آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 367,452 1,631,941,784,309 Rls. 65,774,501 $
2 1392 اتريش 10011100 دانه گندم سخت 85,890,545 731,573,010,545 Rls. 29,208,452 $
3 1392 اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 664,458 507,280,851,920 Rls. 20,440,111 $
4 1392 اتريش 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 52,221 370,901,164,887 Rls. 14,968,796 $
5 1392 اتريش 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 13,950 302,837,190,324 Rls. 12,173,087 $
6 1392 اتريش 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 259,843 301,443,949,250 Rls. 12,161,976 $
7 1392 اتريش 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 11,456,862 244,499,175,182 Rls. 9,857,004 $
8 1392 اتريش 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 92,500 191,931,605,631 Rls. 7,900,696 $
9 1392 اتريش 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 4,110,786 168,297,421,489 Rls. 6,790,017 $
10 1392 اتريش 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 475,340 159,723,794,412 Rls. 6,459,908 $
11 1392 اتريش 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 832,888 158,331,652,349 Rls. 6,361,606 $
12 1392 اتريش 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 324,177 152,066,804,146 Rls. 6,167,943 $
13 1392 اتريش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 8,076,572 149,512,461,738 Rls. 6,047,173 $
14 1392 اتريش 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 7,656,820 145,722,083,580 Rls. 5,873,620 $
15 1392 اتريش 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 33,999 142,702,429,212 Rls. 5,760,144 $
16 1392 اتريش 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 95,795 135,785,313,824 Rls. 5,451,474 $
17 1392 اتريش 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 79,015 129,078,467,409 Rls. 5,196,378 $
18 1392 اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 5,501,925 122,369,304,712 Rls. 4,934,523 $
19 1392 اتريش 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 3,141,499 100,554,347,677 Rls. 4,061,678 $
20 1392 اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 3,791,030 96,389,792,396 Rls. 3,885,207 $
21 1392 اتريش 90214010 دستگاههاي کمک شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 1,560 92,426,299,486 Rls. 3,728,484 $
22 1392 اتريش 29411020 آموكسيکسيلين تري هيدرات 104,425 80,547,173,935 Rls. 3,238,736 $
23 1392 اتريش 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 3,177,161 80,427,864,779 Rls. 3,197,255 $
24 1392 اتريش 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 61,880 76,308,313,302 Rls. 3,080,656 $
25 1392 اتريش 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 720,129 75,748,959,811 Rls. 3,056,666 $
26 1392 اتريش 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 15,249 71,266,430,131 Rls. 2,869,871 $
27 1392 اتريش 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماکودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 194,859 62,607,060,766 Rls. 2,526,579 $
28 1392 اتريش 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 19,544 62,068,242,106 Rls. 2,498,516 $
29 1392 اتريش 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 453,345 57,892,330,566 Rls. 2,330,976 $
30 1392 اتريش 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 132,551 54,184,768,612 Rls. 2,185,738 $
31 1392 اتريش 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 343,475 50,972,379,755 Rls. 2,050,652 $
32 1392 اتريش 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 539,041 49,618,844,353 Rls. 2,002,966 $
33 1392 اتريش 25061010 شن وماسه (به غيرا زطبيعي)دا را ي 95 درصدوزني يا بيشتر سيليس و6%درصد ياکمتر ا کسيدآهن 2,000,000 40,524,276,748 Rls. 1,635,171 $
34 1392 اتريش 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 2,474,775 40,114,820,690 Rls. 1,628,918 $
35 1392 اتريش 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 69,540 38,884,129,380 Rls. 1,561,913 $
36 1392 اتريش 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 78,117 36,277,340,835 Rls. 1,458,738 $
37 1392 اتريش 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 51,826 34,937,899,743 Rls. 1,409,230 $
38 1392 اتريش 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 53,147 34,334,485,413 Rls. 1,386,157 $
39 1392 اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 304,223 33,777,932,910 Rls. 1,361,665 $
40 1392 اتريش 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 390,207 33,299,416,002 Rls. 1,329,597 $
41 1392 اتريش 29349950 پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 10,760 32,853,213,617 Rls. 1,325,492 $
42 1392 اتريش 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 838,914 30,973,737,480 Rls. 1,243,293 $
43 1392 اتريش 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 20,000 28,909,091,760 Rls. 1,190,017 $
44 1392 اتريش 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 983,695 28,525,908,539 Rls. 1,148,895 $
45 1392 اتريش 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 131,894 27,833,019,936 Rls. 1,122,672 $
46 1392 اتريش 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 3,751 26,308,414,006 Rls. 1,061,972 $
47 1392 اتريش 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 1,154,972 24,864,766,881 Rls. 1,000,710 $
48 1392 اتريش 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 9,584 24,098,075,592 Rls. 972,001 $
49 1392 اتريش 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 125,740 24,072,524,658 Rls. 971,563 $
50 1392 اتريش 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 5,564 22,986,839,991 Rls. 927,477 $
51 1392 اتريش 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 27,602 21,022,684,121 Rls. 845,999 $
52 1392 اتريش 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 454,412 20,271,861,182 Rls. 811,354 $
53 1392 اتريش 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 32,500 19,526,822,519 Rls. 787,689 $
54 1392 اتريش 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 14,711 19,451,637,153 Rls. 784,838 $
55 1392 اتريش 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 34,951 19,238,975,916 Rls. 783,210 $
56 1392 اتريش 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 23,109 18,517,509,144 Rls. 742,185 $
57 1392 اتريش 38123030 پايدا رکننده هايUV 205,927 17,879,366,374 Rls. 720,938 $
58 1392 اتريش 90219040 دفيبريلانور کاشتني قلبي در بدن 826 17,869,686,803 Rls. 721,153 $
59 1392 اتريش 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 108,365 17,429,815,946 Rls. 704,626 $
60 1392 اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 68,990 17,232,949,593 Rls. 693,709 $
61 1392 اتريش 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,856 17,060,951,408 Rls. 688,476 $
62 1392 اتريش 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 2,350 16,816,752,887 Rls. 674,857 $
63 1392 اتريش 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 1,500 16,277,566,564 Rls. 656,910 $
64 1392 اتريش 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 621,500 16,193,631,582 Rls. 651,947 $
65 1392 اتريش 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 6,182 15,988,058,844 Rls. 646,087 $
66 1392 اتريش 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 6,787 15,699,576,861 Rls. 633,494 $
67 1392 اتريش 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 608,174 15,168,475,125 Rls. 608,149 $
68 1392 اتريش 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 47,400 14,704,745,361 Rls. 592,549 $
69 1392 اتريش 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 132,880 14,543,318,946 Rls. 586,451 $
70 1392 اتريش 21069010 ا ستابيلايزر 141,561 14,512,523,198 Rls. 577,301 $
71 1392 اتريش 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 10,590 13,303,665,266 Rls. 534,824 $
72 1392 اتريش 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 5,670 12,901,604,569 Rls. 520,388 $
73 1392 اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 52,994 12,896,045,244 Rls. 519,433 $
74 1392 اتريش 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 13,409 12,304,012,156 Rls. 496,654 $
75 1392 اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 46,932 11,885,159,442 Rls. 480,025 $
76 1392 اتريش 84821000 بلبرينگ. 34,515 11,717,017,098 Rls. 472,898 $
77 1392 اتريش 29333920 لوزارتان پتاسيم 500 11,549,170,640 Rls. 468,801 $
78 1392 اتريش 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 750,020 11,361,805,959 Rls. 457,710 $
79 1392 اتريش 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 3,425 11,264,882,943 Rls. 452,418 $
80 1392 اتريش 68159910 سايرا شياء ساخته شده ا زموا د نسوز پيوند شيميايي 445,808 11,263,271,357 Rls. 707,281 $
81 1392 اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 36,425 11,207,489,133 Rls. 452,676 $
82 1392 اتريش 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 100,000 10,958,669,330 Rls. 441,178 $
83 1392 اتريش 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 140,810 10,771,354,523 Rls. 433,345 $
84 1392 اتريش 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 298,384 10,766,091,185 Rls. 434,673 $
85 1392 اتريش 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 391,587 10,697,706,411 Rls. 436,980 $
86 1392 اتريش 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 10,653 10,361,221,120 Rls. 415,514 $
87 1392 اتريش 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 546,776 10,284,769,727 Rls. 413,365 $
88 1392 اتريش 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,075 9,942,180,456 Rls. 400,993 $
89 1392 اتريش 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 11,651 9,857,429,656 Rls. 398,556 $
90 1392 اتريش 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 2,880 9,851,960,072 Rls. 396,150 $
91 1392 اتريش 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 153,179 9,816,701,310 Rls. 395,542 $
92 1392 اتريش 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 600 9,804,742,975 Rls. 395,656 $
93 1392 اتريش 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 539,754 9,668,498,988 Rls. 389,980 $
94 1392 اتريش 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 18,966 9,623,877,941 Rls. 387,701 $
95 1392 اتريش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 14,940 9,501,989,330 Rls. 383,283 $
96 1392 اتريش 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 12,600 9,345,816,171 Rls. 376,999 $
97 1392 اتريش 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 5,340 9,321,863,890 Rls. 376,048 $
98 1392 اتريش 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,490 9,174,176,328 Rls. 370,312 $
99 1392 اتريش 69039030 سايراشياء سراميکي نسوز که موادي كه بيش از 50 درصد وزني عناصر تشكيل دهنده آنها منيزيم، كلسيم، كروم به تنهايي يا بصورت اكسيد منيزيم MgO، اكسيد كلسيم CaO، اكسيد كروم Cr2O3 باشد. 580,978 9,003,580,813 Rls. 361,977 $
100 1392 اتريش 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 8,832 8,911,521,995 Rls. 358,359 $
101 1392 اتريش 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 464,100 8,884,803,301 Rls. 361,675 $
102 1392 اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 45,822 8,859,153,248 Rls. 356,622 $
103 1392 اتريش 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 299,264 8,780,117,695 Rls. 353,538 $
104 1392 اتريش 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 508,891 8,423,110,372 Rls. 325,403 $
105 1392 اتريش 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 644 8,366,690,067 Rls. 337,585 $
106 1392 اتريش 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 1,800,000 7,935,285,528 Rls. 320,423 $
107 1392 اتريش 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 8,785 7,877,485,413 Rls. 317,987 $
108 1392 اتريش 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 3,879 7,574,309,525 Rls. 304,617 $
109 1392 اتريش 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 11,601 7,315,253,395 Rls. 286,702 $
110 1392 اتريش 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 575 7,299,729,405 Rls. 294,593 $
111 1392 اتريش 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 476 7,212,598,991 Rls. 292,228 $
112 1392 اتريش 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 87,800 6,941,095,081 Rls. 282,606 $
113 1392 اتريش 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 53,900 6,849,406,462 Rls. 276,308 $
114 1392 اتريش 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 63,000 6,755,448,918 Rls. 272,578 $
115 1392 اتريش 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 76,330 6,621,226,867 Rls. 266,901 $
116 1392 اتريش 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 27,647 6,606,489,027 Rls. 266,363 $
117 1392 اتريش 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,050 6,552,862,919 Rls. 263,548 $
118 1392 اتريش 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,107 6,477,842,765 Rls. 261,256 $
119 1392 اتريش 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 2,188 6,379,614,647 Rls. 257,602 $
120 1392 اتريش 29161100 کاسيد اكريليك و املاح آن 105,000 6,280,175,495 Rls. 252,612 $
121 1392 اتريش 84439990 ساير 1,371 6,239,129,494 Rls. 250,774 $
122 1392 اتريش 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 100,000 6,218,530,995 Rls. 250,848 $
123 1392 اتريش 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 657 6,147,143,973 Rls. 247,785 $
124 1392 اتريش 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,561 6,133,170,548 Rls. 246,949 $
125 1392 اتريش 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 84,837 6,094,569,516 Rls. 250,167 $
126 1392 اتريش 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 13,100 6,042,988,808 Rls. 245,780 $
127 1392 اتريش 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,556 6,031,198,377 Rls. 243,459 $
128 1392 اتريش 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 715 6,010,876,216 Rls. 242,057 $
129 1392 اتريش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 3,970 6,008,407,025 Rls. 242,105 $
130 1392 اتريش 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 131,068 5,985,174,303 Rls. 241,567 $
131 1392 اتريش 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 8,247 5,953,217,807 Rls. 240,301 $
132 1392 اتريش 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 17,061 5,934,437,941 Rls. 239,678 $
133 1392 اتريش 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,232 5,773,675,689 Rls. 232,735 $
134 1392 اتريش 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 12,380 5,765,700,645 Rls. 233,012 $
135 1392 اتريش 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 19,891 5,702,500,000 Rls. 230,051 $
136 1392 اتريش 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,951 5,456,374,465 Rls. 218,900 $
137 1392 اتريش 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 5,559 5,437,756,250 Rls. 218,663 $
138 1392 اتريش 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 2,949 5,277,692,367 Rls. 212,596 $
139 1392 اتريش 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 193,460 5,275,448,303 Rls. 211,864 $
140 1392 اتريش 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 5,356 5,212,822,508 Rls. 210,309 $
141 1392 اتريش 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 5,080 5,207,013,237 Rls. 209,808 $
142 1392 اتريش 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 499 5,197,000,000 Rls. 209,717 $
143 1392 اتريش 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 17,742 4,995,230,000 Rls. 200,459 $
144 1392 اتريش 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 1,017 4,950,926,457 Rls. 199,876 $
145 1392 اتريش 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 257,605 4,937,678,302 Rls. 199,136 $
146 1392 اتريش 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 74,364 4,932,951,698 Rls. 182,750 $
147 1392 اتريش 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 9,500 4,873,445,334 Rls. 195,560 $
148 1392 اتريش 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 21,474 4,857,415,650 Rls. 195,611 $
149 1392 اتريش 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 531 4,850,435,177 Rls. 195,223 $
150 1392 اتريش 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 2,865 4,721,718,285 Rls. 189,850 $
151 1392 اتريش 95061100 ا سکي روي برف 15,590 4,720,776,231 Rls. 190,186 $
152 1392 اتريش 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 131,374 4,532,494,292 Rls. 184,690 $
153 1392 اتريش 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 4,150 4,471,177,950 Rls. 179,683 $
154 1392 اتريش 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 217,300 4,400,597,764 Rls. 177,089 $
155 1392 اتريش 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 4,375 4,359,181,154 Rls. 175,646 $
156 1392 اتريش 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 1,633 4,347,960,684 Rls. 175,399 $
157 1392 اتريش 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 4,000 4,343,489,000 Rls. 175,289 $
158 1392 اتريش 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 500 4,303,651,577 Rls. 173,681 $
159 1392 اتريش 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 65,349 4,082,113,253 Rls. 164,518 $
160 1392 اتريش 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 2,785 4,079,984,474 Rls. 164,642 $
161 1392 اتريش 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 109,996 4,065,549,691 Rls. 164,597 $
162 1392 اتريش 29252910 متفورمين 3,500 4,032,795,785 Rls. 163,271 $
163 1392 اتريش 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,589 3,923,443,901 Rls. 158,191 $
164 1392 اتريش 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 16,772 3,910,101,712 Rls. 157,329 $
165 1392 اتريش 28403000 پراكسوبراتکها (پربراتکها) 105,000 3,889,431,112 Rls. 156,946 $
166 1392 اتريش 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 4,390 3,879,211,574 Rls. 156,395 $
167 1392 اتريش 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,994 3,611,067,835 Rls. 145,396 $
168 1392 اتريش 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 10,000 3,550,464,960 Rls. 143,077 $
169 1392 اتريش 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 156,000 3,513,057,757 Rls. 141,976 $
170 1392 اتريش 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,855 3,438,518,479 Rls. 137,364 $
171 1392 اتريش 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 436 3,431,668,773 Rls. 139,984 $
172 1392 اتريش 69032030 گلوله سرا ميکي داراي بيش از50%وزني الومين يامخلوط ياتركيبي ازالومين وسيليس 12,053 3,360,488,742 Rls. 135,504 $
173 1392 اتريش 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 26,225 3,328,570,094 Rls. 134,361 $
174 1392 اتريش 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 20,276 3,305,891,772 Rls. 133,479 $
175 1392 اتريش 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 24,000 3,190,480,154 Rls. 128,665 $
176 1392 اتريش 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 3,440 3,161,075,917 Rls. 127,427 $
177 1392 اتريش 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 8,895 3,135,143,308 Rls. 126,524 $
178 1392 اتريش 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 36,302 3,030,273,986 Rls. 122,319 $
179 1392 اتريش 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 8,705 3,008,654,372 Rls. 121,317 $
180 1392 اتريش 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 4,980 2,988,822,665 Rls. 120,611 $
181 1392 اتريش 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 1,809 2,864,837,548 Rls. 115,709 $
182 1392 اتريش 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 752 2,862,309,193 Rls. 115,457 $
183 1392 اتريش 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 59,570 2,836,056,749 Rls. 115,421 $
184 1392 اتريش 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 3,144 2,824,632,745 Rls. 113,877 $
185 1392 اتريش 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 15,000 2,752,238,400 Rls. 110,447 $
186 1392 اتريش 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 2,407 2,744,402,879 Rls. 110,626 $
187 1392 اتريش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 5,147 2,723,667,161 Rls. 109,685 $
188 1392 اتريش 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 8,288 2,709,763,812 Rls. 108,791 $
189 1392 اتريش 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 8,600 2,707,260,352 Rls. 109,086 $
190 1392 اتريش 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 84,000 2,685,936,846 Rls. 107,986 $
191 1392 اتريش 29151100 اسيد فرميك 104,000 2,671,025,615 Rls. 107,766 $
192 1392 اتريش 29181400 اسيد سيتريك 94,500 2,651,329,425 Rls. 106,907 $
193 1392 اتريش 11081210 نشاسته ذرت گريد دارويي 81,000 2,638,955,399 Rls. 106,428 $
194 1392 اتريش 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,569 2,635,946,625 Rls. 106,237 $
195 1392 اتريش 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 1,210 2,634,020,327 Rls. 106,253 $
196 1392 اتريش 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 112,000 2,629,077,427 Rls. 105,806 $
197 1392 اتريش 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 399 2,549,497,192 Rls. 102,913 $
198 1392 اتريش 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 986 2,512,104,742 Rls. 95,887 $
199 1392 اتريش 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 21,784 2,497,459,163 Rls. 100,782 $
200 1392 اتريش 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,605 2,410,431,067 Rls. 96,852 $
مجموع کل
8,466,466,772,452 ريال
مجموع کل
341,385,719 دلار