آمار کل " واردات از" کشور "کامرون" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 کامرون 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 28,578 1,169,074,432 Rls. 110,624 $
2 1390 کامرون 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 35,880 880,000,000 Rls. 84,583 $
3 1390 کامرون 96170000 فلاسک وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدکي داخلي) 16,235 401,176,453 Rls. 37,915 $
4 1390 کامرون 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 80 296,294,400 Rls. 27,193 $
5 1390 کامرون 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,136 285,672,380 Rls. 26,065 $
6 1390 کامرون 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 810 126,059,293 Rls. 10,282 $
7 1390 کامرون 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 250 118,083,491 Rls. 9,632 $
8 1390 کامرون 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 185 103,788,915 Rls. 8,466 $
9 1390 کامرون 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 2,636 90,545,408 Rls. 8,576 $
10 1390 کامرون 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 5,365 88,081,182 Rls. 8,262 $
11 1390 کامرون 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 300 54,446,013 Rls. 5,157 $
12 1390 کامرون 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 55 39,436,290 Rls. 3,736 $
13 1390 کامرون 85291040 ا جزا ء وقطعات آ نتنهاي مربوط به دستگاههاي صوتي وتصويري 60 29,212,429 Rls. 2,383 $
14 1390 کامرون 90292023 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور وغيره برا ي کاميون و ا توبوس 1,350 20,788,950 Rls. 1,950 $
15 1390 کامرون 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 1,777 19,131,096 Rls. 1,812 $
16 1390 کامرون 85044020 شارژر باطري 57 16,114,183 Rls. 1,542 $
17 1390 کامرون 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 28 14,133,809 Rls. 1,153 $
18 1390 کامرون 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 976 11,117,574 Rls. 1,053 $
19 1390 کامرون 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 33 8,008,845 Rls. 653 $
20 1390 کامرون 70200091 حباب شيشه اي براي فلاسك ياساير ظروف عادي 316 4,575,191 Rls. 432 $
21 1390 کامرون 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 40 3,378,560 Rls. 320 $
22 1390 کامرون 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 51 1,439,235 Rls. 135 $
مجموع کل
3,780,558,129 ريال
مجموع کل
351,923 دلار
[1]