آمار کل " واردات از" کشور "سري لانکا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 15,185,666 1,970,577,473,986 Rls. 79,143,999 $
2 1392 سري لانکا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 7,656,362 952,587,739,424 Rls. 38,540,601 $
3 1392 سري لانکا 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 1,263,250 35,172,267,903 Rls. 1,421,420 $
4 1392 سري لانکا 14049030 كوكوپيت 4,464,280 26,538,912,708 Rls. 1,065,918 $
5 1392 سري لانکا 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 1,500,000 24,851,137,500 Rls. 1,003,438 $
6 1392 سري لانکا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 203,074 10,458,501,950 Rls. 416,688 $
7 1392 سري لانکا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 79,850 10,120,749,442 Rls. 411,853 $
8 1392 سري لانکا 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 79,588 5,506,094,764 Rls. 221,795 $
9 1392 سري لانکا 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 68,655 3,826,568,626 Rls. 154,392 $
10 1392 سري لانکا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,250 3,320,662,000 Rls. 133,952 $
11 1392 سري لانکا 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 35,984 2,830,329,018 Rls. 114,266 $
12 1392 سري لانکا 33051000 شامپوها 40,776 1,687,145,128 Rls. 69,017 $
13 1392 سري لانکا 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 25,000 1,658,565,118 Rls. 66,783 $
14 1392 سري لانکا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 48,000 1,437,137,743 Rls. 57,747 $
15 1392 سري لانکا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 18,798 1,236,762,305 Rls. 49,924 $
16 1392 سري لانکا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 97,200 1,008,001,800 Rls. 40,517 $
17 1392 سري لانکا 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 10,584 1,006,600,449 Rls. 40,489 $
18 1392 سري لانکا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,966 931,070,351 Rls. 37,868 $
19 1392 سري لانکا 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 10,000 899,423,155 Rls. 36,154 $
20 1392 سري لانکا 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 15,600 861,101,352 Rls. 70,237 $
21 1392 سري لانکا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 20,718 773,356,957 Rls. 31,095 $
22 1392 سري لانکا 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 22,120 683,098,736 Rls. 27,477 $
23 1392 سري لانکا 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,412 620,528,370 Rls. 25,043 $
24 1392 سري لانکا 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 137,430 604,071,187 Rls. 24,390 $
25 1392 سري لانکا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 6,912 569,316,902 Rls. 23,155 $
26 1392 سري لانکا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,640 565,318,630 Rls. 22,757 $
27 1392 سري لانکا 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 2,380 521,498,259 Rls. 20,963 $
28 1392 سري لانکا 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 12,688 497,000,000 Rls. 20,056 $
29 1392 سري لانکا 48195000 محفظه هاي بسته بندي, وجلدصفحه گرا مافون غيرمذکوردرجاي ديگرا ز کاغذيامقوا 12,000 401,549,371 Rls. 16,145 $
30 1392 سري لانکا 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,474 356,771,670 Rls. 14,370 $
31 1392 سري لانکا 52053200 نخ چند لا (تابيده) يا كابله، از الياف شانه نزده ، كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ولي از 56/232 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 1,814 295,331,520 Rls. 12,157 $
32 1392 سري لانکا 96050000 مجموعه سفري برا ي نظافت شخصي ،دوخت ودوز يا تميز کردن کفش يالباس 500 185,032,200 Rls. 7,435 $
33 1392 سري لانکا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 447 166,213,165 Rls. 6,671 $
34 1392 سري لانکا 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 1,639 127,311,926 Rls. 5,133 $
35 1392 سري لانکا 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 1,600 103,290,900 Rls. 4,170 $
36 1392 سري لانکا 52053400 نخ چند لا (تابيده) يا كابله، از الياف شانه نزده ، كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي از 125 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 1,815 91,913,741 Rls. 3,706 $
37 1392 سري لانکا 63090000 لباس وسايرا شياءمستعمل. 3,722 25,074,751 Rls. 1,005 $
38 1392 سري لانکا 29261000 اكريلونيتريل 38 9,077,978 Rls. 365 $
39 1392 سري لانکا 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 25 4,926,062 Rls. 198 $
مجموع کل
3,063,116,927,046 ريال
مجموع کل
123,363,349 دلار
[1]