آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ايتاليا 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پکيج دو منظوره (آبگرمکن بهدا شتي وگرمايشي ) 5,126,298 1,792,657,803,077 Rls. 72,141,260 $
2 1392 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,666,682 754,918,130,140 Rls. 30,202,416 $
3 1392 ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 4,911,675 729,920,575,775 Rls. 29,415,768 $
4 1392 ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 673,922 711,134,968,752 Rls. 28,790,074 $
5 1392 ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 776,931 703,919,336,181 Rls. 28,385,205 $
6 1392 ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 216,353 622,153,815,411 Rls. 24,995,549 $
7 1392 ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,247,797 595,627,027,764 Rls. 23,964,268 $
8 1392 ايتاليا 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 171,489 451,390,594,995 Rls. 18,219,054 $
9 1392 ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,951,184 438,753,096,996 Rls. 17,581,921 $
10 1392 ايتاليا 10011100 دانه گندم سخت 36,679,330 377,044,150,885 Rls. 15,264,945 $
11 1392 ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 1,155,646 326,219,800,353 Rls. 13,131,307 $
12 1392 ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 305,532 297,664,833,446 Rls. 11,990,259 $
13 1392 ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 958,107 262,509,793,161 Rls. 10,569,829 $
14 1392 ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 973,226 230,715,647,930 Rls. 9,299,685 $
15 1392 ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 353,577 208,743,339,845 Rls. 8,403,710 $
16 1392 ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 154,105 201,430,387,796 Rls. 8,019,704 $
17 1392 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 602,942 181,158,145,459 Rls. 7,318,922 $
18 1392 ايتاليا 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 9,071,437 178,624,086,635 Rls. 7,123,388 $
19 1392 ايتاليا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 105,344 170,438,637,844 Rls. 6,663,212 $
20 1392 ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 21,063 165,644,746,327 Rls. 6,678,514 $
21 1392 ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 659,588 142,154,231,794 Rls. 5,611,423 $
22 1392 ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 622,699 140,654,204,172 Rls. 5,665,604 $
23 1392 ايتاليا 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 170 140,300,970,271 Rls. 5,663,183 $
24 1392 ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,043,584 135,947,598,492 Rls. 5,454,279 $
25 1392 ايتاليا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 78,891 133,634,280,662 Rls. 5,383,228 $
26 1392 ايتاليا 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 535,203 133,013,870,232 Rls. 5,773,779 $
27 1392 ايتاليا 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 1,712,512 127,066,665,688 Rls. 5,123,332 $
28 1392 ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 286,840 126,188,473,008 Rls. 5,087,632 $
29 1392 ايتاليا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 203,100 123,567,766,304 Rls. 4,973,962 $
30 1392 ايتاليا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 2,668,627 119,215,764,513 Rls. 4,813,219 $
31 1392 ايتاليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 114,428 118,648,807,742 Rls. 4,782,951 $
32 1392 ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 1,088,067 118,039,615,748 Rls. 4,759,327 $
33 1392 ايتاليا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 8,856 113,866,247,383 Rls. 4,485,359 $
34 1392 ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 364,460 110,743,132,951 Rls. 4,460,125 $
35 1392 ايتاليا 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 142,655 109,412,977,785 Rls. 4,403,581 $
36 1392 ايتاليا 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 1,300 107,613,486,540 Rls. 4,345,211 $
37 1392 ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 424,533 105,157,915,242 Rls. 4,219,176 $
38 1392 ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 134,933 104,825,577,120 Rls. 4,217,198 $
39 1392 ايتاليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 85,782 102,032,347,286 Rls. 4,115,683 $
40 1392 ايتاليا 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,128,762 98,912,372,538 Rls. 3,997,595 $
41 1392 ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 146,164 94,688,614,612 Rls. 3,811,590 $
42 1392 ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 3,140,162 91,545,853,866 Rls. 3,686,626 $
43 1392 ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 12,600 87,896,377,052 Rls. 3,540,993 $
44 1392 ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 49,623 87,883,324,721 Rls. 3,539,126 $
45 1392 ايتاليا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,944,742 83,461,189,383 Rls. 3,178,311 $
46 1392 ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 963,713 79,555,760,854 Rls. 3,207,452 $
47 1392 ايتاليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 22,752 75,198,022,785 Rls. 3,030,688 $
48 1392 ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 280,775 70,786,896,695 Rls. 2,848,944 $
49 1392 ايتاليا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 34,272 67,599,587,683 Rls. 2,425,844 $
50 1392 ايتاليا 30022000 واكسنکها براي پزشكي 4,091 66,071,737,631 Rls. 2,620,446 $
51 1392 ايتاليا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 3,216,598 65,155,219,844 Rls. 2,624,347 $
52 1392 ايتاليا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 106,246 65,035,203,117 Rls. 2,623,286 $
53 1392 ايتاليا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 127,482 64,835,390,398 Rls. 2,613,444 $
54 1392 ايتاليا 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 239,747 64,676,798,026 Rls. 2,566,574 $
55 1392 ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 59,759 63,543,787,242 Rls. 2,461,056 $
56 1392 ايتاليا 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,628 61,022,374,263 Rls. 2,444,454 $
57 1392 ايتاليا 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 53,430 57,788,194,992 Rls. 2,320,653 $
58 1392 ايتاليا 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 121,947 57,563,443,616 Rls. 2,317,637 $
59 1392 ايتاليا 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 158,362 57,552,304,000 Rls. 2,319,589 $
60 1392 ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 601,600 56,565,532,654 Rls. 2,265,150 $
61 1392 ايتاليا 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 83,093 55,968,598,138 Rls. 2,259,969 $
62 1392 ايتاليا 84119990 ساير 32,112 55,688,384,679 Rls. 3,376,160 $
63 1392 ايتاليا 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 14,291 55,231,184,684 Rls. 2,231,714 $
64 1392 ايتاليا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 967,500 53,549,018,955 Rls. 2,161,988 $
65 1392 ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 114,320 52,171,570,293 Rls. 2,104,543 $
66 1392 ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 346,865 51,013,112,599 Rls. 2,052,957 $
67 1392 ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 639,669 50,507,796,435 Rls. 2,031,381 $
68 1392 ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 418,538 50,273,979,001 Rls. 1,978,153 $
69 1392 ايتاليا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 480 48,637,803,111 Rls. 1,940,253 $
70 1392 ايتاليا 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 49,180 48,600,399,540 Rls. 1,963,970 $
71 1392 ايتاليا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 110,350 46,295,131,514 Rls. 1,865,251 $
72 1392 ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 264,314 46,207,945,463 Rls. 1,863,739 $
73 1392 ايتاليا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 1,068,268 45,609,554,795 Rls. 1,838,669 $
74 1392 ايتاليا 84279090 ساير ارابه ها غيرمذكور درجاي ديگر 185,110 45,179,903,543 Rls. 1,821,389 $
75 1392 ايتاليا 32073010 محلولکهاي با حداقل 7 درصد فلز طلا يا نقره يا پلاتينوم يا پالاديوم 462 44,883,147,402 Rls. 1,801,730 $
76 1392 ايتاليا 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 56,835 44,388,950,331 Rls. 1,787,933 $
77 1392 ايتاليا 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 52,054 43,576,308,006 Rls. 1,753,625 $
78 1392 ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 343,229 42,878,074,156 Rls. 1,728,881 $
79 1392 ايتاليا 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84191100 47,774 42,365,533,495 Rls. 1,707,581 $
80 1392 ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 48,954 42,048,809,609 Rls. 1,679,961 $
81 1392 ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 464,645 41,592,841,225 Rls. 1,676,721 $
82 1392 ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 32,360 41,590,633,954 Rls. 1,678,907 $
83 1392 ايتاليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 409,081 41,495,549,530 Rls. 1,679,836 $
84 1392 ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 47,971 41,224,037,390 Rls. 1,668,974 $
85 1392 ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 182,394 41,104,921,461 Rls. 1,659,006 $
86 1392 ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 477,019 40,356,415,698 Rls. 1,625,718 $
87 1392 ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 136,470 39,970,627,762 Rls. 1,610,622 $
88 1392 ايتاليا 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 2,300 39,599,462,250 Rls. 1,587,153 $
89 1392 ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 42,170 39,476,602,301 Rls. 1,589,932 $
90 1392 ايتاليا 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 541,632 38,869,853,316 Rls. 1,566,100 $
91 1392 ايتاليا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 37,115 38,668,531,448 Rls. 1,559,938 $
92 1392 ايتاليا 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 46,070 37,845,900,456 Rls. 1,526,886 $
93 1392 ايتاليا 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 12,550 37,457,152,360 Rls. 1,508,236 $
94 1392 ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 151,975 37,111,881,432 Rls. 1,490,732 $
95 1392 ايتاليا 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 77,385 35,977,567,831 Rls. 1,447,295 $
96 1392 ايتاليا 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 215,216 35,928,911,814 Rls. 1,447,527 $
97 1392 ايتاليا 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 980,000 35,839,120,500 Rls. 1,441,204 $
98 1392 ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 315,966 35,696,305,198 Rls. 1,440,279 $
99 1392 ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 228,614 35,591,951,317 Rls. 1,435,682 $
100 1392 ايتاليا 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 157,520 34,889,626,861 Rls. 1,405,879 $
101 1392 ايتاليا 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 7,975 34,273,865,276 Rls. 1,380,620 $
102 1392 ايتاليا 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 7,048 34,064,723,125 Rls. 1,371,134 $
103 1392 ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 100,879 33,588,916,012 Rls. 1,354,099 $
104 1392 ايتاليا 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 101,520 33,459,609,016 Rls. 1,350,115 $
105 1392 ايتاليا 70071190 شيشه ا يمني آب دا ده دراندازه وشكل مناسب برا ي نصب در هوا پيما- فضا پيما يا کشتي غيرمذکوردرجاي ديگر 234,599 33,255,347,513 Rls. 1,328,562 $
106 1392 ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 39,429 33,249,791,380 Rls. 1,338,973 $
107 1392 ايتاليا 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 1,393,983 32,987,833,639 Rls. 1,331,740 $
108 1392 ايتاليا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 111,748 32,643,033,723 Rls. 1,316,498 $
109 1392 ايتاليا 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 662,129 32,415,736,848 Rls. 1,306,768 $
110 1392 ايتاليا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 790 32,273,944,569 Rls. 1,166,390 $
111 1392 ايتاليا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 53,020 31,882,300,176 Rls. 1,285,008 $
112 1392 ايتاليا 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 20,165 31,636,994,410 Rls. 1,275,943 $
113 1392 ايتاليا 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 24,901 31,402,509,753 Rls. 1,265,061 $
114 1392 ايتاليا 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 133,029 31,094,426,674 Rls. 1,252,379 $
115 1392 ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 77,243 30,693,515,433 Rls. 1,235,480 $
116 1392 ايتاليا 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 4,020 30,492,813,531 Rls. 1,230,316 $
117 1392 ايتاليا 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 2,785 30,422,775,290 Rls. 1,228,121 $
118 1392 ايتاليا 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 45,007 30,126,975,742 Rls. 1,196,824 $
119 1392 ايتاليا 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 100,577 29,682,944,491 Rls. 1,197,984 $
120 1392 ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 147,596 29,351,844,344 Rls. 1,182,965 $
121 1392 ايتاليا 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 19,720 28,803,006,881 Rls. 1,172,347 $
122 1392 ايتاليا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,465 28,673,976,551 Rls. 1,155,778 $
123 1392 ايتاليا 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 97,775 28,622,395,617 Rls. 1,153,762 $
124 1392 ايتاليا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 131,600 28,575,453,359 Rls. 1,150,980 $
125 1392 ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 14,721 28,462,807,481 Rls. 1,146,772 $
126 1392 ايتاليا 84042000 کندا نسوربرا ي ماشينهاي بخاريا ساير واحدهايي كه با نيروي بخار كار مي كند 65,008 28,457,738,300 Rls. 1,157,242 $
127 1392 ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 108,921 28,284,557,820 Rls. 1,134,494 $
128 1392 ايتاليا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 53,977 28,121,102,170 Rls. 1,128,591 $
129 1392 ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 395,098 28,010,879,466 Rls. 1,127,109 $
130 1392 ايتاليا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 109,830 27,820,039,822 Rls. 1,122,511 $
131 1392 ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 71,041 27,737,312,785 Rls. 1,124,468 $
132 1392 ايتاليا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 314,016 27,697,095,298 Rls. 1,115,380 $
133 1392 ايتاليا 29419040 سفازولين سديم 6,080 27,556,761,961 Rls. 1,111,519 $
134 1392 ايتاليا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 577,960 27,237,580,909 Rls. 1,097,490 $
135 1392 ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 108,168 27,224,449,500 Rls. 1,076,604 $
136 1392 ايتاليا 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 19,150 26,619,479,220 Rls. 1,073,323 $
137 1392 ايتاليا 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 17,914 26,596,695,118 Rls. 1,071,829 $
138 1392 ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 181,901 26,272,995,166 Rls. 1,060,451 $
139 1392 ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 7,210 26,267,329,355 Rls. 1,057,977 $
140 1392 ايتاليا 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 5,291 25,970,736,979 Rls. 1,046,428 $
141 1392 ايتاليا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 231,577 25,921,469,264 Rls. 1,045,186 $
142 1392 ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 31,065 25,887,515,735 Rls. 1,035,640 $
143 1392 ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 105,973 25,815,326,238 Rls. 1,040,956 $
144 1392 ايتاليا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 156,244 25,684,177,649 Rls. 1,035,290 $
145 1392 ايتاليا 84323010 دستگاه كشت مستقيم، نشاء كار (TRANS PLANTER) 112,719 25,516,020,420 Rls. 1,029,638 $
146 1392 ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 412,252 25,405,861,818 Rls. 1,025,088 $
147 1392 ايتاليا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 79,274 25,113,126,796 Rls. 1,011,508 $
148 1392 ايتاليا 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 16,155 24,564,459,843 Rls. 990,782 $
149 1392 ايتاليا 39046110 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل مايع 86,970 24,274,708,914 Rls. 981,058 $
150 1392 ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 178,976 24,245,622,967 Rls. 977,865 $
151 1392 ايتاليا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 3,670 23,849,680,904 Rls. 960,979 $
152 1392 ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 326,952 23,617,623,178 Rls. 952,758 $
153 1392 ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 75,432 23,482,094,566 Rls. 945,247 $
154 1392 ايتاليا 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 13,670 23,166,880,884 Rls. 933,986 $
155 1392 ايتاليا 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 3,072 23,019,290,720 Rls. 928,211 $
156 1392 ايتاليا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 115,159 22,838,018,194 Rls. 922,318 $
157 1392 ايتاليا 34031900 فرآورده هاي روان كننده وفرآورده هاي ضد زنگ ياضد خوردگي باكمتراز 70درصد وزني روغن نفتي ياروغن هاي موادمعدني . 212,093 22,788,629,325 Rls. 918,706 $
158 1392 ايتاليا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 252,141 22,782,097,749 Rls. 919,024 $
159 1392 ايتاليا 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 135,939 22,691,149,629 Rls. 913,074 $
160 1392 ايتاليا 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 907 22,663,010,923 Rls. 917,486 $
161 1392 ايتاليا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 348,385 22,067,294,396 Rls. 888,935 $
162 1392 ايتاليا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 563 21,964,726,653 Rls. 885,528 $
163 1392 ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 47,766 21,923,799,813 Rls. 885,982 $
164 1392 ايتاليا 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 19,520 21,891,874,256 Rls. 882,653 $
165 1392 ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 99,989 21,880,978,262 Rls. 883,079 $
166 1392 ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 13,188 21,856,649,023 Rls. 880,839 $
167 1392 ايتاليا 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 128,514 21,182,143,063 Rls. 852,121 $
168 1392 ايتاليا 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 60,743 21,125,361,474 Rls. 830,227 $
169 1392 ايتاليا 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 76,560 21,052,030,304 Rls. 849,273 $
170 1392 ايتاليا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 57,751 20,996,132,819 Rls. 846,304 $
171 1392 ايتاليا 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 279,991 20,979,908,714 Rls. 845,807 $
172 1392 ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 13,202 20,979,095,952 Rls. 844,941 $
173 1392 ايتاليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 73,694 20,367,598,356 Rls. 819,733 $
174 1392 ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 36,460 19,944,682,973 Rls. 803,170 $
175 1392 ايتاليا 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 753 19,928,596,076 Rls. 801,478 $
176 1392 ايتاليا 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 55,210 19,755,735,777 Rls. 795,517 $
177 1392 ايتاليا 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 10,550 19,619,485,865 Rls. 790,557 $
178 1392 ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 38,322 19,522,039,790 Rls. 786,904 $
179 1392 ايتاليا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 136,099 19,242,669,001 Rls. 777,020 $
180 1392 ايتاليا 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 261,273 18,741,468,393 Rls. 755,332 $
181 1392 ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 41,567 18,583,654,537 Rls. 743,905 $
182 1392 ايتاليا 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 5,666 18,303,230,874 Rls. 737,397 $
183 1392 ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 99,943 18,299,603,315 Rls. 737,915 $
184 1392 ايتاليا 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 53,591 18,231,265,394 Rls. 733,613 $
185 1392 ايتاليا 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 398,354 18,147,629,194 Rls. 731,068 $
186 1392 ايتاليا 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 78,551 18,096,262,391 Rls. 728,616 $
187 1392 ايتاليا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 8,046 18,062,681,808 Rls. 726,812 $
188 1392 ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 27,274 18,006,739,697 Rls. 724,333 $
189 1392 ايتاليا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 92,427 17,821,456,227 Rls. 693,469 $
190 1392 ايتاليا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 84,123 17,781,859,741 Rls. 718,021 $
191 1392 ايتاليا 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 61,000 17,644,447,927 Rls. 711,613 $
192 1392 ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 65,330 17,499,545,696 Rls. 703,158 $
193 1392 ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 238,835 17,477,848,485 Rls. 705,827 $
194 1392 ايتاليا 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 468,800 17,442,579,322 Rls. 702,442 $
195 1392 ايتاليا 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 36,059 17,399,766,963 Rls. 701,555 $
196 1392 ايتاليا 29214920 نورتريپتيلن 5,300 17,395,273,003 Rls. 700,937 $
197 1392 ايتاليا 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 161 17,320,489,031 Rls. 698,351 $
198 1392 ايتاليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 5,367 17,225,799,540 Rls. 694,592 $
199 1392 ايتاليا 72125000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmآبکاري ياا ندودشده باساير مواد غيرمذکور 503,150 17,140,129,451 Rls. 691,151 $
200 1392 ايتاليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 147,804 17,016,489,479 Rls. 678,605 $
مجموع کل
17,410,712,020,981 ريال
مجموع کل
701,271,130 دلار