آمار کل " واردات از" کشور "استراليا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 استراليا 10011100 دانه گندم سخت 85,836,920 886,481,494,801 Rls. 35,794,294 $
2 1392 استراليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 745,182 254,416,075,905 Rls. 10,267,922 $
3 1392 استراليا 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 813,331 187,145,751,742 Rls. 7,592,675 $
4 1392 استراليا 90214010 دستگاههاي کمک شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 3,191 172,529,327,848 Rls. 6,946,054 $
5 1392 استراليا 02011010 گوشت گوساله بصورت (veal) لاشه ياشقه تازه ياسردکرده گوسالهveal 723,617 127,704,800,643 Rls. 5,205,753 $
6 1392 استراليا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 19,200 69,044,547,966 Rls. 2,776,866 $
7 1392 استراليا 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 323,650 36,921,275,758 Rls. 1,489,100 $
8 1392 استراليا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 25,752 29,187,589,460 Rls. 1,177,916 $
9 1392 استراليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 434 24,292,880,192 Rls. 979,695 $
10 1392 استراليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 13,420 24,268,200,000 Rls. 980,496 $
11 1392 استراليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 116,264 23,674,182,508 Rls. 953,111 $
12 1392 استراليا 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,597,350 23,578,081,497 Rls. 946,265 $
13 1392 استراليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 708 22,581,445,334 Rls. 910,614 $
14 1392 استراليا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 1,170 12,861,177,679 Rls. 518,220 $
15 1392 استراليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 576 11,960,596,704 Rls. 482,262 $
16 1392 استراليا 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 201,040 11,686,202,024 Rls. 455,087 $
17 1392 استراليا 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 161,136 11,216,840,919 Rls. 452,576 $
18 1392 استراليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 16,500 10,109,788,850 Rls. 416,161 $
19 1392 استراليا 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 166,562 10,011,365,066 Rls. 403,393 $
20 1392 استراليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 16,700 9,744,207,060 Rls. 391,632 $
21 1392 استراليا 02042200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند,باا ستخوا ن , تازه يا سرد کرده 49,981 8,559,544,841 Rls. 343,460 $
22 1392 استراليا 02044200 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,با ا ستخوا ن ,يخ زده 43,395 7,425,222,045 Rls. 298,286 $
23 1392 استراليا 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 2,500 6,779,730,000 Rls. 273,211 $
24 1392 استراليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 2,500 4,120,786,325 Rls. 166,302 $
25 1392 استراليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 62,599 3,991,593,215 Rls. 161,030 $
26 1392 استراليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 850 3,825,605,901 Rls. 153,534 $
27 1392 استراليا 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 18,250 3,413,673,450 Rls. 137,548 $
28 1392 استراليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 60 3,298,805,041 Rls. 133,204 $
29 1392 استراليا 84119990 ساير 753 3,019,726,645 Rls. 121,857 $
30 1392 استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,035 2,822,054,804 Rls. 113,695 $
31 1392 استراليا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 150 2,768,402,006 Rls. 111,472 $
32 1392 استراليا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 121 2,640,952,200 Rls. 106,368 $
33 1392 استراليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 263 2,423,967,615 Rls. 97,827 $
34 1392 استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,553 2,388,055,582 Rls. 96,044 $
35 1392 استراليا 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 37,000 2,068,875,412 Rls. 84,648 $
36 1392 استراليا 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 21,376 2,031,206,923 Rls. 81,742 $
37 1392 استراليا 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 50 1,970,404,999 Rls. 79,449 $
38 1392 استراليا 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 654 1,932,408,096 Rls. 77,951 $
39 1392 استراليا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 17,682 1,760,027,228 Rls. 71,022 $
40 1392 استراليا 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 4,545 1,663,287,900 Rls. 67,047 $
41 1392 استراليا 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 21,006 1,661,222,346 Rls. 67,056 $
42 1392 استراليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 2,512 1,559,545,259 Rls. 62,796 $
43 1392 استراليا 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 11,740 1,385,176,170 Rls. 55,894 $
44 1392 استراليا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 17,385 1,288,278,466 Rls. 51,778 $
45 1392 استراليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 8,367 1,260,952,134 Rls. 50,917 $
46 1392 استراليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,041 1,241,931,341 Rls. 50,098 $
47 1392 استراليا 02044300 گوشت حيوا نات ا ز نوع گوسفند بدون ا ستخوا ن يخ زده 7,087 1,212,693,944 Rls. 48,716 $
48 1392 استراليا 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,104 1,047,602,921 Rls. 42,338 $
49 1392 استراليا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 25,339 995,537,010 Rls. 40,173 $
50 1392 استراليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 9,976 961,161,172 Rls. 38,717 $
51 1392 استراليا 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 16,000 936,479,574 Rls. 37,793 $
52 1392 استراليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 55 862,475,700 Rls. 34,815 $
53 1392 استراليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 301 850,472,999 Rls. 34,259 $
54 1392 استراليا 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 3,366 777,500,000 Rls. 31,377 $
55 1392 استراليا 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 100 745,802,915 Rls. 30,365 $
56 1392 استراليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 650 639,000,000 Rls. 25,777 $
57 1392 استراليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 5,042 624,801,586 Rls. 24,990 $
58 1392 استراليا 70191910 الياف شيشه به صورت رشته اي (تار) 927 614,987,939 Rls. 24,681 $
59 1392 استراليا 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 5,940 613,277,399 Rls. 24,739 $
60 1392 استراليا 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 773 592,920,384 Rls. 23,891 $
61 1392 استراليا 10041000 دانه 26,000 519,967,958 Rls. 20,866 $
62 1392 استراليا 90261010 فلومتر 175 502,390,026 Rls. 20,229 $
63 1392 استراليا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 12,725 441,586,506 Rls. 17,820 $
64 1392 استراليا 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 4 434,105,520 Rls. 17,523 $
65 1392 استراليا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 80 392,305,030 Rls. 15,807 $
66 1392 استراليا 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 38,880 346,153,465 Rls. 13,977 $
67 1392 استراليا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 612 311,013,581 Rls. 12,544 $
68 1392 استراليا 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 17 303,133,125 Rls. 12,170 $
69 1392 استراليا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,295 291,277,174 Rls. 11,754 $
70 1392 استراليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 23 248,454,522 Rls. 10,022 $
71 1392 استراليا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,900 248,088,225 Rls. 9,975 $
72 1392 استراليا 30061010 نخکهاي جراحي بدون سوزن به سايز نخ صفر تا 0/5 از انواع كاتکگوت پلين، كاتکگوت كروميك، نايلون، سيلك، پليکپروپيلن. (P.V.D.F) MONOFILAMENT Teflon (P.G.A) Polyglycolic Acid 18 242,745,144 Rls. 9,809 $
73 1392 استراليا 32074020 شيشه به صورت ورقه ورقه Glass Flake)) با طول از 1/0 ميليکمتر لغايت 5/3 ميليکمتر و ضخامت 10 ميكرون و كمتر از آن 1,500 240,682,641 Rls. 9,699 $
74 1392 استراليا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 64 232,945,500 Rls. 9,397 $
75 1392 استراليا 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 75 224,126,055 Rls. 9,045 $
76 1392 استراليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 360 218,744,203 Rls. 8,865 $
77 1392 استراليا 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 19,570 216,976,578 Rls. 8,737 $
78 1392 استراليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 520 214,666,000 Rls. 8,635 $
79 1392 استراليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 430 210,368,000 Rls. 8,469 $
80 1392 استراليا 15043000 چربي و روغن پستانداران دريايي و اجزاء آنها 3,330 209,275,060 Rls. 8,432 $
81 1392 استراليا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 18 168,969,022 Rls. 6,813 $
82 1392 استراليا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 38 166,420,764 Rls. 6,720 $
83 1392 استراليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 310 164,450,000 Rls. 6,612 $
84 1392 استراليا 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 135 135,501,719 Rls. 5,511 $
85 1392 استراليا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 17 118,145,631 Rls. 4,768 $
86 1392 استراليا 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 6,300 110,703,641 Rls. 4,467 $
87 1392 استراليا 38089429 ساير تكنيكال ها (سم رقيق نشده)داراي گريد دارويي 562 107,869,554 Rls. 4,356 $
88 1392 استراليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 3 98,523,365 Rls. 3,978 $
89 1392 استراليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 31 82,579,873 Rls. 3,310 $
90 1392 استراليا 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 418 79,227,713 Rls. 3,197 $
91 1392 استراليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 616 72,997,432 Rls. 2,938 $
92 1392 استراليا 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 16 67,205,654 Rls. 2,705 $
93 1392 استراليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 120 65,563,351 Rls. 2,636 $
94 1392 استراليا 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 216 63,374,113 Rls. 2,557 $
95 1392 استراليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 12 51,995,148 Rls. 2,097 $
96 1392 استراليا 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 28 50,980,601 Rls. 2,058 $
97 1392 استراليا 63090000 لباس وسايرا شياءمستعمل. 2,100 45,329,814 Rls. 1,752 $
98 1392 استراليا 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 189 42,904,374 Rls. 1,731 $
99 1392 استراليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 2 25,914,726 Rls. 1,046 $
100 1392 استراليا 85340000 مدا رهاي چاپي 1 24,986,440 Rls. 1,009 $
101 1392 استراليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 26 24,863,498 Rls. 997 $
102 1392 استراليا 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 18 20,604,624 Rls. 831 $
103 1392 استراليا 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1 20,150,354 Rls. 814 $
104 1392 استراليا 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 704 18,787,226 Rls. 757 $
105 1392 استراليا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 14 13,373,179 Rls. 540 $
106 1392 استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 120 8,609,244 Rls. 345 $
107 1392 استراليا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 0 6,938,690 Rls. 280 $
مجموع کل
2,056,097,955,505 ريال
مجموع کل
83,035,561 دلار
[1]