آمار کل " واردات از" کشور "گرجستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 8,404,674 31,345,478,180 Rls. 2,890,754 $
2 1390 گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,507,180 9,124,932,903 Rls. 865,021 $
3 1390 گرجستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 1,954 5,675,322,936 Rls. 531,845 $
4 1390 گرجستان 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها 81,890 4,948,203,898 Rls. 458,796 $
5 1390 گرجستان 15162010 روغن جانشين کره کاکائو C.B.S 88,000 3,363,399,051 Rls. 274,339 $
6 1390 گرجستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 319,000 3,295,100,030 Rls. 307,430 $
7 1390 گرجستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 162,170 3,288,440,149 Rls. 298,981 $
8 1390 گرجستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 72,000 2,762,746,619 Rls. 253,497 $
9 1390 گرجستان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 88,120 2,726,193,150 Rls. 249,827 $
10 1390 گرجستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 155,990 2,189,712,077 Rls. 205,155 $
11 1390 گرجستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 100,000 1,936,570,680 Rls. 157,958 $
12 1390 گرجستان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 32,000 1,619,337,699 Rls. 153,439 $
13 1390 گرجستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 21,800 1,512,424,760 Rls. 123,363 $
14 1390 گرجستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 114,700 1,071,332,519 Rls. 97,349 $
15 1390 گرجستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 51,930 810,900,683 Rls. 74,679 $
16 1390 گرجستان 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 28,155 743,942,245 Rls. 69,960 $
17 1390 گرجستان 28042100 آرگون 81,340 695,250,716 Rls. 61,327 $
18 1390 گرجستان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 202,640 646,512,541 Rls. 60,235 $
19 1390 گرجستان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 49,850 645,223,701 Rls. 60,620 $
20 1390 گرجستان 44079100 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, لايه بري شده بضخامت بيش ا ز6ميليمترا زگونه بلوط 97,633 614,498,479 Rls. 55,403 $
21 1390 گرجستان 70021000 گلوله ا زشيشه, کارنشده. 14,000 553,741,900 Rls. 52,985 $
22 1390 گرجستان 84134000 تلمبه هاي بتون 19,500 539,036,115 Rls. 51,757 $
23 1390 گرجستان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 33,000 463,488,640 Rls. 43,808 $
24 1390 گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 24,000 443,566,800 Rls. 36,180 $
25 1390 گرجستان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 6,712 386,143,080 Rls. 31,496 $
26 1390 گرجستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 44,000 332,297,381 Rls. 31,396 $
27 1390 گرجستان 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 94,345 276,630,023 Rls. 26,109 $
28 1390 گرجستان 26020000 سنگ منگنز و کنسانتره هاي آن 23,860 224,817,927 Rls. 20,382 $
29 1390 گرجستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 7,050 218,186,472 Rls. 19,391 $
30 1390 گرجستان 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 18,290 216,619,022 Rls. 20,550 $
31 1390 گرجستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 10,200 203,523,354 Rls. 18,452 $
32 1390 گرجستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 2,638 183,181,305 Rls. 17,092 $
33 1390 گرجستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 13,060 173,853,181 Rls. 15,852 $
34 1390 گرجستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 48,010 161,830,668 Rls. 14,475 $
35 1390 گرجستان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 7,670 161,310,597 Rls. 15,351 $
36 1390 گرجستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي که عمل آمده ا ند 47,310 154,170,188 Rls. 14,626 $
37 1390 گرجستان 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 76 152,583,101 Rls. 13,856 $
38 1390 گرجستان 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 48,270 152,243,170 Rls. 14,553 $
39 1390 گرجستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 9,000 141,129,150 Rls. 13,568 $
40 1390 گرجستان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 75 96,756,505 Rls. 9,142 $
41 1390 گرجستان 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 3,660 94,628,672 Rls. 8,964 $
42 1390 گرجستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,175 90,771,188 Rls. 8,573 $
43 1390 گرجستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,710 86,520,336 Rls. 8,136 $
44 1390 گرجستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 20,950 79,683,458 Rls. 7,471 $
45 1390 گرجستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 9,270 73,958,505 Rls. 6,988 $
46 1390 گرجستان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,750 72,687,881 Rls. 6,784 $
47 1390 گرجستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,250 67,303,594 Rls. 6,281 $
48 1390 گرجستان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,800 64,781,790 Rls. 5,971 $
49 1390 گرجستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 7,960 57,855,158 Rls. 5,480 $
50 1390 گرجستان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 32 54,855,908 Rls. 5,140 $
51 1390 گرجستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 45,023,246 Rls. 4,271 $
52 1390 گرجستان 27030010 پيت ماس 20,000 43,124,550 Rls. 3,518 $
53 1390 گرجستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 310 31,329,339 Rls. 2,878 $
54 1390 گرجستان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,000 26,093,890 Rls. 2,502 $
55 1390 گرجستان 84821000 بلبرينگ. 440 19,246,956 Rls. 1,769 $
56 1390 گرجستان 89059000 کشتيهاي فانوس دريائي,شناورهاي آتش نشاني,جرثقيلهاوحوضچه هاي شناوروسايروسايل نقليه آبي كه كاراصلي آنهادريانوري نيست 2,380 17,052,856 Rls. 1,516 $
57 1390 گرجستان 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 450 12,265,397 Rls. 1,131 $
58 1390 گرجستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 250 11,230,563 Rls. 1,028 $
59 1390 گرجستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 300 7,841,378 Rls. 751 $
60 1390 گرجستان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 20 624,668 Rls. 60 $
مجموع کل
85,207,510,927 ريال
مجموع کل
7,820,207 دلار
[1]