آمار کل " واردات از" کشور "اوکراين" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 اوکراين 10051020 دانه ذرت دامي . 112,493,478 1,115,895,425,266 Rls. 44,981,438 $
2 1392 اوکراين 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 752,173 588,179,562,258 Rls. 24,211,895 $
3 1392 اوکراين 10011100 دانه گندم سخت 55,000,000 406,890,699,600 Rls. 16,396,966 $
4 1392 اوکراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 8,556,000 223,648,937,573 Rls. 8,975,073 $
5 1392 اوکراين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 8,623,580 152,019,969,693 Rls. 6,131,018 $
6 1392 اوکراين 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 749,000 145,876,602,976 Rls. 5,890,434 $
7 1392 اوکراين 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 15,050,000 134,865,442,440 Rls. 5,442,731 $
8 1392 اوکراين 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 6,767,630 115,330,545,951 Rls. 4,655,322 $
9 1392 اوکراين 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 5,930,291 86,569,861,347 Rls. 3,374,305 $
10 1392 اوکراين 27081000 زفت 5,497,610 75,769,078,697 Rls. 3,061,872 $
11 1392 اوکراين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 864,000 64,123,740,649 Rls. 2,587,733 $
12 1392 اوکراين 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 3,400 58,601,672,640 Rls. 2,366,310 $
13 1392 اوکراين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,650,300 53,323,305,802 Rls. 2,151,239 $
14 1392 اوکراين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 396,701 48,609,144,124 Rls. 1,959,385 $
15 1392 اوکراين 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 261,238 48,019,702,393 Rls. 1,939,091 $
16 1392 اوکراين 10039000 جو باستثناي دانه جو 4,526,743 47,023,839,823 Rls. 1,890,298 $
17 1392 اوکراين 84119990 ساير 7,189 46,892,670,305 Rls. 1,891,013 $
18 1392 اوکراين 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 322,250 44,121,362,452 Rls. 1,816,217 $
19 1392 اوکراين 25070010 کائولن 8,453,418 35,363,436,711 Rls. 1,429,197 $
20 1392 اوکراين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 21,688 34,906,616,340 Rls. 1,402,073 $
21 1392 اوکراين 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 2,852 25,856,961,835 Rls. 1,027,180 $
22 1392 اوکراين 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 22,180 25,574,061,164 Rls. 1,031,174 $
23 1392 اوکراين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 7,293 22,805,647,642 Rls. 917,710 $
24 1392 اوکراين 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,470,000 19,755,536,710 Rls. 797,012 $
25 1392 اوکراين 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 35,110 18,314,839,991 Rls. 738,222 $
26 1392 اوکراين 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 1,153,662 16,058,264,138 Rls. 624,809 $
27 1392 اوکراين 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 437,150 15,274,339,740 Rls. 614,468 $
28 1392 اوکراين 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 992,210 14,634,719,993 Rls. 590,581 $
29 1392 اوکراين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 249,000 11,178,665,577 Rls. 438,578 $
30 1392 اوکراين 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 7,641,210 11,116,071,514 Rls. 447,750 $
31 1392 اوکراين 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 5,590 9,818,103,710 Rls. 396,755 $
32 1392 اوکراين 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 592,956 8,802,421,053 Rls. 355,194 $
33 1392 اوکراين 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 2,637 7,861,299,277 Rls. 317,423 $
34 1392 اوکراين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 57,376 6,679,758,519 Rls. 269,140 $
35 1392 اوکراين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,169 5,913,125,023 Rls. 238,543 $
36 1392 اوکراين 10082100 دانه ارزن 552,000 5,771,075,535 Rls. 234,764 $
37 1392 اوکراين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 136,896 5,374,157,400 Rls. 438,349 $
38 1392 اوکراين 39161000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم و,...حتي کارشده درسطح ، ا ز پلي مرهاي ا تيلن 29,900 4,952,759,002 Rls. 199,861 $
39 1392 اوکراين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 857,130 4,870,175,131 Rls. 193,945 $
40 1392 اوکراين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 25,052 4,545,481,576 Rls. 183,176 $
41 1392 اوکراين 28100010 ا سيد بريک 120,000 3,847,460,670 Rls. 153,677 $
42 1392 اوکراين 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 158,020 3,703,733,497 Rls. 149,400 $
43 1392 اوکراين 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 259,900 3,374,356,627 Rls. 136,044 $
44 1392 اوکراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 18,711 3,135,847,079 Rls. 126,496 $
45 1392 اوکراين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,200 2,822,017,084 Rls. 114,252 $
46 1392 اوکراين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 27,305 2,818,700,885 Rls. 113,622 $
47 1392 اوکراين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 63,340 2,725,238,400 Rls. 109,575 $
48 1392 اوکراين 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 210 2,160,494,760 Rls. 87,180 $
49 1392 اوکراين 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 31,162 1,922,575,069 Rls. 77,371 $
50 1392 اوکراين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 8,980 1,900,170,018 Rls. 76,641 $
51 1392 اوکراين 28413000 دي کرومات سديم 40,000 1,673,795,914 Rls. 67,639 $
52 1392 اوکراين 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,000 1,651,647,790 Rls. 66,561 $
53 1392 اوکراين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 117 1,641,975,426 Rls. 66,161 $
54 1392 اوکراين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 335 1,552,202,640 Rls. 62,640 $
55 1392 اوکراين 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 60,000 1,408,420,467 Rls. 56,803 $
56 1392 اوکراين 44111392 كفپوش روكش شده 51,523 1,406,790,556 Rls. 56,550 $
57 1392 اوکراين 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 6,308 1,304,311,946 Rls. 52,506 $
58 1392 اوکراين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 58,290 1,242,913,620 Rls. 50,087 $
59 1392 اوکراين 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 20,480 1,073,975,555 Rls. 43,481 $
60 1392 اوکراين 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 200 1,052,779,080 Rls. 42,381 $
61 1392 اوکراين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9,590 978,200,000 Rls. 39,448 $
62 1392 اوکراين 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 27,932 950,013,539 Rls. 38,337 $
63 1392 اوکراين 01012910 اسب براي مسابقه 5,650 921,852,954 Rls. 37,182 $
64 1392 اوکراين 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 1,128 853,598,358 Rls. 34,461 $
65 1392 اوکراين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 427 778,854,040 Rls. 31,432 $
66 1392 اوکراين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 194 770,230,436 Rls. 31,084 $
67 1392 اوکراين 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 20,587 764,379,989 Rls. 30,865 $
68 1392 اوکراين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 765 734,365,752 Rls. 29,647 $
69 1392 اوکراين 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,445 683,166,300 Rls. 27,502 $
70 1392 اوکراين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 3,500 636,133,127 Rls. 25,545 $
71 1392 اوکراين 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 8,000 592,968,164 Rls. 23,851 $
72 1392 اوکراين 24022000 سيگار حاوي توتون 905 490,550,463 Rls. 19,748 $
73 1392 اوکراين 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 28,000 413,925,970 Rls. 16,835 $
74 1392 اوکراين 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 42,000 366,397,574 Rls. 14,774 $
75 1392 اوکراين 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي کمکي برا ي ا ستفاده در ديگها 1,274 348,701,322 Rls. 14,062 $
76 1392 اوکراين 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 197 316,599,576 Rls. 12,796 $
77 1392 اوکراين 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 9,825 290,619,200 Rls. 11,849 $
78 1392 اوکراين 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 4,518 277,606,326 Rls. 11,141 $
79 1392 اوکراين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 920 210,365,471 Rls. 8,455 $
80 1392 اوکراين 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 5,000 195,480,540 Rls. 7,892 $
81 1392 اوکراين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,000 190,992,923 Rls. 7,768 $
82 1392 اوکراين 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 1,480 181,736,087 Rls. 7,331 $
83 1392 اوکراين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 410 161,925,033 Rls. 6,503 $
84 1392 اوکراين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 250 144,411,000 Rls. 5,830 $
85 1392 اوکراين 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 17,370 129,131,244 Rls. 5,207 $
86 1392 اوکراين 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 259 111,461,159 Rls. 4,500 $
87 1392 اوکراين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 208 95,540,000 Rls. 3,849 $
88 1392 اوکراين 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 1,155 50,939,954 Rls. 2,057 $
89 1392 اوکراين 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 52 50,181,716 Rls. 2,026 $
90 1392 اوکراين 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 520 29,760,004 Rls. 1,201 $
91 1392 اوکراين 27101930 گريس 45 29,653,925 Rls. 1,195 $
92 1392 اوکراين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 70 23,570,275 Rls. 950 $
93 1392 اوکراين 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 50 22,452,963 Rls. 905 $
94 1392 اوکراين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 19 13,420,470 Rls. 542 $
95 1392 اوکراين 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 30 4,618,516 Rls. 186 $
96 1392 اوکراين 49060000 نقشهکها و رسمکها براي معماري، مهندسي و ساير نقشهکها و رسمکهاي صنعتي، تجارتي، توپوگرافي يا همانند كه اصل آنها با دست تهيه شده، متون نوشته شده با دست، نسخهکبرداري به طريقه عكاسي روي كاغذ حساس شده و نسخهکبرداري با كاربن از نقشهکها و رسمکها با متون مذكور در ف 380 3,045,312 Rls. 123 $
مجموع کل
3,826,425,338,335 ريال
مجموع کل
154,834,392 دلار
[1]