آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري کره" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 جمهوري کره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 10,816,443 13,844,306,769,536 Rls. 553,926,124 $
2 1392 جمهوري کره 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 180,793,320 3,043,882,002,104 Rls. 122,778,994 $
3 1392 جمهوري کره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 139,402,358 2,808,244,907,432 Rls. 112,832,900 $
4 1392 جمهوري کره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 15,607,674 2,591,863,578,559 Rls. 104,293,688 $
5 1392 جمهوري کره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 136,931,401 2,286,775,204,999 Rls. 92,295,560 $
6 1392 جمهوري کره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 28,872,509 1,631,057,910,308 Rls. 65,544,055 $
7 1392 جمهوري کره 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 9,381,173 1,528,036,311,180 Rls. 61,396,095 $
8 1392 جمهوري کره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 68,902,372 1,400,128,228,939 Rls. 56,248,852 $
9 1392 جمهوري کره 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 46,688,420 1,242,883,509,386 Rls. 50,167,577 $
10 1392 جمهوري کره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 40,060,852 1,213,935,610,967 Rls. 48,972,712 $
11 1392 جمهوري کره 85171210 گوشي تلفن همراه . 102,233 1,196,612,201,792 Rls. 48,216,692 $
12 1392 جمهوري کره 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 71,219,302 1,110,115,803,429 Rls. 44,669,071 $
13 1392 جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 17,030,038 1,097,084,311,285 Rls. 44,269,986 $
14 1392 جمهوري کره 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 4,622,068 1,008,437,578,838 Rls. 40,586,644 $
15 1392 جمهوري کره 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 2,053,919 979,358,847,538 Rls. 39,438,944 $
16 1392 جمهوري کره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 38,319,187 970,926,060,694 Rls. 39,074,139 $
17 1392 جمهوري کره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 277,595 946,640,843,018 Rls. 38,206,481 $
18 1392 جمهوري کره 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 51,072,614 925,151,908,694 Rls. 37,242,676 $
19 1392 جمهوري کره 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 32,415,529 885,605,219,028 Rls. 35,487,975 $
20 1392 جمهوري کره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 32,702,373 879,904,640,009 Rls. 35,196,718 $
21 1392 جمهوري کره 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 1,496,373 874,833,000,001 Rls. 35,063,447 $
22 1392 جمهوري کره 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 7,619,950 871,047,068,272 Rls. 34,845,302 $
23 1392 جمهوري کره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,220,468 811,447,819,669 Rls. 32,751,166 $
24 1392 جمهوري کره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 25,251,508 767,093,147,232 Rls. 30,952,636 $
25 1392 جمهوري کره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 10,719,140 720,831,974,504 Rls. 29,034,567 $
26 1392 جمهوري کره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 6,068,649 716,457,191,601 Rls. 28,916,294 $
27 1392 جمهوري کره 29291000 ايزوسياناتکها 10,219,685 686,880,588,491 Rls. 27,680,398 $
28 1392 جمهوري کره 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 6,110,788 683,244,067,804 Rls. 27,567,777 $
29 1392 جمهوري کره 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 23,675,228 632,059,784,951 Rls. 25,451,872 $
30 1392 جمهوري کره 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 16,264,000 624,499,694,705 Rls. 25,285,394 $
31 1392 جمهوري کره 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 13,475,245 615,527,995,989 Rls. 24,729,476 $
32 1392 جمهوري کره 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 17,244,127 594,227,155,197 Rls. 23,854,555 $
33 1392 جمهوري کره 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 10,334,746 575,909,079,681 Rls. 23,168,162 $
34 1392 جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 8,038,683 561,052,709,771 Rls. 22,629,977 $
35 1392 جمهوري کره 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 8,792,001 550,723,511,617 Rls. 22,132,457 $
36 1392 جمهوري کره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 894,426 537,070,591,736 Rls. 21,657,950 $
37 1392 جمهوري کره 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 7,910,439 531,553,867,396 Rls. 21,405,450 $
38 1392 جمهوري کره 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 2,452,800 516,066,594,096 Rls. 20,415,010 $
39 1392 جمهوري کره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 16,765,888 492,916,942,945 Rls. 19,899,292 $
40 1392 جمهوري کره 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 24,762,357 492,868,967,852 Rls. 33,465,227 $
41 1392 جمهوري کره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 12,182,000 487,985,749,740 Rls. 19,671,039 $
42 1392 جمهوري کره 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 1,064,323 483,326,457,819 Rls. 19,504,061 $
43 1392 جمهوري کره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 2,949,763 447,942,223,886 Rls. 18,159,086 $
44 1392 جمهوري کره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 10,273,500 443,780,675,994 Rls. 17,909,685 $
45 1392 جمهوري کره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,739,726 427,895,595,593 Rls. 17,240,594 $
46 1392 جمهوري کره 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 17,535,519 423,978,743,819 Rls. 17,045,760 $
47 1392 جمهوري کره 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 162,574 412,421,719,636 Rls. 16,568,155 $
48 1392 جمهوري کره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 5,988,911 389,623,880,707 Rls. 15,719,706 $
49 1392 جمهوري کره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 2,323,593 385,945,056,587 Rls. 15,575,185 $
50 1392 جمهوري کره 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 23,728,899 384,858,535,939 Rls. 15,559,177 $
51 1392 جمهوري کره 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 2,209,867 378,833,835,321 Rls. 15,311,397 $
52 1392 جمهوري کره 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,058,931 366,613,102,519 Rls. 14,812,794 $
53 1392 جمهوري کره 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,336,070 364,732,988,214 Rls. 16,042,984 $
54 1392 جمهوري کره 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 4,967,973 340,569,976,270 Rls. 13,739,489 $
55 1392 جمهوري کره 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,488,746 338,709,439,979 Rls. 13,597,674 $
56 1392 جمهوري کره 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 2,330,907 337,765,664,789 Rls. 13,590,249 $
57 1392 جمهوري کره 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 608,973 336,006,197,772 Rls. 13,527,033 $
58 1392 جمهوري کره 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 359,842 310,863,008,901 Rls. 12,518,455 $
59 1392 جمهوري کره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 279,600 304,323,233,049 Rls. 12,135,075 $
60 1392 جمهوري کره 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 4,517,145 303,022,569,740 Rls. 12,221,045 $
61 1392 جمهوري کره 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 7,302 301,495,822,993 Rls. 12,139,202 $
62 1392 جمهوري کره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 53,914 294,569,963,410 Rls. 11,883,819 $
63 1392 جمهوري کره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 3,006,550 293,956,582,328 Rls. 11,749,253 $
64 1392 جمهوري کره 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 1,739,537 283,908,726,936 Rls. 11,380,613 $
65 1392 جمهوري کره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 1,600,977 281,792,881,451 Rls. 11,339,158 $
66 1392 جمهوري کره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 700,611 277,675,885,186 Rls. 11,346,174 $
67 1392 جمهوري کره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,961,044 276,671,421,759 Rls. 11,089,933 $
68 1392 جمهوري کره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 48,896 272,892,695,060 Rls. 10,918,140 $
69 1392 جمهوري کره 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 1.45 2,390,983 271,944,004,234 Rls. 10,957,021 $
70 1392 جمهوري کره 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 717,331 271,902,002,929 Rls. 10,812,593 $
71 1392 جمهوري کره 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,507,976 271,674,938,538 Rls. 10,951,508 $
72 1392 جمهوري کره 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 387,355 270,247,585,087 Rls. 11,000,458 $
73 1392 جمهوري کره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 429,560 266,878,606,755 Rls. 10,405,441 $
74 1392 جمهوري کره 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 2,809,194 261,424,039,144 Rls. 10,526,858 $
75 1392 جمهوري کره 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 4,942,131 260,821,778,173 Rls. 10,529,117 $
76 1392 جمهوري کره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 4,210,600 257,504,120,003 Rls. 10,363,640 $
77 1392 جمهوري کره 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 3,710,000 252,592,821,711 Rls. 10,182,554 $
78 1392 جمهوري کره 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 4,329,382 250,527,955,092 Rls. 10,092,518 $
79 1392 جمهوري کره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 4,958,140 249,424,484,835 Rls. 10,051,882 $
80 1392 جمهوري کره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 3,822,440 244,537,981,425 Rls. 9,851,125 $
81 1392 جمهوري کره 84821000 بلبرينگ. 2,548,909 243,252,714,089 Rls. 9,819,837 $
82 1392 جمهوري کره 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 3,425,319 234,561,588,088 Rls. 9,433,805 $
83 1392 جمهوري کره 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 2,016,000 232,416,000,000 Rls. 9,452,800 $
84 1392 جمهوري کره 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 4,050,000 231,133,641,058 Rls. 9,293,642 $
85 1392 جمهوري کره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 3,205,420 230,238,381,723 Rls. 9,128,813 $
86 1392 جمهوري کره 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 35,970 228,659,620,395 Rls. 9,204,815 $
87 1392 جمهوري کره 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 17,110,766 221,655,475,913 Rls. 8,947,533 $
88 1392 جمهوري کره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,234,696 219,717,039,244 Rls. 8,872,736 $
89 1392 جمهوري کره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 2,044,588 219,066,104,287 Rls. 8,882,244 $
90 1392 جمهوري کره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 6,011,884 212,333,947,480 Rls. 8,527,123 $
91 1392 جمهوري کره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 1,367,724 212,076,029,098 Rls. 8,588,991 $
92 1392 جمهوري کره 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,967,096 211,935,122,973 Rls. 8,549,660 $
93 1392 جمهوري کره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 7,820,340 206,923,246,188 Rls. 8,344,732 $
94 1392 جمهوري کره 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 1,490,846 205,031,428,631 Rls. 8,279,073 $
95 1392 جمهوري کره 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,080,129 202,531,035,361 Rls. 8,122,841 $
96 1392 جمهوري کره 24022000 سيگار حاوي توتون 958,495 200,433,243,562 Rls. 8,028,070 $
97 1392 جمهوري کره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 5,896,141 200,125,708,228 Rls. 8,071,400 $
98 1392 جمهوري کره 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 48,474 197,256,282,736 Rls. 7,930,450 $
99 1392 جمهوري کره 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 6,853,144 196,906,707,419 Rls. 7,953,203 $
100 1392 جمهوري کره 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 395,000 196,889,148,688 Rls. 7,944,133 $
101 1392 جمهوري کره 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 6,463,305 194,251,635,549 Rls. 7,834,848 $
102 1392 جمهوري کره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 4,076,493 193,164,578,878 Rls. 7,799,092 $
103 1392 جمهوري کره 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 8,200,557 191,236,982,862 Rls. 7,718,698 $
104 1392 جمهوري کره 54041910 ک ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان 67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 1,062,297 184,484,939,902 Rls. 7,434,225 $
105 1392 جمهوري کره 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,514,074 178,433,310,127 Rls. 7,218,100 $
106 1392 جمهوري کره 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 6,165,732 176,651,475,555 Rls. 7,111,277 $
107 1392 جمهوري کره 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 3,580,935 169,707,348,320 Rls. 6,839,102 $
108 1392 جمهوري کره 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 671,597 169,642,070,286 Rls. 6,814,947 $
109 1392 جمهوري کره 85078090 ساير انباره ها داراي الكترود از آلياژ سرب وكلسيم غير از مورد استفاده در راه اندازي موتورهاي پيستوني 2,515,327 168,961,046,054 Rls. 6,787,612 $
110 1392 جمهوري کره 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,093,737 168,854,950,372 Rls. 6,797,549 $
111 1392 جمهوري کره 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 59,706 168,797,231,843 Rls. 6,780,356 $
112 1392 جمهوري کره 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 836,406 165,716,300,281 Rls. 12,171,431 $
113 1392 جمهوري کره 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 896,371 161,020,188,851 Rls. 6,492,961 $
114 1392 جمهوري کره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 1,892,901 160,971,408,020 Rls. 6,484,039 $
115 1392 جمهوري کره 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 1,013,740 160,779,253,377 Rls. 6,456,088 $
116 1392 جمهوري کره 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 2,798,000 160,720,881,569 Rls. 6,462,143 $
117 1392 جمهوري کره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,973,732 158,879,206,604 Rls. 6,408,819 $
118 1392 جمهوري کره 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,467,381 158,203,491,126 Rls. 6,388,072 $
119 1392 جمهوري کره 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 2,499,400 157,083,306,444 Rls. 6,343,690 $
120 1392 جمهوري کره 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 3,296,000 154,784,009,984 Rls. 6,235,440 $
121 1392 جمهوري کره 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 3,066,844 151,328,712,669 Rls. 6,082,521 $
122 1392 جمهوري کره 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 4,445,160 150,117,267,552 Rls. 6,020,321 $
123 1392 جمهوري کره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,982,716 146,759,741,268 Rls. 5,886,756 $
124 1392 جمهوري کره 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 40,978 145,593,714,320 Rls. 5,850,767 $
125 1392 جمهوري کره 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 1,752,916 136,199,890,535 Rls. 5,495,854 $
126 1392 جمهوري کره 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,147,762 134,624,868,060 Rls. 5,432,223 $
127 1392 جمهوري کره 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 1,857,075 133,415,850,603 Rls. 5,305,437 $
128 1392 جمهوري کره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,757,149 132,698,025,727 Rls. 5,327,783 $
129 1392 جمهوري کره 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 374,922 125,862,108,276 Rls. 5,078,777 $
130 1392 جمهوري کره 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 1,664,886 123,891,896,492 Rls. 4,934,317 $
131 1392 جمهوري کره 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 236,248 119,221,053,435 Rls. 4,792,247 $
132 1392 جمهوري کره 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 697,209 119,186,788,964 Rls. 4,780,241 $
133 1392 جمهوري کره 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 1,062,188 118,454,950,286 Rls. 4,768,909 $
134 1392 جمهوري کره 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 1,606,305 117,213,049,236 Rls. 4,717,991 $
135 1392 جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 120,780 116,758,047,748 Rls. 4,699,376 $
136 1392 جمهوري کره 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 1,776,300 116,670,640,747 Rls. 4,665,455 $
137 1392 جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,259,560 114,838,425,581 Rls. 4,635,121 $
138 1392 جمهوري کره 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 499,160 114,780,275,284 Rls. 4,724,829 $
139 1392 جمهوري کره 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 2,299,120 114,627,437,379 Rls. 4,625,334 $
140 1392 جمهوري کره 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 208,322 113,495,997,482 Rls. 4,582,703 $
141 1392 جمهوري کره 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 1,576,890 113,402,026,261 Rls. 4,568,524 $
142 1392 جمهوري کره 72287000 پروفيل ا زفولادممزوج. 4,894,326 112,928,366,117 Rls. 4,557,342 $
143 1392 جمهوري کره 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 2,322,000 112,526,077,656 Rls. 4,532,059 $
144 1392 جمهوري کره 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 2,094,607 108,766,056,195 Rls. 4,387,046 $
145 1392 جمهوري کره 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 6,299,410 108,397,720,917 Rls. 4,365,952 $
146 1392 جمهوري کره 54024990 نخ ها، يک لا، بدون تا، ياباتابي کمتراز50 دور در متر غير از نخ دوخت از ساير مواد سنتتيک همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 629,149 107,512,614,913 Rls. 4,320,780 $
147 1392 جمهوري کره 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 208,800 105,668,112,658 Rls. 4,238,539 $
148 1392 جمهوري کره 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,400 104,240,249,095 Rls. 4,183,616 $
149 1392 جمهوري کره 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 87,860 102,709,200,039 Rls. 4,144,944 $
150 1392 جمهوري کره 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,057,319 102,204,477,804 Rls. 4,119,184 $
151 1392 جمهوري کره 29261000 اكريلونيتريل 1,999,768 99,539,756,951 Rls. 4,016,777 $
152 1392 جمهوري کره 29141100 استن 2,523,991 99,066,517,171 Rls. 3,998,887 $
153 1392 جمهوري کره 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 1,352,769 98,733,718,343 Rls. 3,980,642 $
154 1392 جمهوري کره 85235200 كارت هاي هوشمند (ٍٍSmart Cards) 32,488 97,174,420,235 Rls. 3,909,080 $
155 1392 جمهوري کره 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 80,012 96,902,006,808 Rls. 3,899,910 $
156 1392 جمهوري کره 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 140,000 96,162,740,312 Rls. 3,872,385 $
157 1392 جمهوري کره 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 1,465,671 95,495,636,965 Rls. 3,806,646 $
158 1392 جمهوري کره 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 820 95,005,812,720 Rls. 3,818,408 $
159 1392 جمهوري کره 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 1,840 94,756,911,170 Rls. 3,823,242 $
160 1392 جمهوري کره 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 3,771,779 93,934,552,700 Rls. 3,783,600 $
161 1392 جمهوري کره 85176910 كارت مودم بيکسيم 11,904 93,896,982,054 Rls. 3,787,736 $
162 1392 جمهوري کره 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 1,998,400 93,482,935,664 Rls. 3,769,711 $
163 1392 جمهوري کره 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 244,207 92,882,456,093 Rls. 3,766,018 $
164 1392 جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,556,631 92,012,612,322 Rls. 3,714,362 $
165 1392 جمهوري کره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 1,845,410 90,616,218,519 Rls. 3,652,277 $
166 1392 جمهوري کره 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 3,679 90,419,774,931 Rls. 3,639,960 $
167 1392 جمهوري کره 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 1,938,000 90,263,517,404 Rls. 3,633,291 $
168 1392 جمهوري کره 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 1,775,337 90,095,961,063 Rls. 3,640,273 $
169 1392 جمهوري کره 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,310,220 89,657,404,276 Rls. 3,612,548 $
170 1392 جمهوري کره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 207,988 89,134,117,671 Rls. 3,603,400 $
171 1392 جمهوري کره 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 2,084,578 89,131,479,326 Rls. 3,596,155 $
172 1392 جمهوري کره 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 673,789 88,707,429,457 Rls. 3,579,858 $
173 1392 جمهوري کره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 839,359 88,245,272,431 Rls. 3,552,208 $
174 1392 جمهوري کره 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 85,176 86,223,814,772 Rls. 3,459,442 $
175 1392 جمهوري کره 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 222,730 85,958,147,239 Rls. 3,466,598 $
176 1392 جمهوري کره 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 464,149 85,815,571,129 Rls. 3,455,911 $
177 1392 جمهوري کره 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 640,093 85,616,280,474 Rls. 3,478,183 $
178 1392 جمهوري کره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 2,439,615 84,758,710,692 Rls. 3,421,763 $
179 1392 جمهوري کره 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 712,777 84,369,978,393 Rls. 3,420,223 $
180 1392 جمهوري کره 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 2,263,220 83,908,613,869 Rls. 3,364,822 $
181 1392 جمهوري کره 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 2,644,165 81,989,462,389 Rls. 3,291,061 $
182 1392 جمهوري کره 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 207,660 81,256,596,111 Rls. 3,281,418 $
183 1392 جمهوري کره 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 8,315 80,472,945,712 Rls. 3,235,616 $
184 1392 جمهوري کره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 194,158 79,650,166,731 Rls. 3,196,365 $
185 1392 جمهوري کره 25161290 سنگهاي خارا به شکل بلوک ويالوح مربع يا مربع مستطيل باضخامت کمترا ز7/5سانتيمتر 1,447,923 79,280,257,690 Rls. 3,198,681 $
186 1392 جمهوري کره 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 960,580 79,020,343,086 Rls. 3,186,543 $
187 1392 جمهوري کره 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 947,500 77,905,262,761 Rls. 3,145,507 $
188 1392 جمهوري کره 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 3,369,369 77,839,418,821 Rls. 3,148,384 $
189 1392 جمهوري کره 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 676,653 76,574,193,509 Rls. 3,077,148 $
190 1392 جمهوري کره 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,883 76,159,251,632 Rls. 3,049,688 $
191 1392 جمهوري کره 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 323,166 75,619,398,254 Rls. 3,451,909 $
192 1392 جمهوري کره 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 1,500,000 73,270,642,250 Rls. 2,953,468 $
193 1392 جمهوري کره 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 1,941,116 73,214,597,447 Rls. 2,951,011 $
194 1392 جمهوري کره 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 1,956,852 70,513,559,091 Rls. 2,847,909 $
195 1392 جمهوري کره 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 2,420,328 70,094,494,002 Rls. 2,826,595 $
196 1392 جمهوري کره 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 39,066 68,899,637,351 Rls. 2,776,974 $
197 1392 جمهوري کره 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 2,315,443 68,729,957,210 Rls. 2,775,914 $
198 1392 جمهوري کره 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 2,324,210 68,199,307,273 Rls. 2,751,926 $
199 1392 جمهوري کره 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 2,804,270 68,128,783,328 Rls. 2,744,738 $
200 1392 جمهوري کره 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 1,277,600 67,768,303,684 Rls. 2,736,071 $
مجموع کل
83,095,041,808,517 ريال
مجموع کل
3,362,702,519 دلار