آمار کل " واردات از" کشور "ژاپن" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 5,275,111 843,144,333,653 Rls. 77,413,466 $
2 1390 ژاپن 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 4,663,420 762,997,224,773 Rls. 70,372,453 $
3 1390 ژاپن 98870343 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري کار،با ساخت دا خل 15% ا لي 16% بجز لاستيک 4,537,317 688,462,727,388 Rls. 62,709,037 $
4 1390 ژاپن 98870322 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 33% ا لي 34% بجز لاستيک 3,060,939 631,294,674,627 Rls. 59,928,153 $
5 1390 ژاپن 98870436 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 61% و بيشتر بجز لاستيک 3,118,234 607,305,591,680 Rls. 56,248,652 $
6 1390 ژاپن 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 879,445 541,967,578,089 Rls. 50,640,009 $
7 1390 ژاپن 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيک 4,479,180 540,405,873,261 Rls. 50,787,851 $
8 1390 ژاپن 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 34,050,050 529,965,837,572 Rls. 49,156,119 $
9 1390 ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 34,307,658 509,685,322,169 Rls. 47,145,483 $
10 1390 ژاپن 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 684,435 444,721,899,128 Rls. 42,007,137 $
11 1390 ژاپن 98870342 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري کاربا ساخت دا خل کمترا ز 14% (full c.k.d) بجز لاستيک 2,011,435 300,203,680,000 Rls. 27,825,182 $
12 1390 ژاپن 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 1,628,329 260,657,408,277 Rls. 24,026,300 $
13 1390 ژاپن 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 1,747,370 256,673,195,917 Rls. 24,305,368 $
14 1390 ژاپن 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 2,541,871 256,425,321,014 Rls. 23,180,945 $
15 1390 ژاپن 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 1,816,844 229,718,406,847 Rls. 21,457,007 $
16 1390 ژاپن 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 14,099,540 210,886,103,692 Rls. 19,775,983 $
17 1390 ژاپن 98870317 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 23% ا لي 24% بجز لاستيک 1,017,676 197,570,271,664 Rls. 18,386,226 $
18 1390 ژاپن 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 363,403 166,008,452,178 Rls. 15,684,929 $
19 1390 ژاپن 98870417 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 23%الي24%بجز لاستيک 1,524,440 153,398,651,971 Rls. 14,859,388 $
20 1390 ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 2,190,200 151,261,925,922 Rls. 14,386,675 $
21 1390 ژاپن 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 931,794 136,386,928,498 Rls. 13,052,053 $
22 1390 ژاپن 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 746,960 133,686,643,013 Rls. 12,419,863 $
23 1390 ژاپن 85256020 دستگاههاي گيرنده فرستنده از نوع SDH در حد STM1 به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه وبالاتر 34,883 127,288,770,986 Rls. 11,572,767 $
24 1390 ژاپن 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 373,880 125,643,547,919 Rls. 11,129,857 $
25 1390 ژاپن 84264100 جرثقيل ها, جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي , که درجاي ديگرمذکورنباشد، از نوع خودرو، باچرخهاي لاستيکي 808,200 122,658,362,738 Rls. 11,488,698 $
26 1390 ژاپن 98870414 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت , با ساخت دا خل 17%الي 18%بجز لاستيک 1,044,004 119,134,271,435 Rls. 10,883,584 $
27 1390 ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 21,712 116,771,579,554 Rls. 10,947,461 $
28 1390 ژاپن 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 656,000 116,542,364,983 Rls. 11,231,894 $
29 1390 ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 353,398 112,948,708,673 Rls. 10,602,464 $
30 1390 ژاپن 98870416 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 21%ا لي 22%بجز لاستيک 1,054,952 110,384,464,661 Rls. 10,366,831 $
31 1390 ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,682,100 105,788,855,835 Rls. 9,867,212 $
32 1390 ژاپن 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 6,610 102,097,725,636 Rls. 8,847,525 $
33 1390 ژاپن 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 556,920 95,560,750,624 Rls. 9,007,194 $
34 1390 ژاپن 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 1,419,341 89,812,134,412 Rls. 8,211,579 $
35 1390 ژاپن 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 26,697 87,662,356,628 Rls. 8,213,653 $
36 1390 ژاپن 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 484,854 86,986,103,414 Rls. 8,176,077 $
37 1390 ژاپن 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 8,802 77,951,959,250 Rls. 7,186,195 $
38 1390 ژاپن 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 187,500 76,629,313,013 Rls. 7,124,104 $
39 1390 ژاپن 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 9,938,460 75,028,316,612 Rls. 7,104,281 $
40 1390 ژاپن 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 1,168,100 73,656,060,066 Rls. 6,754,474 $
41 1390 ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 671,845 73,565,002,866 Rls. 6,923,056 $
42 1390 ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 72,750 73,381,519,072 Rls. 6,862,430 $
43 1390 ژاپن 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 28,947 70,506,670,946 Rls. 6,529,253 $
44 1390 ژاپن 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيکل 322,672 65,181,995,480 Rls. 6,174,292 $
45 1390 ژاپن 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 249,511 65,079,147,131 Rls. 6,126,784 $
46 1390 ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 1,934,500 64,542,307,161 Rls. 5,997,778 $
47 1390 ژاپن 98842920 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ،به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 14% لغايت 20% 552,480 64,505,000,000 Rls. 5,891,558 $
48 1390 ژاپن 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 47,372 63,970,055,834 Rls. 5,943,041 $
49 1390 ژاپن 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,171,290 62,604,356,888 Rls. 5,750,718 $
50 1390 ژاپن 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 4,876,320 61,620,500,000 Rls. 5,526,502 $
51 1390 ژاپن 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 419,638 52,580,966,448 Rls. 4,965,255 $
52 1390 ژاپن 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 267,318 51,783,335,464 Rls. 4,757,228 $
53 1390 ژاپن 29291000 ا يزوسيانات ها 1,883,500 50,723,439,543 Rls. 4,695,562 $
54 1390 ژاپن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 43,267 50,440,362,763 Rls. 4,676,763 $
55 1390 ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 17,539 50,268,180,761 Rls. 4,588,402 $
56 1390 ژاپن 72299010 مفتول ا زفولادفنري کرم سيليکون 3,194,859 47,676,940,943 Rls. 4,452,819 $
57 1390 ژاپن 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,418,170 46,067,393,980 Rls. 4,355,279 $
58 1390 ژاپن 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 362,056 44,046,325,367 Rls. 4,009,206 $
59 1390 ژاپن 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 235,155 42,486,257,229 Rls. 4,021,831 $
60 1390 ژاپن 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 635,600 42,404,420,980 Rls. 3,946,273 $
61 1390 ژاپن 87089210 صداخفه كن ها(انباره هاي اگزوز)، لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 120,120 41,632,247,972 Rls. 3,919,748 $
62 1390 ژاپن 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 760,464 41,447,892,469 Rls. 3,999,209 $
63 1390 ژاپن 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 104,686 37,617,641,566 Rls. 3,500,799 $
64 1390 ژاپن 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي کمکي برا ي ا ستفاده در ديگها 1,540 37,574,782,171 Rls. 3,637,091 $
65 1390 ژاپن 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 215,093 37,423,553,010 Rls. 3,471,341 $
66 1390 ژاپن 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 109,898 36,395,661,087 Rls. 3,339,630 $
67 1390 ژاپن 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 46,100 35,519,422,788 Rls. 3,255,266 $
68 1390 ژاپن 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 231,800 35,201,483,583 Rls. 3,075,282 $
69 1390 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 228,145 32,688,041,941 Rls. 2,991,176 $
70 1390 ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 71,147 32,619,711,891 Rls. 3,001,535 $
71 1390 ژاپن 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 654,306 31,099,837,877 Rls. 2,943,310 $
72 1390 ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 25,635 30,352,257,795 Rls. 2,782,596 $
73 1390 ژاپن 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 12,409 30,183,729,719 Rls. 2,756,204 $
74 1390 ژاپن 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 536,000 30,089,356,980 Rls. 2,832,395 $
75 1390 ژاپن 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 194,261 28,549,348,117 Rls. 2,633,440 $
76 1390 ژاپن 84269900 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل غيرازرديف 84269100 569,360 28,354,200,000 Rls. 2,580,000 $
77 1390 ژاپن 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد ، پارچه هاي تار وپود باف داراي مستر نمدي ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باکائوچو,چرم ياسايرمواد ديگر كه براي ساير مصارف فني به كار مي رود از جمله پارچه هاي كم عرض ساخته شده از مخمل اغشته به كائوچو كه براي پوشش ميله هاي ماشي 18,181 28,061,303,865 Rls. 2,590,939 $
78 1390 ژاپن 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 83,281 27,387,371,316 Rls. 2,430,730 $
79 1390 ژاپن 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 337,575 27,010,781,003 Rls. 2,549,248 $
80 1390 ژاپن 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 180,461 26,942,977,839 Rls. 2,351,104 $
81 1390 ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 63,346 26,716,417,087 Rls. 2,516,320 $
82 1390 ژاپن 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 39,160 26,300,602,051 Rls. 2,270,258 $
83 1390 ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 90,924 25,700,016,644 Rls. 2,360,241 $
84 1390 ژاپن 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 74,504 24,933,926,727 Rls. 2,375,344 $
85 1390 ژاپن 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي 69,401 24,859,276,549 Rls. 2,377,092 $
86 1390 ژاپن 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 498,002 24,791,232,618 Rls. 2,372,821 $
87 1390 ژاپن 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 600,000 22,928,109,548 Rls. 2,163,952 $
88 1390 ژاپن 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 1,921,748 22,037,234,132 Rls. 2,056,671 $
89 1390 ژاپن 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 22,950 21,400,000,000 Rls. 1,977,819 $
90 1390 ژاپن 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 5,806 21,269,617,309 Rls. 1,851,824 $
91 1390 ژاپن 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 94,458 20,830,118,071 Rls. 1,955,476 $
92 1390 ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 1,387,278 20,684,584,368 Rls. 1,962,398 $
93 1390 ژاپن 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 2,399,254 19,800,294,695 Rls. 1,903,874 $
94 1390 ژاپن 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 620 19,796,560,000 Rls. 1,753,770 $
95 1390 ژاپن 29161400 ا سترهاي ا سيد متاکريليک 501,600 18,891,264,480 Rls. 1,772,719 $
96 1390 ژاپن 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,997 18,364,442,352 Rls. 1,671,051 $
97 1390 ژاپن 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,853,320 18,240,992,655 Rls. 1,750,282 $
98 1390 ژاپن 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 39,300 18,105,387,173 Rls. 1,732,407 $
99 1390 ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,937 16,711,517,863 Rls. 1,520,818 $
100 1390 ژاپن 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 181,610 16,459,872,104 Rls. 1,523,133 $
101 1390 ژاپن 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 416,741 16,222,262,226 Rls. 1,484,679 $
102 1390 ژاپن 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 457,800 16,196,607,451 Rls. 1,547,758 $
103 1390 ژاپن 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 44,475 14,899,512,823 Rls. 1,402,207 $
104 1390 ژاپن 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 5,281 14,645,911,386 Rls. 1,365,732 $
105 1390 ژاپن 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 128,080 14,602,828,656 Rls. 1,413,086 $
106 1390 ژاپن 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 464,000 14,203,114,276 Rls. 1,325,265 $
107 1390 ژاپن 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 36,551 14,094,558,661 Rls. 1,307,696 $
108 1390 ژاپن 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 446,221 14,042,505,884 Rls. 1,284,387 $
109 1390 ژاپن 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 10,731 13,732,643,753 Rls. 1,288,125 $
110 1390 ژاپن 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوک نمدي وياسايرنوکهاي متخلخل. 266,547 13,107,039,353 Rls. 1,169,105 $
111 1390 ژاپن 85291020 آنتن مخابرا تي 18,600 12,839,243,610 Rls. 1,193,127 $
112 1390 ژاپن 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 8,037 12,752,920,182 Rls. 1,202,810 $
113 1390 ژاپن 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 16,246 12,678,298,947 Rls. 1,149,697 $
114 1390 ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,218 12,564,623,112 Rls. 1,151,868 $
115 1390 ژاپن 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 47,218 12,543,440,443 Rls. 1,152,463 $
116 1390 ژاپن 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 5,093 12,485,208,638 Rls. 1,170,778 $
117 1390 ژاپن 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 16,860 12,479,056,705 Rls. 1,108,902 $
118 1390 ژاپن 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 127,222 11,739,758,760 Rls. 1,118,871 $
119 1390 ژاپن 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 12,346 11,365,845,238 Rls. 1,055,086 $
120 1390 ژاپن 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 20,238 11,219,739,376 Rls. 1,028,871 $
121 1390 ژاپن 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 4,442 10,948,562,087 Rls. 1,026,922 $
122 1390 ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 73,405 10,939,114,210 Rls. 1,035,996 $
123 1390 ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 2,570 10,805,560,666 Rls. 1,006,224 $
124 1390 ژاپن 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 111,125 10,788,276,150 Rls. 1,033,902 $
125 1390 ژاپن 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 97,235 10,750,884,451 Rls. 996,186 $
126 1390 ژاپن 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 246,258 10,550,611,065 Rls. 987,735 $
127 1390 ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 31,530 10,238,368,673 Rls. 954,138 $
128 1390 ژاپن 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 16,436 10,042,538,066 Rls. 914,527 $
129 1390 ژاپن 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 78,508 9,894,976,515 Rls. 908,129 $
130 1390 ژاپن 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 44,651 9,873,919,955 Rls. 921,677 $
131 1390 ژاپن 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 148,497 9,642,716,464 Rls. 922,005 $
132 1390 ژاپن 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 381,860 9,626,961,872 Rls. 910,954 $
133 1390 ژاپن 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 206,440 9,455,404,177 Rls. 822,138 $
134 1390 ژاپن 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 373,611 9,110,148,316 Rls. 839,542 $
135 1390 ژاپن 90321000 ترموستات 6,883 8,812,710,151 Rls. 807,128 $
136 1390 ژاپن 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 4,241 8,767,356,358 Rls. 821,315 $
137 1390 ژاپن 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 239,050 8,647,619,403 Rls. 798,419 $
138 1390 ژاپن 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 11,980 8,626,195,037 Rls. 803,616 $
139 1390 ژاپن 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 998,348 8,564,347,681 Rls. 823,495 $
140 1390 ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 24,010 8,467,721,898 Rls. 774,009 $
141 1390 ژاپن 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 29,251 8,285,190,483 Rls. 778,534 $
142 1390 ژاپن 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 158,400 8,270,134,128 Rls. 757,037 $
143 1390 ژاپن 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 85,025 8,250,989,805 Rls. 754,990 $
144 1390 ژاپن 37029490 سايرفيلمهاي عکاسي غير رنگي به صورت رول حساس شده ا ز هر ماده به غيرا زکاغذ،مقواوموادنسجي واباپهنابيش ا ز16وحداكثر35ميلي متر 11,029 8,237,262,173 Rls. 671,881 $
145 1390 ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 18,248 8,072,600,979 Rls. 765,970 $
146 1390 ژاپن 84291111 بلدوزر نو- باقدرت موتور 330ا سب بخاروکمتر باچرخ زنجيري . 80,154 7,992,071,832 Rls. 767,288 $
147 1390 ژاپن 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 10,286 7,950,883,516 Rls. 764,117 $
148 1390 ژاپن 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 210,754 7,939,583,159 Rls. 735,643 $
149 1390 ژاپن 30051040 چسب ضد حساسيت 69,800 7,899,225,203 Rls. 743,738 $
150 1390 ژاپن 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 350,000 7,877,885,954 Rls. 705,886 $
151 1390 ژاپن 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 43,096 7,872,945,388 Rls. 723,954 $
152 1390 ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 15,454 7,792,600,218 Rls. 735,098 $
153 1390 ژاپن 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 68,416 7,642,811,628 Rls. 717,417 $
154 1390 ژاپن 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 50,046 7,380,747,190 Rls. 701,221 $
155 1390 ژاپن 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 19,011 7,231,833,100 Rls. 699,874 $
156 1390 ژاپن 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 8,722 7,222,404,805 Rls. 678,576 $
157 1390 ژاپن 90303300 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ،جريان ،مقاومت ياقدرت فاقد وسيله ثبت . 2,749 7,096,432,605 Rls. 633,990 $
158 1390 ژاپن 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 27,756 7,027,651,353 Rls. 640,791 $
159 1390 ژاپن 84082010 موتور هاي گاز سوز پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي ،از نوعي كه براي به حركت در آوردن وسايل نقليه فصل 87 به كارمي روند 46,452 6,939,065,190 Rls. 667,090 $
160 1390 ژاپن 34031100 فرآورده هابرا ي عمل آوردن موادنسجي ،چرم ،پوستهاي نرم ياساير مواد دا را ي کمتر ا ز 70% روغن نفتي ياروغن موادمعدني قيري به عنوان موادمتشكله اساسي 140,000 6,902,360,863 Rls. 639,076 $
161 1390 ژاپن 84295929 بيلهاي مکانيکي مستعمل باقدرت بيش ا ز155اسب بخار ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 114,000 6,898,430,779 Rls. 661,820 $
162 1390 ژاپن 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 270 6,636,924,540 Rls. 622,140 $
163 1390 ژاپن 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 162,000 6,624,874,015 Rls. 576,726 $
164 1390 ژاپن 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 20,510 6,526,769,744 Rls. 612,184 $
165 1390 ژاپن 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 20,812 6,493,026,143 Rls. 619,360 $
166 1390 ژاپن 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 249,262 6,464,558,200 Rls. 586,769 $
167 1390 ژاپن 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 317,365 6,362,164,652 Rls. 590,404 $
168 1390 ژاپن 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 155اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 86,150 6,278,667,769 Rls. 602,026 $
169 1390 ژاپن 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 151,200 6,179,780,659 Rls. 577,542 $
170 1390 ژاپن 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 3,938 6,161,197,599 Rls. 565,027 $
171 1390 ژاپن 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 177,323 6,158,775,888 Rls. 592,076 $
172 1390 ژاپن 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 171,000 6,151,850,013 Rls. 573,601 $
173 1390 ژاپن 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 91,000 6,094,331,219 Rls. 569,390 $
174 1390 ژاپن 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 602,936 6,077,120,000 Rls. 581,672 $
175 1390 ژاپن 84138200 بالابرهاي آبگونها 109,157 5,900,067,531 Rls. 557,475 $
176 1390 ژاپن 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 105,155 5,888,381,432 Rls. 554,769 $
177 1390 ژاپن 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 9,741 5,773,681,121 Rls. 531,739 $
178 1390 ژاپن 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 190,000 5,713,962,027 Rls. 536,840 $
179 1390 ژاپن 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 16,014 5,597,337,796 Rls. 524,832 $
180 1390 ژاپن 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 117,000 5,516,674,471 Rls. 489,460 $
181 1390 ژاپن 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 440,725 5,507,667,461 Rls. 528,445 $
182 1390 ژاپن 32065000 محصولات غيرآلي ا ز ا نوا عي که بعنوا ن نورتاب بکار مي رود 79,105 5,380,133,467 Rls. 463,114 $
183 1390 ژاپن 35071000 پنير مايه و کنسانتره هاي آن 9,300 5,378,877,110 Rls. 480,009 $
184 1390 ژاپن 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 1,410 5,113,673,797 Rls. 417,102 $
185 1390 ژاپن 27101920 روغن صنعتي 35,110 5,106,591,346 Rls. 470,733 $
186 1390 ژاپن 82011000 بيل, بيلچه. 129,901 5,022,151,203 Rls. 459,883 $
187 1390 ژاپن 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 103,200 5,001,702,530 Rls. 445,666 $
188 1390 ژاپن 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 201,000 4,998,138,948 Rls. 456,876 $
189 1390 ژاپن 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 62,115 4,972,067,152 Rls. 470,751 $
190 1390 ژاپن 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 7,100 4,944,230,624 Rls. 463,333 $
191 1390 ژاپن 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 52,793 4,801,473,442 Rls. 449,851 $
192 1390 ژاپن 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 9,984 4,741,853,755 Rls. 442,060 $
193 1390 ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 98,844 4,735,216,613 Rls. 428,783 $
194 1390 ژاپن 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,005 4,697,718,996 Rls. 437,738 $
195 1390 ژاپن 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 134,849 4,697,150,094 Rls. 447,648 $
196 1390 ژاپن 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 962 4,691,333,745 Rls. 441,725 $
197 1390 ژاپن 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 15,804 4,655,800,000 Rls. 379,755 $
198 1390 ژاپن 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 35,100 4,644,844,233 Rls. 378,862 $
199 1390 ژاپن 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 10,490 4,641,704,167 Rls. 435,273 $
200 1390 ژاپن 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 121,325 4,540,137,402 Rls. 419,677 $
مجموع کل
13,442,405,779,975 ريال
مجموع کل
1,248,941,342 دلار