آمار کل " واردات از" کشور "ايرلند" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ايرلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,180,735 605,553,674,118 Rls. 24,396,924 $
2 1392 ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 180,011 464,016,955,483 Rls. 18,420,176 $
3 1392 ايرلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 393,764 375,420,078,794 Rls. 15,122,456 $
4 1392 ايرلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 849,506 110,337,496,144 Rls. 4,438,838 $
5 1392 ايرلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 903,923 101,401,760,644 Rls. 4,089,618 $
6 1392 ايرلند 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 19,473 88,012,643,224 Rls. 3,546,229 $
7 1392 ايرلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 513,950 68,224,169,718 Rls. 2,752,365 $
8 1392 ايرلند 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 18,917 54,588,870,941 Rls. 2,203,481 $
9 1392 ايرلند 02022090 ساير قطعات گوشت با ا ستخوا ن يخ زده ا ز نوع گاو 520,249 49,850,000,000 Rls. 2,004,744 $
10 1392 ايرلند 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 350 38,320,300,061 Rls. 1,545,485 $
11 1392 ايرلند 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 155,830 33,290,935,216 Rls. 1,336,073 $
12 1392 ايرلند 29304000 متيونين 260,000 30,880,747,000 Rls. 1,247,740 $
13 1392 ايرلند 38123030 پايدا رکننده هايUV 90,000 29,748,800,000 Rls. 1,125,837 $
14 1392 ايرلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 248 19,149,761,448 Rls. 768,427 $
15 1392 ايرلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 96,193 18,346,758,013 Rls. 740,094 $
16 1392 ايرلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 197 18,054,960,537 Rls. 726,191 $
17 1392 ايرلند 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 59,540 17,291,832,874 Rls. 696,891 $
18 1392 ايرلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 186 17,224,663,644 Rls. 694,543 $
19 1392 ايرلند 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 36,224 14,822,248,523 Rls. 596,311 $
20 1392 ايرلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 22,986 13,656,493,453 Rls. 550,200 $
21 1392 ايرلند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,530 12,882,127,622 Rls. 518,666 $
22 1392 ايرلند 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 27,985 12,165,681,528 Rls. 494,270 $
23 1392 ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 4,146 11,183,256,713 Rls. 450,877 $
24 1392 ايرلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 13,295 10,780,947,108 Rls. 433,407 $
25 1392 ايرلند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 385 10,422,552,496 Rls. 420,569 $
26 1392 ايرلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 868 8,680,875,085 Rls. 350,164 $
27 1392 ايرلند 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 764 8,600,790,000 Rls. 345,150 $
28 1392 ايرلند 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 72,000 8,416,793,875 Rls. 338,418 $
29 1392 ايرلند 28273990 ساير كلرورها غير از منيزيم ،الومينيوم ، نيكل و روي 2,362 7,903,202,933 Rls. 318,630 $
30 1392 ايرلند 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 15,130 7,278,937,478 Rls. 293,657 $
31 1392 ايرلند 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 68,469 6,535,960,282 Rls. 263,387 $
32 1392 ايرلند 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 1,070 6,284,788,111 Rls. 253,376 $
33 1392 ايرلند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 66,159 6,011,719,525 Rls. 242,610 $
34 1392 ايرلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 16,670 6,006,362,568 Rls. 238,241 $
35 1392 ايرلند 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 850 5,678,719,756 Rls. 229,156 $
36 1392 ايرلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,030 5,014,241,058 Rls. 199,871 $
37 1392 ايرلند 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 141,315 4,712,296,444 Rls. 189,968 $
38 1392 ايرلند 28364000 کربنات هاي پتاسيم 1,368 4,651,623,170 Rls. 187,547 $
39 1392 ايرلند 29181400 اسيد سيتريك 125,655 4,584,069,086 Rls. 184,547 $
40 1392 ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,558 4,308,396,156 Rls. 172,648 $
41 1392 ايرلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 49,795 4,306,464,191 Rls. 172,832 $
42 1392 ايرلند 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 27,275 3,559,877,795 Rls. 143,584 $
43 1392 ايرلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 20,435 3,510,250,826 Rls. 141,676 $
44 1392 ايرلند 29350091 گليبنكلاميد 4,000 3,062,892,345 Rls. 123,569 $
45 1392 ايرلند 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 133 3,031,415,695 Rls. 122,230 $
46 1392 ايرلند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 2,445 2,799,064,252 Rls. 113,025 $
47 1392 ايرلند 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 1,971 2,685,094,159 Rls. 108,495 $
48 1392 ايرلند 28272000 کلرورکلسيم 2,031 2,613,576,973 Rls. 106,183 $
49 1392 ايرلند 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 41,000 2,418,361,650 Rls. 97,489 $
50 1392 ايرلند 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 11,532 2,365,318,814 Rls. 95,863 $
51 1392 ايرلند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 639 2,147,713,652 Rls. 86,195 $
52 1392 ايرلند 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 205 2,030,801,477 Rls. 82,069 $
53 1392 ايرلند 38123010 آنتي ا کسيدا نها 15,000 1,878,778,323 Rls. 75,401 $
54 1392 ايرلند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 2,500 1,784,850,391 Rls. 72,022 $
55 1392 ايرلند 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 9,559 1,592,573,670 Rls. 64,111 $
56 1392 ايرلند 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 2,250 1,451,936,075 Rls. 58,607 $
57 1392 ايرلند 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 6,543 1,444,300,521 Rls. 58,316 $
58 1392 ايرلند 29331900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه پيرازول (حتي هيدروژنه شده )مترا کم نشده باشد , غيرمذکوردرجاي ديگر 100 1,438,647,286 Rls. 57,733 $
59 1392 ايرلند 29163110 بنزوات سديم 13,819 1,337,993,058 Rls. 53,858 $
60 1392 ايرلند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 2,942 1,291,272,268 Rls. 51,899 $
61 1392 ايرلند 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 6,500 1,165,806,350 Rls. 46,874 $
62 1392 ايرلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 370 1,092,151,795 Rls. 43,998 $
63 1392 ايرلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 365 991,459,750 Rls. 40,012 $
64 1392 ايرلند 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 5,045 963,796,733 Rls. 38,896 $
65 1392 ايرلند 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 5,000 961,598,810 Rls. 38,679 $
66 1392 ايرلند 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,919 908,940,877 Rls. 36,682 $
67 1392 ايرلند 29061200 سيکلو هگزا نول , متيل سيکلو هگزا نول ها و دي متيل سيکلوهگزا نول ها 5,320 865,667,982 Rls. 34,820 $
68 1392 ايرلند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 435 778,421,400 Rls. 31,394 $
69 1392 ايرلند 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 450 731,195,841 Rls. 29,506 $
70 1392 ايرلند 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 12,782 679,012,841 Rls. 27,338 $
71 1392 ايرلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,832 670,731,766 Rls. 24,340 $
72 1392 ايرلند 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 2,448 670,665,846 Rls. 27,057 $
73 1392 ايرلند 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 95 649,073,054 Rls. 26,232 $
74 1392 ايرلند 29319000 ساير تركيبات آلي غيرآلي غير مذكور 1,000 611,404,815 Rls. 24,674 $
75 1392 ايرلند 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 12,567 582,878,016 Rls. 23,486 $
76 1392 ايرلند 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 699 452,177,875 Rls. 18,218 $
77 1392 ايرلند 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 8,400 445,059,432 Rls. 17,862 $
78 1392 ايرلند 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 990 444,122,861 Rls. 17,981 $
79 1392 ايرلند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 191 395,369,017 Rls. 15,896 $
80 1392 ايرلند 90261010 فلومتر 102 387,839,962 Rls. 15,592 $
81 1392 ايرلند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 600 373,850,806 Rls. 15,090 $
82 1392 ايرلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 4,537 350,431,799 Rls. 14,106 $
83 1392 ايرلند 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 270 343,880,332 Rls. 13,881 $
84 1392 ايرلند 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 19 339,658,488 Rls. 13,697 $
85 1392 ايرلند 84128000 موتورهاوماشين هاي محرک که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشد 80 298,557,250 Rls. 12,043 $
86 1392 ايرلند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 5 277,293,007 Rls. 11,149 $
87 1392 ايرلند 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,281 261,959,239 Rls. 10,567 $
88 1392 ايرلند 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 2,726 259,585,422 Rls. 10,558 $
89 1392 ايرلند 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1 253,411,692 Rls. 10,201 $
90 1392 ايرلند 34039910 روانکكننده سيليكوني 300 244,249,194 Rls. 9,859 $
91 1392 ايرلند 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 691 215,256,482 Rls. 8,681 $
92 1392 ايرلند 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 680 203,934,413 Rls. 8,294 $
93 1392 ايرلند 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 94 194,561,357 Rls. 7,840 $
94 1392 ايرلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,811 179,075,064 Rls. 7,278 $
95 1392 ايرلند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 6 163,170,000 Rls. 6,589 $
96 1392 ايرلند 29332910 امپرازول 10 160,560,775 Rls. 6,457 $
97 1392 ايرلند 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 3 137,428,048 Rls. 5,528 $
98 1392 ايرلند 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 295 136,577,660 Rls. 5,504 $
99 1392 ايرلند 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 20 124,518,746 Rls. 5,008 $
100 1392 ايرلند 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 3 124,302,395 Rls. 5,004 $
101 1392 ايرلند 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 4 117,001,440 Rls. 4,701 $
102 1392 ايرلند 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 230 104,435,398 Rls. 4,208 $
103 1392 ايرلند 84439990 ساير 275 101,374,914 Rls. 4,087 $
104 1392 ايرلند 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 270 98,846,089 Rls. 3,983 $
105 1392 ايرلند 28111990 ساير ا سيدهاي غير آلي بجز فلوئورهيدروژن وا سيد سولفاميک 250 87,972,533 Rls. 3,539 $
106 1392 ايرلند 90330020 ساير ترموكوبلکها 5 84,744,825 Rls. 3,412 $
107 1392 ايرلند 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 843 63,076,051 Rls. 2,356 $
108 1392 ايرلند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 18 56,041,232 Rls. 2,254 $
109 1392 ايرلند 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 80 53,759,218 Rls. 2,166 $
110 1392 ايرلند 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 100 53,415,808 Rls. 2,147 $
111 1392 ايرلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 630 49,584,251 Rls. 1,999 $
112 1392 ايرلند 31043000 سولفات پتاسيم 330 44,716,211 Rls. 1,795 $
113 1392 ايرلند 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 400 39,564,000 Rls. 1,598 $
114 1392 ايرلند 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 82 38,700,000 Rls. 1,560 $
115 1392 ايرلند 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 55 35,479,757 Rls. 1,413 $
116 1392 ايرلند 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 121 19,029,070 Rls. 767 $
117 1392 ايرلند 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 33 15,721,250 Rls. 632 $
118 1392 ايرلند 29393000 كافئين و املاح آن 93 6,951,269 Rls. 279 $
119 1392 ايرلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 29 3,218,089 Rls. 130 $
120 1392 ايرلند 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 3 982,885 Rls. 40 $
مجموع کل
2,387,211,925,731 ريال
مجموع کل
95,822,880 دلار
[1]