آمار کل " واردات از" کشور "پاکستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 229,470,954 1,955,698,425,405 Rls. 181,329,867 $
2 1390 پاکستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 24,105,970 153,799,577,188 Rls. 12,661,733 $
3 1390 پاکستان 12074000 تخم کنجد 14,443,745 143,043,484,380 Rls. 12,883,939 $
4 1390 پاکستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 21,340,500 137,215,586,421 Rls. 12,894,317 $
5 1390 پاکستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 1,559,997 127,755,592,100 Rls. 11,910,368 $
6 1390 پاکستان 08045000 گلابي هندي , ا نبه و جوز ا نجبان , تازه يا خشک کرده 17,965,281 85,694,278,297 Rls. 7,885,649 $
7 1390 پاکستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 1,054,160 83,511,090,448 Rls. 7,685,896 $
8 1390 پاکستان 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 672,598 37,435,115,830 Rls. 3,482,072 $
9 1390 پاکستان 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 1,811,000 20,273,559,521 Rls. 1,875,704 $
10 1390 پاکستان 52094200 پارچه هاي تار وپود باف موسوم به" دنيم", از پنبه از نخهاي رنگارنگ داراي 85% يا بيشترپنبه, بوزن هر مترمربع 200گرم بابيشتر. 628,088 19,962,795,389 Rls. 1,848,690 $
11 1390 پاکستان 07133200 لويبا قرمز كوچك (adzuki)يا(vinga anguiaris) غلاف کنده ، خشک کرده 2,328,000 17,146,812,124 Rls. 1,637,748 $
12 1390 پاکستان 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 2,197,569 15,138,394,913 Rls. 1,419,299 $
13 1390 پاکستان 01021090 سايرحيوا نات زنده ا ز نوع گاو مولد نژا د خالص بجز گاو شيري 332,060 10,493,966,654 Rls. 862,136 $
14 1390 پاکستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 13,949 8,908,707,937 Rls. 798,062 $
15 1390 پاکستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 30,849 8,101,203,342 Rls. 736,405 $
16 1390 پاکستان 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 342,000 6,663,488,031 Rls. 571,126 $
17 1390 پاکستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 507,600 6,493,043,224 Rls. 596,412 $
18 1390 پاکستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 14,950 6,372,013,067 Rls. 584,141 $
19 1390 پاکستان 14042000 لنتر پنبه 859,545 5,799,596,741 Rls. 522,890 $
20 1390 پاکستان 52052300 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا کثر52درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 238,136 5,354,550,328 Rls. 503,168 $
21 1390 پاکستان 52061400 نخ يک لا,ا زپنبه, از الياف شانه نزده, باکمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا کثر80درسيستم متريك(غير از نخ دوخت) 204,435 5,023,719,706 Rls. 462,014 $
22 1390 پاکستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 1,617,820 5,002,112,566 Rls. 455,976 $
23 1390 پاکستان 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 74,709 4,957,116,249 Rls. 433,376 $
24 1390 پاکستان 84281020 آسانسور باسيستم محرکه بدون گيربکس (less gear ) وهيدروليکي 74,992 4,325,922,000 Rls. 402,000 $
25 1390 پاکستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 109,439 4,044,882,133 Rls. 360,818 $
26 1390 پاکستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 630,500 3,961,495,431 Rls. 370,434 $
27 1390 پاکستان 07133100 لوبيا ,غلاف کنده ,خشک کرده ازنوع wilezekvigna milugo 485,000 3,603,386,799 Rls. 341,198 $
28 1390 پاکستان 76121090 ساير ظروف لوله اي نرم غير از ظروف لوله اي (تيوپ) جهت كرم وپماد 37,010 3,483,350,055 Rls. 319,001 $
29 1390 پاکستان 52071000 نخ ا زپنبه (غيرا زنخ دوخت ),آماده شده برا ي خرده فروشي, دا را ي 85 درصدوزني يابيشترپنبه. 130,861 3,311,355,853 Rls. 305,626 $
30 1390 پاکستان 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي کازئين شماره 3501 144,000 3,256,937,016 Rls. 312,274 $
31 1390 پاکستان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 149,015 2,993,542,811 Rls. 276,225 $
32 1390 پاکستان 52092900 پارچه تاروپودباف از پنبه, سفيدشده, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غيرمذکوردرجاي ديگر 82,433 2,958,537,984 Rls. 272,908 $
33 1390 پاکستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 144,000 2,680,292,437 Rls. 247,456 $
34 1390 پاکستان 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 16,190 2,675,007,930 Rls. 246,071 $
35 1390 پاکستان 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 296,000 2,491,101,237 Rls. 239,471 $
36 1390 پاکستان 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 127,460 2,407,531,958 Rls. 226,096 $
37 1390 پاکستان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 209,938 2,209,927,571 Rls. 193,004 $
38 1390 پاکستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 108,000 2,111,427,077 Rls. 192,648 $
39 1390 پاکستان 52051200 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا کثر43درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 104,030 2,007,907,353 Rls. 183,106 $
40 1390 پاکستان 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 106,596 1,994,956,787 Rls. 188,218 $
41 1390 پاکستان 52093900 ساير پارچه هاي تاروپودف از پنبه, رنگرزي شده, با حداقل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غير مذکور درجاي 40,477 1,814,962,497 Rls. 170,806 $
42 1390 پاکستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 34,515 1,784,606,840 Rls. 164,620 $
43 1390 پاکستان 52061300 نخ يک لا,ا زپنبه, از الياف شانه نزده, باكمتراز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز43وحدا کثر52درسيستم متريك(غير از نخ دوخت) 71,441 1,780,261,877 Rls. 165,431 $
44 1390 پاکستان 52051100 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه, آماده نشده براي خرده فروشي بانمره حدا کثر14درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 116,385 1,753,499,978 Rls. 153,224 $
45 1390 پاکستان 52122300 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, رنگرزي شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم غيرمذکوردرجاي ديگر 39,498 1,732,412,502 Rls. 162,915 $
46 1390 پاکستان 25261000 سنگ صابون (steatite) طبيعي ,تالک ,بصورت خرد نشده يا پودر نشده 1,298,000 1,719,184,628 Rls. 161,111 $
47 1390 پاکستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 68,562 1,429,704,931 Rls. 134,764 $
48 1390 پاکستان 27101910 روغن موتور 127,440 1,416,266,208 Rls. 133,818 $
49 1390 پاکستان 52052400 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا کثر80درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 54,884 1,348,786,718 Rls. 114,716 $
50 1390 پاکستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,740 1,210,535,853 Rls. 113,484 $
51 1390 پاکستان 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 80,438 1,192,830,465 Rls. 110,580 $
52 1390 پاکستان 52051300 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا کثر52درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 53,297 1,075,219,611 Rls. 101,416 $
53 1390 پاکستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 15,654 992,850,353 Rls. 80,983 $
54 1390 پاکستان 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازي تازه ياخشک کرده غيرمذکور. 372,708 924,830,428 Rls. 84,385 $
55 1390 پاکستان 13023200 لعاب و موا د غليظ کننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 28,000 809,300,343 Rls. 76,048 $
56 1390 پاکستان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 356,753 790,058,142 Rls. 71,708 $
57 1390 پاکستان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 3,200 789,898,264 Rls. 75,509 $
58 1390 پاکستان 07134000 عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده 135,800 761,031,046 Rls. 72,061 $
59 1390 پاکستان 84864000 ماشين ها ودستگاههامشخص شده درياداشت 9(ج)فصل 84 6,700 760,473,551 Rls. 71,032 $
60 1390 پاکستان 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,300 752,360,638 Rls. 70,216 $
61 1390 پاکستان 44111291 ---پروفيل روكش شده 87,885 659,116,788 Rls. 61,908 $
62 1390 پاکستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 7,645 615,897,452 Rls. 59,210 $
63 1390 پاکستان 42032100 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش 2,277 591,758,920 Rls. 51,598 $
64 1390 پاکستان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 121,480 558,683,411 Rls. 51,141 $
65 1390 پاکستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 3,770 510,937,410 Rls. 46,407 $
66 1390 پاکستان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 16,279 504,348,296 Rls. 46,007 $
67 1390 پاکستان 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 8,800 502,582,961 Rls. 44,524 $
68 1390 پاکستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 19,220 493,476,408 Rls. 46,744 $
69 1390 پاکستان 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 61,000 462,143,220 Rls. 44,220 $
70 1390 پاکستان 52094300 پارچه تاروپودباف 3يا4نخ جناغي ياجناغي مورب باف, از نخهاي رنگارنگ, باحدا قل 85%پنبه, هرمترحداقل 200گرم 12,144 434,737,185 Rls. 41,161 $
71 1390 پاکستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,198 425,524,521 Rls. 39,459 $
72 1390 پاکستان 83062900 مجسمه هاي کوچک وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 8,208 411,558,935 Rls. 37,750 $
73 1390 پاکستان 34039910 روان كننده سيليكوني 10,121 398,122,307 Rls. 37,960 $
74 1390 پاکستان 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده بصورت توپ (...غيرا ز گلدوزيها وقلابدوزي هامشمول شماره 5810 ). متشكل از يك يا چند لايه از مواد نسجي كه با لايه گذاري از طريق به هم دوختن يا به نحو ديگر جور شده باشد 23,382 371,138,182 Rls. 33,648 $
75 1390 پاکستان 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 92,800 346,287,825 Rls. 32,663 $
76 1390 پاکستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,720 334,450,266 Rls. 32,439 $
77 1390 پاکستان 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 13,064 326,622,280 Rls. 26,641 $
78 1390 پاکستان 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 18,870 324,847,533 Rls. 30,343 $
79 1390 پاکستان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 285 324,152,624 Rls. 31,169 $
80 1390 پاکستان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 530 308,092,733 Rls. 28,789 $
81 1390 پاکستان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 21,300 306,065,162 Rls. 28,869 $
82 1390 پاکستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 38,000 303,904,400 Rls. 28,646 $
83 1390 پاکستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 7,600 302,010,203 Rls. 28,423 $
84 1390 پاکستان 52061100 نخ يک لا,ا زپنبه از الياف , شانه نزده, باکمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمرهحداكثر 14درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 16,920 285,114,905 Rls. 26,994 $
85 1390 پاکستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 29,400 281,547,226 Rls. 26,164 $
86 1390 پاکستان 94035090 ---ساير 8,820 278,689,829 Rls. 25,234 $
87 1390 پاکستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 7,797 273,178,113 Rls. 25,867 $
88 1390 پاکستان 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 11,950 271,608,345 Rls. 24,625 $
89 1390 پاکستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 17,070 231,645,755 Rls. 20,837 $
90 1390 پاکستان 89020000 وسايل نقليه آبي صيادي; کشتيهاي کارخانه ا ي برا ي عمل آوردن ياکنسروکردن محصولات صيادي 25,000 213,658,950 Rls. 19,996 $
91 1390 پاکستان 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 10,560 212,224,320 Rls. 20,133 $
92 1390 پاکستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,018 205,170,448 Rls. 18,382 $
93 1390 پاکستان 02043000 لاشه و شقه بره , يخ زده 2,900 204,379,429 Rls. 19,352 $
94 1390 پاکستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 4,267 200,941,509 Rls. 18,022 $
95 1390 پاکستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 3,040 191,029,435 Rls. 15,582 $
96 1390 پاکستان 63051000 جوا ل وکيسه, برا ي بسته بندي کالا,ا زکنف, يا ساير الياف نسجي از پوسته ساخته نباتات مشمول شماره 5303 46,000 190,773,763 Rls. 16,763 $
97 1390 پاکستان 07122000 پياز خشک کرده حتي بريده شده قطعات 11,160 187,222,767 Rls. 17,728 $
98 1390 پاکستان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 11,520 179,465,537 Rls. 16,373 $
99 1390 پاکستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 20,000 178,514,160 Rls. 16,903 $
100 1390 پاکستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 225 177,021,786 Rls. 17,015 $
101 1390 پاکستان 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 10,500 174,424,684 Rls. 16,869 $
102 1390 پاکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,280 165,503,869 Rls. 15,524 $
103 1390 پاکستان 41041900 چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده و... 22,500 158,714,985 Rls. 14,949 $
104 1390 پاکستان 95066210 توپ فوتبال , بسکتبال , وا ليبال, هندبال 2,458 154,183,520 Rls. 14,759 $
105 1390 پاکستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 1,250 153,920,397 Rls. 14,006 $
106 1390 پاکستان 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 2,910 143,605,864 Rls. 12,486 $
107 1390 پاکستان 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غيرمذکور درجاي ديگر 2,000 130,967,379 Rls. 12,451 $
108 1390 پاکستان 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 2,682 129,965,931 Rls. 12,129 $
109 1390 پاکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 12,543 129,037,721 Rls. 11,774 $
110 1390 پاکستان 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 100,000 123,123,468 Rls. 10,508 $
111 1390 پاکستان 44199010 مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي معرق ومشبك منبت نازك كاري ،نقاشي روي چوب ،خاتم ،براي سرويس ميز ياآشپزخانه 3,799 122,729,449 Rls. 11,454 $
112 1390 پاکستان 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 2,450 121,948,047 Rls. 11,056 $
113 1390 پاکستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,008 115,898,308 Rls. 10,367 $
114 1390 پاکستان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 72 115,185,596 Rls. 10,585 $
115 1390 پاکستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 4,236 107,372,384 Rls. 10,264 $
116 1390 پاکستان 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 1,089 106,952,622 Rls. 10,282 $
117 1390 پاکستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 7,094 105,848,699 Rls. 10,176 $
118 1390 پاکستان 85041020 متعادل كننده هاي الکترونيکي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 1,627 104,972,036 Rls. 9,755 $
119 1390 پاکستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,750 98,797,850 Rls. 9,259 $
120 1390 پاکستان 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 1,914 97,731,090 Rls. 9,206 $
121 1390 پاکستان 90278010 دستگاه PH متر 113 93,956,846 Rls. 8,619 $
122 1390 پاکستان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 5,010 92,905,232 Rls. 8,527 $
123 1390 پاکستان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 1,340 92,496,595 Rls. 8,676 $
124 1390 پاکستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,015 85,731,683 Rls. 8,174 $
125 1390 پاکستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 2,500 80,243,519 Rls. 7,520 $
126 1390 پاکستان 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 4,590 79,979,409 Rls. 7,348 $
127 1390 پاکستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 29,700 79,604,500 Rls. 7,538 $
128 1390 پاکستان 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر وکمتر(T5) 1,740 74,067,824 Rls. 6,883 $
129 1390 پاکستان 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 478 73,965,588 Rls. 6,033 $
130 1390 پاکستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 6,683 71,012,711 Rls. 6,711 $
131 1390 پاکستان 38029010 خاک رنگبر 17,500 69,774,057 Rls. 6,706 $
132 1390 پاکستان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 50,500 63,778,406 Rls. 5,819 $
133 1390 پاکستان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 115 54,284,959 Rls. 4,953 $
134 1390 پاکستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,030 53,058,549 Rls. 5,015 $
135 1390 پاکستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,970 52,385,721 Rls. 4,555 $
136 1390 پاکستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 312 47,634,315 Rls. 4,377 $
137 1390 پاکستان 95069910 چوب هاکي 136 37,728,854 Rls. 3,579 $
138 1390 پاکستان 43021900 پوست هاي نرم غيرمذکوردرجاي ديگر,دباغي شده ياآماده شده, بصورت کامل بهم متصل نشده 492 34,390,446 Rls. 3,219 $
139 1390 پاکستان 55152900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, که درجاي ديگرگفته نشده. 500 33,300,000 Rls. 3,219 $
140 1390 پاکستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 1,290 26,225,228 Rls. 2,280 $
141 1390 پاکستان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 750 26,078,011 Rls. 2,474 $
142 1390 پاکستان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 25 25,943,508 Rls. 2,495 $
143 1390 پاکستان 63053300 جوال وکيسه براي بسته بندي کالا,از نوار پلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 750 24,534,565 Rls. 2,261 $
144 1390 پاکستان 32100000 سايررنگهاوورنيها;پيگمانهائي که باآب مصرف ميشود برا ي پردا خت چرم 200 24,260,099 Rls. 2,109 $
145 1390 پاکستان 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 285 21,168,317 Rls. 2,018 $
146 1390 پاکستان 85044060 ا نوا ع UPS 230 20,716,366 Rls. 1,980 $
147 1390 پاکستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 2,100 17,868,980 Rls. 1,640 $
148 1390 پاکستان 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 63 11,537,912 Rls. 1,060 $
149 1390 پاکستان 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 18 9,947,000 Rls. 916 $
150 1390 پاکستان 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 4 7,205,261 Rls. 662 $
151 1390 پاکستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 90 6,206,724 Rls. 588 $
152 1390 پاکستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 165 5,281,692 Rls. 497 $
153 1390 پاکستان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 60 5,256,000 Rls. 429 $
154 1390 پاکستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 51 3,399,241 Rls. 312 $
155 1390 پاکستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 37 2,456,692 Rls. 236 $
مجموع کل
2,962,848,781,173 ريال
مجموع کل
272,639,344 دلار
[1]