آمار کل " واردات از" کشور "کرواسي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 کرواسي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 73,962 14,400,187,726 Rls. 1,356,333 $
2 1390 کرواسي 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 7,584 11,862,111,390 Rls. 1,077,117 $
3 1390 کرواسي 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 4,059 7,836,572,995 Rls. 712,612 $
4 1390 کرواسي 24022000 سيگار حاوي توتون 33,255 3,279,274,641 Rls. 267,478 $
5 1390 کرواسي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 18,880 2,744,870,000 Rls. 249,308 $
6 1390 کرواسي 30023040 واكسن برونشيت براي دامپزشكي 1,301 2,541,041,683 Rls. 231,440 $
7 1390 کرواسي 38247900 مخلوطهاي دا را ي مشتقات پري هالوژنه هيدروکربن هاي آسيکليک دا را ي 2يابيشترهالوژن هاي مختل 1,709 1,484,999,715 Rls. 140,898 $
8 1390 کرواسي 84805000 قالب برا ي شيشه. 3,146 1,353,740,160 Rls. 128,790 $
9 1390 کرواسي 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 7,400 1,284,500,000 Rls. 121,858 $
10 1390 کرواسي 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 1,515 1,165,540,893 Rls. 107,290 $
11 1390 کرواسي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 214 633,831,960 Rls. 58,901 $
12 1390 کرواسي 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 19,500 514,960,995 Rls. 42,003 $
13 1390 کرواسي 84431400 ماشين آلات چاپ برجسته (غيرا زماشين آلات ودستگاههاي فلکسوگرا فيک )تغذيه شده باقرقره 17,000 484,779,840 Rls. 45,903 $
14 1390 کرواسي 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 13,000 382,860,912 Rls. 31,228 $
15 1390 کرواسي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 437 354,560,499 Rls. 33,123 $
16 1390 کرواسي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 650 195,149,809 Rls. 18,213 $
17 1390 کرواسي 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 950 147,698,407 Rls. 14,202 $
18 1390 کرواسي 65069100 کلاه وسايرپوشش هاي سر,ا زکائوچوياا زموا دپلاستيک. 1,520 115,988,859 Rls. 10,880 $
19 1390 کرواسي 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 525 103,076,751 Rls. 9,496 $
20 1390 کرواسي 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 210 64,884,916 Rls. 6,049 $
21 1390 کرواسي 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,800 60,573,774 Rls. 5,492 $
22 1390 کرواسي 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 360 20,006,245 Rls. 1,898 $
23 1390 کرواسي 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 140 13,295,785 Rls. 1,271 $
24 1390 کرواسي 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 100 2,836,834 Rls. 261 $
مجموع کل
51,047,344,789 ريال
مجموع کل
4,672,042 دلار
[1]