آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 316,187 329,281,427,140 Rls. 13,237,546 $
2 1392 دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 3,849 314,965,253,138 Rls. 12,683,886 $
3 1392 دانمارک 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 461,343 307,509,014,341 Rls. 12,436,088 $
4 1392 دانمارک 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 6,724 248,370,975,599 Rls. 10,008,280 $
5 1392 دانمارک 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 28,193 226,112,332,141 Rls. 9,111,941 $
6 1392 دانمارک 30033110 داروهاي هورمون دارفاقد انتي بيوتيك حاوي انسولين دا را ي توليد دا خلي مشابه 27,398 215,585,365,893 Rls. 8,684,155 $
7 1392 دانمارک 21069020 ا مولسيفاير 1,017,700 124,598,254,578 Rls. 5,021,470 $
8 1392 دانمارک 29371200 انسولين و املاح آن 55 109,054,743,772 Rls. 4,390,111 $
9 1392 دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 33,366 88,154,163,371 Rls. 3,541,567 $
10 1392 دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 140,676 87,048,223,680 Rls. 3,476,282 $
11 1392 دانمارک 21069010 ا ستابيلايزر 520,530 80,205,485,863 Rls. 3,234,512 $
12 1392 دانمارک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,861 72,439,272,681 Rls. 2,912,960 $
13 1392 دانمارک 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 256,020 53,652,972,563 Rls. 2,164,337 $
14 1392 دانمارک 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 931,820 52,177,136,696 Rls. 2,105,360 $
15 1392 دانمارک 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 2,340 50,298,388,685 Rls. 2,023,576 $
16 1392 دانمارک 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 380 46,804,876,562 Rls. 1,885,872 $
17 1392 دانمارک 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 7,318 31,579,084,893 Rls. 1,275,450 $
18 1392 دانمارک 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 634,574 25,685,014,576 Rls. 1,044,616 $
19 1392 دانمارک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,443 23,999,556,419 Rls. 965,709 $
20 1392 دانمارک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 839 21,693,957,660 Rls. 874,464 $
21 1392 دانمارک 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 160,660 21,517,061,703 Rls. 870,131 $
22 1392 دانمارک 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 14,023 19,701,337,270 Rls. 793,722 $
23 1392 دانمارک 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,332 17,335,432,782 Rls. 698,168 $
24 1392 دانمارک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,299 15,828,868,525 Rls. 635,528 $
25 1392 دانمارک 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 24,609 13,059,702,504 Rls. 476,147 $
26 1392 دانمارک 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 76,584 12,195,196,342 Rls. 492,440 $
27 1392 دانمارک 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 478 12,142,102,358 Rls. 487,772 $
28 1392 دانمارک 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 1,614 11,691,374,253 Rls. 472,016 $
29 1392 دانمارک 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 81,400 11,393,568,702 Rls. 459,270 $
30 1392 دانمارک 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 449,280 10,086,443,582 Rls. 405,891 $
31 1392 دانمارک 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 5 9,445,105,360 Rls. 379,917 $
32 1392 دانمارک 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 67,801 8,151,900,844 Rls. 328,231 $
33 1392 دانمارک 15162020 روغنCBE ، CBR 39,600 7,400,195,748 Rls. 298,624 $
34 1392 دانمارک 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 20,000 7,208,155,811 Rls. 286,554 $
35 1392 دانمارک 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 1,572 6,501,684,378 Rls. 261,796 $
36 1392 دانمارک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,383 6,345,769,875 Rls. 256,095 $
37 1392 دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 551 6,243,438,729 Rls. 251,898 $
38 1392 دانمارک 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 14,768 6,197,470,456 Rls. 249,966 $
39 1392 دانمارک 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 587 5,894,079,501 Rls. 237,482 $
40 1392 دانمارک 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 37,897 5,303,539,077 Rls. 213,810 $
41 1392 دانمارک 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 220,889 4,789,244,728 Rls. 192,786 $
42 1392 دانمارک 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 57,900 4,671,125,575 Rls. 187,859 $
43 1392 دانمارک 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 97 4,355,425,424 Rls. 156,215 $
44 1392 دانمارک 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 2,000 4,157,084,765 Rls. 166,617 $
45 1392 دانمارک 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 107,440 4,111,857,300 Rls. 167,043 $
46 1392 دانمارک 40169930 قطعات و لوا زم موردمصرف دربخش بهدا شت و پزشکي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 2,747 4,040,027,818 Rls. 162,505 $
47 1392 دانمارک 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 526 3,948,355,866 Rls. 159,061 $
48 1392 دانمارک 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 2,900 3,453,453,440 Rls. 139,308 $
49 1392 دانمارک 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 11,546 3,207,161,318 Rls. 128,927 $
50 1392 دانمارک 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 4,098 3,184,083,273 Rls. 128,525 $
51 1392 دانمارک 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 800 3,105,041,078 Rls. 115,607 $
52 1392 دانمارک 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 96,575 2,997,498,155 Rls. 120,795 $
53 1392 دانمارک 35021900 آلبومين تخم پرندگان (باستثناءآلبومين تخم پرندگان , خشک کرده ) 10,000 2,949,126,374 Rls. 118,349 $
54 1392 دانمارک 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 59,155 2,896,898,288 Rls. 116,646 $
55 1392 دانمارک 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,160 2,889,678,960 Rls. 115,963 $
56 1392 دانمارک 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,100 2,643,703,000 Rls. 106,834 $
57 1392 دانمارک 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,127 2,369,121,217 Rls. 84,973 $
58 1392 دانمارک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 19,172 2,318,068,781 Rls. 93,525 $
59 1392 دانمارک 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 3,305 2,118,389,323 Rls. 86,145 $
60 1392 دانمارک 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 1,209 2,098,483,465 Rls. 84,675 $
61 1392 دانمارک 27101920 روغن صنعتي 2,010 2,083,594,498 Rls. 84,077 $
62 1392 دانمارک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 6,696 2,079,089,697 Rls. 83,666 $
63 1392 دانمارک 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 216 1,827,034,258 Rls. 73,297 $
64 1392 دانمارک 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 27,640 1,814,787,404 Rls. 70,225 $
65 1392 دانمارک 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 2,630 1,600,619,280 Rls. 65,169 $
66 1392 دانمارک 29181100 اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن 14,000 1,565,216,786 Rls. 63,105 $
67 1392 دانمارک 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 6,600 1,521,452,546 Rls. 61,355 $
68 1392 دانمارک 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 7,260 1,517,008,027 Rls. 61,155 $
69 1392 دانمارک 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 15,840 1,510,765,136 Rls. 60,804 $
70 1392 دانمارک 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 38,249 1,507,056,643 Rls. 60,727 $
71 1392 دانمارک 83099010 درب آلومينيومي شيشه دا رو 413 1,437,666,585 Rls. 58,034 $
72 1392 دانمارک 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,673 1,339,696,478 Rls. 49,205 $
73 1392 دانمارک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 14,916 1,336,797,918 Rls. 53,925 $
74 1392 دانمارک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,036 1,304,772,693 Rls. 46,996 $
75 1392 دانمارک 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 18,034 1,265,255,368 Rls. 51,090 $
76 1392 دانمارک 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 933 1,260,505,045 Rls. 50,835 $
77 1392 دانمارک 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 30,000 1,226,530,000 Rls. 49,477 $
78 1392 دانمارک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 141 1,213,150,649 Rls. 48,940 $
79 1392 دانمارک 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 4,928 1,165,989,472 Rls. 47,122 $
80 1392 دانمارک 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 17,070 1,154,410,275 Rls. 46,427 $
81 1392 دانمارک 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 3,500 1,056,277,814 Rls. 42,532 $
82 1392 دانمارک 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 355 1,035,099,774 Rls. 41,669 $
83 1392 دانمارک 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 20 1,032,173,107 Rls. 41,637 $
84 1392 دانمارک 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 2,263 1,026,498,095 Rls. 41,372 $
85 1392 دانمارک 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 12,000 986,060,532 Rls. 39,778 $
86 1392 دانمارک 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 230 971,814,371 Rls. 39,088 $
87 1392 دانمارک 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 11,167 961,502,337 Rls. 38,696 $
88 1392 دانمارک 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 282 949,661,531 Rls. 38,221 $
89 1392 دانمارک 85333100 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 350 942,434,280 Rls. 38,049 $
90 1392 دانمارک 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,593 921,225,459 Rls. 37,137 $
91 1392 دانمارک 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 7,200 904,961,146 Rls. 36,638 $
92 1392 دانمارک 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 131 900,059,803 Rls. 36,330 $
93 1392 دانمارک 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 355 888,764,060 Rls. 35,842 $
94 1392 دانمارک 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 1,500 857,030,570 Rls. 34,142 $
95 1392 دانمارک 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 3,425 856,425,270 Rls. 34,570 $
96 1392 دانمارک 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 2,157 847,533,229 Rls. 34,081 $
97 1392 دانمارک 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 157 842,547,506 Rls. 33,963 $
98 1392 دانمارک 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 538 836,331,555 Rls. 33,700 $
99 1392 دانمارک 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,000 832,165,125 Rls. 33,691 $
100 1392 دانمارک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 457 820,340,282 Rls. 33,093 $
101 1392 دانمارک 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 600 808,863,313 Rls. 32,660 $
102 1392 دانمارک 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 1,950 723,460,677 Rls. 29,420 $
103 1392 دانمارک 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 3,000 698,578,511 Rls. 28,441 $
104 1392 دانمارک 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 1,350 687,095,310 Rls. 27,718 $
105 1392 دانمارک 11052000 فلس،کدانهکهايکريز (Granules) و بهکهمکفشرده به صورت حبهاز سيب زميني 12,375 670,004,065 Rls. 27,039 $
106 1392 دانمارک 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 3,235 664,878,172 Rls. 26,693 $
107 1392 دانمارک 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 4,940 660,149,407 Rls. 26,850 $
108 1392 دانمارک 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 276 656,265,927 Rls. 26,491 $
109 1392 دانمارک 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 1,630 603,300,000 Rls. 24,337 $
110 1392 دانمارک 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 235 599,130,200 Rls. 24,093 $
111 1392 دانمارک 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 23 537,256,331 Rls. 21,680 $
112 1392 دانمارک 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 114 513,962,427 Rls. 19,985 $
113 1392 دانمارک 84821000 بلبرينگ. 872 490,004,433 Rls. 19,689 $
114 1392 دانمارک 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 32 486,304,642 Rls. 19,617 $
115 1392 دانمارک 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 238 462,683,100 Rls. 18,659 $
116 1392 دانمارک 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 480 456,139,381 Rls. 18,408 $
117 1392 دانمارک 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 27 453,663,538 Rls. 18,307 $
118 1392 دانمارک 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 40 449,113,476 Rls. 18,024 $
119 1392 دانمارک 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 1,000 438,587,366 Rls. 17,704 $
120 1392 دانمارک 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 3,900 431,899,411 Rls. 17,566 $
121 1392 دانمارک 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 855 410,368,310 Rls. 16,485 $
122 1392 دانمارک 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 404,391,238 Rls. 16,313 $
123 1392 دانمارک 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 6,472 403,107,711 Rls. 16,261 $
124 1392 دانمارک 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 1,873 379,126,277 Rls. 15,214 $
125 1392 دانمارک 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 1,487 347,887,330 Rls. 14,040 $
126 1392 دانمارک 85181000 ميکروفون و پايه آن 576 338,131,775 Rls. 13,646 $
127 1392 دانمارک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 124 332,949,597 Rls. 13,417 $
128 1392 دانمارک 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,292 317,159,000 Rls. 12,757 $
129 1392 دانمارک 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 430 310,312,911 Rls. 12,523 $
130 1392 دانمارک 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 180 305,887,121 Rls. 12,361 $
131 1392 دانمارک 85340000 مدا رهاي چاپي 125 303,508,050 Rls. 12,351 $
132 1392 دانمارک 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 70 299,919,000 Rls. 12,103 $
133 1392 دانمارک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 122 294,845,323 Rls. 11,890 $
134 1392 دانمارک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,300 293,895,266 Rls. 11,850 $
135 1392 دانمارک 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 45 277,102,107 Rls. 11,186 $
136 1392 دانمارک 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 840 273,565,582 Rls. 11,038 $
137 1392 دانمارک 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 7,286 257,084,144 Rls. 10,583 $
138 1392 دانمارک 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 10 253,518,640 Rls. 10,237 $
139 1392 دانمارک 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,785 251,208,346 Rls. 10,138 $
140 1392 دانمارک 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 800 250,299,969 Rls. 10,097 $
141 1392 دانمارک 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 1,758 244,642,698 Rls. 9,864 $
142 1392 دانمارک 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 55 241,813,940 Rls. 9,705 $
143 1392 دانمارک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 18 231,135,138 Rls. 9,323 $
144 1392 دانمارک 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 2,005 223,785,078 Rls. 9,027 $
145 1392 دانمارک 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 5 218,070,025 Rls. 8,797 $
146 1392 دانمارک 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 170 217,283,699 Rls. 8,765 $
147 1392 دانمارک 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 17 217,226,423 Rls. 8,654 $
148 1392 دانمارک 84132010 تلمبه هاي دستي پزشکي (همووا ک ) 102 199,708,478 Rls. 8,055 $
149 1392 دانمارک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 355 197,579,784 Rls. 7,944 $
150 1392 دانمارک 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 8 196,485,579 Rls. 7,930 $
151 1392 دانمارک 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 330 192,319,197 Rls. 7,751 $
152 1392 دانمارک 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 194 192,199,373 Rls. 7,758 $
153 1392 دانمارک 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 462 187,927,806 Rls. 6,740 $
154 1392 دانمارک 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 260 184,401,420 Rls. 7,452 $
155 1392 دانمارک 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 126 183,259,424 Rls. 7,345 $
156 1392 دانمارک 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 43 178,645,611 Rls. 7,203 $
157 1392 دانمارک 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 25 174,490,402 Rls. 6,951 $
158 1392 دانمارک 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 620 162,484,130 Rls. 6,607 $
159 1392 دانمارک 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 580 159,173,870 Rls. 6,420 $
160 1392 دانمارک 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 1,149 158,476,230 Rls. 6,390 $
161 1392 دانمارک 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 8 158,366,178 Rls. 6,388 $
162 1392 دانمارک 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 950 157,409,025 Rls. 5,646 $
163 1392 دانمارک 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 40 153,570,434 Rls. 6,198 $
164 1392 دانمارک 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 936 151,500,011 Rls. 6,104 $
165 1392 دانمارک 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,132 150,767,982 Rls. 6,075 $
166 1392 دانمارک 96050000 مجموعه سفري برا ي نظافت شخصي ،دوخت ودوز يا تميز کردن کفش يالباس 800 150,031,807 Rls. 6,052 $
167 1392 دانمارک 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 35 150,015,000 Rls. 6,062 $
168 1392 دانمارک 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,315 145,798,847 Rls. 5,869 $
169 1392 دانمارک 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 83 139,598,672 Rls. 5,623 $
170 1392 دانمارک 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 36 136,166,262 Rls. 5,485 $
171 1392 دانمارک 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 800 134,719,304 Rls. 5,424 $
172 1392 دانمارک 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 18 134,293,503 Rls. 5,396 $
173 1392 دانمارک 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,800 129,157,100 Rls. 5,200 $
174 1392 دانمارک 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 180 121,602,191 Rls. 4,910 $
175 1392 دانمارک 90183921 تراكار (tracar) 16 114,980,631 Rls. 4,638 $
176 1392 دانمارک 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 1,400 104,638,590 Rls. 4,221 $
177 1392 دانمارک 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 230 104,154,162 Rls. 4,149 $
178 1392 دانمارک 49029020 کاتالوگ هاي طبي که کمتر چهارباردر هفته منتشر مي شود 370 101,195,375 Rls. 4,078 $
179 1392 دانمارک 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 120 100,500,186 Rls. 4,057 $
180 1392 دانمارک 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 287 97,924,945 Rls. 3,947 $
181 1392 دانمارک 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 192 96,343,311 Rls. 3,887 $
182 1392 دانمارک 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 844 96,020,340 Rls. 3,855 $
183 1392 دانمارک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 192 93,911,893 Rls. 3,792 $
184 1392 دانمارک 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 2 87,882,127 Rls. 3,546 $
185 1392 دانمارک 39209910 نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلي تترا فلوئورواتيلن ) 128 84,837,605 Rls. 3,429 $
186 1392 دانمارک 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 130 84,310,778 Rls. 3,398 $
187 1392 دانمارک 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 730 76,560,300 Rls. 3,084 $
188 1392 دانمارک 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 300 71,689,544 Rls. 2,873 $
189 1392 دانمارک 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 1,145 71,303,725 Rls. 2,876 $
190 1392 دانمارک 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 6 71,259,911 Rls. 2,871 $
191 1392 دانمارک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1 69,061,811 Rls. 2,787 $
192 1392 دانمارک 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 30 62,777,661 Rls. 2,528 $
193 1392 دانمارک 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 381 60,466,658 Rls. 2,424 $
194 1392 دانمارک 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 108 59,247,656 Rls. 2,410 $
195 1392 دانمارک 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 9 58,696,061 Rls. 2,369 $
196 1392 دانمارک 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 70 58,100,601 Rls. 2,343 $
197 1392 دانمارک 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 45 57,439,600 Rls. 2,306 $
198 1392 دانمارک 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 1,926 57,174,447 Rls. 2,303 $
199 1392 دانمارک 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 195 56,317,285 Rls. 2,272 $
200 1392 دانمارک 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 22 56,255,462 Rls. 2,271 $
مجموع کل
2,863,184,823,473 ريال
مجموع کل
115,235,553 دلار