آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 بلژيک 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 88,185 1,474,256,745,865 Rls. 59,194,120 $
2 1392 بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 762,948 284,134,604,389 Rls. 11,356,044 $
3 1392 بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 389,831 240,399,401,303 Rls. 9,690,113 $
4 1392 بلژيک 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 56,951 206,424,110,171 Rls. 8,317,721 $
5 1392 بلژيک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 317,959 189,310,044,848 Rls. 7,637,406 $
6 1392 بلژيک 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 1,188 183,154,727,807 Rls. 7,307,926 $
7 1392 بلژيک 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 37,584 147,616,039,433 Rls. 5,952,328 $
8 1392 بلژيک 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 17,039 121,784,280,468 Rls. 4,909,203 $
9 1392 بلژيک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 16,300 119,239,989,984 Rls. 4,804,360 $
10 1392 بلژيک 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 6,838 117,830,420,533 Rls. 4,723,169 $
11 1392 بلژيک 30022000 واكسنکها براي پزشكي 2,280 95,047,177,277 Rls. 3,835,078 $
12 1392 بلژيک 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 745,812 90,511,229,696 Rls. 3,645,495 $
13 1392 بلژيک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 8,331 71,468,667,925 Rls. 2,805,597 $
14 1392 بلژيک 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 8,469 58,339,773,632 Rls. 2,354,432 $
15 1392 بلژيک 29304000 متيونين 418,000 50,512,975,229 Rls. 2,031,055 $
16 1392 بلژيک 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 201,095 50,262,810,141 Rls. 2,025,777 $
17 1392 بلژيک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 365,415 47,524,582,563 Rls. 1,913,018 $
18 1392 بلژيک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 9,136 43,226,451,594 Rls. 1,735,188 $
19 1392 بلژيک 23012000 آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدفکداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات 297,600 41,234,849,244 Rls. 1,662,688 $
20 1392 بلژيک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 18,504 40,755,834,249 Rls. 1,639,344 $
21 1392 بلژيک 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 1,698,476 40,685,613,851 Rls. 1,619,284 $
22 1392 بلژيک 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 311,074 35,122,862,315 Rls. 1,416,516 $
23 1392 بلژيک 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 624,128 32,799,031,995 Rls. 1,323,355 $
24 1392 بلژيک 39089010 رزين پلي آميد (گريدهاردنر )به اشكال ابتدايي 80,000 31,290,602,084 Rls. 1,209,140 $
25 1392 بلژيک 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 779,902 28,294,128,271 Rls. 1,140,901 $
26 1392 بلژيک 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 9,186 27,171,023,559 Rls. 1,096,981 $
27 1392 بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 73,420 26,683,878,827 Rls. 1,074,648 $
28 1392 بلژيک 33061000 مواد پاكکكننده دندان 131,089 26,035,652,690 Rls. 933,813 $
29 1392 بلژيک 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 12,064 25,327,164,930 Rls. 1,021,998 $
30 1392 بلژيک 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 3,324 24,596,368,240 Rls. 994,751 $
31 1392 بلژيک 84481110 دا بي ژا کارد 52,512 24,449,370,524 Rls. 944,172 $
32 1392 بلژيک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 60,332 24,184,323,672 Rls. 970,342 $
33 1392 بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 18,105 24,163,500,753 Rls. 974,158 $
34 1392 بلژيک 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 279,090 23,850,489,580 Rls. 963,378 $
35 1392 بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,437 23,703,715,323 Rls. 956,077 $
36 1392 بلژيک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 8,931 23,013,436,704 Rls. 924,751 $
37 1392 بلژيک 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 2,599 22,627,470,075 Rls. 912,401 $
38 1392 بلژيک 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 196 22,568,342,592 Rls. 908,751 $
39 1392 بلژيک 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 2,520 22,393,451,759 Rls. 903,953 $
40 1392 بلژيک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 6,843 22,297,553,910 Rls. 898,452 $
41 1392 بلژيک 70052110 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميران کلا در توده رنگ شده باضخامت 2.5 ميليمتر و کمتراز آن 1,685,953 21,821,732,900 Rls. 880,423 $
42 1392 بلژيک 28230000 ا کسيدهاي تيتان 153,000 21,757,669,455 Rls. 877,544 $
43 1392 بلژيک 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 188,900 21,756,607,509 Rls. 882,895 $
44 1392 بلژيک 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 175,797 21,728,446,406 Rls. 876,099 $
45 1392 بلژيک 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 5,493 20,916,715,041 Rls. 842,879 $
46 1392 بلژيک 33051000 شامپوها 120,501 19,121,633,203 Rls. 685,830 $
47 1392 بلژيک 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 81,450 18,674,030,953 Rls. 753,672 $
48 1392 بلژيک 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 520,668 18,673,085,716 Rls. 752,515 $
49 1392 بلژيک 28352610 مونو كلسيم فسفات 900,000 17,981,037,967 Rls. 725,300 $
50 1392 بلژيک 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 92,000 17,712,852,193 Rls. 714,758 $
51 1392 بلژيک 39045000 پليمرهاي کلرور وينيليدن , به ا شکال ا بتدا ئي - 150,000 16,006,192,198 Rls. 644,125 $
52 1392 بلژيک 84144020 کمپرسورتامين هوا ي فشرده جهت را ه ا ندا زي موتورهوا پيماِِairjet starter 418 14,271,931,168 Rls. 575,551 $
53 1392 بلژيک 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 117,103 13,812,917,818 Rls. 557,318 $
54 1392 بلژيک 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 221,827 13,292,010,234 Rls. 536,198 $
55 1392 بلژيک 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 407,226 13,210,850,896 Rls. 534,363 $
56 1392 بلژيک 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 8,940 12,527,578,872 Rls. 505,287 $
57 1392 بلژيک 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 136,500 12,400,000,000 Rls. 510,435 $
58 1392 بلژيک 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 449 12,315,583,850 Rls. 497,252 $
59 1392 بلژيک 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 666 11,969,767,265 Rls. 483,022 $
60 1392 بلژيک 84012000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي جدا سازي ا يزوتوپ, وا جزا ءوقطعات آنها 120 11,962,406,000 Rls. 481,675 $
61 1392 بلژيک 90221990 دستگاههايي که باا شعه X کارمي کنند ،غيرمذکور درجاي ديگر 569 11,780,867,280 Rls. 475,035 $
62 1392 بلژيک 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 380 11,767,603,996 Rls. 474,749 $
63 1392 بلژيک 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 65,920 11,246,128,502 Rls. 453,646 $
64 1392 بلژيک 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 323,566 11,091,268,557 Rls. 439,630 $
65 1392 بلژيک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 190 10,522,218,726 Rls. 425,058 $
66 1392 بلژيک 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 2,357 10,481,854,303 Rls. 422,679 $
67 1392 بلژيک 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 77,104 10,366,105,813 Rls. 417,078 $
68 1392 بلژيک 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 460,400 10,275,233,079 Rls. 414,633 $
69 1392 بلژيک 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 22,900 10,243,286,057 Rls. 412,764 $
70 1392 بلژيک 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 71,000 10,207,092,160 Rls. 411,278 $
71 1392 بلژيک 90213100 مفصل هاي مصنوعي 408 10,092,165,762 Rls. 409,862 $
72 1392 بلژيک 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 193,540 9,969,326,907 Rls. 402,651 $
73 1392 بلژيک 13023100 آگارآگار حتي تغيير يافته 9,675 9,948,335,623 Rls. 403,378 $
74 1392 بلژيک 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 59,600 9,901,063,383 Rls. 398,986 $
75 1392 بلژيک 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 32,199 9,838,006,244 Rls. 393,106 $
76 1392 بلژيک 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 178,022 9,799,235,126 Rls. 396,503 $
77 1392 بلژيک 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 2,555 9,423,607,884 Rls. 381,563 $
78 1392 بلژيک 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 50,729 9,418,595,360 Rls. 375,358 $
79 1392 بلژيک 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 612,482 9,244,683,680 Rls. 370,274 $
80 1392 بلژيک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 120,108 9,044,200,876 Rls. 364,885 $
81 1392 بلژيک 37025500 فيلم عکاسي رنگي بصورت رول, غيرا زنوع کاغذي ،مقواياموادنسجي و...بيش ا ز16 mmحدا کثرتا35 mmوطول بيش ا ز30 12,297 8,828,882,589 Rls. 356,262 $
82 1392 بلژيک 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 7,686 8,777,844,668 Rls. 353,676 $
83 1392 بلژيک 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 79,890 8,639,143,574 Rls. 349,098 $
84 1392 بلژيک 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي کمترا ز600,mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 159,510 8,624,032,722 Rls. 343,264 $
85 1392 بلژيک 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 233,900 8,600,985,962 Rls. 346,716 $
86 1392 بلژيک 90191010 تشک موا ج 6,200 8,584,865,000 Rls. 346,304 $
87 1392 بلژيک 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 293 8,530,909,974 Rls. 342,876 $
88 1392 بلژيک 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 68,200 8,510,547,450 Rls. 306,795 $
89 1392 بلژيک 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 140,000 8,398,926,132 Rls. 339,022 $
90 1392 بلژيک 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,973 8,398,481,308 Rls. 326,407 $
91 1392 بلژيک 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,653 8,283,812,280 Rls. 333,602 $
92 1392 بلژيک 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 3,546 7,945,141,873 Rls. 320,136 $
93 1392 بلژيک 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 3,498 7,898,790,744 Rls. 318,567 $
94 1392 بلژيک 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 12,190 7,881,176,538 Rls. 318,086 $
95 1392 بلژيک 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 19,600 7,835,733,120 Rls. 315,728 $
96 1392 بلژيک 29181900 ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل ا لکلي,ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر،غيرمذکوردرجاي ديگر 22,750 7,711,370,368 Rls. 311,095 $
97 1392 بلژيک 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 95,520 7,699,079,132 Rls. 312,427 $
98 1392 بلژيک 34021310 الكل چرب اتوكسيله 83,350 7,433,048,871 Rls. 299,742 $
99 1392 بلژيک 38059000 سايرا سانس هاي ترپن دا ر,غيرمذکورديپانتن خام; ا سانس حاصل ا زکاغذسازي بابيسولفيت وروغن درخت كاج . 28,800 7,377,228,659 Rls. 297,889 $
100 1392 بلژيک 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,722 7,350,357,303 Rls. 295,934 $
101 1392 بلژيک 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 234,000 7,167,420,367 Rls. 288,415 $
102 1392 بلژيک 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 17,851 7,060,854,986 Rls. 283,648 $
103 1392 بلژيک 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 250,000 7,042,745,026 Rls. 284,264 $
104 1392 بلژيک 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 184,080 6,845,844,899 Rls. 275,826 $
105 1392 بلژيک 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 429,300 6,775,827,638 Rls. 273,253 $
106 1392 بلژيک 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 190,187 6,653,913,877 Rls. 268,305 $
107 1392 بلژيک 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 5,944 6,652,118,718 Rls. 268,599 $
108 1392 بلژيک 84821000 بلبرينگ. 19,720 6,641,330,272 Rls. 261,777 $
109 1392 بلژيک 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 84,808 6,467,852,661 Rls. 261,146 $
110 1392 بلژيک 21069020 ا مولسيفاير 54,138 6,399,660,137 Rls. 258,146 $
111 1392 بلژيک 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 13,929 6,348,554,608 Rls. 254,866 $
112 1392 بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 59,625 6,323,273,654 Rls. 255,045 $
113 1392 بلژيک 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 148,400 6,301,776,000 Rls. 253,535 $
114 1392 بلژيک 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 728 6,163,991,774 Rls. 247,795 $
115 1392 بلژيک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 7,271 6,124,118,266 Rls. 245,920 $
116 1392 بلژيک 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,891 6,111,581,510 Rls. 240,677 $
117 1392 بلژيک 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 82,300 6,086,359,772 Rls. 245,799 $
118 1392 بلژيک 39059190 ساير کوپليمرها بغير از کوپليمر وينيل کلرايد / وينيل ايزو بوتيل اتر 30,000 6,044,628,932 Rls. 244,130 $
119 1392 بلژيک 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 61,102 5,876,515,185 Rls. 236,571 $
120 1392 بلژيک 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 5,966 5,810,676,690 Rls. 233,915 $
121 1392 بلژيک 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي 51,220 5,756,010,444 Rls. 231,587 $
122 1392 بلژيک 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 3,266 5,679,191,754 Rls. 228,830 $
123 1392 بلژيک 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 5,027 5,377,034,010 Rls. 216,744 $
124 1392 بلژيک 90221410 دستگاه ماموگرا ف 723 5,367,413,200 Rls. 216,716 $
125 1392 بلژيک 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 14,594 5,366,948,198 Rls. 216,354 $
126 1392 بلژيک 44111392 كفپوش روكش شده 175,454 5,366,436,836 Rls. 206,450 $
127 1392 بلژيک 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 42,576 4,992,842,843 Rls. 201,378 $
128 1392 بلژيک 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 52,702 4,988,760,371 Rls. 201,257 $
129 1392 بلژيک 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 2,633 4,936,069,179 Rls. 202,705 $
130 1392 بلژيک 11072000 مالت بو دا ده 255,150 4,770,582,376 Rls. 190,241 $
131 1392 بلژيک 32042000 محصولات آلي سينتتيك از انواعيکكه به عنوان عوامل درخشانکكننده فلورسنت استعمال ميکشوند 10,000 4,733,311,264 Rls. 191,002 $
132 1392 بلژيک 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 10,680 4,645,556,680 Rls. 186,994 $
133 1392 بلژيک 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 150 4,567,796,284 Rls. 183,586 $
134 1392 بلژيک 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 2,580 4,550,709,936 Rls. 183,104 $
135 1392 بلژيک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,041 4,543,760,373 Rls. 183,331 $
136 1392 بلژيک 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 17,100 4,533,744,236 Rls. 182,754 $
137 1392 بلژيک 85340000 مدا رهاي چاپي 1,080 4,494,009,673 Rls. 181,269 $
138 1392 بلژيک 90251110 ترمومتر (تب سنج ) پزشکي ،پرشده بامايع براي خواندن مستقيم 1,461 4,332,369,924 Rls. 174,840 $
139 1392 بلژيک 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 23,454 4,322,111,171 Rls. 174,511 $
140 1392 بلژيک 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 185,475 4,289,927,823 Rls. 172,761 $
141 1392 بلژيک 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 12,634 4,275,241,707 Rls. 171,298 $
142 1392 بلژيک 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 11,611 4,164,229,271 Rls. 150,251 $
143 1392 بلژيک 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 141,630 4,071,574,389 Rls. 163,570 $
144 1392 بلژيک 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 40 4,023,096,757 Rls. 163,551 $
145 1392 بلژيک 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 28,503 3,977,026,200 Rls. 162,189 $
146 1392 بلژيک 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 8,092 3,972,983,715 Rls. 160,333 $
147 1392 بلژيک 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 22,650 3,912,557,108 Rls. 159,131 $
148 1392 بلژيک 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,700 3,832,652,832 Rls. 154,718 $
149 1392 بلژيک 31055100 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها 96,000 3,653,567,269 Rls. 146,771 $
150 1392 بلژيک 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 941 3,573,663,328 Rls. 143,995 $
151 1392 بلژيک 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 47,906 3,488,282,936 Rls. 141,260 $
152 1392 بلژيک 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 20,096 3,487,681,693 Rls. 140,803 $
153 1392 بلژيک 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 135,168 3,472,596,230 Rls. 140,081 $
154 1392 بلژيک 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 6,324 3,471,524,296 Rls. 140,487 $
155 1392 بلژيک 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 27,790 3,413,439,224 Rls. 137,795 $
156 1392 بلژيک 27101920 روغن صنعتي 21,756 3,411,525,619 Rls. 138,371 $
157 1392 بلژيک 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 12,305 3,397,946,480 Rls. 136,461 $
158 1392 بلژيک 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 108,000 3,269,568,000 Rls. 131,652 $
159 1392 بلژيک 30064050 كامپوزيت 707 3,265,281,093 Rls. 131,411 $
160 1392 بلژيک 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 117,170 3,036,488,991 Rls. 124,994 $
161 1392 بلژيک 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 15,209 3,029,362,187 Rls. 123,391 $
162 1392 بلژيک 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 20,451 2,984,677,581 Rls. 120,452 $
163 1392 بلژيک 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 35,780 2,947,145,139 Rls. 118,501 $
164 1392 بلژيک 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) Curing builder resin 20,000 2,896,979,985 Rls. 117,078 $
165 1392 بلژيک 15219010 موم زنبور عسل 8,960 2,883,950,088 Rls. 115,733 $
166 1392 بلژيک 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 12,000 2,872,436,030 Rls. 115,875 $
167 1392 بلژيک 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 17,991 2,848,192,093 Rls. 114,897 $
168 1392 بلژيک 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 33,200 2,769,730,173 Rls. 225,916 $
169 1392 بلژيک 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 18,550 2,681,497,065 Rls. 108,119 $
170 1392 بلژيک 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,719 2,661,671,899 Rls. 106,998 $
171 1392 بلژيک 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها 46,800 2,646,448,289 Rls. 106,935 $
172 1392 بلژيک 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 6,185 2,627,326,248 Rls. 107,146 $
173 1392 بلژيک 38089114 فرمونهاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 2,332 2,564,133,370 Rls. 104,240 $
174 1392 بلژيک 51072090 ساير نخ از پشم شانه زده ، آماده نشده براي خرده فروشي غير مذکور در جاي ديگر 9,112 2,526,464,187 Rls. 101,730 $
175 1392 بلژيک 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 12 2,519,683,177 Rls. 102,798 $
176 1392 بلژيک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 22 2,493,085,811 Rls. 100,548 $
177 1392 بلژيک 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 21,922 2,489,758,941 Rls. 100,621 $
178 1392 بلژيک 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 1,484 2,485,900,420 Rls. 100,165 $
179 1392 بلژيک 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 3,146 2,484,054,431 Rls. 100,236 $
180 1392 بلژيک 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 19,360 2,454,445,483 Rls. 98,900 $
181 1392 بلژيک 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 950 2,449,775,000 Rls. 98,827 $
182 1392 بلژيک 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 15,740 2,400,910,808 Rls. 96,862 $
183 1392 بلژيک 28274900 ا کسي کلرورهاوهيدروکسي کلرورهاغيرا زمس 30,040 2,395,860,607 Rls. 96,651 $
184 1392 بلژيک 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 13,700 2,378,158,534 Rls. 95,982 $
185 1392 بلژيک 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 2,942 2,368,443,886 Rls. 94,785 $
186 1392 بلژيک 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 25,000 2,339,927,110 Rls. 95,169 $
187 1392 بلژيک 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 5,200 2,327,582,686 Rls. 93,735 $
188 1392 بلژيک 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 33,000 2,295,118,280 Rls. 92,474 $
189 1392 بلژيک 25081000 بنتونيت 7,085 2,290,754,827 Rls. 92,002 $
190 1392 بلژيک 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 5,175 2,276,157,958 Rls. 91,844 $
191 1392 بلژيک 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 2,273,392,057 Rls. 91,327 $
192 1392 بلژيک 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,203 2,218,463,133 Rls. 90,621 $
193 1392 بلژيک 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 1,327 2,171,224,839 Rls. 87,585 $
194 1392 بلژيک 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 27,850 2,149,022,026 Rls. 87,206 $
195 1392 بلژيک 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 13,500 2,085,138,648 Rls. 83,573 $
196 1392 بلژيک 84295929 بيلهاي مکانيکي مستعمل باقدرت بيش ا ز155اسب بخار ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 29,600 2,073,780,000 Rls. 83,691 $
197 1392 بلژيک 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 6,900 2,020,059,796 Rls. 81,518 $
198 1392 بلژيک 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 13,500 2,015,914,685 Rls. 80,905 $
199 1392 بلژيک 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 35,973 2,013,449,220 Rls. 81,521 $
200 1392 بلژيک 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 26,926 1,993,977,450 Rls. 80,477 $
مجموع کل
5,302,265,598,065 ريال
مجموع کل
212,955,964 دلار