آمار کل " واردات از" کشور "ايالات متحده آمريکا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ايالات متحده آمريکا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 1,510,442 974,515,181,887 Rls. 39,279,622 $
2 1392 ايالات متحده آمريکا 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 7,664,525 917,413,639,209 Rls. 37,001,513 $
3 1392 ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 12,735,780 279,360,054,400 Rls. 11,270,894 $
4 1392 ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 109,816 153,561,248,937 Rls. 6,185,465 $
5 1392 ايالات متحده آمريکا 05111000 اسپرم گاو 652 91,099,292,665 Rls. 3,672,461 $
6 1392 ايالات متحده آمريکا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,388 77,527,152,252 Rls. 3,124,773 $
7 1392 ايالات متحده آمريکا 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 950 65,653,922,442 Rls. 2,624,794 $
8 1392 ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 90,566 64,336,669,782 Rls. 2,594,819 $
9 1392 ايالات متحده آمريکا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,235 49,644,977,648 Rls. 1,991,634 $
10 1392 ايالات متحده آمريکا 21069080 کمكمل غذايي، 73,894 46,026,159,970 Rls. 1,870,917 $
11 1392 ايالات متحده آمريکا 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 220,385 28,806,106,670 Rls. 1,160,706 $
12 1392 ايالات متحده آمريکا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,690 27,912,705,922 Rls. 1,124,351 $
13 1392 ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 3,364 27,729,028,167 Rls. 1,117,209 $
14 1392 ايالات متحده آمريکا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 292 21,987,808,187 Rls. 887,331 $
15 1392 ايالات متحده آمريکا 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 19,661 19,248,569,827 Rls. 777,890 $
16 1392 ايالات متحده آمريکا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 11,216 18,486,069,181 Rls. 744,917 $
17 1392 ايالات متحده آمريکا 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 59,485 18,462,660,683 Rls. 747,476 $
18 1392 ايالات متحده آمريکا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,940 16,264,094,018 Rls. 655,519 $
19 1392 ايالات متحده آمريکا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 13,377 15,305,749,450 Rls. 609,742 $
20 1392 ايالات متحده آمريکا 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 16,750 14,486,922,074 Rls. 587,021 $
21 1392 ايالات متحده آمريکا 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 990 14,042,245,458 Rls. 566,288 $
22 1392 ايالات متحده آمريکا 47041900 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, غيرتيره كاج 497,586 13,965,312,500 Rls. 567,559 $
23 1392 ايالات متحده آمريکا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 20,440 12,563,324,857 Rls. 505,489 $
24 1392 ايالات متحده آمريکا 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 9,070 11,736,510,486 Rls. 473,896 $
25 1392 ايالات متحده آمريکا 01051140 جوجه اجداد تخم گذار 549 11,699,250,200 Rls. 469,529 $
26 1392 ايالات متحده آمريکا 90214010 دستگاههاي کمک شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 463 11,380,395,384 Rls. 457,918 $
27 1392 ايالات متحده آمريکا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 559,841 11,350,000,000 Rls. 457,643 $
28 1392 ايالات متحده آمريکا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,800 11,024,036,584 Rls. 444,958 $
29 1392 ايالات متحده آمريکا 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 758 10,273,777,933 Rls. 414,326 $
30 1392 ايالات متحده آمريکا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 4,757 9,343,115,489 Rls. 376,830 $
31 1392 ايالات متحده آمريکا 90219020 شنت مغزي 170 9,047,847,670 Rls. 364,936 $
32 1392 ايالات متحده آمريکا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 9,141 8,678,885,275 Rls. 349,987 $
33 1392 ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 310 8,625,947,148 Rls. 347,122 $
34 1392 ايالات متحده آمريکا 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 36,000 8,528,527,440 Rls. 344,309 $
35 1392 ايالات متحده آمريکا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 2,591 7,156,249,275 Rls. 283,851 $
36 1392 ايالات متحده آمريکا 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 313,672 7,062,817,807 Rls. 284,438 $
37 1392 ايالات متحده آمريکا 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 11,261 6,838,823,983 Rls. 277,021 $
38 1392 ايالات متحده آمريکا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 3,018 6,814,934,288 Rls. 274,481 $
39 1392 ايالات متحده آمريکا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,250 6,337,074,536 Rls. 256,004 $
40 1392 ايالات متحده آمريکا 90181400 دستگاههاي سينتي گرا في(Scintigraphy ) 9,500 5,412,445,086 Rls. 217,481 $
41 1392 ايالات متحده آمريکا 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يکس 70 5,331,462,840 Rls. 213,952 $
42 1392 ايالات متحده آمريکا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 623 5,260,456,798 Rls. 211,829 $
43 1392 ايالات متحده آمريکا 07133300 لوبيا رسمي، همچنين لوبياي سفيدPhadealus Vulgaris)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه 257,000 5,226,495,574 Rls. 210,924 $
44 1392 ايالات متحده آمريکا 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 412 4,739,117,917 Rls. 190,542 $
45 1392 ايالات متحده آمريکا 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 30,264 4,697,370,049 Rls. 182,850 $
46 1392 ايالات متحده آمريکا 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري 3,775 4,475,791,000 Rls. 181,502 $
47 1392 ايالات متحده آمريکا 90219010 دريچه قلب 115 4,462,419,049 Rls. 179,911 $
48 1392 ايالات متحده آمريکا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 78 4,113,000,766 Rls. 160,139 $
49 1392 ايالات متحده آمريکا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 4,070 3,860,038,734 Rls. 155,777 $
50 1392 ايالات متحده آمريکا 30064050 كامپوزيت 1,882 3,744,729,593 Rls. 150,745 $
51 1392 ايالات متحده آمريکا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 394 3,643,377,096 Rls. 146,692 $
52 1392 ايالات متحده آمريکا 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 682 3,548,009,373 Rls. 141,203 $
53 1392 ايالات متحده آمريکا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 161 3,395,183,634 Rls. 137,457 $
54 1392 ايالات متحده آمريکا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 124,393 3,379,035,525 Rls. 136,114 $
55 1392 ايالات متحده آمريکا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 501 3,312,846,854 Rls. 133,643 $
56 1392 ايالات متحده آمريکا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 432 3,300,997,700 Rls. 134,619 $
57 1392 ايالات متحده آمريکا 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشکر و ساير آخال قندسازي 85,910 3,203,316,147 Rls. 129,343 $
58 1392 ايالات متحده آمريکا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 332 3,187,250,522 Rls. 128,700 $
59 1392 ايالات متحده آمريکا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 360 3,151,357,251 Rls. 126,756 $
60 1392 ايالات متحده آمريکا 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 20,090 2,852,558,194 Rls. 114,941 $
61 1392 ايالات متحده آمريکا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 11,098 2,632,785,735 Rls. 106,094 $
62 1392 ايالات متحده آمريکا 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 15,900 2,463,937,000 Rls. 99,093 $
63 1392 ايالات متحده آمريکا 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 29,890 2,440,083,235 Rls. 98,366 $
64 1392 ايالات متحده آمريکا 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 27,693 2,213,722,864 Rls. 89,391 $
65 1392 ايالات متحده آمريکا 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 536 1,984,432,544 Rls. 78,054 $
66 1392 ايالات متحده آمريکا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 130 1,899,900,000 Rls. 75,687 $
67 1392 ايالات متحده آمريکا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 177 1,877,150,244 Rls. 75,459 $
68 1392 ايالات متحده آمريکا 30022000 واكسنکها براي پزشكي 46 1,615,684,810 Rls. 65,156 $
69 1392 ايالات متحده آمريکا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 928 1,522,446,397 Rls. 61,468 $
70 1392 ايالات متحده آمريکا 12092910 تخم چمن براي كشت 20,000 1,473,500,000 Rls. 59,494 $
71 1392 ايالات متحده آمريکا 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 1,162 1,466,172,431 Rls. 59,144 $
72 1392 ايالات متحده آمريکا 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 300 1,456,063,249 Rls. 58,568 $
73 1392 ايالات متحده آمريکا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 238 1,291,549,019 Rls. 51,942 $
74 1392 ايالات متحده آمريکا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 194 1,245,687,604 Rls. 50,290 $
75 1392 ايالات متحده آمريکا 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 8,680 1,242,040,246 Rls. 50,119 $
76 1392 ايالات متحده آمريکا 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 14 1,208,529,595 Rls. 48,616 $
77 1392 ايالات متحده آمريکا 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 620 1,200,373,149 Rls. 48,171 $
78 1392 ايالات متحده آمريکا 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 5,914 1,150,123,696 Rls. 46,203 $
79 1392 ايالات متحده آمريکا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 292 1,068,396,923 Rls. 43,043 $
80 1392 ايالات متحده آمريکا 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,840 1,062,311,714 Rls. 38,102 $
81 1392 ايالات متحده آمريکا 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 954 1,040,741,988 Rls. 41,991 $
82 1392 ايالات متحده آمريکا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 259 1,039,855,488 Rls. 41,994 $
83 1392 ايالات متحده آمريکا 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 6,548 1,034,015,847 Rls. 41,745 $
84 1392 ايالات متحده آمريکا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 18,050 976,041,686 Rls. 39,398 $
85 1392 ايالات متحده آمريکا 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 1,935 930,105,708 Rls. 37,533 $
86 1392 ايالات متحده آمريکا 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 72 839,984,360 Rls. 33,884 $
87 1392 ايالات متحده آمريکا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,780 830,511,548 Rls. 33,517 $
88 1392 ايالات متحده آمريکا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 169 805,880,321 Rls. 32,487 $
89 1392 ايالات متحده آمريکا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 246 800,002,385 Rls. 32,223 $
90 1392 ايالات متحده آمريکا 84821000 بلبرينگ. 14 799,575,816 Rls. 28,678 $
91 1392 ايالات متحده آمريکا 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 11,700 795,079,099 Rls. 31,940 $
92 1392 ايالات متحده آمريکا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 9,298 790,731,944 Rls. 31,897 $
93 1392 ايالات متحده آمريکا 30061010 نخکهاي جراحي بدون سوزن به سايز نخ صفر تا 0/5 از انواع كاتکگوت پلين، كاتکگوت كروميك، نايلون، سيلك، پليکپروپيلن. (P.V.D.F) MONOFILAMENT Teflon (P.G.A) Polyglycolic Acid 210 789,520,944 Rls. 31,717 $
94 1392 ايالات متحده آمريکا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,677 752,565,728 Rls. 30,369 $
95 1392 ايالات متحده آمريکا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 80 719,414,019 Rls. 29,033 $
96 1392 ايالات متحده آمريکا 33051000 شامپوها 16,447 706,807,563 Rls. 28,504 $
97 1392 ايالات متحده آمريکا 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 6 683,999,004 Rls. 27,579 $
98 1392 ايالات متحده آمريکا 30064030 اكريل 614 626,619,233 Rls. 23,900 $
99 1392 ايالات متحده آمريکا 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 35 587,106,686 Rls. 23,694 $
100 1392 ايالات متحده آمريکا 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 208 576,803,531 Rls. 23,279 $
101 1392 ايالات متحده آمريکا 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 22 564,664,540 Rls. 22,660 $
102 1392 ايالات متحده آمريکا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 1,430 532,414,122 Rls. 21,447 $
103 1392 ايالات متحده آمريکا 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 800 496,184,761 Rls. 20,024 $
104 1392 ايالات متحده آمريکا 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 553 474,247,456 Rls. 19,289 $
105 1392 ايالات متحده آمريکا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 4,140 422,819,348 Rls. 17,032 $
106 1392 ايالات متحده آمريکا 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 281 406,757,244 Rls. 16,408 $
107 1392 ايالات متحده آمريکا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 50 398,672,897 Rls. 16,095 $
108 1392 ايالات متحده آمريکا 90181920 دستگاه پالس ا کسي مترجهت سنجش درصد ا کسيژن و تعدا د ضربان قلب 52 365,273,388 Rls. 14,735 $
109 1392 ايالات متحده آمريکا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 493 340,231,322 Rls. 13,726 $
110 1392 ايالات متحده آمريکا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 650 340,009,351 Rls. 13,645 $
111 1392 ايالات متحده آمريکا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,500 337,881,732 Rls. 13,575 $
112 1392 ايالات متحده آمريکا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 130 285,800,000 Rls. 11,535 $
113 1392 ايالات متحده آمريکا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 12 282,573,297 Rls. 11,402 $
114 1392 ايالات متحده آمريکا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 2,400 253,935,360 Rls. 10,328 $
115 1392 ايالات متحده آمريکا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 22 253,909,725 Rls. 10,246 $
116 1392 ايالات متحده آمريکا 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 282 221,057,993 Rls. 8,907 $
117 1392 ايالات متحده آمريکا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 3 207,391,315 Rls. 8,262 $
118 1392 ايالات متحده آمريکا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 672 201,242,764 Rls. 8,017 $
119 1392 ايالات متحده آمريکا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 207 164,816,941 Rls. 6,630 $
120 1392 ايالات متحده آمريکا 30063000 فرآوردهکهاي كدركننده براي آزمايشکهاي راديوگرافيك؛ معرفکهايي كه براي تشخيص مرض در وجود بيمار استعمال ميکشود 6 148,902,496 Rls. 6,018 $
121 1392 ايالات متحده آمريکا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 4,464 128,652,608 Rls. 5,194 $
122 1392 ايالات متحده آمريکا 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 40 120,526,306 Rls. 4,837 $
123 1392 ايالات متحده آمريکا 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 15 115,516,080 Rls. 4,668 $
124 1392 ايالات متحده آمريکا 30064040 سيمان پلي كربوكسيلات 56 113,611,229 Rls. 4,579 $
125 1392 ايالات متحده آمريکا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 538 113,430,462 Rls. 4,519 $
126 1392 ايالات متحده آمريکا 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 867 101,515,220 Rls. 4,097 $
127 1392 ايالات متحده آمريکا 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 48 99,978,324 Rls. 4,034 $
128 1392 ايالات متحده آمريکا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 12 86,314,257 Rls. 3,469 $
129 1392 ايالات متحده آمريکا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 187 84,330,473 Rls. 3,392 $
130 1392 ايالات متحده آمريکا 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 4 76,817,166 Rls. 3,100 $
131 1392 ايالات متحده آمريکا 30064060 سيمان ZOE 96 74,628,629 Rls. 3,011 $
132 1392 ايالات متحده آمريکا 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 291 65,770,135 Rls. 2,650 $
133 1392 ايالات متحده آمريکا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 57 60,529,421 Rls. 2,171 $
134 1392 ايالات متحده آمريکا 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 7 59,966,647 Rls. 2,419 $
135 1392 ايالات متحده آمريکا 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 2 58,158,939 Rls. 2,317 $
136 1392 ايالات متحده آمريکا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 160 56,879,709 Rls. 2,285 $
137 1392 ايالات متحده آمريکا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 3 52,810,000 Rls. 2,126 $
138 1392 ايالات متحده آمريکا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 371 46,215,377 Rls. 1,864 $
139 1392 ايالات متحده آمريکا 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 5 39,884,985 Rls. 1,607 $
140 1392 ايالات متحده آمريکا 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 71 38,626,454 Rls. 1,554 $
141 1392 ايالات متحده آمريکا 85392290 سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر 26 33,824,834 Rls. 1,363 $
142 1392 ايالات متحده آمريکا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 3 33,711,396 Rls. 1,354 $
143 1392 ايالات متحده آمريکا 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 21 27,753,383 Rls. 1,128 $
144 1392 ايالات متحده آمريکا 90129000 ا جرا ءوقطعات ومتفرعات ميکروسکوپهاوديفرا کتوگرا فهاي مشمول 9012 10 27,088,428 Rls. 1,089 $
145 1392 ايالات متحده آمريکا 90278010 دستگاه PH متر 2 21,557,287 Rls. 866 $
146 1392 ايالات متحده آمريکا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 15 20,871,501 Rls. 837 $
147 1392 ايالات متحده آمريکا 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 0 10,609,398 Rls. 427 $
148 1392 ايالات متحده آمريکا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 197 9,816,096 Rls. 396 $
149 1392 ايالات متحده آمريکا 49021090 سايرروزنامه ومجله ونشريات ا دوا ري چاپ شده که حدا قل چهارباردرهفته منتشرشودبجزا گهينشريات 10 9,442,558 Rls. 381 $
150 1392 ايالات متحده آمريکا 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 140 4,970,333 Rls. 201 $
151 1392 ايالات متحده آمريکا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 18 940,253 Rls. 38 $
مجموع کل
3,255,728,136,681 ريال
مجموع کل
131,220,528 دلار
[1]