سوئيس 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 3,761 116,666,996,489 Rls. 4,705,594 $
44 1392 سوئيس 84119990 ساير 5,525 116,397,882,692 Rls. 4,723,151 $
45 1392 سوئيس 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 372,888 111,122,307,350 Rls. 4,448,149 $
46 1392 سوئيس 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 258,093 98,304,752,323 Rls. 3,958,166 $
47 1392 سوئيس 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 741,908 97,552,895,213 Rls. 3,930,878 $
48 1392 سوئيس 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 445,168 96,040,920,185 Rls. 3,862,297 $
49 1392 سوئيس 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,324,742 94,210,642,636 Rls. 3,775,380 $
50 1392 سوئيس 29391190 ساير تغليظ شده هاي کاه کوکنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذکور در جاي ديگر 120 84,042,488,782 Rls. 3,386,510 $
51 1392 سوئيس 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 6,160 83,743,994,632 Rls. 3,378,304 $
52 1392 سوئيس 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 2,354,625 82,992,519,108 Rls. 3,341,176 $
53 1392 سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 183 76,482,431,044 Rls. 3,086,129 $
54 1392 سوئيس 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 2,944,014 73,823,034,515 Rls. 2,975,183 $
55 1392 سوئيس 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 17,778 72,155,699,984 Rls. 2,814,187 $
56 1392 سوئيس 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 171,997 71,370,081,825 Rls. 2,878,044 $
57 1392 سوئيس 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 22,759 70,612,272,869 Rls. 2,837,419 $
58 1392 سوئيس 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 297,000 68,604,000,000 Rls. 2,767,406 $
59 1392 سوئيس 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 2,025 65,530,672,387 Rls. 2,644,495 $
60 1392 سوئيس 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 5,348 65,231,911,274 Rls. 2,633,110 $
61 1392 سوئيس 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,198 61,610,169,336 Rls. 2,470,153 $
62 1392 سوئيس 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 435,000 61,004,357,516 Rls. 2,449,516 $
63 1392 سوئيس 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 1,089,132 59,962,739,798 Rls. 2,417,852 $
64 1392 سوئيس 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 3,765,190 59,818,314,750 Rls. 2,420,946 $
65 1392 سوئيس 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 613 58,409,628,256 Rls. 2,357,407 $
66 1392 سوئيس 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 670,663 57,296,948,635 Rls. 2,312,492 $
67 1392 سوئيس 87021010 اتوبوس وميني بوس هيبريدي به صورتcbu داراي موتور درون سوز تراكمي احتراقي توأم با موتور الكتريكي 51,100 56,900,144,763 Rls. 2,300,761 $
68 1392 سوئيس 84821000 بلبرينگ. 70,865 55,960,828,832 Rls. 2,257,176 $
69 1392 سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 5,464 55,788,364,247 Rls. 2,244,716 $
70 1392 سوئيس 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,565,850 53,207,125,206 Rls. 2,146,487 $
71 1392 سوئيس 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 261,365 51,274,392,692 Rls. 2,063,787 $
72 1392 سوئيس 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 19,102 47,807,150,803 Rls. 1,925,385 $
73 1392 سوئيس 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 178,559 42,716,682,244 Rls. 1,721,784 $
74 1392 سوئيس 24032000 توتون و تنباكو براي پيپ يا پيچيدن سيگار حتي به هر نسبت داراي بدل توتون و تنباكو باشد. 187,470 42,555,340,663 Rls. 1,713,523 $
75 1392 سوئيس 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 1,800 40,388,581,307 Rls. 1,624,576 $
76 1392 سوئيس 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 96,560 38,210,362,332 Rls. 1,540,591 $
77 1392 سوئيس 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 3,404 37,532,598,370 Rls. 1,510,236 $
78 1392 سوئيس 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 135,103 35,989,419,540 Rls. 1,452,769 $
79 1392 سوئيس 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 46,816 34,732,883,861 Rls. 1,401,856 $
80 1392 سوئيس 90189050 دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 1,930 33,770,736,216 Rls. 1,339,605 $
81 1392 سوئيس 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 2,700 33,721,561,740 Rls. 1,355,314 $
82 1392 سوئيس 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 4,040 30,252,709,909 Rls. 1,206,310 $
83 1392 سوئيس 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 162 30,140,221,444 Rls. 1,218,858 $
84 1392 سوئيس 38123010 آنتي ا کسيدا نها 263,675 28,602,627,711 Rls. 1,154,388 $
85 1392 سوئيس 29291000 ايزوسياناتکها 235,510 27,130,451,042 Rls. 1,095,592 $
86 1392 سوئيس 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,500 26,749,536,224 Rls. 1,079,960 $
87 1392 سوئيس 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 999,987 25,649,835,580 Rls. 1,034,768 $
88 1392 سوئيس 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 179,219 24,056,304,605 Rls. 963,964 $
89 1392 سوئيس 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 73,379 23,585,063,939 Rls. 940,936 $
90 1392 سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 189,400 23,438,286,134 Rls. 945,680 $
91 1392 سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 12,780 23,079,125,062 Rls. 930,203 $
92 1392 سوئيس 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 2,578 22,366,437,628 Rls. 902,004 $
93 1392 سوئيس 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 77,048 22,346,946,464 Rls. 901,137 $
94 1392 سوئيس 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 169,250 21,573,201,728 Rls. 870,421 $
95 1392 سوئيس 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 79,375 21,136,757,919 Rls. 852,985 $
96 1392 سوئيس 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 115,830 21,110,716,740 Rls. 851,342 $
97 1392 سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 313 20,713,746,789 Rls. 833,801 $
98 1392 سوئيس 21069080 کمكمل غذايي، 12,581 20,551,591,166 Rls. 828,346 $
99 1392 سوئيس 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 102,110 20,168,362,251 Rls. 813,466 $
100 1392 سوئيس 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 2,845 19,732,657,855 Rls. 795,077 $
101 1392 سوئيس 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 7 19,028,890,224 Rls. 767,634 $
102 1392 سوئيس 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 24,940 18,962,694,850 Rls. 737,121 $
103 1392 سوئيس 15119040 استئارين بدون بو تصفيه شده بيکرنگ RBD 602,620 18,734,169,131 Rls. 755,715 $
104 1392 سوئيس 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 201,500 18,626,388,000 Rls. 750,866 $
105 1392 سوئيس 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 416,000 18,143,060,382 Rls. 731,664 $
106 1392 سوئيس 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,212,730 17,661,898,996 Rls. 712,786 $
107 1392 سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 122,269 17,650,784,183 Rls. 712,417 $
108 1392 سوئيس 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 22,377 17,611,439,000 Rls. 710,425 $
109 1392 سوئيس 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 2,500,000 16,703,514,554 Rls. 667,429 $
110 1392 سوئيس 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 45,230 16,698,345,352 Rls. 659,353 $
111 1392 سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 260 16,570,083,639 Rls. 668,283 $
112 1392 سوئيس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,150,000 16,506,112,104 Rls. 665,098 $
113 1392 سوئيس 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,121,510 16,416,386,004 Rls. 662,085 $
114 1392 سوئيس 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 16,290 16,193,753,771 Rls. 649,960 $
115 1392 سوئيس 33061000 مواد پاكکكننده دندان 91,328 16,059,690,262 Rls. 647,577 $
116 1392 سوئيس 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 220,000 15,964,626,915 Rls. 643,574 $
117 1392 سوئيس 28161090 هيدروا کسيد و پرا کسيدمنيزيوم غير از ژل منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي وپودر منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي 36,000 15,378,652,710 Rls. 551,582 $
118 1392 سوئيس 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 53,490 15,278,324,925 Rls. 615,992 $
119 1392 سوئيس 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 22,608 14,898,777,439 Rls. 601,048 $
120 1392 سوئيس 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 30,248 14,530,293,441 Rls. 582,731 $
121 1392 سوئيس 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 159,750 14,229,910,824 Rls. 573,699 $
122 1392 سوئيس 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 56 13,957,471,618 Rls. 563,170 $
123 1392 سوئيس 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 45,350 13,891,766,543 Rls. 561,094 $
124 1392 سوئيس 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 2,571 13,735,808,698 Rls. 553,357 $
125 1392 سوئيس 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 15,974 13,607,863,421 Rls. 548,496 $
126 1392 سوئيس 34039910 روانکكننده سيليكوني 45,506 13,497,262,514 Rls. 542,116 $
127 1392 سوئيس 29209000 ساير استرهاي ساير اسيدهاي غير آلي غيرفلزي (به استثناي استرهاي هالوژنورهاي هيدروژن )واملاح آنها،مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكوردرجاي ديگر 11,000 13,339,538,873 Rls. 536,349 $
128 1392 سوئيس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 3,315 13,319,790,033 Rls. 535,737 $
129 1392 سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 103,640 13,091,170,333 Rls. 526,807 $
130 1392 سوئيس 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 1,085,404 12,957,674,966 Rls. 527,163 $
131 1392 سوئيس 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,769 12,730,178,271 Rls. 511,592 $
132 1392 سوئيس 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 372,116 12,463,531,582 Rls. 481,142 $
133 1392 سوئيس 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 23,862 12,306,241,089 Rls. 499,434 $
134 1392 سوئيس 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 47,660 12,193,037,272 Rls. 491,969 $
135 1392 سوئيس 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 106 12,043,822,004 Rls. 485,952 $
136 1392 سوئيس 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1 11,881,216,882 Rls. 477,308 $
137 1392 سوئيس 59021090 سايرپارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زنايلون يا ا ز ساير پلي آميدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 49,231 11,871,736,152 Rls. 478,510 $
138 1392 سوئيس 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 4,174 11,481,856,843 Rls. 461,403 $
139 1392 سوئيس 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 655 11,334,436,577 Rls. 457,428 $
140 1392 سوئيس 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 83,980 11,189,467,800 Rls. 450,330 $
141 1392 سوئيس 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 4,450 11,150,185,664 Rls. 449,474 $
142 1392 سوئيس 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 13,375 11,134,602,889 Rls. 446,868 $
143 1392 سوئيس 29334900 سايرترکيبات دا را ي ساختارحلقه هاي کيتولئين ياا يزوکيتولئين (هيدروژنه نشده باشد )که بيشترمترا کم نشده باشدغيرمذكور 49 11,108,152,957 Rls. 447,864 $
144 1392 سوئيس 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 7,516 10,992,378,876 Rls. 443,770 $
145 1392 سوئيس 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,846 10,739,198,918 Rls. 432,086 $
146 1392 سوئيس 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 3,506 10,730,581,867 Rls. 432,658 $
147 1392 سوئيس 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 50,230 10,678,402,054 Rls. 430,546 $
148 1392 سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,623 10,616,210,204 Rls. 427,330 $
149 1392 سوئيس 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 8,096 10,604,238,083 Rls. 427,290 $
150 1392 سوئيس 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 5,295 10,593,288,968 Rls. 430,849 $
151 1392 سوئيس 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 10,004 10,550,649,470 Rls. 860,575 $
152 1392 سوئيس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 644,152 10,394,441,859 Rls. 419,435 $
153 1392 سوئيس 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 3,917 10,373,743,995 Rls. 418,820 $
154 1392 سوئيس 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 89,253 10,327,928,227 Rls. 416,459 $
155 1392 سوئيس 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 694 10,282,431,224 Rls. 412,121 $
156 1392 سوئيس 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 114,922 10,220,341,977 Rls. 411,236 $
157 1392 سوئيس 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 57,284 10,214,419,861 Rls. 411,721 $
158 1392 سوئيس 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 25,851 10,120,532,932 Rls. 407,892 $
159 1392 سوئيس 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,039 9,989,089,894 Rls. 402,480 $
160 1392 سوئيس 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 112,250 9,629,413,568 Rls. 387,567 $
161 1392 سوئيس 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 20,819 9,626,601,586 Rls. 387,628 $
162 1392 سوئيس 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 3,903 9,293,464,713 Rls. 374,065 $
163 1392 سوئيس 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 530,697 9,179,979,106 Rls. 369,322 $
164 1392 سوئيس 30066000 فرآوردهکهاي شيميايي ضدبارداري براساس هورمونها، براساس ساير محصولات شماره 3729 يا اسپرمسيدها 1,200 9,059,654,370 Rls. 365,088 $
165 1392 سوئيس 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 13,250 9,002,259,478 Rls. 362,898 $
166 1392 سوئيس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 23,726 8,810,087,394 Rls. 354,484 $
167 1392 سوئيس 40026000 کائوچوي ا يزوپرن (ir) 35,975 8,467,730,967 Rls. 340,988 $
168 1392 سوئيس 90051000 دوربين دوچشمي 61 8,418,694,365 Rls. 339,450 $
169 1392 سوئيس 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 79,226 8,387,322,785 Rls. 338,167 $
170 1392 سوئيس 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 980 8,364,117,337 Rls. 337,381 $
171 1392 سوئيس 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 4,520 8,221,291,187 Rls. 330,683 $
172 1392 سوئيس 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 19,125 7,957,238,204 Rls. 320,441 $
173 1392 سوئيس 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 1,950 7,894,299,659 Rls. 318,455 $
174 1392 سوئيس 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,239 7,847,589,578 Rls. 316,091 $
175 1392 سوئيس 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 115,820 7,761,324,084 Rls. 313,268 $
176 1392 سوئيس 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 7,750 7,707,789,515 Rls. 311,476 $
177 1392 سوئيس 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,607 7,621,585,152 Rls. 309,912 $
178 1392 سوئيس 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي 16,006 7,573,633,330 Rls. 305,733 $
179 1392 سوئيس 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 3,652 7,527,810,631 Rls. 303,841 $
180 1392 سوئيس 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 3,302 7,448,460,426 Rls. 299,604 $
181 1392 سوئيس 98870220 قطعات منفصله برا ي توليدا توبوس وميني بوس ، به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 14%لغايت 40%،به جز موتور گيربكس ،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 12,450 7,319,882,053 Rls. 295,296 $
182 1392 سوئيس 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 21,889 7,021,085,684 Rls. 282,823 $
183 1392 سوئيس 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 53,145 7,004,218,259 Rls. 282,264 $
184 1392 سوئيس 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 18,400 6,685,483,432 Rls. 269,663 $
185 1392 سوئيس 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 10,584 6,466,875,782 Rls. 260,887 $
186 1392 سوئيس 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 39,000 6,383,395,424 Rls. 257,032 $
187 1392 سوئيس 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 34,969 6,313,888,753 Rls. 254,249 $
188 1392 سوئيس 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 2,197 6,207,677,580 Rls. 250,604 $
189 1392 سوئيس 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 16,346 6,009,705,024 Rls. 242,351 $
190 1392 سوئيس 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 38,982 5,967,038,304 Rls. 240,635 $
191 1392 سوئيس 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 53,016 5,956,268,966 Rls. 239,958 $
192 1392 سوئيس 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,726 5,938,534,520 Rls. 240,852 $
193 1392 سوئيس 38122010 پلاستي سايزهاي مركب براي كائوچو يامواد پلاستيكي مخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 9,100 5,807,912,280 Rls. 234,479 $
194 1392 سوئيس 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 1,050 5,650,020,722 Rls. 228,145 $
195 1392 سوئيس 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 52,800 5,584,279,853 Rls. 224,097 $
196 1392 سوئيس 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 3,274 5,466,251,224 Rls. 220,440 $
197 1392 سوئيس 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 166 5,321,138,076 Rls. 216,421 $
198 1392 سوئيس 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 140 5,298,978,499 Rls. 213,441 $
199 1392 سوئيس 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 3,792 5,248,142,815 Rls. 211,909 $
200 1392 سوئيس 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 79,200 5,224,023,627 Rls. 210,749 $
مجموع کل
57,430,247,361,287 ريال
مجموع کل
2,313,597,869 دلار