آمار کل " واردات از" کشور "کنيا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 کنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,063,165 42,280,416,656 Rls. 3,776,510 $
2 1390 کنيا 09024010 چاي سياه کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 378,532 13,789,738,549 Rls. 1,297,308 $
3 1390 کنيا 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 336,960 5,213,407,488 Rls. 462,958 $
4 1390 کنيا 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 12,150 2,950,000,000 Rls. 286,213 $
5 1390 کنيا 06024000 درختچه گل رزحتي پيوندزده 9,965 2,062,663,678 Rls. 185,235 $
6 1390 کنيا 09023010 چاي کيسه ا ي (tea bag) دربسته هايي كه از3كيلوگرم بيشتر نباشد 26,400 857,379,450 Rls. 79,021 $
7 1390 کنيا 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 117,990 674,120,188 Rls. 64,612 $
8 1390 کنيا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 16,000 547,585,566 Rls. 51,315 $
9 1390 کنيا 06021000 قلمه هاي ريشه نکرده و پيوندها 3,936 513,702,823 Rls. 48,393 $
10 1390 کنيا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 194 213,349,669 Rls. 19,655 $
11 1390 کنيا 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 159 206,906,279 Rls. 19,891 $
12 1390 کنيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 506 190,091,190 Rls. 17,512 $
13 1390 کنيا 03011010 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 900 112,141,067 Rls. 10,685 $
14 1390 کنيا 03011090 ماهيهاي زنده زينتي اب شور 880 67,280,888 Rls. 6,215 $
15 1390 کنيا 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 2,210 47,397,550 Rls. 4,537 $
16 1390 کنيا 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 1,070 36,592,080 Rls. 3,318 $
17 1390 کنيا 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 370 13,424,117 Rls. 1,217 $
18 1390 کنيا 83062900 مجسمه هاي کوچک وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 370 10,608,488 Rls. 962 $
مجموع کل
69,786,805,726 ريال
مجموع کل
6,335,556 دلار
[1]