آمار کل " واردات از" کشور "برزيل" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 برزيل 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 320,580,000 3,925,503,125,418 Rls. 158,115,218 $
2 1392 برزيل 10051020 دانه ذرت دامي . 246,759,145 1,988,460,589,124 Rls. 79,986,008 $
3 1392 برزيل 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 13,315,895 1,719,928,180,526 Rls. 69,207,636 $
4 1392 برزيل 12011000 دانه لوبياي سويا 64,969,325 1,004,098,025,744 Rls. 40,420,999 $
5 1392 برزيل 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 10,558,293 618,326,195,837 Rls. 24,622,652 $
6 1392 برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 2,484,600 514,895,121,408 Rls. 20,820,308 $
7 1392 برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 20,000,000 355,330,370,600 Rls. 14,292,682 $
8 1392 برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 1,130,829 152,899,139,321 Rls. 6,156,118 $
9 1392 برزيل 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 600,000 136,234,849,242 Rls. 5,392,109 $
10 1392 برزيل 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 646,866 87,012,239,780 Rls. 3,502,251 $
11 1392 برزيل 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,902 22,615,505,510 Rls. 911,844 $
12 1392 برزيل 02021090 ساير گوشت حيوانات از نوع گاو منجمد(به صورت لاشه يا شقه)به غير از گوشت گوساله 150,070 19,256,138,724 Rls. 776,676 $
13 1392 برزيل 02012010 گوشت را ن گاو از نوع باا ستخوا ن تازه ياسردكرده 128,442 17,566,088,817 Rls. 706,398 $
14 1392 برزيل 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 714,000 12,483,740,982 Rls. 504,016 $
15 1392 برزيل 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,036 12,018,218,861 Rls. 455,005 $
16 1392 برزيل 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 16,927 11,638,379,385 Rls. 473,355 $
17 1392 برزيل 90213100 مفصل هاي مصنوعي 675 7,971,831,697 Rls. 318,946 $
18 1392 برزيل 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 73,500 6,337,597,739 Rls. 254,644 $
19 1392 برزيل 84111100 توربوجت هاباقدرت پرتاب حدا کثر25کيلونيوتن (KN) 25,622 5,873,369,177 Rls. 237,164 $
20 1392 برزيل 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 54,780 5,210,253,395 Rls. 211,049 $
21 1392 برزيل 02012030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو باا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 29,489 4,022,374,590 Rls. 161,737 $
22 1392 برزيل 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 822 2,693,996,132 Rls. 108,828 $
23 1392 برزيل 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 18,387 2,454,363,294 Rls. 98,597 $
24 1392 برزيل 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 100 2,066,526,810 Rls. 83,348 $
25 1392 برزيل 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 999 1,845,025,022 Rls. 74,325 $
26 1392 برزيل 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 14 1,608,303,417 Rls. 64,880 $
27 1392 برزيل 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 7,646 1,585,224,094 Rls. 63,807 $
28 1392 برزيل 90292023 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور وغيره برا ي کاميون و ا توبوس 456 1,555,187,049 Rls. 62,742 $
29 1392 برزيل 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 935 1,456,552,645 Rls. 58,726 $
30 1392 برزيل 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 12 1,348,942,066 Rls. 54,415 $
31 1392 برزيل 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 65 1,149,640,674 Rls. 46,363 $
32 1392 برزيل 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 10,500 1,086,528,874 Rls. 43,548 $
33 1392 برزيل 41041100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 64,090 1,002,869,029 Rls. 40,400 $
34 1392 برزيل 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 1,155 919,978,792 Rls. 37,115 $
35 1392 برزيل 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 132 872,463,500 Rls. 35,210 $
36 1392 برزيل 28431000 فلزات گرانبها به حالت كلوئيدال 46 819,652,187 Rls. 33,078 $
37 1392 برزيل 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 6,000 789,199,629 Rls. 32,487 $
38 1392 برزيل 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 300 710,595,120 Rls. 28,694 $
39 1392 برزيل 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 18 585,076,668 Rls. 23,559 $
40 1392 برزيل 90212100 دندا نهاي مصنوعي 635 508,404,898 Rls. 20,493 $
41 1392 برزيل 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 3,810 475,297,500 Rls. 19,050 $
42 1392 برزيل 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,050 399,979,727 Rls. 16,135 $
43 1392 برزيل 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 4,223 371,000,000 Rls. 14,935 $
44 1392 برزيل 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 1,605 363,974,679 Rls. 14,697 $
45 1392 برزيل 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 136 325,165,750 Rls. 13,130 $
46 1392 برزيل 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 231 255,681,834 Rls. 10,333 $
47 1392 برزيل 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,366 248,580,131 Rls. 10,211 $
48 1392 برزيل 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 675 223,766,940 Rls. 9,033 $
49 1392 برزيل 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 6 169,432,773 Rls. 6,835 $
50 1392 برزيل 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 565 161,839,384 Rls. 6,535 $
51 1392 برزيل 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 39 160,560,844 Rls. 6,451 $
52 1392 برزيل 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 7,850 149,086,002 Rls. 6,000 $
53 1392 برزيل 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 1,527 138,229,523 Rls. 5,581 $
54 1392 برزيل 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 17 129,873,857 Rls. 5,237 $
55 1392 برزيل 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 167 120,957,227 Rls. 4,879 $
56 1392 برزيل 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 706 104,107,060 Rls. 4,204 $
57 1392 برزيل 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 111 101,975,558 Rls. 4,116 $
58 1392 برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 420 88,996,750 Rls. 3,594 $
59 1392 برزيل 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 22 82,122,441 Rls. 3,315 $
60 1392 برزيل 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 65 69,120,472 Rls. 2,780 $
61 1392 برزيل 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 135 63,779,712 Rls. 2,573 $
62 1392 برزيل 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 18 55,683,236 Rls. 2,246 $
63 1392 برزيل 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 249 37,110,630 Rls. 1,487 $
64 1392 برزيل 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1 21,569,389 Rls. 868 $
65 1392 برزيل 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 16 17,671,990 Rls. 713 $
66 1392 برزيل 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 26 14,078,132 Rls. 568 $
67 1392 برزيل 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 21 11,925,783 Rls. 481 $
68 1392 برزيل 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 21 6,843,536 Rls. 276 $
69 1392 برزيل 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 9 3,999,256 Rls. 161 $
70 1392 برزيل 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 8 3,827,283 Rls. 155 $
مجموع کل
10,657,116,103,178 ريال
مجموع کل
428,714,007 دلار
[1]