آمار کل " واردات از" کشور "بنگلادش" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 32,508,091 818,559,972,939 Rls. 32,919,878 $
2 1392 بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 12,669,122 352,667,839,126 Rls. 14,231,169 $
3 1392 بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 4,934,200 175,192,261,242 Rls. 7,038,405 $
4 1392 بنگلادش 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 549,024 14,965,211,851 Rls. 604,232 $
5 1392 بنگلادش 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 218,400 11,221,712,637 Rls. 451,364 $
6 1392 بنگلادش 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 960 9,084,415,699 Rls. 364,957 $
7 1392 بنگلادش 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 248,077 7,994,946,314 Rls. 322,305 $
8 1392 بنگلادش 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 547,300 5,005,051,436 Rls. 201,995 $
9 1392 بنگلادش 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 25,000 2,803,141,105 Rls. 113,149 $
10 1392 بنگلادش 53031090 کنف وسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف کهنه کنف به استثناي كتان ، شاهدانه ورامي 146,216 2,690,976,132 Rls. 108,480 $
11 1392 بنگلادش 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 3,000 2,332,937,950 Rls. 94,108 $
12 1392 بنگلادش 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,000 1,465,646,089 Rls. 59,039 $
13 1392 بنگلادش 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 28,000 1,390,300,500 Rls. 56,004 $
14 1392 بنگلادش 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 4,777 1,016,242,367 Rls. 40,953 $
15 1392 بنگلادش 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 12,468 398,867,333 Rls. 16,083 $
16 1392 بنگلادش 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 40 379,760,210 Rls. 15,319 $
17 1392 بنگلادش 56079010 ريسمان ،طناب ،كابل ازكنف ياساير الياف نسجي ازپوست نباتات شماره 5303 24,000 355,707,000 Rls. 14,472 $
18 1392 بنگلادش 28332939 ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب 55 51,715,630 Rls. 2,087 $
19 1392 بنگلادش 90153000 ترا زها 20 50,785,828 Rls. 2,036 $
20 1392 بنگلادش 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 2,000 24,865,002 Rls. 1,000 $
مجموع کل
1,407,652,356,390 ريال
مجموع کل
56,657,034 دلار
[1]