آمار کل " واردات از" کشور "روماني" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 روماني 98870316 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 21% ا لي 22% بجز لاستيک 1,008,817 485,173,354,913 Rls. 19,905,944 $
2 1392 روماني 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 28,243 106,073,772,183 Rls. 4,282,375 $
3 1392 روماني 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 12,048 45,181,376,609 Rls. 1,825,569 $
4 1392 روماني 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 234,172 37,224,985,685 Rls. 1,513,251 $
5 1392 روماني 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 36,389 28,794,284,756 Rls. 1,160,409 $
6 1392 روماني 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 131,626 21,930,700,129 Rls. 893,342 $
7 1392 روماني 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 5,288 20,993,701,091 Rls. 845,386 $
8 1392 روماني 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 418,385 10,939,310,187 Rls. 438,961 $
9 1392 روماني 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 37,656 7,532,155,250 Rls. 304,115 $
10 1392 روماني 84119990 ساير 148,430 7,336,511,908 Rls. 295,863 $
11 1392 روماني 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 1,497 5,810,367,947 Rls. 233,922 $
12 1392 روماني 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 120,845 5,501,137,150 Rls. 220,432 $
13 1392 روماني 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 6,920 4,950,527,938 Rls. 199,442 $
14 1392 روماني 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 160,078 4,156,163,690 Rls. 167,690 $
15 1392 روماني 05111000 اسپرم گاو 7 3,717,645,750 Rls. 150,032 $
16 1392 روماني 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,590 3,047,630,167 Rls. 122,938 $
17 1392 روماني 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 36,700 2,925,085,390 Rls. 117,995 $
18 1392 روماني 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 16,362 2,714,075,264 Rls. 109,502 $
19 1392 روماني 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 250 2,181,133,289 Rls. 88,023 $
20 1392 روماني 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 18,125 2,170,878,016 Rls. 87,436 $
21 1392 روماني 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 38,120 1,735,605,791 Rls. 69,655 $
22 1392 روماني 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 15,968 1,647,815,684 Rls. 66,479 $
23 1392 روماني 90261010 فلومتر 4,080 1,628,512,600 Rls. 132,831 $
24 1392 روماني 63079010 ماسک مخصوص جرا حان 27,576 1,540,650,132 Rls. 62,076 $
25 1392 روماني 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 382 1,433,933,955 Rls. 58,313 $
26 1392 روماني 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 12,122 1,176,813,487 Rls. 47,369 $
27 1392 روماني 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 837 1,098,500,066 Rls. 44,327 $
28 1392 روماني 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 20,000 1,074,778,078 Rls. 43,355 $
29 1392 روماني 28419000 سايرا ملاح ا سيدهاي ا کسومتاليک ياپرا کسومتاليک، غير از موارد مذكور در شماره هاي 28418000 تا 28413000 2,000 1,022,189,839 Rls. 41,021 $
30 1392 روماني 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 3,905 942,877,397 Rls. 38,349 $
31 1392 روماني 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 18,006 932,458,426 Rls. 37,616 $
32 1392 روماني 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 19,830 747,780,433 Rls. 30,178 $
33 1392 روماني 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 5,348 559,388,819 Rls. 22,576 $
34 1392 روماني 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 2,922 518,166,165 Rls. 20,909 $
35 1392 روماني 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 6,541 494,236,682 Rls. 19,880 $
36 1392 روماني 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,926 404,854,830 Rls. 16,264 $
37 1392 روماني 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 8,498 393,313,763 Rls. 15,833 $
38 1392 روماني 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 220 391,701,375 Rls. 15,743 $
39 1392 روماني 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 5,499 385,940,502 Rls. 15,489 $
40 1392 روماني 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 2,509 375,666,451 Rls. 15,325 $
41 1392 روماني 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 1,500 371,750,500 Rls. 15,003 $
42 1392 روماني 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 130 360,817,627 Rls. 14,539 $
43 1392 روماني 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک 436 347,210,000 Rls. 14,165 $
44 1392 روماني 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 7,993 315,105,457 Rls. 12,712 $
45 1392 روماني 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 2,735 254,069,054 Rls. 10,256 $
46 1392 روماني 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,410 212,839,875 Rls. 8,586 $
47 1392 روماني 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 15 195,097,032 Rls. 7,873 $
48 1392 روماني 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,900 165,517,369 Rls. 6,683 $
49 1392 روماني 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 1,390 162,584,823 Rls. 6,559 $
50 1392 روماني 96050000 مجموعه سفري برا ي نظافت شخصي ،دوخت ودوز يا تميز کردن کفش يالباس 34 140,401,665 Rls. 5,657 $
51 1392 روماني 84821000 بلبرينگ. 429 128,022,809 Rls. 5,171 $
52 1392 روماني 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 1,377 120,584,181 Rls. 4,844 $
53 1392 روماني 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 600 109,515,252 Rls. 4,422 $
54 1392 روماني 84133010 پمپ ا نژکتور 187 67,907,308 Rls. 2,737 $
55 1392 روماني 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 555 54,810,690 Rls. 2,211 $
56 1392 روماني 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 531 53,743,897 Rls. 2,166 $
57 1392 روماني 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 220 53,326,425 Rls. 2,169 $
58 1392 روماني 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 539 53,318,351 Rls. 2,148 $
59 1392 روماني 09012120 قهوه بودا ده کافئين نگرفته به صورت کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 180 49,600,000 Rls. 2,017 $
60 1392 روماني 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 514 38,146,383 Rls. 1,542 $
61 1392 روماني 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 46 15,060,210 Rls. 608 $
62 1392 روماني 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 120 12,665,850 Rls. 512 $
63 1392 روماني 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4 3,861,747 Rls. 156 $
64 1392 روماني 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 8 2,963,666 Rls. 120 $
65 1392 روماني 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 28 2,780,848 Rls. 112 $
66 1392 روماني 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 18 2,230,110 Rls. 90 $
67 1392 روماني 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 14 1,734,530 Rls. 70 $
68 1392 روماني 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 15 1,117,575 Rls. 45 $
69 1392 روماني 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 8 874,486 Rls. 35 $
70 1392 روماني 87089411 اجزا و قطعات جعبه فرمان 0 74,956 Rls. 3 $
مجموع کل
830,157,714,463 ريال
مجموع کل
33,909,424 دلار
[1]