آمار کل " واردات از" کشور "کويت" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 کويت 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 7,902,810 390,327,128,630 Rls. 35,281,275 $
2 1390 کويت 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 5,544,000 299,191,010,001 Rls. 27,758,117 $
3 1390 کويت 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 693,854 111,249,694,465 Rls. 10,049,044 $
4 1390 کويت 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 591,385 72,222,599,792 Rls. 6,462,956 $
5 1390 کويت 40022000 کائوچوي بوتادين 524,160 26,534,102,000 Rls. 2,551,356 $
6 1390 کويت 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 555,000 12,824,792,166 Rls. 1,233,355 $
7 1390 کويت 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 413,440 11,113,563,987 Rls. 1,039,365 $
8 1390 کويت 29291000 ا يزوسيانات ها 426,660 10,635,799,258 Rls. 988,356 $
9 1390 کويت 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 94,213 9,613,021,496 Rls. 916,060 $
10 1390 کويت 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 839,212 8,909,064,931 Rls. 840,383 $
11 1390 کويت 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 1,980 7,464,026,595 Rls. 688,500 $
12 1390 کويت 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 67,900 7,231,872,544 Rls. 679,746 $
13 1390 کويت 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 1,273 4,428,645,962 Rls. 418,856 $
14 1390 کويت 70193910 پشم شيشه 366,668 2,599,146,222 Rls. 241,130 $
15 1390 کويت 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 10,048 2,433,353,469 Rls. 210,438 $
16 1390 کويت 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 385,417 2,162,071,064 Rls. 200,485 $
17 1390 کويت 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 24,350 2,069,426,690 Rls. 195,957 $
18 1390 کويت 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 22,620 1,713,249,852 Rls. 151,852 $
19 1390 کويت 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 13,155 1,674,495,893 Rls. 160,471 $
20 1390 کويت 84134000 تلمبه هاي بتون 60,600 1,627,631,408 Rls. 147,910 $
21 1390 کويت 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 267,520 1,581,111,561 Rls. 145,725 $
22 1390 کويت 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 50,000 1,278,645,596 Rls. 119,667 $
23 1390 کويت 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 54,400 1,218,027,492 Rls. 115,551 $
24 1390 کويت 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 2,300 1,016,979,735 Rls. 97,749 $
25 1390 کويت 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 21,500 918,969,205 Rls. 81,529 $
26 1390 کويت 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 32,738 908,647,610 Rls. 85,151 $
27 1390 کويت 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 493 892,279,584 Rls. 84,181 $
28 1390 کويت 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 33,477 797,183,720 Rls. 68,754 $
29 1390 کويت 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 21,550 693,672,000 Rls. 63,118 $
30 1390 کويت 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 12,940 667,734,480 Rls. 62,982 $
31 1390 کويت 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 21,100 651,791,435 Rls. 60,449 $
32 1390 کويت 84159012 قسمت خارجي دستگاهاي تعرفه84151020 1,100 581,153,140 Rls. 54,283 $
33 1390 کويت 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 22,000 576,431,388 Rls. 54,267 $
34 1390 کويت 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 12,000 575,624,000 Rls. 54,525 $
35 1390 کويت 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 3,270 564,129,667 Rls. 53,518 $
36 1390 کويت 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 12,700 531,084,099 Rls. 50,642 $
37 1390 کويت 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 400 524,910,276 Rls. 49,599 $
38 1390 کويت 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 221,392 519,036,080 Rls. 49,269 $
39 1390 کويت 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,496 491,762,439 Rls. 46,345 $
40 1390 کويت 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 617 436,275,093 Rls. 35,585 $
41 1390 کويت 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 10,856 427,527,540 Rls. 40,245 $
42 1390 کويت 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 24,770 420,537,951 Rls. 39,504 $
43 1390 کويت 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 15,900 419,127,652 Rls. 39,615 $
44 1390 کويت 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 570 416,096,874 Rls. 39,169 $
45 1390 کويت 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,749 368,021,832 Rls. 34,454 $
46 1390 کويت 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 31,200 352,793,220 Rls. 28,776 $
47 1390 کويت 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 5,280 350,527,344 Rls. 31,344 $
48 1390 کويت 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 11,245 333,243,739 Rls. 31,406 $
49 1390 کويت 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 11,110 330,687,552 Rls. 31,191 $
50 1390 کويت 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 38,896 328,275,655 Rls. 26,776 $
51 1390 کويت 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 765 313,512,950 Rls. 27,260 $
52 1390 کويت 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 684 300,072,766 Rls. 25,475 $
53 1390 کويت 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 669 281,139,580 Rls. 27,033 $
54 1390 کويت 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 8,500 265,875,815 Rls. 25,175 $
55 1390 کويت 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 745 254,846,381 Rls. 24,504 $
56 1390 کويت 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 14,100 241,011,805 Rls. 22,571 $
57 1390 کويت 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 12,813 236,494,585 Rls. 21,949 $
58 1390 کويت 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 5,496 225,754,656 Rls. 21,136 $
59 1390 کويت 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 9,150 220,820,782 Rls. 20,148 $
60 1390 کويت 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 3,764 206,745,456 Rls. 19,234 $
61 1390 کويت 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 9,780 205,045,465 Rls. 19,302 $
62 1390 کويت 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 374 190,453,298 Rls. 18,206 $
63 1390 کويت 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 1,850 180,810,555 Rls. 17,085 $
64 1390 کويت 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 18,840 178,686,000 Rls. 16,200 $
65 1390 کويت 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 112 175,139,758 Rls. 14,285 $
66 1390 کويت 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل از موادمعدني قيري 7,090 169,565,729 Rls. 13,831 $
67 1390 کويت 90322000 مانوستات 318 160,296,783 Rls. 15,207 $
68 1390 کويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 6,598 154,868,257 Rls. 14,564 $
69 1390 کويت 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 1,730 141,765,111 Rls. 13,378 $
70 1390 کويت 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 26,280 137,256,532 Rls. 12,946 $
71 1390 کويت 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 352 115,291,024 Rls. 10,769 $
72 1390 کويت 84279000 ارابه هاي کارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندکردن يا جابجا کردن , که درجاي ديگرمذکورنباشد. 10,000 112,317,378 Rls. 11,174 $
73 1390 کويت 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 160 108,800,000 Rls. 10,283 $
74 1390 کويت 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 1,436 106,123,357 Rls. 8,656 $
75 1390 کويت 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 345 99,597,408 Rls. 8,500 $
76 1390 کويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,912 98,745,133 Rls. 9,010 $
77 1390 کويت 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 3,977 95,218,025 Rls. 8,854 $
78 1390 کويت 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 990 85,852,443 Rls. 8,045 $
79 1390 کويت 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,890 85,137,478 Rls. 7,266 $
80 1390 کويت 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 1,250 74,857,200 Rls. 6,992 $
81 1390 کويت 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 60 58,308,150 Rls. 5,306 $
82 1390 کويت 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 2,212 48,798,094 Rls. 4,533 $
83 1390 کويت 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,880 47,473,204 Rls. 4,462 $
84 1390 کويت 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 20 46,298,293 Rls. 4,385 $
85 1390 کويت 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,660 44,337,754 Rls. 4,167 $
86 1390 کويت 34053000 واكس ,و فرآورده هاي مشابه برا ي بدنه وسايل نقليه (باستثناي واكس هابرا ي فلزا ت ) 2,059 42,651,292 Rls. 3,942 $
87 1390 کويت 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 700 39,760,034 Rls. 3,675 $
88 1390 کويت 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 130 38,417,885 Rls. 3,570 $
89 1390 کويت 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,089 38,098,099 Rls. 3,499 $
90 1390 کويت 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 536 37,834,920 Rls. 3,352 $
91 1390 کويت 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 280 36,756,468 Rls. 3,377 $
92 1390 کويت 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 79 34,608,858 Rls. 3,312 $
93 1390 کويت 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 6,000 32,192,964 Rls. 2,955 $
94 1390 کويت 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 1,220 28,834,825 Rls. 2,662 $
95 1390 کويت 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 28 25,848,552 Rls. 2,422 $
96 1390 کويت 49021090 سايرروزنامه ومجله ونشريات ا دوا ري چاپ شده که حدا قل چهارباردرهفته منتشرشودبجزا گهينشريات 365 25,388,892 Rls. 2,071 $
97 1390 کويت 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,428 24,145,889 Rls. 2,197 $
98 1390 کويت 84439190 ---ساير 21 21,314,300 Rls. 1,989 $
99 1390 کويت 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 303 21,079,689 Rls. 1,996 $
100 1390 کويت 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 960 20,932,181 Rls. 1,942 $
101 1390 کويت 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 270 20,065,445 Rls. 1,713 $
102 1390 کويت 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 1,000 19,870,924 Rls. 1,881 $
103 1390 کويت 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 704 19,150,519 Rls. 1,814 $
104 1390 کويت 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 97 19,015,952 Rls. 1,820 $
105 1390 کويت 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 461 17,811,740 Rls. 1,655 $
106 1390 کويت 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 900 17,755,200 Rls. 1,620 $
107 1390 کويت 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 500 17,245,305 Rls. 1,617 $
108 1390 کويت 84821000 بلبرينگ. 710 15,870,307 Rls. 1,482 $
109 1390 کويت 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 590 15,279,372 Rls. 1,403 $
110 1390 کويت 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 659 14,723,696 Rls. 1,356 $
111 1390 کويت 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 250 12,759,480 Rls. 1,206 $
112 1390 کويت 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 81 12,688,977 Rls. 1,214 $
113 1390 کويت 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 681 12,324,809 Rls. 1,157 $
114 1390 کويت 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 490 8,871,336 Rls. 724 $
115 1390 کويت 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 155 7,526,904 Rls. 712 $
116 1390 کويت 90261010 فلومتر 18 6,184,049 Rls. 592 $
117 1390 کويت 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 387 5,600,392 Rls. 528 $
118 1390 کويت 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 200 4,771,214 Rls. 443 $
119 1390 کويت 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 440 4,237,482 Rls. 402 $
120 1390 کويت 85111000 شمع هاي جرقه زن 121 3,765,835 Rls. 352 $
121 1390 کويت 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 140 2,836,020 Rls. 261 $
122 1390 کويت 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 80 2,268,888 Rls. 201 $
123 1390 کويت 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 90 2,262,070 Rls. 205 $
124 1390 کويت 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 10 2,240,957 Rls. 183 $
125 1390 کويت 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 20 1,347,953 Rls. 128 $
126 1390 کويت 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 12 605,567 Rls. 58 $
127 1390 کويت 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 45 593,247 Rls. 56 $
128 1390 کويت 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 7 165,383 Rls. 15 $
مجموع کل
1,011,400,005,460 ريال
مجموع کل
92,560,630 دلار
[1]