آمار کل " واردات از" کشور "يوگسلاوي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 يوگسلاوي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 139,393 23,762,530,000 Rls. 2,212,097 $
2 1390 يوگسلاوي 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 58,818 11,968,657,545 Rls. 1,079,655 $
3 1390 يوگسلاوي 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 62,790 11,565,000,000 Rls. 1,105,984 $
4 1390 يوگسلاوي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 11,400 2,938,279,511 Rls. 261,134 $
5 1390 يوگسلاوي 84821000 بلبرينگ. 13,729 1,950,490,000 Rls. 183,974 $
6 1390 يوگسلاوي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 104,848 1,627,065,670 Rls. 144,030 $
7 1390 يوگسلاوي 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 292 1,454,688,678 Rls. 134,547 $
8 1390 يوگسلاوي 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 11,402 1,142,905,365 Rls. 109,895 $
9 1390 يوگسلاوي 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 19,115 1,101,300,000 Rls. 105,854 $
10 1390 يوگسلاوي 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 600 921,357,857 Rls. 87,052 $
11 1390 يوگسلاوي 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 14,680 851,624,755 Rls. 81,511 $
12 1390 يوگسلاوي 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 178 494,729,153 Rls. 45,237 $
13 1390 يوگسلاوي 85176220 كارت مودم باسيم 20 297,375,099 Rls. 28,097 $
14 1390 يوگسلاوي 84133010 پمپ ا نژکتور 2,104 270,582,675 Rls. 23,789 $
15 1390 يوگسلاوي 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 845 268,726,048 Rls. 25,031 $
16 1390 يوگسلاوي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 258 246,359,864 Rls. 22,790 $
17 1390 يوگسلاوي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 824 245,653,461 Rls. 21,175 $
18 1390 يوگسلاوي 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 2,771 163,118,931 Rls. 13,305 $
19 1390 يوگسلاوي 98843320 قطعات منفصله برا ي توليدکمباين ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 670 139,752,891 Rls. 13,208 $
20 1390 يوگسلاوي 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 315 115,495,000 Rls. 10,091 $
21 1390 يوگسلاوي 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 405 97,233,977 Rls. 9,082 $
22 1390 يوگسلاوي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,500 96,188,178 Rls. 9,088 $
23 1390 يوگسلاوي 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 10 59,609,578 Rls. 5,698 $
24 1390 يوگسلاوي 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 404 44,644,611 Rls. 4,170 $
25 1390 يوگسلاوي 48195000 محفظه هاي بسته بندي, وجلدصفحه گرا مافون غيرمذکوردرجاي ديگرا ز کاغذيامقوا 1,880 29,870,841 Rls. 2,436 $
26 1390 يوگسلاوي 84138200 بالابرهاي آبگونها 404 20,398,932 Rls. 1,905 $
27 1390 يوگسلاوي 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 12 5,897,581 Rls. 567 $
28 1390 يوگسلاوي 82072010 حديده کشش مفتول به صورت خام (نيمه ساخته يا کارنشده ) 4 2,328,717 Rls. 223 $
مجموع کل
61,881,864,918 ريال
مجموع کل
5,741,626 دلار
[1]