آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 آلمان 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 252,300,000 7,622,981,973,524 Rls. 308,044,655 $
2 1392 آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 11,937,514 5,822,614,998,149 Rls. 234,711,516 $
3 1392 آلمان 10011100 دانه گندم سخت 418,412,931 3,736,518,981,111 Rls. 150,482,632 $
4 1392 آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 961,032 3,442,018,959,595 Rls. 138,633,100 $
5 1392 آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 20,278,957 3,052,893,758,032 Rls. 123,102,233 $
6 1392 آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 104,514 2,097,457,273,219 Rls. 84,039,458 $
7 1392 آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 15,003,806 1,137,452,322,822 Rls. 45,875,326 $
8 1392 آلمان 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 35,062,470 1,083,956,739,220 Rls. 43,731,095 $
9 1392 آلمان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 427,966 890,820,356,978 Rls. 35,889,184 $
10 1392 آلمان 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 798,460 791,500,762,892 Rls. 31,796,118 $
11 1392 آلمان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 71,946 683,031,099,938 Rls. 27,195,194 $
12 1392 آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,260,695 572,734,938,817 Rls. 23,107,539 $
13 1392 آلمان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 1,627,344 486,929,133,028 Rls. 19,611,260 $
14 1392 آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 2,355,784 480,532,668,649 Rls. 19,395,131 $
15 1392 آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 68,831 421,693,734,516 Rls. 16,791,635 $
16 1392 آلمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 368,635 421,365,630,010 Rls. 17,048,181 $
17 1392 آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,807,983 375,899,232,004 Rls. 15,090,010 $
18 1392 آلمان 30022000 واكسنکها براي پزشكي 5,582 368,611,027,118 Rls. 14,861,627 $
19 1392 آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 423,603 312,876,200,575 Rls. 12,566,559 $
20 1392 آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 278,654 302,336,539,464 Rls. 12,146,485 $
21 1392 آلمان 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 1,529,096 300,753,009,017 Rls. 12,128,672 $
22 1392 آلمان 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 475,711 283,024,206,612 Rls. 11,512,522 $
23 1392 آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 627,980 257,183,013,205 Rls. 10,172,886 $
24 1392 آلمان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 3,764,610 255,495,107,075 Rls. 10,316,322 $
25 1392 آلمان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 87,429 242,756,192,075 Rls. 9,783,283 $
26 1392 آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 34,562 238,782,754,377 Rls. 9,563,551 $
27 1392 آلمان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 156,015 236,212,388,749 Rls. 9,608,137 $
28 1392 آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 4,047,054 225,906,710,486 Rls. 9,119,968 $
29 1392 آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 338,835 220,797,984,749 Rls. 8,876,693 $
30 1392 آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 555,107 215,784,872,441 Rls. 8,697,344 $
31 1392 آلمان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,954,000 213,195,772,641 Rls. 8,634,573 $
32 1392 آلمان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 38,731 205,815,874,096 Rls. 8,291,816 $
33 1392 آلمان 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيکل 364,320 203,667,982,076 Rls. 8,224,025 $
34 1392 آلمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,308,795 198,173,718,006 Rls. 8,025,414 $
35 1392 آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 14,820 197,640,180,118 Rls. 7,968,434 $
36 1392 آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 4,689,981 197,210,050,986 Rls. 7,946,019 $
37 1392 آلمان 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 2,235,930 195,074,435,154 Rls. 7,918,603 $
38 1392 آلمان 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 32,408 194,828,384,272 Rls. 7,856,977 $
39 1392 آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 88,222 194,740,387,067 Rls. 7,846,289 $
40 1392 آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 206,337 190,382,360,176 Rls. 7,653,277 $
41 1392 آلمان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 134,912 185,676,126,571 Rls. 7,398,264 $
42 1392 آلمان 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 280,348 182,739,439,735 Rls. 7,435,936 $
43 1392 آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,236,335 181,410,847,549 Rls. 7,312,812 $
44 1392 آلمان 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 226,174 180,666,636,160 Rls. 7,272,648 $
45 1392 آلمان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 1,882,701 178,862,947,478 Rls. 7,228,270 $
46 1392 آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 504,157 176,299,067,234 Rls. 7,094,727 $
47 1392 آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 423,163 172,865,548,614 Rls. 6,988,084 $
48 1392 آلمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 23,015,362 171,516,760,781 Rls. 6,921,708 $
49 1392 آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 40,266 170,128,821,771 Rls. 6,679,853 $
50 1392 آلمان 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 144,046 168,002,553,820 Rls. 6,778,810 $
51 1392 آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 922,559 159,144,451,612 Rls. 6,397,398 $
52 1392 آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 3,721,653 154,110,635,690 Rls. 6,214,941 $
53 1392 آلمان 54041910 ک ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان 67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 49,975 151,764,965,215 Rls. 6,117,067 $
54 1392 آلمان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,059,454 151,169,935,372 Rls. 6,084,701 $
55 1392 آلمان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 81,908 144,630,050,260 Rls. 5,828,954 $
56 1392 آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 251,722 143,716,322,500 Rls. 5,798,572 $
57 1392 آلمان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 31,883 140,494,796,471 Rls. 5,643,193 $
58 1392 آلمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 213,359 136,865,893,853 Rls. 5,504,854 $
59 1392 آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 182,778 136,277,772,298 Rls. 5,502,686 $
60 1392 آلمان 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 95,194 135,815,301,497 Rls. 5,474,088 $
61 1392 آلمان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 143,336 131,441,960,426 Rls. 5,295,707 $
62 1392 آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 32,347 130,026,772,576 Rls. 5,218,632 $
63 1392 آلمان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 2,000,000 129,273,594,680 Rls. 5,218,856 $
64 1392 آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 118,560 126,018,759,562 Rls. 5,082,064 $
65 1392 آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 93,785 125,840,688,521 Rls. 5,014,281 $
66 1392 آلمان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 1,474,690 122,283,425,010 Rls. 4,945,711 $
67 1392 آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 53,684 122,016,553,727 Rls. 4,915,721 $
68 1392 آلمان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 30,903 116,536,109,552 Rls. 4,439,914 $
69 1392 آلمان 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 86,836 116,274,067,487 Rls. 4,689,167 $
70 1392 آلمان 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 51,137 114,679,967,975 Rls. 4,623,969 $
71 1392 آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 1,374,369 114,166,434,758 Rls. 4,599,455 $
72 1392 آلمان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 5,050,905 109,479,810,458 Rls. 4,401,553 $
73 1392 آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 241,560 106,703,002,038 Rls. 4,277,405 $
74 1392 آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 445,859 106,598,960,737 Rls. 4,306,955 $
75 1392 آلمان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,957 104,580,482,271 Rls. 4,136,873 $
76 1392 آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 377,751 102,074,851,564 Rls. 4,120,249 $
77 1392 آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 727,247 101,624,341,366 Rls. 4,089,648 $
78 1392 آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 2,495,356 100,197,188,720 Rls. 4,042,721 $
79 1392 آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 310,858 98,334,572,218 Rls. 3,958,966 $
80 1392 آلمان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 1,183,253 95,396,665,608 Rls. 3,845,587 $
81 1392 آلمان 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 1,194,659 94,621,439,613 Rls. 3,798,641 $
82 1392 آلمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 156,852 94,335,743,710 Rls. 4,598,880 $
83 1392 آلمان 33051000 شامپوها 663,755 94,302,141,009 Rls. 3,821,344 $
84 1392 آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 437,758 93,071,416,067 Rls. 3,718,728 $
85 1392 آلمان 30049039 مكمل هاي دارويي كه توليد داخل مشابه ندارندمورد مصرف در دامپزشكي 860,638 93,056,858,625 Rls. 3,718,990 $
86 1392 آلمان 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 103,028 93,016,810,808 Rls. 3,734,456 $
87 1392 آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 559,538 91,995,103,305 Rls. 3,703,018 $
88 1392 آلمان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 66,313 91,967,052,055 Rls. 3,713,006 $
89 1392 آلمان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,341,618 89,641,413,505 Rls. 3,556,027 $
90 1392 آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 272,592 89,587,188,287 Rls. 3,619,251 $
91 1392 آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 664,508 89,211,821,678 Rls. 3,591,049 $
92 1392 آلمان 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 721,500 87,328,639,880 Rls. 3,524,144 $
93 1392 آلمان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 2,334,823 87,156,374,093 Rls. 3,515,788 $
94 1392 آلمان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 8,596 87,131,858,794 Rls. 3,515,306 $
95 1392 آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 66,393 85,988,075,382 Rls. 3,466,543 $
96 1392 آلمان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 13,424 84,355,249,300 Rls. 3,398,333 $
97 1392 آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 2,486,731 84,126,945,470 Rls. 3,397,587 $
98 1392 آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 113,946 84,067,157,119 Rls. 3,389,018 $
99 1392 آلمان 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 805,717 81,944,836,617 Rls. 3,291,009 $
100 1392 آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 93,923 81,873,068,259 Rls. 3,300,820 $
101 1392 آلمان 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 51,063 81,795,497,615 Rls. 3,289,105 $
102 1392 آلمان 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 202,373 79,462,981,911 Rls. 3,210,309 $
103 1392 آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,601 78,474,511,221 Rls. 3,165,210 $
104 1392 آلمان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 50,839 77,999,137,386 Rls. 3,146,898 $
105 1392 آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 112,550 77,667,213,339 Rls. 3,127,979 $
106 1392 آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 52,083 77,421,142,090 Rls. 3,120,009 $
107 1392 آلمان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 7,665 77,012,187,400 Rls. 3,105,410 $
108 1392 آلمان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 915,125 76,582,702,352 Rls. 3,083,565 $
109 1392 آلمان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 130,859 76,490,478,700 Rls. 3,075,193 $
110 1392 آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 95,883 76,186,192,069 Rls. 3,069,931 $
111 1392 آلمان 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 105,396 75,779,907,504 Rls. 3,063,493 $
112 1392 آلمان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 431,969 75,499,545,711 Rls. 3,045,068 $
113 1392 آلمان 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 38,995 74,457,014,885 Rls. 3,034,196 $
114 1392 آلمان 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 19,790 73,894,047,378 Rls. 2,971,162 $
115 1392 آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 375,703 73,310,507,870 Rls. 2,952,802 $
116 1392 آلمان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 631,766 73,157,244,679 Rls. 2,953,317 $
117 1392 آلمان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 55,541 72,577,389,686 Rls. 2,927,193 $
118 1392 آلمان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 8,022 72,441,906,017 Rls. 2,913,882 $
119 1392 آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 848,992 71,799,015,315 Rls. 2,893,456 $
120 1392 آلمان 10039000 جو باستثناي دانه جو 8,000,000 71,024,323,529 Rls. 2,867,353 $
121 1392 آلمان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 54,686 70,650,061,634 Rls. 2,849,513 $
122 1392 آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 271,069 70,069,679,193 Rls. 2,820,658 $
123 1392 آلمان 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 123,315 69,020,290,313 Rls. 2,782,944 $
124 1392 آلمان 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 11,683 68,968,396,912 Rls. 2,771,664 $
125 1392 آلمان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 10,713 68,611,280,672 Rls. 2,771,144 $
126 1392 آلمان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 91,640 67,933,126,104 Rls. 2,739,713 $
127 1392 آلمان 27101930 گريس 407,901 66,384,103,074 Rls. 2,677,358 $
128 1392 آلمان 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 13,985 64,347,493,537 Rls. 2,598,165 $
129 1392 آلمان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,479,100 64,116,077,000 Rls. 2,588,875 $
130 1392 آلمان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 202,486 63,979,763,622 Rls. 2,579,533 $
131 1392 آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 70,097 63,971,414,038 Rls. 2,595,031 $
132 1392 آلمان 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 3,162,238 63,583,577,352 Rls. 2,565,826 $
133 1392 آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 8,509 61,821,220,738 Rls. 2,493,778 $
134 1392 آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 237,814 61,449,923,473 Rls. 2,477,395 $
135 1392 آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 697,680 61,100,895,019 Rls. 2,463,932 $
136 1392 آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 10,491 59,969,353,256 Rls. 2,416,318 $
137 1392 آلمان 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 81,495 59,161,460,683 Rls. 2,384,550 $
138 1392 آلمان 98870416 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 21%ا لي 22%بجز لاستيک 30,132 58,590,789,663 Rls. 2,363,368 $
139 1392 آلمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 142,986 58,288,914,926 Rls. 2,356,450 $
140 1392 آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 28,744 58,240,458,951 Rls. 2,348,993 $
141 1392 آلمان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 253,753 58,041,340,570 Rls. 2,339,776 $
142 1392 آلمان 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 132,030 56,779,998,044 Rls. 2,286,767 $
143 1392 آلمان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 5,685 56,752,500,746 Rls. 2,283,433 $
144 1392 آلمان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 7,805 55,849,186,980 Rls. 2,246,722 $
145 1392 آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 61,314 55,526,023,449 Rls. 2,229,249 $
146 1392 آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 221,548 55,500,081,534 Rls. 2,235,681 $
147 1392 آلمان 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 54,520 55,375,691,435 Rls. 2,210,113 $
148 1392 آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 152,444 54,416,083,272 Rls. 2,198,942 $
149 1392 آلمان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 42,011 53,442,994,240 Rls. 2,035,648 $
150 1392 آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 154,130 51,517,079,840 Rls. 2,634,071 $
151 1392 آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 52,362 50,943,347,898 Rls. 2,056,387 $
152 1392 آلمان 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 1,355,000 49,448,068,546 Rls. 1,981,887 $
153 1392 آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 121,643 49,098,312,056 Rls. 1,981,286 $
154 1392 آلمان 21069020 ا مولسيفاير 278,525 48,776,920,886 Rls. 1,956,596 $
155 1392 آلمان 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 36,032 48,519,934,855 Rls. 1,954,686 $
156 1392 آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 223,781 48,474,769,554 Rls. 1,970,464 $
157 1392 آلمان 84821000 بلبرينگ. 109,997 47,404,795,516 Rls. 1,912,450 $
158 1392 آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 249,485 46,928,948,412 Rls. 1,893,605 $
159 1392 آلمان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 226,757 46,558,274,138 Rls. 1,880,000 $
160 1392 آلمان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 40,477 46,166,664,521 Rls. 1,862,466 $
161 1392 آلمان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 401,025 46,105,001,324 Rls. 1,850,062 $
162 1392 آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 26,641 46,037,649,943 Rls. 1,852,964 $
163 1392 آلمان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 99,536 45,812,011,243 Rls. 1,848,111 $
164 1392 آلمان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 782 45,504,813,019 Rls. 1,828,453 $
165 1392 آلمان 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 567 45,349,012,351 Rls. 1,824,197 $
166 1392 آلمان 90189030 دستگاه سنجش فشارخون ا ز نوع غيرديجيتالي با يا بدون گوشي 16,973 44,993,665,495 Rls. 1,811,750 $
167 1392 آلمان 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 64,617 44,957,068,510 Rls. 1,814,334 $
168 1392 آلمان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 28,141 43,913,162,393 Rls. 1,770,940 $
169 1392 آلمان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 10,420 43,227,196,314 Rls. 1,742,890 $
170 1392 آلمان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 47,046 43,203,105,597 Rls. 1,735,247 $
171 1392 آلمان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 169,991 43,034,688,634 Rls. 1,732,275 $
172 1392 آلمان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 409,327 42,995,986,047 Rls. 1,733,521 $
173 1392 آلمان 85340000 مدا رهاي چاپي 2,701 42,834,357,176 Rls. 1,725,790 $
174 1392 آلمان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 366,209 42,637,011,239 Rls. 1,712,250 $
175 1392 آلمان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 30,510 42,505,619,615 Rls. 1,711,645 $
176 1392 آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 280,356 42,272,087,765 Rls. 1,703,045 $
177 1392 آلمان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 37,005 42,213,388,436 Rls. 1,703,446 $
178 1392 آلمان 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 106,367 42,116,460,000 Rls. 1,690,881 $
179 1392 آلمان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 211,802 42,043,211,515 Rls. 1,677,561 $
180 1392 آلمان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 5,370 42,004,266,695 Rls. 1,692,864 $
181 1392 آلمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 103,721 41,745,873,211 Rls. 1,681,475 $
182 1392 آلمان 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 39,782 41,624,616,472 Rls. 1,679,360 $
183 1392 آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 215,218 41,333,580,293 Rls. 1,658,887 $
184 1392 آلمان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 53,560 41,262,062,743 Rls. 1,674,327 $
185 1392 آلمان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 442,468 40,331,396,911 Rls. 1,589,797 $
186 1392 آلمان 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 154,607 40,288,131,623 Rls. 1,624,927 $
187 1392 آلمان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 359,250 40,169,891,712 Rls. 1,621,805 $
188 1392 آلمان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 44,586 40,157,110,496 Rls. 1,618,247 $
189 1392 آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 42,389 39,786,363,711 Rls. 1,603,649 $
190 1392 آلمان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 39,631 39,344,412,700 Rls. 1,583,389 $
191 1392 آلمان 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 100,145 39,058,149,147 Rls. 1,578,304 $
192 1392 آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 77,250 39,037,041,861 Rls. 1,571,529 $
193 1392 آلمان 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 62,309 38,829,211,841 Rls. 1,564,198 $
194 1392 آلمان 72125000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmآبکاري ياا ندودشده باساير مواد غيرمذکور 990,347 38,354,151,364 Rls. 1,480,506 $
195 1392 آلمان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 254,505 38,202,938,839 Rls. 1,548,526 $
196 1392 آلمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 374,445 38,159,686,466 Rls. 1,538,261 $
197 1392 آلمان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 35,100 37,968,761,547 Rls. 1,531,561 $
198 1392 آلمان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 374,772 37,557,835,721 Rls. 1,524,575 $
199 1392 آلمان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 46,406 37,314,608,096 Rls. 1,503,930 $
200 1392 آلمان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 124,374 36,688,707,700 Rls. 1,481,046 $
مجموع کل
51,335,924,529,419 ريال
مجموع کل
2,069,168,171 دلار