آمار کل " واردات از" کشور "ترکمنستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ترکمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 23,594,615 563,006,254,894 Rls. 22,677,988 $
2 1392 ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 16,714,223 415,379,519,601 Rls. 16,735,147 $
3 1392 ترکمنستان 10011100 دانه گندم سخت 31,777,800 282,273,867,334 Rls. 11,367,779 $
4 1392 ترکمنستان 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 30,122,539 263,192,489,506 Rls. 10,558,793 $
5 1392 ترکمنستان 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 9,975,900 76,097,035,283 Rls. 7,333,158 $
6 1392 ترکمنستان 14042000 لينتر پنبه 3,328,305 41,498,277,245 Rls. 1,654,834 $
7 1392 ترکمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 5,885,300 33,544,891,159 Rls. 1,353,085 $
8 1392 ترکمنستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 85,031 32,420,131,323 Rls. 1,308,148 $
9 1392 ترکمنستان 27131200 کک نفت تکليس شده 2,738,350 28,160,816,274 Rls. 1,150,313 $
10 1392 ترکمنستان 28012000 يد 15,000 27,567,484,895 Rls. 1,118,504 $
11 1392 ترکمنستان 27131100 کک نفت تکليس نشده 3,279,516 16,294,156,281 Rls. 657,818 $
12 1392 ترکمنستان 52051200 ک نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ليكن كمتر از 56/232 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 220,162 7,555,381,898 Rls. 304,931 $
13 1392 ترکمنستان 47061000 خمير لينتر پنبه 326,727 5,892,552,261 Rls. 237,862 $
14 1392 ترکمنستان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 28,513 4,427,707,596 Rls. 177,684 $
15 1392 ترکمنستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 1,100 2,847,155,712 Rls. 114,930 $
16 1392 ترکمنستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 120,000 2,760,830,814 Rls. 112,050 $
17 1392 ترکمنستان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 22,830 2,345,217,750 Rls. 94,470 $
18 1392 ترکمنستان 52051100 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 تجاوز نكند) 35,003 1,853,497,402 Rls. 74,477 $
19 1392 ترکمنستان 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 21,000 1,314,208,350 Rls. 52,763 $
20 1392 ترکمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 48,000 967,399,926 Rls. 39,049 $
21 1392 ترکمنستان 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 275,994 763,967,569 Rls. 30,435 $
22 1392 ترکمنستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 7,720 742,950,000 Rls. 30,000 $
23 1392 ترکمنستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 7,545 629,313,850 Rls. 25,223 $
24 1392 ترکمنستان 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 8,180 627,243,000 Rls. 25,140 $
25 1392 ترکمنستان 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 121,250 484,512,711 Rls. 19,497 $
26 1392 ترکمنستان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 2,000 409,839,034 Rls. 16,534 $
27 1392 ترکمنستان 84411000 ماشينهاي برش 6,000 300,523,140 Rls. 12,060 $
28 1392 ترکمنستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 1,192 280,996,167 Rls. 11,288 $
29 1392 ترکمنستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 4,050 255,587,800 Rls. 10,244 $
30 1392 ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,573 192,589,050 Rls. 7,719 $
31 1392 ترکمنستان 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 500 179,304,578 Rls. 7,234 $
32 1392 ترکمنستان 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,800 149,700,000 Rls. 6,000 $
33 1392 ترکمنستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 1,400 104,790,000 Rls. 4,200 $
34 1392 ترکمنستان 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 575 57,385,000 Rls. 2,300 $
35 1392 ترکمنستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,214 56,062,650 Rls. 2,247 $
36 1392 ترکمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 420 31,554,929 Rls. 1,266 $
37 1392 ترکمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 413 30,913,050 Rls. 1,239 $
38 1392 ترکمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,230 26,072,750 Rls. 1,045 $
39 1392 ترکمنستان 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 265 19,835,250 Rls. 795 $
40 1392 ترکمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 190 14,221,500 Rls. 570 $
41 1392 ترکمنستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 90 12,350,250 Rls. 495 $
42 1392 ترکمنستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 705 7,584,800 Rls. 304 $
43 1392 ترکمنستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 229 5,464,050 Rls. 219 $
44 1392 ترکمنستان 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 120 2,994,000 Rls. 120 $
مجموع کل
1,814,784,630,632 ريال
مجموع کل
77,339,956 دلار
[1]