آمار کل " واردات از" کشور "ويتنام" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ويتنام 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 2,293,550 21,319,774,226 Rls. 2,003,560 $
2 1390 ويتنام 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 16,880 11,637,537,920 Rls. 1,055,561 $
3 1390 ويتنام 17041000 آدا مس قمي پوشيده شده ازقند وشكر . 934,375 10,142,125,282 Rls. 933,679 $
4 1390 ويتنام 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 220,000 9,205,535,884 Rls. 837,704 $
5 1390 ويتنام 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 1,097,500 7,982,263,910 Rls. 759,527 $
6 1390 ويتنام 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 9,100 7,479,334,215 Rls. 695,041 $
7 1390 ويتنام 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 190,748 4,953,605,489 Rls. 472,747 $
8 1390 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 178,349 4,751,485,788 Rls. 430,611 $
9 1390 ويتنام 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 228,000 3,913,164,977 Rls. 365,079 $
10 1390 ويتنام 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 6,300 3,820,254,071 Rls. 365,540 $
11 1390 ويتنام 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 114,800 3,452,608,112 Rls. 315,934 $
12 1390 ويتنام 03023300 ماهي ليستائو (listao) يا بونيت (bonite) با شکم را ه را ه , تازه يا سرد کرده 289,000 3,059,357,907 Rls. 266,008 $
13 1390 ويتنام 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 71,237 2,965,897,246 Rls. 282,943 $
14 1390 ويتنام 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 123,176 2,807,666,173 Rls. 261,095 $
15 1390 ويتنام 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 66,092 2,629,142,420 Rls. 244,635 $
16 1390 ويتنام 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 258,000 2,448,931,059 Rls. 232,690 $
17 1390 ويتنام 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 155,216 2,443,688,468 Rls. 227,953 $
18 1390 ويتنام 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 247,045 2,276,198,139 Rls. 213,125 $
19 1390 ويتنام 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 105,913 2,142,891,736 Rls. 202,121 $
20 1390 ويتنام 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 29,486 1,973,845,126 Rls. 160,999 $
21 1390 ويتنام 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 125,311 1,964,743,737 Rls. 188,229 $
22 1390 ويتنام 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 11,410 1,953,709,602 Rls. 159,356 $
23 1390 ويتنام 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 3,850 1,918,255,109 Rls. 156,465 $
24 1390 ويتنام 19053200 ويفل ها و ويفرها 204,682 1,893,183,907 Rls. 177,440 $
25 1390 ويتنام 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 56,547 1,818,314,541 Rls. 172,499 $
26 1390 ويتنام 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 63,007 1,793,033,318 Rls. 157,191 $
27 1390 ويتنام 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 592,500 1,553,749,284 Rls. 145,061 $
28 1390 ويتنام 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 80,080 1,473,312,787 Rls. 122,539 $
29 1390 ويتنام 03034100 ماهي تن سفيد يا ژرمون , يخ زده (tunas longfinned or albacore) باسثناي جگر ، تخم و مني ان 87,537 1,338,642,218 Rls. 124,605 $
30 1390 ويتنام 03037900 ماهيهايي که در جاي ديگري مذکور و يا مشمول نباشند ,يخ زده 115,484 1,312,800,895 Rls. 122,964 $
31 1390 ويتنام 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 200,000 1,272,272,291 Rls. 119,800 $
32 1390 ويتنام 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 148,450 1,095,886,869 Rls. 98,507 $
33 1390 ويتنام 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 15,534 1,056,184,428 Rls. 95,278 $
34 1390 ويتنام 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 77,918 967,851,532 Rls. 92,896 $
35 1390 ويتنام 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 19,998 947,277,714 Rls. 88,854 $
36 1390 ويتنام 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 49,540 946,210,594 Rls. 85,445 $
37 1390 ويتنام 40132000 لاستيک توئي ا زکائوچو ا زا نوا عي که برا ي دوچرخه بکار ميرود 38,926 871,365,528 Rls. 79,730 $
38 1390 ويتنام 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 57,785 868,217,883 Rls. 79,059 $
39 1390 ويتنام 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 44,718 855,085,718 Rls. 81,731 $
40 1390 ويتنام 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 57,395 832,850,808 Rls. 76,184 $
41 1390 ويتنام 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 81,000 809,230,472 Rls. 77,796 $
42 1390 ويتنام 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 130,250 801,882,525 Rls. 65,406 $
43 1390 ويتنام 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 223,000 754,764,647 Rls. 70,824 $
44 1390 ويتنام 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 478,500 730,565,788 Rls. 66,830 $
45 1390 ويتنام 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 12,300 727,065,640 Rls. 65,917 $
46 1390 ويتنام 68022100 سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام 197,150 714,288,868 Rls. 66,884 $
47 1390 ويتنام 94035090 ---ساير 11,510 708,355,118 Rls. 67,092 $
48 1390 ويتنام 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 39,812 676,200,416 Rls. 62,323 $
49 1390 ويتنام 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 19,776 626,919,706 Rls. 59,379 $
50 1390 ويتنام 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 5,580 550,702,667 Rls. 51,359 $
51 1390 ويتنام 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 16,400 532,069,710 Rls. 49,444 $
52 1390 ويتنام 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 2,118 504,875,226 Rls. 48,536 $
53 1390 ويتنام 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 24,773 499,682,884 Rls. 40,757 $
54 1390 ويتنام 94053000 مجموعه چراغهاي الکتريکي از انواعي که برا ي درخت کريسمس موردا ستفاده قرا رميگيرند 28,160 476,766,400 Rls. 44,881 $
55 1390 ويتنام 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 31,800 472,792,958 Rls. 38,564 $
56 1390 ويتنام 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,150 471,258,911 Rls. 40,220 $
57 1390 ويتنام 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 25,487 433,254,600 Rls. 41,885 $
58 1390 ويتنام 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 21,390 430,446,746 Rls. 40,574 $
59 1390 ويتنام 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 17,543 392,320,000 Rls. 32,000 $
60 1390 ويتنام 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 42,000 367,100,393 Rls. 35,136 $
61 1390 ويتنام 54024910 ساير نخ ها از پلي اوره تان يك لا بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نمي باشد غير از نخ دوخت ، اماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,776 356,404,659 Rls. 31,675 $
62 1390 ويتنام 84439190 ---ساير 4,284 352,822,804 Rls. 32,818 $
63 1390 ويتنام 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 16,300 346,859,147 Rls. 32,843 $
64 1390 ويتنام 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 18,400 332,800,000 Rls. 32,000 $
65 1390 ويتنام 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,000 326,781,093 Rls. 29,274 $
66 1390 ويتنام 03035200 ماهي روغن (Gadus morhua Gadus ogac Gadus macroce phalus) يخ زده باسثناي جگر و اشپل آن 20,950 324,928,718 Rls. 27,731 $
67 1390 ويتنام 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 17,701 321,108,491 Rls. 29,599 $
68 1390 ويتنام 03037200 ماهي روغن کوچک (haddock) ,يخ زده باسثناي جگر ، تخم و مني آن 24,000 317,671,776 Rls. 30,545 $
69 1390 ويتنام 03026490 ساير ماهيهاي مکرل تازه ياسردکرده بجز مکرل آبي و جک مکرل 25,000 312,265,213 Rls. 30,020 $
70 1390 ويتنام 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 10,884 307,204,411 Rls. 28,918 $
71 1390 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 12,500 253,998,600 Rls. 23,998 $
72 1390 ويتنام 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,550 235,827,738 Rls. 19,236 $
73 1390 ويتنام 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 3,028 234,917,343 Rls. 21,069 $
74 1390 ويتنام 68101920 ساير اشياء ساخته شده از سيمان مورد مصرف برا ي سنگفرش 153,178 220,505,707 Rls. 20,370 $
75 1390 ويتنام 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 44,000 210,917,532 Rls. 19,971 $
76 1390 ويتنام 25169090 ساير سنگهاي ترا ش يا ساختمان باضخامت کمترا ز 7/5سانتيمتر. 46,800 206,777,508 Rls. 19,460 $
77 1390 ويتنام 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 3,088 203,502,065 Rls. 18,838 $
78 1390 ويتنام 25161290 سنگهاي خارا به شکل بلوک ويالوح مربع يا مربع مستطيل باضخامت کمترا ز7/5سانتيمتر 98,500 197,513,927 Rls. 18,984 $
79 1390 ويتنام 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 925 195,310,624 Rls. 18,459 $
80 1390 ويتنام 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 4,943 159,470,640 Rls. 13,007 $
81 1390 ويتنام 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 15,000 156,236,650 Rls. 14,216 $
82 1390 ويتنام 19030000 تاپيوکاو بدل آن تهيه شده ا ز فکول , به صورت ورقه - برگه , دا نه و دانه غلطان - نخاله غربال وغيره 57,000 155,705,290 Rls. 14,969 $
83 1390 ويتنام 21069085 ---ادامس بدون قند 11,489 149,939,889 Rls. 13,779 $
84 1390 ويتنام 03037500 ا ره ماهي و ساير کوسه ماهيها(sharks and dogfish) ,يخ زده 25,000 132,013,693 Rls. 12,500 $
85 1390 ويتنام 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 1,397 118,387,276 Rls. 11,058 $
86 1390 ويتنام 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 40,000 104,251,980 Rls. 10,112 $
87 1390 ويتنام 09103020 زرد چوبه به صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 10,000 94,204,680 Rls. 8,040 $
88 1390 ويتنام 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 12,000 91,264,135 Rls. 8,623 $
89 1390 ويتنام 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 2,800 74,843,414 Rls. 7,018 $
90 1390 ويتنام 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 8,198 64,949,566 Rls. 6,137 $
91 1390 ويتنام 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 1,115 60,789,740 Rls. 5,614 $
92 1390 ويتنام 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 4,690 36,507,200 Rls. 3,354 $
93 1390 ويتنام 25140000 سنگ لوح, ناهموا ري گرفته شده يافقط بريده شده 23,500 33,942,199 Rls. 3,183 $
94 1390 ويتنام 25151210 سنگهاي مرمرکارنشده وتراورتن تا ضخامت 4سانتي متر 27,000 33,500,167 Rls. 3,178 $
95 1390 ويتنام 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 78 24,499,811 Rls. 2,355 $
96 1390 ويتنام 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 7 13,873,001 Rls. 1,311 $
97 1390 ويتنام 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 87 13,824,267 Rls. 1,270 $
98 1390 ويتنام 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 686 13,029,500 Rls. 1,234 $
99 1390 ويتنام 42022200 کيف دستي باسطح خارجي ا زورق هاي پلاستيکي ياا زموا دنسجي 32 4,541,428 Rls. 437 $
100 1390 ويتنام 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 100 3,742,171 Rls. 351 $
مجموع کل
156,616,434,639 ريال
مجموع کل
14,443,747 دلار
[1]