آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 کانادا 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 89,199 79,652,288,814 Rls. 7,271,030 $
2 1390 کانادا 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 7,955,404 73,743,760,670 Rls. 6,811,930 $
3 1390 کانادا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 96,596 70,516,429,883 Rls. 6,545,558 $
4 1390 کانادا 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 212,082 69,157,535,764 Rls. 6,322,359 $
5 1390 کانادا 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 49,525 65,056,998,656 Rls. 6,093,668 $
6 1390 کانادا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 268,626 63,140,817,364 Rls. 5,705,184 $
7 1390 کانادا 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 320,000 40,210,717,494 Rls. 3,738,214 $
8 1390 کانادا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 50,107 36,143,264,546 Rls. 3,379,543 $
9 1390 کانادا 07134000 عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده 4,732,560 32,831,657,900 Rls. 2,982,776 $
10 1390 کانادا 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 278,861 25,488,186,203 Rls. 2,414,340 $
11 1390 کانادا 05111000 ا سپرم گاوي 187 24,369,210,528 Rls. 2,282,490 $
12 1390 کانادا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 77,097 23,688,978,695 Rls. 2,250,582 $
13 1390 کانادا 30045019 سايردا روهاي دا را ي ويتامين يامحصولات 2936داراي توليد داخل بجز براي دام وطيور 22,151 21,904,823,718 Rls. 2,023,273 $
14 1390 کانادا 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 804,000 16,739,093,000 Rls. 1,518,231 $
15 1390 کانادا 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 5,487 16,525,162,039 Rls. 1,347,893 $
16 1390 کانادا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 4,237 15,749,356,193 Rls. 1,411,735 $
17 1390 کانادا 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 15,900 15,341,595,384 Rls. 1,458,425 $
18 1390 کانادا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,667,822 15,065,592,234 Rls. 1,421,947 $
19 1390 کانادا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 4,830 13,611,948,636 Rls. 1,224,246 $
20 1390 کانادا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,382,768 13,482,869,165 Rls. 1,279,378 $
21 1390 کانادا 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 1,040,000 12,745,557,390 Rls. 1,202,732 $
22 1390 کانادا 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 1,344,000 11,796,622,560 Rls. 1,059,936 $
23 1390 کانادا 03032200 ماهي آزا د ا قيانوس ا طلس و ماهي ا زا د دا نوب (salmon danube and atlantic) ,يخ زده باسثنا ي جگرو تخم و مني ماهي 230,887 10,825,201,500 Rls. 952,716 $
24 1390 کانادا 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 4,670 10,765,952,827 Rls. 1,019,310 $
25 1390 کانادا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 9,097 10,696,785,484 Rls. 1,010,146 $
26 1390 کانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,643 9,098,109,717 Rls. 850,269 $
27 1390 کانادا 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 248,141 8,660,703,623 Rls. 835,954 $
28 1390 کانادا 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 163,434 8,541,935,056 Rls. 791,857 $
29 1390 کانادا 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 230,302 8,441,679,904 Rls. 807,039 $
30 1390 کانادا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 7,517 8,141,553,380 Rls. 771,146 $
31 1390 کانادا 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 84,907 7,763,823,505 Rls. 735,106 $
32 1390 کانادا 84798910 پرس هيدروليک دندا نسازي 202,645 7,272,000,000 Rls. 685,908 $
33 1390 کانادا 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 712,355 6,949,878,719 Rls. 628,363 $
34 1390 کانادا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 12,366 6,885,280,246 Rls. 667,133 $
35 1390 کانادا 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 10,500 6,626,422,802 Rls. 624,457 $
36 1390 کانادا 35022000 آلبومين شير,ا زجمله کنسانتره هاي دو يا چند پروتئين آب پنير( لاکتوسرم) 188,855 6,569,585,800 Rls. 619,786 $
37 1390 کانادا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 1,430 6,456,314,892 Rls. 557,678 $
38 1390 کانادا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 137,856 6,354,527,429 Rls. 588,647 $
39 1390 کانادا 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 9,000 6,311,568,831 Rls. 606,648 $
40 1390 کانادا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,737 6,239,206,380 Rls. 557,161 $
41 1390 کانادا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 39,352 5,897,443,942 Rls. 550,467 $
42 1390 کانادا 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,کردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 263 5,556,553,425 Rls. 526,288 $
43 1390 کانادا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 25,925 5,512,433,430 Rls. 491,607 $
44 1390 کانادا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 29,781 5,390,145,654 Rls. 512,114 $
45 1390 کانادا 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 196,766 5,372,670,226 Rls. 515,593 $
46 1390 کانادا 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذکوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 16,600 5,314,501,739 Rls. 473,435 $
47 1390 کانادا 84431200 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, تغذيه شده باورق, ا زنوع دفتري به قطع حداكثر 22در 36سانتي متر 59,700 5,309,761,945 Rls. 502,489 $
48 1390 کانادا 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 498,000 5,005,800,000 Rls. 469,103 $
49 1390 کانادا 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 3,005 4,891,143,534 Rls. 438,261 $
50 1390 کانادا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 300,737 4,655,854,119 Rls. 379,760 $
51 1390 کانادا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 68,304 4,623,859,196 Rls. 430,844 $
52 1390 کانادا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 18,463 4,619,028,885 Rls. 416,931 $
53 1390 کانادا 28220000 ا کسيد وهيدروا کسيدهاي کبالت؛ اکسيدهاي کبالت تجارتي 11,000 4,597,674,000 Rls. 424,063 $
54 1390 کانادا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,470 4,424,417,507 Rls. 403,025 $
55 1390 کانادا 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 48,020 4,282,733,426 Rls. 405,727 $
56 1390 کانادا 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 65,340 4,227,973,933 Rls. 396,487 $
57 1390 کانادا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,000 4,196,989,607 Rls. 386,411 $
58 1390 کانادا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 592 4,106,421,601 Rls. 358,763 $
59 1390 کانادا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 507,098 4,096,340,826 Rls. 381,453 $
60 1390 کانادا 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 16,678 3,983,285,690 Rls. 363,438 $
61 1390 کانادا 28054000 جيوه 5,175 3,887,556,652 Rls. 368,803 $
62 1390 کانادا 38021000 ذغال هاي ا کتيف شده 180,000 3,824,301,215 Rls. 353,255 $
63 1390 کانادا 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 11,995 3,779,027,237 Rls. 351,383 $
64 1390 کانادا 28199010 ا کسيد کروم 35,000 3,672,920,000 Rls. 339,425 $
65 1390 کانادا 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوک نمدي وياسايرنوکهاي متخلخل. 146,802 3,536,928,608 Rls. 335,278 $
66 1390 کانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 153,080 3,408,183,084 Rls. 321,116 $
67 1390 کانادا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 800 3,270,722,033 Rls. 301,645 $
68 1390 کانادا 96100010 وا يت بردا لکترونيکي بايا بدون کارت حافظه قابل ا تصال به چاپگرياکامپيوتربدون نيازبه کامپيوترحين ا نجام کار 7,177 2,967,450,681 Rls. 276,142 $
69 1390 کانادا 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 103,305 2,954,853,688 Rls. 276,905 $
70 1390 کانادا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 14,594 2,780,153,509 Rls. 261,627 $
71 1390 کانادا 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 7,900 2,751,275,450 Rls. 254,033 $
72 1390 کانادا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 59,880 2,746,479,510 Rls. 251,538 $
73 1390 کانادا 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 35,050 2,710,039,755 Rls. 257,389 $
74 1390 کانادا 32062000 پيگمانهاي و فرآورده هاي براساس تركيبات كروم 46,000 2,682,644,549 Rls. 255,684 $
75 1390 کانادا 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 22,100 2,642,010,241 Rls. 249,850 $
76 1390 کانادا 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 104,400 2,595,265,543 Rls. 242,475 $
77 1390 کانادا 28230000 ا کسيدهاي تيتان 72,000 2,511,825,860 Rls. 221,194 $
78 1390 کانادا 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروکسيل آمين 50,000 2,486,646,125 Rls. 222,419 $
79 1390 کانادا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,875 2,351,494,598 Rls. 193,445 $
80 1390 کانادا 84238910 سايرباسکولهاي ا لکترونيکي سيارباظرفيت توزين بيش ا زkg5000 598 2,252,218,960 Rls. 212,815 $
81 1390 کانادا 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 34,938 2,226,331,817 Rls. 206,156 $
82 1390 کانادا 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,516 2,214,539,748 Rls. 180,631 $
83 1390 کانادا 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 454,389 2,197,210,184 Rls. 206,424 $
84 1390 کانادا 12040000 دا نه کتان , حتي خرد شده 229,150 2,162,948,528 Rls. 206,973 $
85 1390 کانادا 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 34,300 2,106,692,280 Rls. 187,228 $
86 1390 کانادا 28254000 ا کسيدوهيدروکسيدهاي نيکل 4,800 2,056,961,000 Rls. 187,819 $
87 1390 کانادا 85030010 ا نوا ع کلکتور 7,978 2,040,907,167 Rls. 174,183 $
88 1390 کانادا 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 11,700 2,000,563,980 Rls. 183,605 $
89 1390 کانادا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 6,303 1,986,728,571 Rls. 182,043 $
90 1390 کانادا 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 45,542 1,959,896,063 Rls. 170,513 $
91 1390 کانادا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 14,245 1,953,057,943 Rls. 188,706 $
92 1390 کانادا 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 9,216 1,901,649,025 Rls. 165,346 $
93 1390 کانادا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 143,500 1,890,543,776 Rls. 168,679 $
94 1390 کانادا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 271 1,877,695,786 Rls. 163,727 $
95 1390 کانادا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 9,500 1,757,241,856 Rls. 143,331 $
96 1390 کانادا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,394 1,752,452,351 Rls. 166,304 $
97 1390 کانادا 28249010 سرنج ومين اورانژ 48,400 1,730,340,000 Rls. 163,940 $
98 1390 کانادا 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 6,000 1,712,690,320 Rls. 139,697 $
99 1390 کانادا 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 230,596 1,709,172,940 Rls. 139,411 $
100 1390 کانادا 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 2,000 1,704,468,176 Rls. 160,769 $
101 1390 کانادا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 3,044 1,696,374,793 Rls. 155,593 $
102 1390 کانادا 84411000 ماشينهاي برش 33,880 1,660,542,968 Rls. 152,798 $
103 1390 کانادا 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 146 1,617,671,219 Rls. 146,661 $
104 1390 کانادا 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 650 1,561,911,970 Rls. 146,370 $
105 1390 کانادا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 12,698 1,561,555,144 Rls. 147,614 $
106 1390 کانادا 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 10,397 1,543,019,362 Rls. 147,835 $
107 1390 کانادا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 802 1,521,477,379 Rls. 129,460 $
108 1390 کانادا 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 199,848 1,409,682,892 Rls. 117,332 $
109 1390 کانادا 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 8,200 1,402,111,702 Rls. 132,751 $
110 1390 کانادا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,871 1,348,929,221 Rls. 124,901 $
111 1390 کانادا 85452000 جاروبک هاي زغالي 760 1,261,311,131 Rls. 116,892 $
112 1390 کانادا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 88 1,258,481,306 Rls. 115,512 $
113 1390 کانادا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 5,502 1,250,423,707 Rls. 118,742 $
114 1390 کانادا 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 353 1,244,183,678 Rls. 108,596 $
115 1390 کانادا 44101990 ساير تخته هاازچوب كارشده 184,345 1,228,111,799 Rls. 116,276 $
116 1390 کانادا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 774 1,201,675,739 Rls. 108,946 $
117 1390 کانادا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 6,272 1,164,374,812 Rls. 112,602 $
118 1390 کانادا 84431400 ماشين آلات چاپ برجسته (غيرا زماشين آلات ودستگاههاي فلکسوگرا فيک )تغذيه شده باقرقره 14,100 1,162,657,395 Rls. 112,770 $
119 1390 کانادا 27150010 بيتومن ا نامل 13,845 1,158,492,493 Rls. 112,040 $
120 1390 کانادا 07133900 لوبياي غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 144,523 1,156,044,703 Rls. 109,721 $
121 1390 کانادا 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 52 1,132,037,859 Rls. 106,998 $
122 1390 کانادا 84324000 کودپخش کن 4,484 1,088,433,101 Rls. 88,779 $
123 1390 کانادا 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 25 1,080,288,519 Rls. 101,751 $
124 1390 کانادا 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 594 1,056,108,750 Rls. 94,662 $
125 1390 کانادا 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 846 1,052,552,899 Rls. 97,812 $
126 1390 کانادا 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 12,370 1,019,119,445 Rls. 98,848 $
127 1390 کانادا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 55,768 1,018,630,479 Rls. 83,712 $
128 1390 کانادا 29304000 متيونين 12,300 998,422,035 Rls. 95,534 $
129 1390 کانادا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 52,796 996,732,469 Rls. 91,081 $
130 1390 کانادا 28100010 ا سيد بريک 98,000 993,900,000 Rls. 95,010 $
131 1390 کانادا 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 19,577 970,458,359 Rls. 90,850 $
132 1390 کانادا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 608 954,471,100 Rls. 87,711 $
133 1390 کانادا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 70,201 927,178,183 Rls. 82,988 $
134 1390 کانادا 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 1,088 899,579,752 Rls. 73,375 $
135 1390 کانادا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 32,885 899,048,019 Rls. 77,669 $
136 1390 کانادا 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 135,802 896,298,161 Rls. 86,149 $
137 1390 کانادا 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 616 893,232,993 Rls. 81,978 $
138 1390 کانادا 28366000 کربنات باريم 156,000 886,290,000 Rls. 80,983 $
139 1390 کانادا 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 5,760 880,600,000 Rls. 80,923 $
140 1390 کانادا 29094300 ا ترهاي مو نو بوتيليک ا تيلن گليکول يادي ا تيلن گليکول 36,400 870,630,762 Rls. 82,127 $
141 1390 کانادا 47041900 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, غيرتيره كاج 96,601 858,490,000 Rls. 82,994 $
142 1390 کانادا 39059910 پي وي پي (pVP) polyvinyl pyrrolidone K-30 and K-25 داراي گريد داروئي 2,000 852,200,242 Rls. 79,193 $
143 1390 کانادا 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 17,004 848,908,761 Rls. 81,594 $
144 1390 کانادا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 10,000 844,000,000 Rls. 80,758 $
145 1390 کانادا 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 23,175 842,377,400 Rls. 68,709 $
146 1390 کانادا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 832 831,436,650 Rls. 77,233 $
147 1390 کانادا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 179 831,340,632 Rls. 73,271 $
148 1390 کانادا 84322900 کلوخ شکن غيرا زکلوخ شکن ديسکي,دستگاه شيارزن, دستگاه کشت وزرع, دستگاه ريشه کني ودستگاه کج بيل غير مذكور درجاي ديگر 24,500 826,209,434 Rls. 79,428 $
149 1390 کانادا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 16,980 801,570,829 Rls. 77,555 $
150 1390 کانادا 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 2,500 798,084,294 Rls. 65,097 $
151 1390 کانادا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 59,098 797,157,400 Rls. 74,109 $
152 1390 کانادا 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,482 784,259,000 Rls. 73,254 $
153 1390 کانادا 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 24,000 781,468,800 Rls. 73,710 $
154 1390 کانادا 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 460 748,847,667 Rls. 71,041 $
155 1390 کانادا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 6,238 737,489,303 Rls. 67,767 $
156 1390 کانادا 31059010 سايرکودهاي (ميکرو) معدني غيرمذكور 13,850 720,529,740 Rls. 60,034 $
157 1390 کانادا 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 20,000 706,872,625 Rls. 61,462 $
158 1390 کانادا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 222 701,757,099 Rls. 63,573 $
159 1390 کانادا 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 4,240 678,483,402 Rls. 62,839 $
160 1390 کانادا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 121 678,391,003 Rls. 63,588 $
161 1390 کانادا 84238210 باسکول ا لکترونيکي سيار با ظرفيت توزين 500 تا5000كيلوگرم 40 673,403,000 Rls. 61,052 $
162 1390 کانادا 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 73,000 650,542,095 Rls. 60,454 $
163 1390 کانادا 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 2,100 650,255,100 Rls. 53,039 $
164 1390 کانادا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 26,400 649,881,687 Rls. 59,134 $
165 1390 کانادا 38029090 موا د معدني طبيعي ا کتيف شده به غيرازخاك رنگبر زغال ودوده هاي حيوا ني 42,900 644,119,155 Rls. 61,573 $
166 1390 کانادا 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 2,138 643,806,108 Rls. 59,737 $
167 1390 کانادا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 258 638,558,369 Rls. 60,111 $
168 1390 کانادا 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 230 638,313,370 Rls. 60,120 $
169 1390 کانادا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 32,181 623,257,464 Rls. 59,906 $
170 1390 کانادا 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز37.5 وا ت 16,292 613,647,637 Rls. 53,356 $
171 1390 کانادا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13,414 608,399,785 Rls. 56,615 $
172 1390 کانادا 84821000 بلبرينگ. 2,098 595,472,604 Rls. 50,528 $
173 1390 کانادا 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 44,300 588,846,530 Rls. 55,862 $
174 1390 کانادا 29374000 مشتقات آمينو-ا سيدها 150 585,432,323 Rls. 47,751 $
175 1390 کانادا 29231090 کولين واملاح آن غير از کولين کلرايد 75% مايع وکولين کلرايد 60% پودر 7,700 583,597,965 Rls. 55,841 $
176 1390 کانادا 28255000 ا کسيدوهيدروکسيدهاي مس 5,000 577,576,000 Rls. 53,062 $
177 1390 کانادا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,700 565,705,222 Rls. 54,374 $
178 1390 کانادا 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 23,892 564,944,702 Rls. 54,306 $
179 1390 کانادا 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 2,500 553,262,140 Rls. 53,178 $
180 1390 کانادا 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 31,437 541,957,436 Rls. 51,100 $
181 1390 کانادا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,467 533,768,507 Rls. 50,029 $
182 1390 کانادا 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 70,000 531,484,800 Rls. 50,320 $
183 1390 کانادا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,110 529,108,493 Rls. 43,157 $
184 1390 کانادا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 382 525,327,063 Rls. 48,437 $
185 1390 کانادا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,235 519,683,794 Rls. 48,298 $
186 1390 کانادا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 519,048,915 Rls. 49,665 $
187 1390 کانادا 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 6,720 503,741,807 Rls. 46,279 $
188 1390 کانادا 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 224 494,005,290 Rls. 40,294 $
189 1390 کانادا 30059010 باندهاي ساده ا ستريل گازوا زلينه باندگچي زيرگچي باندکشيلوله لنوگازساده رول پنبه دندا نپزشکي ساده وپرجنسي 526 488,226,014 Rls. 41,668 $
190 1390 کانادا 28201000 دي ا کسيدمنگنز 46,000 488,208,000 Rls. 44,566 $
191 1390 کانادا 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 500 451,016,400 Rls. 43,168 $
192 1390 کانادا 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 500 449,046,126 Rls. 38,324 $
193 1390 کانادا 90061000 دوربين عکاسي ا زنوع موردا ستفاده برا ي تهيه کليشه يا سيلندر چاپ 4,310 447,467,021 Rls. 42,568 $
194 1390 کانادا 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 1,990 438,943,055 Rls. 41,058 $
195 1390 کانادا 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 25 431,017,556 Rls. 35,156 $
196 1390 کانادا 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 49,744 418,372,812 Rls. 39,155 $
197 1390 کانادا 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 11,414 415,367,887 Rls. 39,101 $
198 1390 کانادا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,674 413,770,432 Rls. 38,404 $
199 1390 کانادا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 975 409,692,652 Rls. 39,386 $
200 1390 کانادا 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 14,560 405,880,000 Rls. 35,032 $
مجموع کل
1,178,579,194,321 ريال
مجموع کل
108,637,685 دلار