آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ترکيه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 239,615,240 4,580,187,577,367 Rls. 184,864,191 $
2 1392 ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 109,754,540 3,019,964,627,832 Rls. 121,593,014 $
3 1392 ترکيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 126,404,509 2,164,310,289,430 Rls. 86,734,684 $
4 1392 ترکيه 10011100 دانه گندم سخت 208,543,330 2,127,596,905,861 Rls. 86,057,600 $
5 1392 ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 129,448,754 2,047,216,053,585 Rls. 82,622,843 $
6 1392 ترکيه 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 61,601,947 1,875,782,775,034 Rls. 75,696,703 $
7 1392 ترکيه 10039000 جو باستثناي دانه جو 181,792,506 1,679,656,832,087 Rls. 67,075,366 $
8 1392 ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 5,468,793 1,505,787,220,142 Rls. 60,693,110 $
9 1392 ترکيه 24032000 توتون و تنباكو براي پيپ يا پيچيدن سيگار حتي به هر نسبت داراي بدل توتون و تنباكو باشد. 7,244,331 1,406,915,740,199 Rls. 56,574,206 $
10 1392 ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 6,617,136 1,342,314,896,801 Rls. 54,060,732 $
11 1392 ترکيه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 86,398,000 1,317,798,970,526 Rls. 53,316,267 $
12 1392 ترکيه 10051020 دانه ذرت دامي . 153,117,730 1,177,019,087,615 Rls. 47,355,909 $
13 1392 ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 161,704 1,172,133,912,878 Rls. 47,189,613 $
14 1392 ترکيه 12011000 دانه لوبياي سويا 68,249,728 1,069,642,962,565 Rls. 43,177,773 $
15 1392 ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 50,106,683 950,500,554,536 Rls. 38,055,991 $
16 1392 ترکيه 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 70,050,000 925,664,346,078 Rls. 37,263,220 $
17 1392 ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 12,876,267 891,721,484,943 Rls. 35,953,241 $
18 1392 ترکيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 57,740,876 890,706,353,740 Rls. 35,872,154 $
19 1392 ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 7,519,627 773,404,074,507 Rls. 31,396,614 $
20 1392 ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 40,999,536 690,991,305,613 Rls. 27,753,723 $
21 1392 ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 4,618,481 686,487,160,180 Rls. 27,692,156 $
22 1392 ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 7,233,197 649,267,718,746 Rls. 26,102,176 $
23 1392 ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 27,722,772 638,908,325,625 Rls. 25,782,363 $
24 1392 ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 601,638 637,908,928,144 Rls. 25,731,845 $
25 1392 ترکيه 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 10,359,663 628,562,592,059 Rls. 25,271,160 $
26 1392 ترکيه 31043000 سولفات پتاسيم 30,150,348 567,462,614,102 Rls. 22,744,272 $
27 1392 ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 5,330,425 560,806,170,397 Rls. 22,583,236 $
28 1392 ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,998,521 543,607,674,456 Rls. 21,840,417 $
29 1392 ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 24,903,764 533,529,564,979 Rls. 21,463,299 $
30 1392 ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 5,248,254 518,892,423,437 Rls. 20,880,055 $
31 1392 ترکيه 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 6,794,831 500,183,845,519 Rls. 20,119,915 $
32 1392 ترکيه 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 3,765,817 487,455,895,853 Rls. 19,559,087 $
33 1392 ترکيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 18,845,470 477,027,285,777 Rls. 19,190,872 $
34 1392 ترکيه 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 26,089,467 466,042,702,826 Rls. 18,714,431 $
35 1392 ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,978,213 464,166,983,502 Rls. 18,673,042 $
36 1392 ترکيه 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 15,381,511 458,019,710,101 Rls. 18,385,100 $
37 1392 ترکيه 39219092 نوارجلو پوشك غير اسفنجي وفاقد چسب دولايه متشكل از يك لايه فيلم پلاستيكي از peويك لايه منسوج ازpe 3,139,520 455,208,166,785 Rls. 18,300,643 $
38 1392 ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 4,192,363 445,038,170,474 Rls. 17,886,539 $
39 1392 ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 5,584,991 444,611,384,491 Rls. 17,881,284 $
40 1392 ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 36,497,830 442,019,459,367 Rls. 17,688,256 $
41 1392 ترکيه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 31,507 437,175,964,064 Rls. 17,694,488 $
42 1392 ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 16,152,456 409,208,578,271 Rls. 16,490,854 $
43 1392 ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,382,665 396,341,376,765 Rls. 15,983,653 $
44 1392 ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 5,073,874 394,850,473,504 Rls. 15,887,306 $
45 1392 ترکيه 84119990 ساير 234,522 393,266,337,137 Rls. 15,843,473 $
46 1392 ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 681,043 377,474,606,616 Rls. 15,213,196 $
47 1392 ترکيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,476,802 377,123,733,046 Rls. 15,177,830 $
48 1392 ترکيه 29261000 اكريلونيتريل 6,991,186 375,102,641,703 Rls. 15,181,194 $
49 1392 ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,414,654 375,060,694,289 Rls. 15,118,253 $
50 1392 ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 5,718,565 365,904,544,884 Rls. 14,752,400 $
51 1392 ترکيه 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 7,184,584 359,654,340,724 Rls. 14,490,478 $
52 1392 ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 21,349,001 345,622,136,245 Rls. 13,903,337 $
53 1392 ترکيه 27131200 کک نفت تکليس شده 30,989,960 322,710,068,998 Rls. 13,021,083 $
54 1392 ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 6,885,754 308,140,042,332 Rls. 12,440,245 $
55 1392 ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,132,531 298,930,055,167 Rls. 12,066,378 $
56 1392 ترکيه 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 9,629,482 283,553,646,415 Rls. 11,445,118 $
57 1392 ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 10,834,907 277,202,392,509 Rls. 11,048,341 $
58 1392 ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 3,936,023 276,882,185,655 Rls. 11,152,449 $
59 1392 ترکيه 29291000 ايزوسياناتکها 3,425,398 274,434,438,199 Rls. 11,001,497 $
60 1392 ترکيه 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 2,014,256 262,653,871,929 Rls. 10,566,217 $
61 1392 ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 986,415 251,251,359,883 Rls. 10,110,948 $
62 1392 ترکيه 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 10,341,320 249,640,534,767 Rls. 10,025,480 $
63 1392 ترکيه 31031000 سوپر فسفاتکها 19,242,040 247,978,724,858 Rls. 9,794,993 $
64 1392 ترکيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 9,838,587 244,087,394,353 Rls. 9,776,152 $
65 1392 ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 12,086,091 243,392,362,370 Rls. 9,808,972 $
66 1392 ترکيه 33051000 شامپوها 5,190,175 233,400,678,833 Rls. 9,417,759 $
67 1392 ترکيه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 14,284,754 231,816,761,212 Rls. 9,346,700 $
68 1392 ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 55,000,886 230,355,375,418 Rls. 9,280,744 $
69 1392 ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 9,411,950 227,731,054,689 Rls. 9,150,702 $
70 1392 ترکيه 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,392,887 226,243,773,867 Rls. 9,139,934 $
71 1392 ترکيه 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 8,580 225,212,006,671 Rls. 9,067,185 $
72 1392 ترکيه 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 686,394 225,119,049,758 Rls. 9,042,680 $
73 1392 ترکيه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 16,889 223,148,662,798 Rls. 8,978,604 $
74 1392 ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 19,936,351 222,553,615,775 Rls. 8,966,964 $
75 1392 ترکيه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 156,936 216,364,171,875 Rls. 8,719,119 $
76 1392 ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 662,885 207,878,121,998 Rls. 8,354,735 $
77 1392 ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 2,430,307 207,444,540,164 Rls. 8,345,544 $
78 1392 ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 204,373 204,261,788,326 Rls. 8,237,655 $
79 1392 ترکيه 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 2,375,000 202,485,657,408 Rls. 7,948,839 $
80 1392 ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 537,563 196,517,751,835 Rls. 7,926,230 $
81 1392 ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,414,790 196,356,506,132 Rls. 7,889,368 $
82 1392 ترکيه 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 215,290 195,623,152,008 Rls. 7,873,435 $
83 1392 ترکيه 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 2,329,702 194,482,609,422 Rls. 7,818,444 $
84 1392 ترکيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,789,298 190,041,817,947 Rls. 7,675,464 $
85 1392 ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 2,173,146 185,907,857,555 Rls. 7,482,668 $
86 1392 ترکيه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 23,054 184,113,893,981 Rls. 7,298,012 $
87 1392 ترکيه 84121000 موتورهاي وا کنشي(غيرا زتوربوجت ها) 15,902 183,975,477,972 Rls. 7,402,084 $
88 1392 ترکيه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 2,646,562 181,767,928,257 Rls. 7,325,778 $
89 1392 ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 837,017 181,570,890,895 Rls. 7,313,955 $
90 1392 ترکيه 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 1,694,266 180,969,591,489 Rls. 7,288,363 $
91 1392 ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,978,646 180,376,944,350 Rls. 7,280,330 $
92 1392 ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 8,143,918 178,727,038,850 Rls. 7,177,846 $
93 1392 ترکيه 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 883,093 177,036,511,226 Rls. 7,128,654 $
94 1392 ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 1,410,000 175,109,026,351 Rls. 7,060,679 $
95 1392 ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 6,408,949 173,157,246,905 Rls. 6,971,854 $
96 1392 ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,173,786 169,508,749,701 Rls. 6,804,773 $
97 1392 ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 156,897 166,982,788,538 Rls. 6,663,062 $
98 1392 ترکيه 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 5,180,705 166,589,284,899 Rls. 6,714,743 $
99 1392 ترکيه 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 259,011 162,321,486,928 Rls. 6,544,646 $
100 1392 ترکيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 112,575 157,367,792,183 Rls. 6,340,285 $
101 1392 ترکيه 29304000 متيونين 1,156,000 156,962,090,268 Rls. 6,270,670 $
102 1392 ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 963,365 156,428,232,625 Rls. 6,283,653 $
103 1392 ترکيه 70022090 سايرميله ها ا زشيشه به غيرا زشيشه ا پتيکي 1,693,103 155,926,123,405 Rls. 6,290,748 $
104 1392 ترکيه 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 16,900 154,910,630,738 Rls. 6,248,916 $
105 1392 ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 758,704 153,810,297,340 Rls. 6,205,197 $
106 1392 ترکيه 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,877,763 149,903,634,244 Rls. 6,038,446 $
107 1392 ترکيه 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 3,932,200 148,370,409,530 Rls. 5,972,668 $
108 1392 ترکيه 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 668,690 142,740,531,606 Rls. 5,759,873 $
109 1392 ترکيه 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 6,514,893 140,734,867,581 Rls. 5,685,600 $
110 1392 ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,324,272 140,351,647,413 Rls. 5,647,263 $
111 1392 ترکيه 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 3,816,152 136,571,366,387 Rls. 5,518,155 $
112 1392 ترکيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 1,389,438 135,112,550,726 Rls. 5,400,824 $
113 1392 ترکيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 1,331,750 134,905,270,374 Rls. 5,439,626 $
114 1392 ترکيه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 263,666 134,832,724,469 Rls. 5,390,511 $
115 1392 ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,893,073 131,727,253,817 Rls. 5,324,837 $
116 1392 ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 241,877 131,692,666,554 Rls. 5,310,852 $
117 1392 ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 796,107 130,368,528,932 Rls. 5,252,709 $
118 1392 ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 2,133,697 129,796,559,169 Rls. 5,212,014 $
119 1392 ترکيه 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 2,828,040 129,260,983,809 Rls. 5,187,168 $
120 1392 ترکيه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 436,441 127,685,151,537 Rls. 5,129,815 $
121 1392 ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,054,540 127,655,860,404 Rls. 5,120,244 $
122 1392 ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 7,014,535 120,839,793,723 Rls. 4,869,697 $
123 1392 ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 359,871 116,835,364,062 Rls. 4,700,053 $
124 1392 ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 829,145 116,515,090,213 Rls. 4,699,250 $
125 1392 ترکيه 28100010 ا سيد بريک 6,567,710 116,469,482,027 Rls. 4,688,559 $
126 1392 ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 1,258,436 116,256,228,547 Rls. 4,674,716 $
127 1392 ترکيه 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 556,469 116,008,857,555 Rls. 4,685,418 $
128 1392 ترکيه 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 7,098,954 115,656,974,088 Rls. 4,652,988 $
129 1392 ترکيه 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 1,741,300 115,394,549,837 Rls. 4,658,490 $
130 1392 ترکيه 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 6,149,042 114,823,856,315 Rls. 4,616,006 $
131 1392 ترکيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 5,686,558 113,105,688,391 Rls. 4,548,070 $
132 1392 ترکيه 38123030 پايدا رکننده هايUV 1,593,476 112,874,630,844 Rls. 4,552,115 $
133 1392 ترکيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 6,160,397 112,625,679,260 Rls. 4,514,631 $
134 1392 ترکيه 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 2,032,305 112,567,149,189 Rls. 4,538,958 $
135 1392 ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 513,137 112,336,896,387 Rls. 4,515,140 $
136 1392 ترکيه 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 986,484 112,210,958,513 Rls. 4,512,045 $
137 1392 ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 1,782,032 111,808,370,313 Rls. 4,509,506 $
138 1392 ترکيه 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 129,744 111,156,580,998 Rls. 4,488,745 $
139 1392 ترکيه 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 13,884 110,377,455,230 Rls. 4,454,308 $
140 1392 ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,081,809 109,624,679,791 Rls. 4,412,598 $
141 1392 ترکيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 1,158,315 108,603,432,872 Rls. 4,373,106 $
142 1392 ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 763,257 108,186,732,898 Rls. 4,361,600 $
143 1392 ترکيه 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 7,224,101 107,736,106,097 Rls. 4,340,720 $
144 1392 ترکيه 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 39,221 107,245,736,805 Rls. 4,307,844 $
145 1392 ترکيه 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 4,999,988 106,905,659,985 Rls. 4,284,796 $
146 1392 ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 291,532 106,182,916,836 Rls. 4,279,916 $
147 1392 ترکيه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,357,597 105,823,924,131 Rls. 4,255,994 $
148 1392 ترکيه 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,475,331 105,535,089,777 Rls. 4,250,879 $
149 1392 ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 512,430 105,350,933,978 Rls. 4,260,730 $
150 1392 ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 717,200 102,754,608,988 Rls. 4,171,974 $
151 1392 ترکيه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 39,093 102,559,080,282 Rls. 4,135,437 $
152 1392 ترکيه 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 1,216,892 102,441,591,825 Rls. 4,113,133 $
153 1392 ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 475,200 100,390,000,000 Rls. 4,039,358 $
154 1392 ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 178,939 100,250,077,248 Rls. 4,046,013 $
155 1392 ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 320,826 99,990,892,851 Rls. 4,074,236 $
156 1392 ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 2,482,879 99,889,718,723 Rls. 4,018,009 $
157 1392 ترکيه 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 1,044,064 99,882,729,060 Rls. 4,021,751 $
158 1392 ترکيه 84821000 بلبرينگ. 563,729 99,195,488,823 Rls. 3,992,841 $
159 1392 ترکيه 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,392,660 97,651,985,055 Rls. 3,936,240 $
160 1392 ترکيه 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 588,994 96,045,875,531 Rls. 3,865,805 $
161 1392 ترکيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 213,207 95,496,928,032 Rls. 3,810,101 $
162 1392 ترکيه 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 1,430,092 95,145,280,354 Rls. 3,839,562 $
163 1392 ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 307,632 94,756,758,073 Rls. 3,817,576 $
164 1392 ترکيه 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 4,977,454 94,723,767,770 Rls. 3,821,121 $
165 1392 ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,033,289 94,307,236,044 Rls. 3,791,988 $
166 1392 ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,271,908 94,003,740,347 Rls. 3,789,557 $
167 1392 ترکيه 33061000 مواد پاكکكننده دندان 1,413,289 91,698,610,115 Rls. 3,700,907 $
168 1392 ترکيه 98870442 با ساخت داخل 14 درصد لغايت 30 درصد به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان ولاستيك 102,658 91,129,505,083 Rls. 3,672,620 $
169 1392 ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 525,298 90,806,823,982 Rls. 3,652,216 $
170 1392 ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 934,116 90,193,025,974 Rls. 3,619,161 $
171 1392 ترکيه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 2,565,325 89,725,663,578 Rls. 3,614,819 $
172 1392 ترکيه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 15,035 89,204,584,571 Rls. 3,581,251 $
173 1392 ترکيه 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 691,233 86,659,723,863 Rls. 3,492,522 $
174 1392 ترکيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 324,420 86,376,826,078 Rls. 3,479,006 $
175 1392 ترکيه 55111000 نخ , داراي 85%وزني يابيشترا لياف غيريکسره سنتتيک آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,174,849 84,937,201,017 Rls. 3,414,516 $
176 1392 ترکيه 55144900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%الياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذکوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم 703,161 84,608,963,548 Rls. 3,396,406 $
177 1392 ترکيه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 189,400 84,265,298,690 Rls. 3,364,630 $
178 1392 ترکيه 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 65,075 83,126,332,383 Rls. 3,333,547 $
179 1392 ترکيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 1,212,442 82,248,100,420 Rls. 3,292,789 $
180 1392 ترکيه 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,466,750 81,575,863,524 Rls. 3,283,847 $
181 1392 ترکيه 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 3,317,677 81,413,141,855 Rls. 3,283,794 $
182 1392 ترکيه 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 209,082 81,376,668,313 Rls. 3,278,293 $
183 1392 ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 1,174,610 80,597,062,018 Rls. 3,244,539 $
184 1392 ترکيه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 1,902,740 80,543,319,420 Rls. 3,241,322 $
185 1392 ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 503,741 79,538,789,976 Rls. 3,201,427 $
186 1392 ترکيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,561,728 79,253,389,075 Rls. 3,189,356 $
187 1392 ترکيه 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 252,463 77,978,064,818 Rls. 3,145,017 $
188 1392 ترکيه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 110,338 77,829,633,312 Rls. 3,136,780 $
189 1392 ترکيه 02044200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,با ا ستخوا ن ,يخ زده 468,177 77,789,933,303 Rls. 3,133,193 $
190 1392 ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 813,483 77,782,718,600 Rls. 3,113,558 $
191 1392 ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,115,743 75,457,060,767 Rls. 3,036,404 $
192 1392 ترکيه 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 219,679 75,193,398,883 Rls. 3,032,885 $
193 1392 ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,350,849 74,918,593,571 Rls. 3,013,269 $
194 1392 ترکيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,374,670 74,742,051,301 Rls. 3,012,829 $
195 1392 ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 764,220 74,335,287,576 Rls. 2,961,270 $
196 1392 ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 280,868 74,335,010,179 Rls. 3,004,393 $
197 1392 ترکيه 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 485,435 74,190,448,128 Rls. 3,017,638 $
198 1392 ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 296,292 73,512,072,486 Rls. 2,949,837 $
199 1392 ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 664,258 72,979,537,393 Rls. 2,904,661 $
200 1392 ترکيه 39206310 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع نشده 530,197 72,735,848,400 Rls. 2,935,945 $
مجموع کل
67,726,035,369,859 ريال
مجموع کل
2,726,485,289 دلار