آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 اسپانيا 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 15,750,000 432,745,691,093 Rls. 17,384,232 $
2 1392 اسپانيا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 622,413 275,704,244,618 Rls. 11,103,787 $
3 1392 اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 9,401,789 275,575,512,340 Rls. 11,097,143 $
4 1392 اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 49,507 187,992,358,893 Rls. 7,548,485 $
5 1392 اسپانيا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,100,887 162,040,065,227 Rls. 6,610,912 $
6 1392 اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي واجزاء وقطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 64,021 150,013,967,997 Rls. 6,047,384 $
7 1392 اسپانيا 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 100,037 121,842,621,393 Rls. 4,909,428 $
8 1392 اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 567,078 117,597,062,931 Rls. 4,740,108 $
9 1392 اسپانيا 98870316 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 21% ا لي 22% بجز لاستيک 379,608 110,283,574,994 Rls. 4,486,827 $
10 1392 اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 1,006,914 108,966,414,003 Rls. 4,393,316 $
11 1392 اسپانيا 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,203,309 103,114,903,699 Rls. 4,159,221 $
12 1392 اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 49,502 99,778,989,223 Rls. 4,021,148 $
13 1392 اسپانيا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 130,954 95,186,471,125 Rls. 4,193,177 $
14 1392 اسپانيا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 447,157 94,762,918,991 Rls. 3,813,365 $
15 1392 اسپانيا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 296,494 87,604,237,074 Rls. 3,525,032 $
16 1392 اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 230,554 79,096,503,417 Rls. 3,160,226 $
17 1392 اسپانيا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 438,787 77,289,350,976 Rls. 3,136,595 $
18 1392 اسپانيا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 79,072 66,389,132,443 Rls. 2,675,905 $
19 1392 اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 215,595 59,941,448,541 Rls. 2,415,803 $
20 1392 اسپانيا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 185,588 58,793,863,579 Rls. 2,283,359 $
21 1392 اسپانيا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 40,419 58,709,443,043 Rls. 3,290,742 $
22 1392 اسپانيا 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 209,309 56,631,172,000 Rls. 2,282,135 $
23 1392 اسپانيا 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 331,380 56,107,272,097 Rls. 2,267,510 $
24 1392 اسپانيا 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 28,000 55,831,691,723 Rls. 2,253,082 $
25 1392 اسپانيا 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 78,732 52,975,616,155 Rls. 2,110,207 $
26 1392 اسپانيا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 143,931 51,263,385,110 Rls. 2,061,146 $
27 1392 اسپانيا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 64,101 46,787,298,722 Rls. 1,885,086 $
28 1392 اسپانيا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 11,145 44,624,350,624 Rls. 1,800,644 $
29 1392 اسپانيا 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 2,340,945 44,573,786,988 Rls. 1,798,724 $
30 1392 اسپانيا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 175,119 43,747,975,183 Rls. 1,762,532 $
31 1392 اسپانيا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 1,530,096 42,892,623,298 Rls. 1,722,288 $
32 1392 اسپانيا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 504,553 40,870,571,340 Rls. 1,647,824 $
33 1392 اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 142,661 40,591,607,081 Rls. 1,630,566 $
34 1392 اسپانيا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 121,460 38,005,289,988 Rls. 1,540,773 $
35 1392 اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 1,283,824 36,740,731,411 Rls. 1,482,424 $
36 1392 اسپانيا 84283100 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم براي کاربرددرزيرزمين 548,280 36,175,265,328 Rls. 1,474,916 $
37 1392 اسپانيا 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 777,296 35,581,318,801 Rls. 1,436,296 $
38 1392 اسپانيا 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 520,081 35,029,465,680 Rls. 1,417,062 $
39 1392 اسپانيا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 310,584 34,937,291,281 Rls. 1,409,470 $
40 1392 اسپانيا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 4,708 34,283,002,024 Rls. 1,377,230 $
41 1392 اسپانيا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 1,692,633 32,737,222,357 Rls. 1,320,706 $
42 1392 اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 256,949 32,630,845,942 Rls. 1,307,762 $
43 1392 اسپانيا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 95,480 32,081,365,012 Rls. 1,290,210 $
44 1392 اسپانيا 32072010 لعابکها 1,143,091 29,002,021,251 Rls. 1,168,570 $
45 1392 اسپانيا 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 329,000 28,924,001,326 Rls. 1,166,062 $
46 1392 اسپانيا 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 49,041 28,707,530,774 Rls. 1,154,938 $
47 1392 اسپانيا 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 108,338 27,902,399,468 Rls. 1,122,350 $
48 1392 اسپانيا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 41,056 27,442,055,474 Rls. 1,105,544 $
49 1392 اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلکها 19,531 26,875,150,613 Rls. 1,084,001 $
50 1392 اسپانيا 25070010 کائولن 1,023,693 26,524,686,966 Rls. 1,071,539 $
51 1392 اسپانيا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 5,296 25,694,056,234 Rls. 1,033,768 $
52 1392 اسپانيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 629,420 25,331,081,086 Rls. 1,005,338 $
53 1392 اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,628,247 24,778,964,951 Rls. 998,100 $
54 1392 اسپانيا 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 4,725 24,523,623,900 Rls. 989,635 $
55 1392 اسپانيا 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 96,318 23,797,728,447 Rls. 956,226 $
56 1392 اسپانيا 28230000 ا کسيدهاي تيتان 353,200 23,450,931,929 Rls. 946,377 $
57 1392 اسپانيا 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 701,820 23,050,187,800 Rls. 932,918 $
58 1392 اسپانيا 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 101,077 22,696,636,412 Rls. 904,740 $
59 1392 اسپانيا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 247,500 22,600,698,928 Rls. 911,686 $
60 1392 اسپانيا 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 82,581 22,539,116,973 Rls. 837,159 $
61 1392 اسپانيا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 180,878 22,113,149,194 Rls. 891,271 $
62 1392 اسپانيا 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,748,593 21,963,049,999 Rls. 893,714 $
63 1392 اسپانيا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 166,396 21,218,258,619 Rls. 854,332 $
64 1392 اسپانيا 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 157,916 20,742,014,560 Rls. 831,815 $
65 1392 اسپانيا 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 370,161 20,668,125,639 Rls. 833,750 $
66 1392 اسپانيا 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 614,300 20,270,138,325 Rls. 817,147 $
67 1392 اسپانيا 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 266,550 20,211,673,266 Rls. 815,114 $
68 1392 اسپانيا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 73,089 20,051,885,719 Rls. 1,187,605 $
69 1392 اسپانيا 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 176,751 19,926,333,232 Rls. 805,807 $
70 1392 اسپانيا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 134,749 19,208,584,136 Rls. 778,027 $
71 1392 اسپانيا 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 84,920 18,216,188,894 Rls. 734,921 $
72 1392 اسپانيا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,530 17,958,373,214 Rls. 725,708 $
73 1392 اسپانيا 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 203,240 17,650,212,724 Rls. 713,294 $
74 1392 اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 87,255 17,029,890,665 Rls. 685,753 $
75 1392 اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 308,113 16,815,664,705 Rls. 677,155 $
76 1392 اسپانيا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 235,862 15,767,485,513 Rls. 636,056 $
77 1392 اسپانيا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 61,255 15,510,962,868 Rls. 624,252 $
78 1392 اسپانيا 32072090 ترکيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيراز لعاب ها 337,670 15,273,019,953 Rls. 615,859 $
79 1392 اسپانيا 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 56,203 15,270,379,798 Rls. 617,239 $
80 1392 اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 858 15,075,706,072 Rls. 607,303 $
81 1392 اسپانيا 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 62,382 15,075,615,454 Rls. 609,730 $
82 1392 اسپانيا 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 18,300 14,683,919,842 Rls. 592,094 $
83 1392 اسپانيا 28139000 سولفورهاي عناصر غير فلزي (باا ستثناي دي سولفور کربن ) ؛ تري سولفورفسفرتجارتي 2,900 14,530,102,210 Rls. 585,703 $
84 1392 اسپانيا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 234,370 14,320,132,600 Rls. 577,437 $
85 1392 اسپانيا 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 151,320 14,283,462,526 Rls. 575,622 $
86 1392 اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 214,390 14,277,725,883 Rls. 577,250 $
87 1392 اسپانيا 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 777 14,222,892,779 Rls. 576,037 $
88 1392 اسپانيا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 19,955 13,816,041,735 Rls. 546,134 $
89 1392 اسپانيا 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 500,610 13,778,494,909 Rls. 553,253 $
90 1392 اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 133,889 13,685,138,445 Rls. 560,208 $
91 1392 اسپانيا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 17,192 13,377,339,989 Rls. 540,169 $
92 1392 اسپانيا 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 284,000 13,154,770,022 Rls. 530,081 $
93 1392 اسپانيا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 96,410 12,995,797,620 Rls. 500,217 $
94 1392 اسپانيا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 600 12,840,764,659 Rls. 518,945 $
95 1392 اسپانيا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 118,031 12,746,418,839 Rls. 514,174 $
96 1392 اسپانيا 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )از آلومينيوم، غيرممزوج، به ضخامت بيش از 0.2 ميليمتر 39,200 12,573,235,217 Rls. 505,909 $
97 1392 اسپانيا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 74,257 12,364,016,142 Rls. 498,854 $
98 1392 اسپانيا 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 200 12,320,625,750 Rls. 482,587 $
99 1392 اسپانيا 84411000 ماشينهاي برش 8,375 12,265,523,500 Rls. 494,578 $
100 1392 اسپانيا 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 103,517 12,211,756,781 Rls. 492,072 $
101 1392 اسپانيا 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 160,460 12,080,209,952 Rls. 487,332 $
102 1392 اسپانيا 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 160,280 11,904,791,315 Rls. 481,079 $
103 1392 اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 47,315 11,653,540,055 Rls. 468,794 $
104 1392 اسپانيا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 224,910 11,564,201,354 Rls. 466,318 $
105 1392 اسپانيا 27101930 گريس 92,600 11,434,628,090 Rls. 462,427 $
106 1392 اسپانيا 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,086,695 11,270,234,006 Rls. 454,785 $
107 1392 اسپانيا 84138200 بالابرهاي آبگونها 45,824 11,256,802,008 Rls. 454,545 $
108 1392 اسپانيا 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 58,421 11,067,036,213 Rls. 442,061 $
109 1392 اسپانيا 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 258,138 10,979,908,943 Rls. 444,483 $
110 1392 اسپانيا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 490,920 10,844,156,618 Rls. 437,865 $
111 1392 اسپانيا 28199090 سايرا کسيدهاي وهيدروکسيدهاي کروم بجز ا کسيد کروم وتري اکسيد کروم 96,000 10,834,697,023 Rls. 435,777 $
112 1392 اسپانيا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 73,649 10,824,130,577 Rls. 434,548 $
113 1392 اسپانيا 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 6,950 10,626,693,400 Rls. 427,272 $
114 1392 اسپانيا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 182,900 10,584,851,823 Rls. 426,939 $
115 1392 اسپانيا 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 186,476 10,119,804,834 Rls. 407,431 $
116 1392 اسپانيا 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 241,006 9,730,262,700 Rls. 392,824 $
117 1392 اسپانيا 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 50,335 9,524,753,539 Rls. 384,088 $
118 1392 اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 13,360 9,409,548,720 Rls. 379,183 $
119 1392 اسپانيا 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 6,920 9,392,062,680 Rls. 376,904 $
120 1392 اسپانيا 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 7,812 9,337,474,297 Rls. 376,709 $
121 1392 اسپانيا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 9,000 9,282,895,816 Rls. 364,971 $
122 1392 اسپانيا 28256000 ا کسيدهاي ژرمانيم وا کسيد زيرکنيوم 64,000 9,213,414,105 Rls. 372,725 $
123 1392 اسپانيا 34039910 روانکكننده سيليكوني 132,499 9,194,318,601 Rls. 369,932 $
124 1392 اسپانيا 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 22,000 9,113,843,163 Rls. 366,716 $
125 1392 اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 106,480 9,106,402,116 Rls. 367,376 $
126 1392 اسپانيا 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 15,917 9,065,979,304 Rls. 365,838 $
127 1392 اسپانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 14,086 8,795,402,028 Rls. 354,522 $
128 1392 اسپانيا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 75,923 8,670,130,420 Rls. 349,740 $
129 1392 اسپانيا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 40,960 8,648,316,910 Rls. 347,503 $
130 1392 اسپانيا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 103,110 8,589,602,927 Rls. 346,475 $
131 1392 اسپانيا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 44,029 8,551,542,560 Rls. 346,813 $
132 1392 اسپانيا 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 111,096 8,323,376,773 Rls. 334,246 $
133 1392 اسپانيا 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 96,036 8,301,195,775 Rls. 334,447 $
134 1392 اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 94,881 8,300,953,048 Rls. 334,988 $
135 1392 اسپانيا 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 111,159 8,237,412,420 Rls. 332,608 $
136 1392 اسپانيا 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 93,000 8,199,817,168 Rls. 330,704 $
137 1392 اسپانيا 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 74,986 8,194,849,937 Rls. 330,262 $
138 1392 اسپانيا 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 1,086 8,161,710,254 Rls. 330,372 $
139 1392 اسپانيا 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 5,539 8,129,919,360 Rls. 328,198 $
140 1392 اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 34,293 8,001,993,224 Rls. 322,743 $
141 1392 اسپانيا 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 75,971 7,939,630,047 Rls. 319,249 $
142 1392 اسپانيا 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 87,275 7,898,189,441 Rls. 318,804 $
143 1392 اسپانيا 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 1,055 7,859,859,983 Rls. 641,098 $
144 1392 اسپانيا 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 20,310 7,722,603,726 Rls. 311,498 $
145 1392 اسپانيا 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 12,461 7,611,356,920 Rls. 306,748 $
146 1392 اسپانيا 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت وبالاتر 35,656 7,479,169,828 Rls. 302,262 $
147 1392 اسپانيا 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 7,410 7,286,392,500 Rls. 293,663 $
148 1392 اسپانيا 29419020 داروي دامي انروفلوكساسين 31,750 6,900,406,832 Rls. 278,024 $
149 1392 اسپانيا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 18,813 6,829,163,688 Rls. 274,965 $
150 1392 اسپانيا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 64,739 6,799,221,255 Rls. 273,934 $
151 1392 اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 19,904 6,744,753,598 Rls. 294,912 $
152 1392 اسپانيا 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 56,681 6,672,146,083 Rls. 269,895 $
153 1392 اسپانيا 84439990 ساير 3,423 6,662,769,765 Rls. 268,106 $
154 1392 اسپانيا 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 18,841 6,573,937,871 Rls. 265,017 $
155 1392 اسپانيا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 115,106 6,562,697,223 Rls. 263,976 $
156 1392 اسپانيا 72191100 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 61,584 6,440,652,669 Rls. 258,549 $
157 1392 اسپانيا 28049000 سلينيوم 1,250 6,213,981,261 Rls. 250,343 $
158 1392 اسپانيا 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 30,269 6,143,349,147 Rls. 248,233 $
159 1392 اسپانيا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 68,543 6,102,893,355 Rls. 245,677 $
160 1392 اسپانيا 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 249,900 6,003,973,650 Rls. 242,360 $
161 1392 اسپانيا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 13,845 5,883,306,252 Rls. 240,107 $
162 1392 اسپانيا 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 27,045 5,867,920,134 Rls. 236,760 $
163 1392 اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 51,290 5,856,523,150 Rls. 236,196 $
164 1392 اسپانيا 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 22,500 5,698,734,101 Rls. 229,383 $
165 1392 اسپانيا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,485 5,665,763,002 Rls. 228,436 $
166 1392 اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 95,024 5,659,589,343 Rls. 227,658 $
167 1392 اسپانيا 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 6,452 5,614,662,134 Rls. 226,512 $
168 1392 اسپانيا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 20,525 5,576,242,076 Rls. 224,872 $
169 1392 اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 51,262 5,530,259,192 Rls. 222,968 $
170 1392 اسپانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,103 5,515,485,034 Rls. 222,405 $
171 1392 اسپانيا 90328910 اكسي پيلوت 5,277 5,437,265,389 Rls. 219,147 $
172 1392 اسپانيا 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 22,559 5,412,989,859 Rls. 218,337 $
173 1392 اسپانيا 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 70 5,392,717,537 Rls. 217,615 $
174 1392 اسپانيا 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 141 5,357,120,891 Rls. 215,568 $
175 1392 اسپانيا 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 19,550 5,300,817,992 Rls. 213,825 $
176 1392 اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 196,670 5,271,792,002 Rls. 212,628 $
177 1392 اسپانيا 28365000 کربنات کلسيم 301,800 5,254,539,164 Rls. 210,219 $
178 1392 اسپانيا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 1,380 5,254,492,662 Rls. 211,721 $
179 1392 اسپانيا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,395 5,153,311,042 Rls. 207,047 $
180 1392 اسپانيا 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 731 5,142,095,236 Rls. 207,384 $
181 1392 اسپانيا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 34,992 5,093,062,126 Rls. 205,398 $
182 1392 اسپانيا 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 72,551 5,067,323,942 Rls. 205,249 $
183 1392 اسپانيا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 26,880 4,998,767,138 Rls. 201,122 $
184 1392 اسپانيا 52053200 نخ چند لا (تابيده) يا كابله، از الياف شانه نزده ، كه اندازه هر نخ يك لاي آن كمتر از 29/714 دسيکتكس بوده ولي از 56/232 دسيکتكس كمتر نباشد (نمره هر نخ يك لاي آن در سيستم متريك بيش از 14 بوده ولي از 43 بيشتر نباشد) 21,599 4,988,055,293 Rls. 201,104 $
185 1392 اسپانيا 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 1,236 4,954,173,014 Rls. 404,092 $
186 1392 اسپانيا 82072010 حديده کشش مفتول به صورت خام (نيمه ساخته يا کارنشده ) 137 4,925,762,275 Rls. 198,611 $
187 1392 اسپانيا 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 380,573 4,901,321,639 Rls. 197,718 $
188 1392 اسپانيا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 7,352 4,796,253,544 Rls. 193,421 $
189 1392 اسپانيا 85340000 مدا رهاي چاپي 2,403 4,780,839,238 Rls. 192,772 $
190 1392 اسپانيا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 153,170 4,776,536,090 Rls. 192,439 $
191 1392 اسپانيا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 133 4,749,329,081 Rls. 191,686 $
192 1392 اسپانيا 87089411 اجزا و قطعات جعبه فرمان 6,233 4,730,758,601 Rls. 179,366 $
193 1392 اسپانيا 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 53,190 4,718,369,294 Rls. 190,337 $
194 1392 اسپانيا 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 1,104 4,708,000,620 Rls. 190,040 $
195 1392 اسپانيا 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 22,798 4,570,334,415 Rls. 184,340 $
196 1392 اسپانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9,674 4,511,477,503 Rls. 178,640 $
197 1392 اسپانيا 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 140,298 4,488,690,846 Rls. 180,479 $
198 1392 اسپانيا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 7,734 4,458,925,854 Rls. 179,979 $
199 1392 اسپانيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,627 4,432,700,923 Rls. 178,777 $
200 1392 اسپانيا 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 118,604 4,373,813,866 Rls. 175,902 $
مجموع کل
5,552,673,802,667 ريال
مجموع کل
225,791,033 دلار