آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 انگلستان 10051020 دانه ذرت دامي . 924,939,501 9,311,399,424,813 Rls. 374,247,910 $
2 1392 انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 376,375,000 6,261,640,919,093 Rls. 252,225,898 $
3 1392 انگلستان 10011100 دانه گندم سخت 377,769,147 3,519,737,523,161 Rls. 142,257,353 $
4 1392 انگلستان 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 94,990,000 1,175,152,280,067 Rls. 47,414,358 $
5 1392 انگلستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 65,279,290 557,781,326,439 Rls. 22,355,965 $
6 1392 انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 31,233,000 479,799,949,379 Rls. 19,360,824 $
7 1392 انگلستان 10039000 جو باستثناي دانه جو 41,768,000 423,466,564,488 Rls. 17,082,153 $
8 1392 انگلستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 19,958 318,558,991,672 Rls. 12,824,291 $
9 1392 انگلستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 31,400 306,169,765,264 Rls. 12,248,069 $
10 1392 انگلستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 50,937 203,879,674,672 Rls. 8,211,020 $
11 1392 انگلستان 01051120 جوجه اجداد گوشتي 15,737 171,910,243,309 Rls. 6,933,720 $
12 1392 انگلستان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 4,757 91,667,108,734 Rls. 3,692,500 $
13 1392 انگلستان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 396 84,286,447,548 Rls. 3,401,171 $
14 1392 انگلستان 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 773 60,741,738,701 Rls. 2,182,777 $
15 1392 انگلستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,468 30,069,507,255 Rls. 1,214,652 $
16 1392 انگلستان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 657 28,163,460,874 Rls. 1,134,709 $
17 1392 انگلستان 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 33,310 25,396,345,610 Rls. 1,022,063 $
18 1392 انگلستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 2,408 24,875,675,006 Rls. 1,003,901 $
19 1392 انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 3,211 24,524,455,945 Rls. 989,802 $
20 1392 انگلستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 15,536 15,859,366,500 Rls. 638,914 $
21 1392 انگلستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 987 14,436,394,491 Rls. 582,463 $
22 1392 انگلستان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 5,890 13,578,549,378 Rls. 547,936 $
23 1392 انگلستان 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 4,380 12,847,954,500 Rls. 517,762 $
24 1392 انگلستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 3,422 12,388,951,740 Rls. 500,240 $
25 1392 انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 70,480 12,206,114,153 Rls. 490,892 $
26 1392 انگلستان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 3,775 11,572,468,475 Rls. 471,633 $
27 1392 انگلستان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 3,661 9,931,333,577 Rls. 389,584 $
28 1392 انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 823 9,294,603,256 Rls. 374,505 $
29 1392 انگلستان 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 6,252 8,934,068,282 Rls. 360,550 $
30 1392 انگلستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 345 8,323,197,364 Rls. 336,009 $
31 1392 انگلستان 01051130 جوجه مادر گوشتي 3,773 7,209,910,819 Rls. 290,009 $
32 1392 انگلستان 29037800 ساير مشتقات پر هالوژنه 25,020 6,729,157,928 Rls. 270,721 $
33 1392 انگلستان 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 159,000 5,978,543,217 Rls. 241,231 $
34 1392 انگلستان 84119990 ساير 723 5,481,950,899 Rls. 221,145 $
35 1392 انگلستان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 1,657 5,456,875,261 Rls. 207,517 $
36 1392 انگلستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,880 5,352,907,426 Rls. 215,930 $
37 1392 انگلستان 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 5,000 4,653,186,342 Rls. 187,788 $
38 1392 انگلستان 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 14,760 4,332,500,000 Rls. 174,571 $
39 1392 انگلستان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 1,740 4,268,579,668 Rls. 171,649 $
40 1392 انگلستان 21069080 کمكمل غذايي، 3,153 4,035,972,129 Rls. 164,151 $
41 1392 انگلستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 1,079 3,987,018,180 Rls. 160,539 $
42 1392 انگلستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 40 3,951,932,384 Rls. 159,384 $
43 1392 انگلستان 90214010 دستگاههاي کمک شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 8 3,699,231,963 Rls. 148,859 $
44 1392 انگلستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 738 3,538,964,072 Rls. 137,824 $
45 1392 انگلستان 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 770 3,297,747,911 Rls. 132,594 $
46 1392 انگلستان 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 23,934 3,234,474,692 Rls. 130,661 $
47 1392 انگلستان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 6,060 3,070,925,215 Rls. 123,365 $
48 1392 انگلستان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 6,215 2,831,215,864 Rls. 114,209 $
49 1392 انگلستان 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 2,741 2,815,917,732 Rls. 113,406 $
50 1392 انگلستان 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 5,220 2,628,560,660 Rls. 106,096 $
51 1392 انگلستان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 13,240 2,487,023,423 Rls. 100,255 $
52 1392 انگلستان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 7,000 2,014,426,122 Rls. 81,329 $
53 1392 انگلستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 5,300 1,997,943,288 Rls. 80,767 $
54 1392 انگلستان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 1,984 1,743,027,780 Rls. 70,337 $
55 1392 انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 5,281 1,642,346,873 Rls. 66,420 $
56 1392 انگلستان 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 2,200 1,588,289,986 Rls. 64,093 $
57 1392 انگلستان 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 10,200 1,542,139,388 Rls. 62,120 $
58 1392 انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,354 1,483,768,692 Rls. 59,470 $
59 1392 انگلستان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 795 1,400,418,446 Rls. 56,415 $
60 1392 انگلستان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 629 1,366,080,355 Rls. 55,110 $
61 1392 انگلستان 28043000 ازت 172 1,363,886,060 Rls. 55,156 $
62 1392 انگلستان 85044050 کنترل دور موتورInverter 65 1,358,300,000 Rls. 54,817 $
63 1392 انگلستان 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 200 1,339,000,000 Rls. 54,211 $
64 1392 انگلستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 179 1,259,966,469 Rls. 50,838 $
65 1392 انگلستان 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 1,981 1,245,212,617 Rls. 50,067 $
66 1392 انگلستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 1,300 1,240,272,501 Rls. 49,859 $
67 1392 انگلستان 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 300 1,202,269,170 Rls. 48,498 $
68 1392 انگلستان 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 25,000 1,197,103,900 Rls. 48,329 $
69 1392 انگلستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 5,400 1,140,687,020 Rls. 46,005 $
70 1392 انگلستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 15 1,122,927,712 Rls. 45,318 $
71 1392 انگلستان 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,035 1,084,879,321 Rls. 43,729 $
72 1392 انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,140 1,069,371,054 Rls. 43,014 $
73 1392 انگلستان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 200 1,025,715,099 Rls. 41,388 $
74 1392 انگلستان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 10,200 966,587,169 Rls. 39,005 $
75 1392 انگلستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 82 943,569,084 Rls. 37,865 $
76 1392 انگلستان 90063000 دوربين عکاسي مخصوص عکسبردا ري زيرآبي,هوائي، معاينه پزشکي يا جراحي اعضاء داخلي بدن ،دوربين تطبيقي براي مقاصد پزشكي قانوني ياجرم شناسي 70 939,621,062 Rls. 37,432 $
77 1392 انگلستان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 968 878,999,124 Rls. 34,597 $
78 1392 انگلستان 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 540 875,447,026 Rls. 35,367 $
79 1392 انگلستان 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 148 872,871,873 Rls. 35,212 $
80 1392 انگلستان 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 2,050 861,631,356 Rls. 34,695 $
81 1392 انگلستان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 204 854,518,297 Rls. 34,472 $
82 1392 انگلستان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 2,962 838,460,568 Rls. 33,647 $
83 1392 انگلستان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 440 826,478,450 Rls. 33,326 $
84 1392 انگلستان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 305 814,009,422 Rls. 32,695 $
85 1392 انگلستان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 2,050 764,543,577 Rls. 30,806 $
86 1392 انگلستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,070 711,927,995 Rls. 28,361 $
87 1392 انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 3,385 711,478,987 Rls. 28,848 $
88 1392 انگلستان 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 254 693,463,634 Rls. 27,882 $
89 1392 انگلستان 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 4,800 678,852,022 Rls. 27,387 $
90 1392 انگلستان 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 4,320 650,859,698 Rls. 26,180 $
91 1392 انگلستان 75040000 پودروفلس نيکل. 500 622,096,256 Rls. 25,309 $
92 1392 انگلستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 200 609,650,000 Rls. 24,796 $
93 1392 انگلستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 29 609,360,007 Rls. 24,588 $
94 1392 انگلستان 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 4,000 588,265,067 Rls. 23,607 $
95 1392 انگلستان 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 302 587,446,493 Rls. 23,707 $
96 1392 انگلستان 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 308 577,462,944 Rls. 23,228 $
97 1392 انگلستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 12 551,328,125 Rls. 22,262 $
98 1392 انگلستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 201 536,129,411 Rls. 21,602 $
99 1392 انگلستان 34039910 روانکكننده سيليكوني 2,084 510,084,364 Rls. 20,556 $
100 1392 انگلستان 38249010 ا سپري پاک کننده وسايل ا لکتريکي و ا لکترونيکي 380 457,320,545 Rls. 18,466 $
101 1392 انگلستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 45 444,581,087 Rls. 17,961 $
102 1392 انگلستان 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 2,000 444,024,321 Rls. 17,926 $
103 1392 انگلستان 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 1,485 427,532,843 Rls. 17,215 $
104 1392 انگلستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 733 416,224,612 Rls. 16,775 $
105 1392 انگلستان 29061900 ساير سيکلانيک , سيکلنيک يا سيکلوترپنيک غير از مانتول ، سيکلوهگزانول ، متيل سيکلو هگزانولها ودي متيل سيکلو هگزانولها ، استرولها واينوزيتولها 900 410,412,684 Rls. 16,547 $
106 1392 انگلستان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 490 404,538,193 Rls. 16,272 $
107 1392 انگلستان 29154090 سايرا سيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک وا ملاح وا سترهاي آنها 2,270 384,726,838 Rls. 15,475 $
108 1392 انگلستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,100 380,525,718 Rls. 15,377 $
109 1392 انگلستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 7 380,437,005 Rls. 15,325 $
110 1392 انگلستان 30064030 اكريل 119 377,510,002 Rls. 15,235 $
111 1392 انگلستان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 230 375,110,292 Rls. 15,107 $
112 1392 انگلستان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 60 368,208,660 Rls. 14,867 $
113 1392 انگلستان 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 105 357,591,602 Rls. 14,425 $
114 1392 انگلستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 770 347,240,891 Rls. 13,962 $
115 1392 انگلستان 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 1,000 344,702,345 Rls. 13,889 $
116 1392 انگلستان 84821000 بلبرينگ. 46 327,338,069 Rls. 13,223 $
117 1392 انگلستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 118 316,310,552 Rls. 12,457 $
118 1392 انگلستان 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 120 313,148,135 Rls. 12,623 $
119 1392 انگلستان 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 216 307,182,867 Rls. 12,404 $
120 1392 انگلستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 100 303,729,075 Rls. 12,254 $
121 1392 انگلستان 90106000 پرده برا ي پروژکسيون 81 298,542,483 Rls. 12,140 $
122 1392 انگلستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 732 294,476,280 Rls. 11,989 $
123 1392 انگلستان 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 1,400 291,473,235 Rls. 11,779 $
124 1392 انگلستان 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 760 285,413,729 Rls. 11,524 $
125 1392 انگلستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 63 285,190,821 Rls. 11,506 $
126 1392 انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 9 284,929,075 Rls. 11,499 $
127 1392 انگلستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 3,198 284,109,857 Rls. 11,459 $
128 1392 انگلستان 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 32 280,662,345 Rls. 11,181 $
129 1392 انگلستان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 750 278,872,555 Rls. 11,206 $
130 1392 انگلستان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 340 277,784,616 Rls. 11,199 $
131 1392 انگلستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 75 276,483,952 Rls. 11,153 $
132 1392 انگلستان 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 69 262,788,211 Rls. 10,687 $
133 1392 انگلستان 27101930 گريس 400 256,799,516 Rls. 10,359 $
134 1392 انگلستان 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 72 250,080,000 Rls. 10,059 $
135 1392 انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 520 249,655,620 Rls. 10,071 $
136 1392 انگلستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 106 247,978,546 Rls. 10,003 $
137 1392 انگلستان 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 160 244,758,629 Rls. 9,845 $
138 1392 انگلستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 44 212,540,353 Rls. 8,576 $
139 1392 انگلستان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 123 207,730,069 Rls. 8,326 $
140 1392 انگلستان 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 4,703 194,891,906 Rls. 7,862 $
141 1392 انگلستان 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 271 194,219,137 Rls. 7,827 $
142 1392 انگلستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 250 187,760,560 Rls. 7,577 $
143 1392 انگلستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 40 183,738,256 Rls. 7,419 $
144 1392 انگلستان 90303390 ساير 47 174,850,520 Rls. 7,050 $
145 1392 انگلستان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 109 153,590,000 Rls. 6,183 $
146 1392 انگلستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 250 150,885,848 Rls. 6,065 $
147 1392 انگلستان 13012000 صمغ عربي طبيعي 500 144,605,000 Rls. 5,839 $
148 1392 انگلستان 30029010 عوامل ميكروارگانيسم (عوامل ميكروبي كنترل كننده آفات بيماريکها و علفکهاي هرز) 375 143,451,618 Rls. 5,793 $
149 1392 انگلستان 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 121 137,320,388 Rls. 5,529 $
150 1392 انگلستان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 59 132,772,738 Rls. 5,355 $
151 1392 انگلستان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 240 131,741,808 Rls. 5,311 $
152 1392 انگلستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 121 124,752,962 Rls. 5,023 $
153 1392 انگلستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 380 122,049,456 Rls. 4,928 $
154 1392 انگلستان 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 62 121,244,873 Rls. 4,890 $
155 1392 انگلستان 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 40 120,626,000 Rls. 4,871 $
156 1392 انگلستان 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي 413 117,306,323 Rls. 4,829 $
157 1392 انگلستان 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 500 115,165,972 Rls. 4,650 $
158 1392 انگلستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 900 114,128,201 Rls. 4,621 $
159 1392 انگلستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 7 113,517,065 Rls. 4,571 $
160 1392 انگلستان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 11 108,664,905 Rls. 4,379 $
161 1392 انگلستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 32 104,988,796 Rls. 4,239 $
162 1392 انگلستان 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 1,022 103,084,095 Rls. 4,149 $
163 1392 انگلستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 100 101,732,316 Rls. 4,092 $
164 1392 انگلستان 29122900 ساير آلدئيدهاي حلقوي ، بدون عامل اکسيژن دار غير از بنزآلدئيد 1,125 101,208,912 Rls. 4,081 $
165 1392 انگلستان 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 11 100,010,691 Rls. 4,038 $
166 1392 انگلستان 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 90 95,946,705 Rls. 3,870 $
167 1392 انگلستان 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 190 94,319,567 Rls. 3,806 $
168 1392 انگلستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 8 92,033,349 Rls. 3,697 $
169 1392 انگلستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2 86,951,417 Rls. 3,498 $
170 1392 انگلستان 84138120 تملبه هاي تزريقي 3,469 86,297,983 Rls. 3,525 $
171 1392 انگلستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 100 84,465,357 Rls. 3,403 $
172 1392 انگلستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 100 81,588,687 Rls. 3,294 $
173 1392 انگلستان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 10 79,330,525 Rls. 3,202 $
174 1392 انگلستان 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 30 78,007,227 Rls. 3,137 $
175 1392 انگلستان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 23 77,369,317 Rls. 3,109 $
176 1392 انگلستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 210 76,269,000 Rls. 3,068 $
177 1392 انگلستان 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 5 75,741,102 Rls. 3,061 $
178 1392 انگلستان 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 20 75,391,017 Rls. 3,041 $
179 1392 انگلستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 3 73,498,008 Rls. 2,961 $
180 1392 انگلستان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2 68,866,159 Rls. 2,780 $
181 1392 انگلستان 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 350 62,934,727 Rls. 2,539 $
182 1392 انگلستان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 50 62,035,937 Rls. 2,495 $
183 1392 انگلستان 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 60 60,261,485 Rls. 2,430 $
184 1392 انگلستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 11 59,753,790 Rls. 2,415 $
185 1392 انگلستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 8 58,207,396 Rls. 2,348 $
186 1392 انگلستان 49021090 سايرروزنامه ومجله ونشريات ا دوا ري چاپ شده که حدا قل چهارباردرهفته منتشرشودبجزا گهينشريات 140 56,605,742 Rls. 2,276 $
187 1392 انگلستان 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 360 53,474,041 Rls. 2,155 $
188 1392 انگلستان 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 30 49,955,666 Rls. 2,015 $
189 1392 انگلستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 15 48,064,622 Rls. 1,941 $
190 1392 انگلستان 78041900 صفحه ، ورق , نوا روورقه نازک ا زسرب, به ضخامت 0/2ميلمتر غيراز رديف 7841100 150 46,723,910 Rls. 1,879 $
191 1392 انگلستان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 2 46,436,352 Rls. 1,875 $
192 1392 انگلستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 35 44,722,341 Rls. 1,800 $
193 1392 انگلستان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 1 36,809,830 Rls. 1,485 $
194 1392 انگلستان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 2 35,877,625 Rls. 1,448 $
195 1392 انگلستان 84818060 وا لوباکس (مجموعه شيروفشارسنجهاي مربوطه دريک جعبه برا ي کنترل وتنظيم جريان گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان ) 1 35,248,324 Rls. 1,420 $
196 1392 انگلستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 15 34,382,053 Rls. 1,382 $
197 1392 انگلستان 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 38 32,014,750 Rls. 1,287 $
198 1392 انگلستان 70172090 سايرشيشه آلات برا يآزمايشگاه بهدا شت غير مدرج از شيشه ضريب ا نبساط خطي 0.000005 هركلوين غيرمذکوردرجاي ديگر 1 29,869,147 Rls. 1,215 $
199 1392 انگلستان 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 18 26,633,774 Rls. 1,075 $
200 1392 انگلستان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 1 26,554,050 Rls. 1,080 $
مجموع کل
23,385,729,788,950 ريال
مجموع کل
941,329,780 دلار