آمار کل " واردات از" کشور "آرژانتين" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 آرژانتين 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,500 10,954,569,157,001 Rls. 440,561,800 $
2 1392 آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 94,500,000 2,690,799,459,410 Rls. 104,167,802 $
3 1392 آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 67,013,810 1,037,478,980,472 Rls. 41,784,691 $
4 1392 آرژانتين 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,925 82,345,678,501 Rls. 3,322,034 $
5 1392 آرژانتين 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 2,880 15,021,278,571 Rls. 604,746 $
6 1392 آرژانتين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 626 9,431,800,146 Rls. 376,512 $
7 1392 آرژانتين 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 2,094 6,798,100,114 Rls. 273,731 $
8 1392 آرژانتين 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 124 3,945,551,670 Rls. 158,935 $
9 1392 آرژانتين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 250,000 3,724,444,811 Rls. 150,337 $
10 1392 آرژانتين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 142,558 3,239,074,459 Rls. 131,028 $
11 1392 آرژانتين 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 405 1,283,990,305 Rls. 51,683 $
12 1392 آرژانتين 28100010 ا سيد بريک 40,000 921,072,450 Rls. 37,185 $
13 1392 آرژانتين 29101000 اكسيران ( اكسيد اتيلن) 322 832,900,000 Rls. 33,600 $
14 1392 آرژانتين 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 619 684,936,380 Rls. 27,577 $
15 1392 آرژانتين 29232010 لستينکها 16,000 580,775,040 Rls. 23,438 $
16 1392 آرژانتين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 809 574,915,734 Rls. 23,194 $
17 1392 آرژانتين 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 8,608 431,438,853 Rls. 17,332 $
18 1392 آرژانتين 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 41 374,734,916 Rls. 15,095 $
19 1392 آرژانتين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 667 202,259,170 Rls. 8,174 $
20 1392 آرژانتين 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 130 181,065,191 Rls. 7,266 $
21 1392 آرژانتين 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 16 110,360,804 Rls. 4,437 $
22 1392 آرژانتين 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 240 78,991,373 Rls. 3,188 $
23 1392 آرژانتين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2 75,145,267 Rls. 3,025 $
24 1392 آرژانتين 90119000 ا جزاء وقطعات ومتفرعات ميکروسکوپهاي اپتيکي مشمول 9011 60 72,898,403 Rls. 2,931 $
25 1392 آرژانتين 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 26 47,450,996 Rls. 1,908 $
26 1392 آرژانتين 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 9 5,132,273 Rls. 207 $
مجموع کل
14,813,811,592,310 ريال
مجموع کل
591,791,856 دلار
[1]