آمار کل " واردات از" کشور "پرو" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 پرو 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 106,400 1,234,378,506 Rls. 117,103 $
2 1390 پرو 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 1,600 446,759,972 Rls. 41,440 $
3 1390 پرو 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 356 107,313,340 Rls. 10,009 $
4 1390 پرو 32019000 سايرعصارهاي دباغي بامنشاءنباتي;تانن هاوا ملاح آنها، ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 27,703,126 Rls. 2,663 $
مجموع کل
1,816,154,944 ريال
مجموع کل
171,215 دلار
[1]