آمار کل " واردات از" کشور "اندونزي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 اندونزي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 17,085,564 391,477,015,983 Rls. 15,766,934 $
2 1392 اندونزي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 12,999,921 291,012,102,238 Rls. 11,678,322 $
3 1392 اندونزي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 42,301,000 191,678,275,610 Rls. 7,721,179 $
4 1392 اندونزي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,968,503 110,202,983,715 Rls. 4,442,667 $
5 1392 اندونزي 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 4,905,452 110,084,582,486 Rls. 4,427,192 $
6 1392 اندونزي 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 2,166,449 81,709,200,944 Rls. 3,268,088 $
7 1392 اندونزي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 130,078 53,016,991,213 Rls. 2,131,789 $
8 1392 اندونزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,206,400 42,500,346,802 Rls. 1,714,573 $
9 1392 اندونزي 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 478,000 41,538,356,349 Rls. 1,688,620 $
10 1392 اندونزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 1,579,200 41,111,703,738 Rls. 1,659,819 $
11 1392 اندونزي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 1,148,682 40,082,178,731 Rls. 1,614,639 $
12 1392 اندونزي 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 712,178 39,098,316,377 Rls. 1,579,468 $
13 1392 اندونزي 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 328,747 32,688,271,525 Rls. 1,319,991 $
14 1392 اندونزي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 326,331 32,249,059,406 Rls. 1,300,167 $
15 1392 اندونزي 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 540,000 32,116,479,038 Rls. 1,295,960 $
16 1392 اندونزي 30022000 واكسنکها براي پزشكي 5,700 32,088,370,800 Rls. 1,288,358 $
17 1392 اندونزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 403,200 31,792,402,656 Rls. 1,283,660 $
18 1392 اندونزي 55099900 سايرنخها, از الياف غيريکسره سنتتيک,مخلوط باالياف غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 680,400 31,482,514,238 Rls. 1,269,227 $
19 1392 اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,454,078 30,561,321,719 Rls. 1,232,056 $
20 1392 اندونزي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,347,352 30,302,756,272 Rls. 1,221,882 $
21 1392 اندونزي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 302,400 29,222,395,649 Rls. 1,178,798 $
22 1392 اندونزي 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 1,090,246 26,926,758,425 Rls. 1,087,409 $
23 1392 اندونزي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,166,106 26,567,855,932 Rls. 1,017,782 $
24 1392 اندونزي 48092000 کاغذهاي خودکپي,بصورت رول ياورق 732,476 25,800,928,388 Rls. 1,040,796 $
25 1392 اندونزي 44081000 ورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيکه به درا زا ا ره شده ,که ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد ,کاج 394,287 25,208,524,148 Rls. 1,018,892 $
26 1392 اندونزي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 371,750 24,205,463,112 Rls. 976,620 $
27 1392 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 318,822 23,374,089,482 Rls. 942,120 $
28 1392 اندونزي 38231100 اسيد استئاريك 798,000 21,648,472,280 Rls. 872,162 $
29 1392 اندونزي 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,657,199 20,820,877,486 Rls. 837,109 $
30 1392 اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 603,038 19,578,554,611 Rls. 790,263 $
31 1392 اندونزي 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 855,275 16,812,428,490 Rls. 674,849 $
32 1392 اندونزي 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 30,673 16,368,289,339 Rls. 658,802 $
33 1392 اندونزي 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 673,887 15,650,001,675 Rls. 631,196 $
34 1392 اندونزي 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 149,252 14,318,231,666 Rls. 577,834 $
35 1392 اندونزي 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 194,978 14,218,574,548 Rls. 573,615 $
36 1392 اندونزي 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 255,138 14,107,125,783 Rls. 569,067 $
37 1392 اندونزي 44083100 ورق هاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا کثر6ميليمترا زتيره زهرا الشتاي قرمزتيره 180,759 14,085,079,324 Rls. 567,055 $
38 1392 اندونزي 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 756,000 13,176,921,232 Rls. 523,015 $
39 1392 اندونزي 03011900 ماهي هاي زنده زينتي آب شور 36,935 12,001,431,143 Rls. 482,156 $
40 1392 اندونزي 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 499,947 11,777,000,000 Rls. 475,281 $
41 1392 اندونزي 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,423,199 11,736,741,877 Rls. 467,923 $
42 1392 اندونزي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,324 10,600,279,283 Rls. 427,208 $
43 1392 اندونزي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 118,989 10,579,954,148 Rls. 426,096 $
44 1392 اندونزي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 333,302 8,679,972,273 Rls. 349,667 $
45 1392 اندونزي 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 27,741 8,474,046,596 Rls. 341,991 $
46 1392 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 113,661 8,086,089,070 Rls. 325,872 $
47 1392 اندونزي 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 518 7,981,581,552 Rls. 322,111 $
48 1392 اندونزي 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 35,575 7,775,114,944 Rls. 313,239 $
49 1392 اندونزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 129,600 7,628,621,744 Rls. 273,614 $
50 1392 اندونزي 15132910 روغن پالم كرنل يا روغن باباسوبدون بو تصفيه شده بيکرنگ (Refined Bleached Deodorized) 264,920 7,532,132,449 Rls. 303,804 $
51 1392 اندونزي 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 78,279 7,131,949,420 Rls. 286,844 $
52 1392 اندونزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 20,416 6,599,058,776 Rls. 265,778 $
53 1392 اندونزي 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 522 6,271,485,931 Rls. 252,221 $
54 1392 اندونزي 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 133,613 6,218,371,842 Rls. 250,586 $
55 1392 اندونزي 48045900 سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد 530,665 6,177,950,865 Rls. 248,211 $
56 1392 اندونزي 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 471,724 5,160,265,729 Rls. 208,248 $
57 1392 اندونزي 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 82,067 5,155,947,244 Rls. 207,719 $
58 1392 اندونزي 09011190 قهوه بوندا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09011110 و 0901120 76,800 4,920,288,906 Rls. 199,108 $
59 1392 اندونزي 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 120,000 4,853,292,940 Rls. 195,737 $
60 1392 اندونزي 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 111,624 4,811,229,314 Rls. 193,982 $
61 1392 اندونزي 96085000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دوياچندشماره فرعي 9608 62,259 4,473,929,020 Rls. 180,505 $
62 1392 اندونزي 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 61,340 4,462,087,191 Rls. 179,461 $
63 1392 اندونزي 29054500 گليسرول 182,000 4,301,520,179 Rls. 173,356 $
64 1392 اندونزي 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 165,400 3,899,954,318 Rls. 157,281 $
65 1392 اندونزي 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 243,009 3,857,400,000 Rls. 155,735 $
66 1392 اندونزي 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 130,543 3,795,185,226 Rls. 154,332 $
67 1392 اندونزي 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 74,558 3,541,210,482 Rls. 142,612 $
68 1392 اندونزي 32062000 پيگمانکها و فرآوردهکها براساس تركيبات كروم 31,100 3,411,129,775 Rls. 137,622 $
69 1392 اندونزي 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 115,904 3,349,595,839 Rls. 134,361 $
70 1392 اندونزي 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 17,653 3,347,477,623 Rls. 134,845 $
71 1392 اندونزي 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 111,860 3,343,225,410 Rls. 132,284 $
72 1392 اندونزي 40132000 لاستيک توئي ا زکائوچو ا زا نوا عي که برا ي دوچرخه بکار ميرود 32,797 3,328,056,627 Rls. 134,307 $
73 1392 اندونزي 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 29,509 3,271,285,754 Rls. 131,811 $
74 1392 اندونزي 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 66,429 3,239,003,255 Rls. 128,739 $
75 1392 اندونزي 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 68,747 3,050,964,990 Rls. 123,127 $
76 1392 اندونزي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 4,857 2,990,892,390 Rls. 121,089 $
77 1392 اندونزي 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 52,757 2,881,719,915 Rls. 116,429 $
78 1392 اندونزي 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 17,815 2,793,291,707 Rls. 112,757 $
79 1392 اندونزي 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 85,346 2,675,700,001 Rls. 107,940 $
80 1392 اندونزي 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 75,303 2,457,837,714 Rls. 99,214 $
81 1392 اندونزي 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 18,888 2,301,477,218 Rls. 92,894 $
82 1392 اندونزي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 9,783 2,205,858,419 Rls. 88,818 $
83 1392 اندونزي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4,400 2,170,889,166 Rls. 87,321 $
84 1392 اندونزي 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 21,205 2,162,783,800 Rls. 87,152 $
85 1392 اندونزي 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 2,050 2,137,307,142 Rls. 85,985 $
86 1392 اندونزي 90189030 دستگاه سنجش فشارخون ا ز نوع غيرديجيتالي با يا بدون گوشي 3,433 2,095,604,895 Rls. 84,293 $
87 1392 اندونزي 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 64,619 1,975,591,445 Rls. 79,641 $
88 1392 اندونزي 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 24,000 1,924,859,447 Rls. 77,656 $
89 1392 اندونزي 34012030 صابون چيپس 80,000 1,853,773,789 Rls. 74,768 $
90 1392 اندونزي 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 116,556 1,803,197,387 Rls. 72,603 $
91 1392 اندونزي 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 1,528 1,776,275,666 Rls. 71,621 $
92 1392 اندونزي 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 7,120 1,773,509,095 Rls. 71,570 $
93 1392 اندونزي 44021000 زغال چوب حتي بهم فشرده ازبامبو . 68,990 1,697,172,128 Rls. 68,974 $
94 1392 اندونزي 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 101,043 1,642,011,962 Rls. 66,218 $
95 1392 اندونزي 19053200 ويفل ها و ويفرها 48,024 1,589,843,808 Rls. 64,662 $
96 1392 اندونزي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 20,105 1,494,847,363 Rls. 60,339 $
97 1392 اندونزي 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 12,984 1,488,000,000 Rls. 53,370 $
98 1392 اندونزي 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,480 1,442,506,932 Rls. 58,000 $
99 1392 اندونزي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 5,700 1,376,091,798 Rls. 55,594 $
100 1392 اندونزي 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 97,570 1,341,680,526 Rls. 54,296 $
101 1392 اندونزي 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 47,028 1,306,913,844 Rls. 52,770 $
102 1392 اندونزي 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 106,648 1,245,658,381 Rls. 50,289 $
103 1392 اندونزي 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 9,350 1,209,737,087 Rls. 48,836 $
104 1392 اندونزي 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 19,200 1,185,393,432 Rls. 47,839 $
105 1392 اندونزي 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 40,000 1,139,509,470 Rls. 45,948 $
106 1392 اندونزي 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 6,942 1,136,345,725 Rls. 45,854 $
107 1392 اندونزي 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 10,413 1,082,529,352 Rls. 43,663 $
108 1392 اندونزي 32082070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 21,000 1,075,823,553 Rls. 43,397 $
109 1392 اندونزي 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 10,117 1,072,139,620 Rls. 43,247 $
110 1392 اندونزي 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 16,830 977,171,187 Rls. 39,373 $
111 1392 اندونزي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 51,580 943,839,840 Rls. 38,388 $
112 1392 اندونزي 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 30,662 926,757,284 Rls. 37,450 $
113 1392 اندونزي 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 10,936 913,507,807 Rls. 36,824 $
114 1392 اندونزي 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 21,772 911,000,000 Rls. 37,046 $
115 1392 اندونزي 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 43,000 908,858,444 Rls. 33,256 $
116 1392 اندونزي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 16,300 907,892,040 Rls. 36,582 $
117 1392 اندونزي 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 12,059 887,108,874 Rls. 35,801 $
118 1392 اندونزي 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 12,650 884,706,567 Rls. 35,713 $
119 1392 اندونزي 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 11,240 857,147,925 Rls. 34,534 $
120 1392 اندونزي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 1,500 838,084,000 Rls. 33,822 $
121 1392 اندونزي 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 20,900 748,037,432 Rls. 30,032 $
122 1392 اندونزي 03011090 ماهيهاي زنده زينتي اب شور 2,210 737,037,258 Rls. 29,464 $
123 1392 اندونزي 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 5,385 733,519,947 Rls. 29,592 $
124 1392 اندونزي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,282 681,000,000 Rls. 27,480 $
125 1392 اندونزي 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 7,417 653,891,341 Rls. 26,281 $
126 1392 اندونزي 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 9,015 631,364,163 Rls. 25,363 $
127 1392 اندونزي 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 3,640 584,390,856 Rls. 23,576 $
128 1392 اندونزي 44072200 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا بضخامت بيش ا زmm6ا زگونه ويرولا،ايمبويا وبالسا . 3,310 549,231,980 Rls. 22,110 $
129 1392 اندونزي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 21,500 525,487,486 Rls. 21,373 $
130 1392 اندونزي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 5,360 515,220,130 Rls. 20,804 $
131 1392 اندونزي 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 19,800 505,955,700 Rls. 20,304 $
132 1392 اندونزي 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 16,500 488,363,000 Rls. 19,700 $
133 1392 اندونزي 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 5,250 461,971,190 Rls. 18,643 $
134 1392 اندونزي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 16,020 456,977,192 Rls. 18,429 $
135 1392 اندونزي 15132920 پالم كرنل استئارينR.B.D 21,330 429,915,738 Rls. 17,485 $
136 1392 اندونزي 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 4,540 419,741,443 Rls. 16,938 $
137 1392 اندونزي 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 1,025 418,910,675 Rls. 16,801 $
138 1392 اندونزي 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 238 386,191,138 Rls. 15,579 $
139 1392 اندونزي 70111010 حباب لامپ رشته اي براي روشنايي برق 8,612 343,280,551 Rls. 13,848 $
140 1392 اندونزي 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 5,529 335,590,695 Rls. 13,534 $
141 1392 اندونزي 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 1,948 325,341,685 Rls. 13,136 $
142 1392 اندونزي 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 5,438 305,810,338 Rls. 12,336 $
143 1392 اندونزي 87149190 ا جزا و قطعات تنه ودوشاخه ،براي دوچرخه 8,753 301,592,443 Rls. 12,162 $
144 1392 اندونزي 87149610 پنجه رکاب و رکاب برا ي دوچرخه 10,400 289,192,284 Rls. 11,666 $
145 1392 اندونزي 03073900 صدف دوکپه ا ي (باستثناي زنده , تازه يا سردکرده ) 1,200 266,265,985 Rls. 10,777 $
146 1392 اندونزي 49119100 تصاوير,گرا ورها,عکس ها 9,400 260,655,954 Rls. 10,647 $
147 1392 اندونزي 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 244 259,285,976 Rls. 10,369 $
148 1392 اندونزي 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 65 258,700,890 Rls. 10,389 $
149 1392 اندونزي 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 4,300 255,161,963 Rls. 10,301 $
150 1392 اندونزي 03011010 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 197 232,592,860 Rls. 9,295 $
151 1392 اندونزي 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 9,050 202,391,040 Rls. 8,161 $
152 1392 اندونزي 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 6,000 201,808,418 Rls. 8,208 $
153 1392 اندونزي 28342100 نيترا ت هاي پتاسيم 4,000 196,328,700 Rls. 7,912 $
154 1392 اندونزي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 1,700 190,437,953 Rls. 7,688 $
155 1392 اندونزي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,132 183,162,695 Rls. 7,358 $
156 1392 اندونزي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 300 179,516,600 Rls. 7,221 $
157 1392 اندونزي 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 938 173,147,525 Rls. 6,985 $
158 1392 اندونزي 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 550 163,265,000 Rls. 6,598 $
159 1392 اندونزي 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 1,340 158,803,737 Rls. 6,406 $
160 1392 اندونزي 28352400 فسفات هاي پتاسيم 2,500 157,376,632 Rls. 6,342 $
161 1392 اندونزي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,605 147,693,526 Rls. 5,961 $
162 1392 اندونزي 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروکش کردن لاستيک چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 1,550 147,397,600 Rls. 5,915 $
163 1392 اندونزي 87112090 موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 240 144,765,000 Rls. 5,837 $
164 1392 اندونزي 58050000 ديوار كوبکهاي دستباف از نوع گوبلن، فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند وديوار كوبکهاي سوزنکدوزي (مثلاً، سوزنکزنيکريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا. 5,700 141,195,815 Rls. 5,669 $
165 1392 اندونزي 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 3,441 138,534,387 Rls. 5,588 $
166 1392 اندونزي 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 325 127,539,528 Rls. 5,145 $
167 1392 اندونزي 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 145 111,236,492 Rls. 4,487 $
168 1392 اندونزي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 108 96,063,017 Rls. 3,878 $
169 1392 اندونزي 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 1,250 94,375,262 Rls. 3,807 $
170 1392 اندونزي 03089000 ساير بي مهرگان آبزي غير سخت پوست ونرم تنان به صورت دودي پخته شده قبل از فرآيند دودي شدن ، آرد زبره به هم فشرده به صورت حبه خوراكي غير مذكور يا مشمول در جاي ديگر 90 91,924,068 Rls. 3,695 $
171 1392 اندونزي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 3,681 91,798,832 Rls. 3,692 $
172 1392 اندونزي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 1,715 90,935,917 Rls. 3,668 $
173 1392 اندونزي 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 110 86,573,762 Rls. 3,492 $
174 1392 اندونزي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 1,159 82,540,365 Rls. 3,316 $
175 1392 اندونزي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 279 77,186,966 Rls. 3,100 $
176 1392 اندونزي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 164 65,636,898 Rls. 2,632 $
177 1392 اندونزي 28332100 سولفات هااز منيزيم 5,000 65,154,466 Rls. 2,626 $
178 1392 اندونزي 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 250 63,065,569 Rls. 2,546 $
179 1392 اندونزي 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 250 61,911,032 Rls. 2,498 $
180 1392 اندونزي 03055900 ساير ماهي هاي خشك شده ، به غير از دل وجگر خوراكي ماهي ، حتي نمك زده شده ولي غير دودي وماهي روغن cod 330 59,577,500 Rls. 2,388 $
181 1392 اندونزي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 593 58,314,717 Rls. 2,348 $
182 1392 اندونزي 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 500 51,835,339 Rls. 2,091 $
183 1392 اندونزي 39161000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم و,...حتي کارشده درسطح ، ا ز پلي مرهاي ا تيلن 545 49,012,729 Rls. 1,978 $
184 1392 اندونزي 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 205 48,490,177 Rls. 1,949 $
185 1392 اندونزي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 377 45,368,448 Rls. 1,845 $
186 1392 اندونزي 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 350 37,758,361 Rls. 1,524 $
187 1392 اندونزي 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 175 37,624,118 Rls. 1,518 $
188 1392 اندونزي 03019910 سايرماهيهاي زنده برا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش 13 31,194,375 Rls. 1,243 $
189 1392 اندونزي 71049090 سايرسنگهاي سنيتيک يادوباره ساخته شده گرا نبهايانيمه گرانبهاي درجه بندي نشده غير مذكور كارشده بجزفيروزه مصنوعي غيرازشماره 71042090 47 30,729,700 Rls. 1,240 $
190 1392 اندونزي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 175 28,375,572 Rls. 1,145 $
191 1392 اندونزي 41039000 سايرپوستها که درجاي ديگرمذکور نباشد,تازه يا محفوظ شده , ا ما دباغي نشده 100 27,094,726 Rls. 1,092 $
192 1392 اندونزي 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 71 26,950,487 Rls. 1,084 $
193 1392 اندونزي 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 37 21,922,507 Rls. 884 $
194 1392 اندونزي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 5 21,468,092 Rls. 863 $
195 1392 اندونزي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 242 18,360,548 Rls. 741 $
196 1392 اندونزي 71012200 مروا ريدپرورده کارشده (باستثناءنخ کشيده شده, سوا رشده وکارگذا رده شده ). 9 15,836,248 Rls. 631 $
197 1392 اندونزي 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 306 13,684,464 Rls. 552 $
198 1392 اندونزي 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 60 12,295,126 Rls. 496 $
199 1392 اندونزي 62114900 لباس هاي زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 54 11,886,351 Rls. 479 $
200 1392 اندونزي 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 151 6,005,905 Rls. 241 $
مجموع کل
2,361,917,711,876 ريال
مجموع کل
95,008,756 دلار