آمار کل " واردات از" کشور "(بلوروس ( روسيه سفيد" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 17,286,764 357,643,661,918 Rls. 32,984,634 $
2 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 769,190 73,601,333,143 Rls. 6,740,341 $
3 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 29261000 ا کريلو نيتريل 1,994,870 61,877,822,172 Rls. 5,791,092 $
4 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 30,000 34,619,644,150 Rls. 3,158,727 $
5 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 1,217,350 23,558,725,217 Rls. 2,100,127 $
6 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 110,001 17,642,736,137 Rls. 1,661,744 $
7 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 16,314 12,715,210,170 Rls. 1,209,190 $
8 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84082020 موتورهاي پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي كه برا ي ترا کتورهاي رديف 8701 به كارمي روند 50,000 10,676,473,501 Rls. 1,005,602 $
9 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 54021910 --- نخ پلي اميد6 يادسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت73/5 الي 90/4 149,838 7,431,693,618 Rls. 606,174 $
10 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84821000 بلبرينگ. 102,108 5,014,882,550 Rls. 471,032 $
11 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 82,500 3,615,345,396 Rls. 340,524 $
12 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 22,600 2,841,482,207 Rls. 267,635 $
13 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 31042000 کلرور پتاسيم 500,000 2,510,313,120 Rls. 241,376 $
14 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 395 2,434,382,100 Rls. 229,615 $
15 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84595900 ماشين هاي فرزکردن ا زنوع زا نوئي (keen-type) ،برا ي فلزا ت (غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 18,800 2,237,248,400 Rls. 198,197 $
16 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 7,200 1,915,891,000 Rls. 181,035 $
17 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84411000 ماشينهاي برش 8,190 1,870,246,100 Rls. 179,316 $
18 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84603990 سايرماشينهاي تيزکردن فلز ، فاقد کنترل شماره اي بجز ماشين سنگ سنباده 9,739 1,829,251,340 Rls. 172,848 $
19 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 54021920 -- نخ پلي اميد 6/6 با دسي تكس 900 الي 2400 و يا مقاومت 73/5 الي 90/4 37,454 1,691,077,259 Rls. 153,316 $
20 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 27,713 1,227,549,219 Rls. 115,462 $
21 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 35,619 1,196,255,714 Rls. 103,660 $
22 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 32,850 1,187,162,661 Rls. 100,756 $
23 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 15,152 1,172,498,058 Rls. 110,780 $
24 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 3,242 759,309,295 Rls. 71,619 $
25 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 98870441 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل كمتراز 14% 13,000 708,347,871 Rls. 68,347 $
26 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 61,993 688,804,287 Rls. 65,019 $
27 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 35,100 616,842,123 Rls. 58,102 $
28 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 7,492 548,135,159 Rls. 48,414 $
29 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 12,232 422,965,656 Rls. 38,868 $
30 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 6,000 388,521,679 Rls. 35,657 $
31 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 45 364,280,089 Rls. 34,421 $
32 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 5,000 355,558,762 Rls. 33,490 $
33 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 59022020 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي ا ستر آغشته نشده 5,659 268,383,266 Rls. 25,420 $
34 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 695 240,328,380 Rls. 22,972 $
35 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,420 211,222,080 Rls. 20,070 $
36 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 65,130 210,522,207 Rls. 19,618 $
37 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 300 182,435,590 Rls. 17,112 $
38 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 90 178,437,851 Rls. 15,515 $
39 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 14,200 175,341,758 Rls. 16,364 $
40 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 277 162,825,414 Rls. 14,932 $
41 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 3 130,369,101 Rls. 11,977 $
42 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 62041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 131 96,868,759 Rls. 9,078 $
43 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 510 87,795,293 Rls. 8,281 $
44 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 53 68,838,204 Rls. 6,564 $
45 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 1,200 62,344,200 Rls. 5,903 $
46 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 0 55,683,466 Rls. 5,261 $
47 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 310 49,821,518 Rls. 4,673 $
48 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 162 27,616,547 Rls. 2,633 $
49 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 15 25,491,122 Rls. 2,216 $
50 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 109 18,369,834 Rls. 1,733 $
51 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 92 17,931,321 Rls. 1,691 $
52 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت بيش از 750تا1500كيلو ولت آمپر 455 15,171,980 Rls. 1,392 $
53 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 40121200 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در ا توبوس يا ا تومبيل باري 150 13,181,940 Rls. 1,236 $
54 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 60 6,071,225 Rls. 579 $
55 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 90292010 تاخوگرا ف 2 4,127,752 Rls. 389 $
56 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 3 3,131,725 Rls. 299 $
57 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 48 2,676,965 Rls. 255 $
58 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 1 2,275,913 Rls. 215 $
59 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 1 1,076,100 Rls. 100 $
60 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1 479,479 Rls. 45 $
61 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 0 58,606 Rls. 6 $
62 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1 20,246 Rls. 2 $
63 1390 (بلوروس ( روسيه سفيد 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 0 20,246 Rls. 2 $
مجموع کل
637,682,568,159 ريال
مجموع کل
58,793,655 دلار
[1]