آمار کل " واردات از" کشور "چين" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 چين 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 40,501,190 2,441,185,893,392 Rls. 224,177,334 $
2 1390 چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 13,611,628 1,497,166,449,593 Rls. 138,572,216 $
3 1390 چين 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 4,659,979 1,458,477,853,425 Rls. 129,865,652 $
4 1390 چين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 5,156,186 1,256,376,271,891 Rls. 117,593,640 $
5 1390 چين 84082020 موتورهاي پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي كه برا ي ترا کتورهاي رديف 8701 به كارمي روند 8,544,217 1,201,665,827,828 Rls. 111,058,429 $
6 1390 چين 86011000 لکوموتيو و لکوترا کتورها,بامنبع برق خارجي 3,488,210 1,084,828,077,801 Rls. 104,395,617 $
7 1390 چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 21,983,891 1,013,286,059,110 Rls. 94,231,118 $
8 1390 چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 58,357,825 1,001,179,939,278 Rls. 92,923,840 $
9 1390 چين 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 858,447 879,585,585,186 Rls. 74,427,706 $
10 1390 چين 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 1,317,128 860,787,421,096 Rls. 80,271,231 $
11 1390 چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 2,501,130 835,056,208,596 Rls. 78,468,040 $
12 1390 چين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 29,231,236 763,347,365,916 Rls. 70,024,221 $
13 1390 چين 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 18,015,608 753,744,344,035 Rls. 70,795,844 $
14 1390 چين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 43,840,410 706,971,852,400 Rls. 63,635,836 $
15 1390 چين 31031000 سوپرفسفات ها 97,713,000 687,358,025,145 Rls. 64,943,144 $
16 1390 چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 12,731,806 686,173,746,554 Rls. 63,750,502 $
17 1390 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 14,676,004 603,343,992,264 Rls. 54,838,815 $
18 1390 چين 87021000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با موتور پيستوني درونسوز ترا کمي - ا حترا قي 5,151,300 593,926,662,412 Rls. 54,680,284 $
19 1390 چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 44,749,625 592,830,040,463 Rls. 55,560,902 $
20 1390 چين 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 4,148,140 573,675,643,362 Rls. 53,699,906 $
21 1390 چين 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 8,159,884 511,831,986,998 Rls. 46,456,299 $
22 1390 چين 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 5,460,650 503,560,454,679 Rls. 46,841,616 $
23 1390 چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 645,142 482,941,157,787 Rls. 45,239,802 $
24 1390 چين 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 10,647,590 472,378,601,462 Rls. 43,637,131 $
25 1390 چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 56,907,876 466,765,470,835 Rls. 43,114,440 $
26 1390 چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 93,826,426 437,760,621,540 Rls. 38,201,697 $
27 1390 چين 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 5,836,304 385,703,981,759 Rls. 34,594,980 $
28 1390 چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 738,204 381,836,240,994 Rls. 34,926,708 $
29 1390 چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 9,739,082 372,984,243,419 Rls. 34,594,368 $
30 1390 چين 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 3,453,456 364,365,359,810 Rls. 33,865,955 $
31 1390 چين 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 11,330,772 361,145,406,687 Rls. 33,001,495 $
32 1390 چين 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 3,253,816 355,431,898,573 Rls. 32,243,649 $
33 1390 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 5,888,134 343,880,332,013 Rls. 30,293,277 $
34 1390 چين 98870220 قطعات منفصله برا ي توليدا توبوس وميني بوس ، به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 14%لغايت 40%،به جز موتور گيربكس ،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 3,400,915 342,153,308,597 Rls. 31,493,113 $
35 1390 چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 7,979,044 338,645,919,336 Rls. 31,783,621 $
36 1390 چين 98870414 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت , با ساخت دا خل 17%الي 18%بجز لاستيک 5,348,464 335,422,076,220 Rls. 31,034,007 $
37 1390 چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 17,490,682 332,762,128,105 Rls. 31,201,404 $
38 1390 چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 2,843,853 331,110,801,513 Rls. 30,269,517 $
39 1390 چين 85393140 لامپ کم مصرف بدون بالاست 3,598,968 322,015,802,570 Rls. 29,247,165 $
40 1390 چين 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 12,323,950 319,074,770,311 Rls. 29,129,217 $
41 1390 چين 98870315 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،باساخت دا خل 19%ا لي 20% بجز لاستيک 6,054,693 317,366,443,447 Rls. 28,876,474 $
42 1390 چين 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 2,679,831 311,338,430,631 Rls. 28,206,433 $
43 1390 چين 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 2,155,323 308,878,660,080 Rls. 28,229,011 $
44 1390 چين 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيک 6,444,996 298,437,403,378 Rls. 27,074,063 $
45 1390 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 19,082,486 297,082,184,853 Rls. 26,325,737 $
46 1390 چين 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,116,985 292,302,680,172 Rls. 26,580,081 $
47 1390 چين 85256020 دستگاههاي گيرنده فرستنده از نوع SDH در حد STM1 به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه وبالاتر 242,378 287,163,655,730 Rls. 26,169,575 $
48 1390 چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 4,685,175 284,900,725,065 Rls. 26,298,201 $
49 1390 چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 618,244 284,582,161,177 Rls. 25,056,948 $
50 1390 چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 2,410,435 279,262,490,332 Rls. 25,362,582 $
51 1390 چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 707,725 268,161,047,764 Rls. 24,057,848 $
52 1390 چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 2,570,549 266,035,623,867 Rls. 24,636,613 $
53 1390 چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 12,594,934 254,845,378,168 Rls. 23,136,891 $
54 1390 چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 8,249,634 253,129,201,781 Rls. 23,269,636 $
55 1390 چين 98842920 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ،به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 14% لغايت 20% 7,838,261 252,468,974,105 Rls. 22,949,598 $
56 1390 چين 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 1,109,623 251,827,582,681 Rls. 22,459,847 $
57 1390 چين 85176220 كارت مودم باسيم 366,547 249,919,642,293 Rls. 23,214,720 $
58 1390 چين 84821000 بلبرينگ. 5,429,400 248,378,530,492 Rls. 22,559,553 $
59 1390 چين 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 3,549,048 238,812,162,913 Rls. 21,496,356 $
60 1390 چين 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه کاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 1,304,216 237,079,438,077 Rls. 21,673,491 $
61 1390 چين 84440000 ماشين هاي ا کسترودينگ کشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيک يامصنوعي 2,605,504 234,144,376,511 Rls. 20,983,111 $
62 1390 چين 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 91,135,246 232,760,130,600 Rls. 21,387,892 $
63 1390 چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,512,930 231,254,577,260 Rls. 21,022,362 $
64 1390 چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,391,227 228,790,652,484 Rls. 20,762,352 $
65 1390 چين 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2,628,309 225,577,405,577 Rls. 20,519,808 $
66 1390 چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 10,808,459 215,129,195,054 Rls. 19,716,320 $
67 1390 چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 16,256,970 213,848,605,775 Rls. 19,700,812 $
68 1390 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 3,837,718 212,719,887,861 Rls. 19,339,487 $
69 1390 چين 29034900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقوي حاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29034100 لغايت 29034700 6,121,495 212,320,001,272 Rls. 19,346,565 $
70 1390 چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 13,634,565 208,003,298,876 Rls. 18,855,221 $
71 1390 چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 14,907,378 201,516,056,058 Rls. 18,375,091 $
72 1390 چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 7,149,137 199,595,735,210 Rls. 18,081,448 $
73 1390 چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,545,598 197,522,619,869 Rls. 18,127,395 $
74 1390 چين 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 24,735,784 196,415,865,740 Rls. 17,718,266 $
75 1390 چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 180,222 184,504,242,660 Rls. 16,620,492 $
76 1390 چين 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,482,411 180,520,641,677 Rls. 16,355,975 $
77 1390 چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 3,804,775 175,815,675,756 Rls. 16,589,405 $
78 1390 چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,949,316 174,080,213,891 Rls. 15,883,043 $
79 1390 چين 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 14,204,837 172,741,907,330 Rls. 15,886,801 $
80 1390 چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 5,673,192 171,714,911,580 Rls. 15,711,565 $
81 1390 چين 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 8,336,077 168,536,099,183 Rls. 15,375,822 $
82 1390 چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 3,275,939 166,187,508,817 Rls. 15,290,204 $
83 1390 چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,283,201 163,917,182,462 Rls. 15,131,282 $
84 1390 چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 4,144,394 162,302,551,404 Rls. 14,775,889 $
85 1390 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 7,009,887 157,805,312,539 Rls. 14,323,487 $
86 1390 چين 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 13,532,899 157,649,502,407 Rls. 14,835,472 $
87 1390 چين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,465,598 157,210,430,173 Rls. 14,220,244 $
88 1390 چين 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 1,976,377 153,561,216,736 Rls. 13,952,933 $
89 1390 چين 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 995,074 153,115,213,115 Rls. 14,185,761 $
90 1390 چين 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 23,449,069 151,690,758,543 Rls. 15,223,882 $
91 1390 چين 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 1,314,776 145,934,829,729 Rls. 13,320,018 $
92 1390 چين 76061110 ورق کامپوزيتي 6,161,909 144,552,132,209 Rls. 13,283,577 $
93 1390 چين 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 16,116,266 144,500,869,761 Rls. 13,445,568 $
94 1390 چين 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 15,194,950 144,393,833,829 Rls. 13,816,270 $
95 1390 چين 98870417 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت دا خل 23%الي24%بجز لاستيک 2,291,229 143,568,879,660 Rls. 13,267,982 $
96 1390 چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 6,808,674 141,952,772,373 Rls. 13,102,886 $
97 1390 چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,065,748 141,774,336,377 Rls. 13,111,766 $
98 1390 چين 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 22,230,838 141,268,979,053 Rls. 12,945,626 $
99 1390 چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 5,492,241 141,106,586,278 Rls. 13,068,301 $
100 1390 چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 3,056,651 139,000,706,184 Rls. 12,824,241 $
101 1390 چين 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 14,163,836 138,196,134,014 Rls. 12,706,627 $
102 1390 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 3,452,140 138,089,834,935 Rls. 12,582,429 $
103 1390 چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 10,688,059 136,810,724,878 Rls. 12,490,903 $
104 1390 چين 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 3,692,999 135,945,927,347 Rls. 11,604,692 $
105 1390 چين 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 3,405,652 135,668,333,689 Rls. 12,668,288 $
106 1390 چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,482,682 134,070,170,671 Rls. 12,361,984 $
107 1390 چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 11,735,753 131,838,006,624 Rls. 11,541,964 $
108 1390 چين 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 5,030,280 130,999,477,283 Rls. 10,728,755 $
109 1390 چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 6,100,232 130,453,445,272 Rls. 12,011,105 $
110 1390 چين 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 9,747,954 130,423,929,270 Rls. 12,160,908 $
111 1390 چين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 4,223,161 129,768,206,249 Rls. 11,808,526 $
112 1390 چين 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 1,132,436 129,460,282,731 Rls. 11,901,395 $
113 1390 چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,692,364 128,424,357,684 Rls. 11,731,513 $
114 1390 چين 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 3,959,953 125,587,797,492 Rls. 11,704,050 $
115 1390 چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 8,577,735 124,342,070,826 Rls. 11,369,602 $
116 1390 چين 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 4,106,427 123,693,054,046 Rls. 11,288,418 $
117 1390 چين 76061210 صفحه مربع يامستطيل ،آلياژآلومينيوم به ضخامت بيش از0/mm2اندوده شده باآلومينيوم سيليس 3,029,382 123,682,933,716 Rls. 11,570,851 $
118 1390 چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 9,634,028 123,098,878,506 Rls. 11,356,803 $
119 1390 چين 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 311,164 122,205,122,266 Rls. 11,104,751 $
120 1390 چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,381,988 121,401,576,477 Rls. 11,043,430 $
121 1390 چين 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 9,509,229 119,500,423,354 Rls. 10,716,248 $
122 1390 چين 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 7,445,535 119,012,063,135 Rls. 10,693,226 $
123 1390 چين 85340000 مدا رهاي چاپي 551,110 117,829,976,533 Rls. 10,791,395 $
124 1390 چين 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 10,934,108 117,668,188,816 Rls. 10,442,340 $
125 1390 چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 11,353,820 117,266,793,828 Rls. 10,836,526 $
126 1390 چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 4,348,965 116,083,445,840 Rls. 10,658,916 $
127 1390 چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,714,173 113,305,415,713 Rls. 10,357,239 $
128 1390 چين 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 7,722,310 113,080,381,342 Rls. 10,287,877 $
129 1390 چين 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز37.5 وا ت 4,513,697 112,994,983,603 Rls. 10,242,068 $
130 1390 چين 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 5,416,040 112,553,573,988 Rls. 10,294,485 $
131 1390 چين 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 25,502,958 111,391,821,580 Rls. 9,985,653 $
132 1390 چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 4,606,343 109,874,789,011 Rls. 9,952,540 $
133 1390 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 8,604,497 109,577,003,189 Rls. 10,079,176 $
134 1390 چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,206,147 108,315,008,879 Rls. 10,013,710 $
135 1390 چين 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 1,231,191 107,443,548,900 Rls. 10,019,585 $
136 1390 چين 54021910 --- نخ پلي اميد6 يادسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت73/5 الي 90/4 2,705,500 107,347,937,160 Rls. 10,019,352 $
137 1390 چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 383,182 107,023,353,323 Rls. 9,693,250 $
138 1390 چين 28416100 پرمنگنات پتاسيم 3,864,000 106,980,228,650 Rls. 9,877,377 $
139 1390 چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 6,058,115 106,866,340,865 Rls. 9,709,384 $
140 1390 چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,693,164 106,754,114,481 Rls. 9,805,057 $
141 1390 چين 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 3,806,106 106,050,464,826 Rls. 9,758,060 $
142 1390 چين 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 2,749,432 105,173,556,328 Rls. 9,572,299 $
143 1390 چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 10,397,642 103,765,553,819 Rls. 9,508,000 $
144 1390 چين 29156000 ا سيد هاي بوتانوئيک, ا سيدهاي پنتانوئيک , ا ملاح و ا سترهاي آنها 6,900 103,400,621,861 Rls. 9,305,685 $
145 1390 چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 5,490,688 103,258,678,805 Rls. 9,369,611 $
146 1390 چين 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 9,343,509 102,874,327,189 Rls. 9,451,170 $
147 1390 چين 29411030 6-امينو پني سيلاتيك اسيد 487,050 102,573,984,078 Rls. 9,492,038 $
148 1390 چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 8,443,308 102,313,639,948 Rls. 9,260,470 $
149 1390 چين 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 2,024,829 100,720,983,587 Rls. 9,255,462 $
150 1390 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 4,693,788 100,214,195,927 Rls. 9,058,005 $
151 1390 چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 7,638,399 99,821,724,657 Rls. 9,088,280 $
152 1390 چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 12,865,972 99,628,822,837 Rls. 8,730,248 $
153 1390 چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 2,058,076 99,496,985,294 Rls. 9,094,151 $
154 1390 چين 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,424,818 98,038,205,802 Rls. 9,081,915 $
155 1390 چين 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 9,155,026 97,564,455,764 Rls. 8,912,430 $
156 1390 چين 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 4,234,765 97,509,332,601 Rls. 8,885,107 $
157 1390 چين 29181400 ا سيدسيتريک 10,650,395 97,396,806,426 Rls. 9,005,167 $
158 1390 چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 2,638,585 97,120,602,848 Rls. 8,930,647 $
159 1390 چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 3,124,615 96,814,771,333 Rls. 8,931,510 $
160 1390 چين 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 1,670,691 96,724,614,575 Rls. 8,407,150 $
161 1390 چين 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 10,371,538 96,200,966,915 Rls. 8,754,456 $
162 1390 چين 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 7,918,090 95,719,752,923 Rls. 8,805,175 $
163 1390 چين 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 2,398,961 94,730,470,355 Rls. 8,712,561 $
164 1390 چين 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 2,199,665 94,237,706,793 Rls. 8,464,771 $
165 1390 چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 438,399 94,139,328,286 Rls. 8,383,295 $
166 1390 چين 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 2,669,443 93,555,218,766 Rls. 8,735,822 $
167 1390 چين 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 809,559 93,511,754,011 Rls. 8,618,871 $
168 1390 چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 202,112 93,488,267,569 Rls. 8,707,875 $
169 1390 چين 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 5,098,880 93,229,867,365 Rls. 8,729,422 $
170 1390 چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,590,050 93,187,287,738 Rls. 8,505,313 $
171 1390 چين 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 23,196 93,058,729,518 Rls. 8,769,439 $
172 1390 چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 434,538 92,528,355,186 Rls. 8,475,458 $
173 1390 چين 38123010 آنتي ا کسيدا نها 2,356,954 92,294,758,106 Rls. 8,439,072 $
174 1390 چين 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 3,644,107 92,089,562,066 Rls. 8,369,647 $
175 1390 چين 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 691,530 91,845,896,377 Rls. 8,446,955 $
176 1390 چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 3,846,353 91,666,048,359 Rls. 8,469,138 $
177 1390 چين 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 2,771,835 91,452,827,199 Rls. 8,413,680 $
178 1390 چين 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 5,529,504 91,436,407,548 Rls. 8,442,754 $
179 1390 چين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 168,078 91,139,059,345 Rls. 8,286,576 $
180 1390 چين 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 2,065,110 90,906,932,597 Rls. 8,435,081 $
181 1390 چين 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 12,879,831 90,904,284,269 Rls. 8,024,649 $
182 1390 چين 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 768,125 90,830,164,394 Rls. 8,487,571 $
183 1390 چين 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 120,687 90,021,201,798 Rls. 8,139,565 $
184 1390 چين 98870412 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت کمترا ز 14% (full c.k.d)بجز لاستيک 1,529,573 89,805,733,234 Rls. 8,533,418 $
185 1390 چين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 5,486,462 89,581,532,727 Rls. 8,186,300 $
186 1390 چين 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 978,107 88,985,216,784 Rls. 8,117,352 $
187 1390 چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,710,381 88,740,650,274 Rls. 8,043,284 $
188 1390 چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 710,291 88,561,529,983 Rls. 7,920,267 $
189 1390 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 5,809,269 88,026,956,842 Rls. 8,091,307 $
190 1390 چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 1,687,422 87,720,727,279 Rls. 8,009,981 $
191 1390 چين 38011000 گرا فيت مصنوعي 7,628,544 87,248,729,273 Rls. 7,886,762 $
192 1390 چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 33% ا لي 34% بجز لاستيک 2,124,566 87,081,898,159 Rls. 8,224,491 $
193 1390 چين 29413000 تترا سيکلين ها و مشتقات آنها ;ا ملاح ا ين محصولات 335,600 86,415,115,137 Rls. 7,977,514 $
194 1390 چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,984,257 86,028,869,420 Rls. 7,157,401 $
195 1390 چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 3,574,769 85,108,232,425 Rls. 7,569,302 $
196 1390 چين 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 8,141,066 84,529,764,372 Rls. 7,705,254 $
197 1390 چين 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 8,347,356 84,407,690,416 Rls. 7,802,789 $
198 1390 چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,090,471 84,243,216,364 Rls. 7,701,196 $
199 1390 چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,428,555 83,243,933,807 Rls. 7,623,658 $
200 1390 چين 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 1,712,898 82,512,939,533 Rls. 7,496,173 $
مجموع کل
50,273,625,510,018 ريال
مجموع کل
4,610,175,419 دلار