آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 هنگ کنگ 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 98,351 178,983,802,870 Rls. 16,497,876 $
2 1390 هنگ کنگ 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 206,855 174,679,183,996 Rls. 15,958,187 $
3 1390 هنگ کنگ 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 550 106,245,165,166 Rls. 9,640,848 $
4 1390 هنگ کنگ 85177090 ---ساير 120,593 63,668,639,173 Rls. 5,751,250 $
5 1390 هنگ کنگ 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 46,460 48,064,416,119 Rls. 4,441,519 $
6 1390 هنگ کنگ 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 22,647 47,591,677,877 Rls. 4,356,729 $
7 1390 هنگ کنگ 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 102 45,575,336,418 Rls. 4,211,368 $
8 1390 هنگ کنگ 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,989,184 45,267,407,072 Rls. 4,207,641 $
9 1390 هنگ کنگ 29419050 سفترياکسون سديم 22,710 42,766,848,050 Rls. 4,015,399 $
10 1390 هنگ کنگ 29419040 سفازولين سديم 12,616 38,930,116,595 Rls. 3,587,558 $
11 1390 هنگ کنگ 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 21,482 36,500,743,178 Rls. 3,374,152 $
12 1390 هنگ کنگ 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 11,904 32,970,849,953 Rls. 3,051,345 $
13 1390 هنگ کنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,398,180 32,666,552,228 Rls. 2,986,520 $
14 1390 هنگ کنگ 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 2,374,000 30,760,532,053 Rls. 2,840,431 $
15 1390 هنگ کنگ 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 2,713 26,591,659,124 Rls. 2,501,515 $
16 1390 هنگ کنگ 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 105,868 24,078,419,515 Rls. 2,132,273 $
17 1390 هنگ کنگ 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 1,278,129 23,120,282,138 Rls. 2,063,091 $
18 1390 هنگ کنگ 29412000 ا سترپتومايسين ها و مشتقات آنها ;ا ملاح ا ين محصولات 12,304 21,800,058,703 Rls. 2,024,987 $
19 1390 هنگ کنگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 10,860 20,305,231,659 Rls. 1,887,529 $
20 1390 هنگ کنگ 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 10,102 19,661,133,870 Rls. 1,787,406 $
21 1390 هنگ کنگ 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,229,045 18,757,495,337 Rls. 1,763,340 $
22 1390 هنگ کنگ 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 5,000 18,203,636,333 Rls. 1,682,406 $
23 1390 هنگ کنگ 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 15,453 15,833,731,774 Rls. 1,472,238 $
24 1390 هنگ کنگ 28416100 پرمنگنات پتاسيم 660,000 15,720,877,129 Rls. 1,431,550 $
25 1390 هنگ کنگ 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 35,525 13,367,423,175 Rls. 1,264,007 $
26 1390 هنگ کنگ 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 33,582 13,098,827,272 Rls. 1,220,678 $
27 1390 هنگ کنگ 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 798,525 12,786,000,910 Rls. 1,066,141 $
28 1390 هنگ کنگ 85176910 مودم بي سيم 2,429 12,687,675,762 Rls. 1,129,707 $
29 1390 هنگ کنگ 29411030 6-امينو پني سيلاتيك اسيد 15,000 11,601,839,913 Rls. 1,077,209 $
30 1390 هنگ کنگ 29034900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقوي حاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29034100 لغايت 29034700 93,840 11,436,489,825 Rls. 1,056,977 $
31 1390 هنگ کنگ 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 802 11,214,468,717 Rls. 1,003,673 $
32 1390 هنگ کنگ 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 50,887 10,981,056,419 Rls. 989,868 $
33 1390 هنگ کنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 81,710 10,767,631,973 Rls. 967,000 $
34 1390 هنگ کنگ 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 30,782 10,297,309,496 Rls. 949,313 $
35 1390 هنگ کنگ 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 6,319 9,717,901,315 Rls. 894,584 $
36 1390 هنگ کنگ 85171210 گوشي تلفن همراه . 8,588 9,654,630,896 Rls. 900,223 $
37 1390 هنگ کنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 47,645 9,629,788,995 Rls. 857,916 $
38 1390 هنگ کنگ 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 5,978 9,219,098,241 Rls. 832,617 $
39 1390 هنگ کنگ 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 50,917 9,000,193,343 Rls. 757,678 $
40 1390 هنگ کنگ 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 1,044 8,982,494,486 Rls. 826,059 $
41 1390 هنگ کنگ 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 149,800 8,943,579,232 Rls. 853,090 $
42 1390 هنگ کنگ 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 1,216 8,489,532,648 Rls. 771,037 $
43 1390 هنگ کنگ 29163930 ماده اوليه دارويي ايبو پروفن 70,000 8,458,494,588 Rls. 732,777 $
44 1390 هنگ کنگ 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 3,536 8,267,341,156 Rls. 772,219 $
45 1390 هنگ کنگ 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 2,083 8,014,761,221 Rls. 736,356 $
46 1390 هنگ کنگ 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 435,855 8,002,877,222 Rls. 759,214 $
47 1390 هنگ کنگ 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 320,000 7,944,513,572 Rls. 763,749 $
48 1390 هنگ کنگ 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 716,144 7,749,827,060 Rls. 709,666 $
49 1390 هنگ کنگ 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 7,034 7,737,367,506 Rls. 703,550 $
50 1390 هنگ کنگ 40169930 قطعات و لوا زم موردمصرف دربخش بهدا شت و پزشکي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 25,250 7,516,061,160 Rls. 678,339 $
51 1390 هنگ کنگ 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 8,738 7,419,358,176 Rls. 692,790 $
52 1390 هنگ کنگ 29413000 تترا سيکلين ها و مشتقات آنها ;ا ملاح ا ين محصولات 8,935 7,402,831,753 Rls. 654,305 $
53 1390 هنگ کنگ 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 50,857 7,298,272,512 Rls. 672,486 $
54 1390 هنگ کنگ 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 21,927 7,286,944,886 Rls. 701,065 $
55 1390 هنگ کنگ 90308400 ساير ,همراه باآلات ضبط كننده . 30,042 7,064,636,719 Rls. 645,650 $
56 1390 هنگ کنگ 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 28,660 7,047,402,177 Rls. 640,751 $
57 1390 هنگ کنگ 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 2,042 6,791,596,344 Rls. 612,366 $
58 1390 هنگ کنگ 28331100 سولفات دي سديم 17,000 6,517,359,770 Rls. 590,876 $
59 1390 هنگ کنگ 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 164,820 6,451,155,081 Rls. 611,492 $
60 1390 هنگ کنگ 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 2,754 6,306,889,001 Rls. 590,292 $
61 1390 هنگ کنگ 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 205,062 6,131,350,720 Rls. 577,118 $
62 1390 هنگ کنگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 128,280 5,877,452,160 Rls. 539,043 $
63 1390 هنگ کنگ 29183000 ا سيدهاي کربوکسيليک باعامل ا لدئيدي ,ستن ولي بدون عامل ا کسيژنه (ا کسيژن دا ر) ,غيره 15,000 5,739,643,730 Rls. 522,261 $
64 1390 هنگ کنگ 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 16,820 5,315,069,975 Rls. 505,542 $
65 1390 هنگ کنگ 29291000 ا يزوسيانات ها 260,000 5,171,506,469 Rls. 487,063 $
66 1390 هنگ کنگ 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 128,505 4,960,000,000 Rls. 474,596 $
67 1390 هنگ کنگ 72021930 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصدوزني کربن صورت پودرزيريك ميلي متر 300,000 4,904,498,143 Rls. 458,507 $
68 1390 هنگ کنگ 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 9,131 4,872,428,843 Rls. 438,788 $
69 1390 هنگ کنگ 85044020 شارژر باطري 7,857 4,852,008,346 Rls. 459,942 $
70 1390 هنگ کنگ 70111020 تيوپ لامپ فلورسنت به قطر 25ميلمتر وبيشتربراي روشنايي برق 140,500 4,792,991,950 Rls. 453,968 $
71 1390 هنگ کنگ 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 249,000 4,750,598,184 Rls. 443,732 $
72 1390 هنگ کنگ 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 10,069 4,555,721,798 Rls. 418,789 $
73 1390 هنگ کنگ 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 492 4,552,298,342 Rls. 380,691 $
74 1390 هنگ کنگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 31,800 4,438,462,991 Rls. 406,684 $
75 1390 هنگ کنگ 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 11,916 4,434,234,830 Rls. 403,479 $
76 1390 هنگ کنگ 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 101 4,377,695,855 Rls. 404,944 $
77 1390 هنگ کنگ 76069220 قرص آلومينيومي(پولک )ازآلياژهاي آلومينيوم 199,986 4,363,719,130 Rls. 413,185 $
78 1390 هنگ کنگ 85068010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل درسايزهاي قلمي ,متوسط وبزرگ غير مذكور درجاي ديگر 6,480 4,279,118,950 Rls. 405,950 $
79 1390 هنگ کنگ 76069210 سيل ويال پني سيلين وفرآورده هاي تزريقي وا رد شده توسط وا حدهاي توليد کننده دا رو(ازآلياژهاي آلومينيوم ) 10,060 4,263,309,498 Rls. 387,333 $
80 1390 هنگ کنگ 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 283,950 4,178,348,222 Rls. 381,182 $
81 1390 هنگ کنگ 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 12 4,134,045,747 Rls. 376,164 $
82 1390 هنگ کنگ 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 72,897 4,116,401,416 Rls. 381,954 $
83 1390 هنگ کنگ 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 240,000 4,031,162,594 Rls. 373,636 $
84 1390 هنگ کنگ 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 581,449 4,000,000,000 Rls. 383,027 $
85 1390 هنگ کنگ 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 643 3,853,028,892 Rls. 316,519 $
86 1390 هنگ کنگ 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 5,685 3,838,003,691 Rls. 353,105 $
87 1390 هنگ کنگ 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 487,978 3,708,035,041 Rls. 348,240 $
88 1390 هنگ کنگ 29322100 کومارين , متيل کومارين ها و ا تيل کومارين ها 500 3,646,726,018 Rls. 345,301 $
89 1390 هنگ کنگ 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 149,067 3,625,730,550 Rls. 341,859 $
90 1390 هنگ کنگ 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 8,014 3,601,715,780 Rls. 312,318 $
91 1390 هنگ کنگ 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 68,540 3,550,242,498 Rls. 326,159 $
92 1390 هنگ کنگ 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 12,419 3,518,814,000 Rls. 338,282 $
93 1390 هنگ کنگ 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 435,953 3,467,732,955 Rls. 327,612 $
94 1390 هنگ کنگ 70101090 سايرآمپولها ا ز شيشه 42,793 3,337,102,039 Rls. 316,991 $
95 1390 هنگ کنگ 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 10,367 3,299,998,700 Rls. 305,787 $
96 1390 هنگ کنگ 84716010 صفحه کليد(keyboard) 51,580 3,290,310,169 Rls. 302,021 $
97 1390 هنگ کنگ 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 4,030 3,219,454,050 Rls. 297,681 $
98 1390 هنگ کنگ 84431700 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراور . 66,080 3,218,105,684 Rls. 291,759 $
99 1390 هنگ کنگ 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 3,532 3,181,384,347 Rls. 296,405 $
100 1390 هنگ کنگ 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 17,788 3,046,551,533 Rls. 281,886 $
101 1390 هنگ کنگ 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 10,973 3,040,439,885 Rls. 276,504 $
102 1390 هنگ کنگ 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 94,073 3,025,906,129 Rls. 274,708 $
103 1390 هنگ کنگ 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 36,313 2,951,906,757 Rls. 281,681 $
104 1390 هنگ کنگ 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 960 2,917,052,643 Rls. 258,295 $
105 1390 هنگ کنگ 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 467 2,905,148,000 Rls. 258,456 $
106 1390 هنگ کنگ 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,415 2,883,464,020 Rls. 265,436 $
107 1390 هنگ کنگ 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 71,359 2,865,644,736 Rls. 264,985 $
108 1390 هنگ کنگ 85322300 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي,يک لايه 1,661 2,844,676,315 Rls. 269,410 $
109 1390 هنگ کنگ 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 171,288 2,803,631,275 Rls. 258,584 $
110 1390 هنگ کنگ 90065900 ساير دوربين هاي عکاسي غيرمذکور(غيرا زدوربينهاي سينماتوگرافي ) 500 2,768,973,514 Rls. 226,231 $
111 1390 هنگ کنگ 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 9,709 2,731,084,532 Rls. 255,668 $
112 1390 هنگ کنگ 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 12,720 2,698,417,373 Rls. 254,872 $
113 1390 هنگ کنگ 28273200 کلرورهاازالومينيم 758,000 2,673,805,992 Rls. 254,146 $
114 1390 هنگ کنگ 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 54,983 2,660,202,764 Rls. 232,362 $
115 1390 هنگ کنگ 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 210,000 2,617,072,944 Rls. 247,899 $
116 1390 هنگ کنگ 84716020 موشوا ره (mouse) 13,010 2,604,277,431 Rls. 235,917 $
117 1390 هنگ کنگ 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 8,000 2,602,974,000 Rls. 246,005 $
118 1390 هنگ کنگ 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,209 2,588,141,917 Rls. 248,533 $
119 1390 هنگ کنگ 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 134,650 2,559,315,400 Rls. 240,653 $
120 1390 هنگ کنگ 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 1,000 2,536,562,070 Rls. 206,897 $
121 1390 هنگ کنگ 82129000 ا جزا ءوقطعات تيغ ها, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 4,600 2,503,453,074 Rls. 215,468 $
122 1390 هنگ کنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 19,969 2,439,294,440 Rls. 226,327 $
123 1390 هنگ کنگ 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عکاسي,پروژکتوريادستگاههاي بزرگ کردن عكس 1,421 2,430,001,020 Rls. 229,208 $
124 1390 هنگ کنگ 27131200 کک نفت تکليس شده 400,000 2,360,829,411 Rls. 220,948 $
125 1390 هنگ کنگ 90071900 دوربين هاي فيلمبردا ري , غيرمذکور درجاي ديگر 650 2,351,574,021 Rls. 216,635 $
126 1390 هنگ کنگ 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوکوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 0 2,328,393,648 Rls. 212,591 $
127 1390 هنگ کنگ 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 43,766 2,308,313,000 Rls. 218,177 $
128 1390 هنگ کنگ 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 309 2,296,726,389 Rls. 207,525 $
129 1390 هنگ کنگ 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 223 2,288,003,894 Rls. 203,688 $
130 1390 هنگ کنگ 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 36,525 2,271,406,810 Rls. 215,578 $
131 1390 هنگ کنگ 03034400 ماهي تن بسيار چرب و چاق (thunnus obesus ) يخ زده باسثناي جگر ، تخم و مني آن 123,170 2,227,122,778 Rls. 211,282 $
132 1390 هنگ کنگ 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 5,673 2,149,760,246 Rls. 196,848 $
133 1390 هنگ کنگ 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 17,215 2,149,074,138 Rls. 197,334 $
134 1390 هنگ کنگ 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 1,404 2,141,820,347 Rls. 200,977 $
135 1390 هنگ کنگ 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,564 2,136,440,009 Rls. 194,641 $
136 1390 هنگ کنگ 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 152,460 2,134,878,991 Rls. 185,626 $
137 1390 هنگ کنگ 29321300 ا لکل فورفوريليک و ا لکل تترا هيدروفورفوريليک 60,000 2,130,586,764 Rls. 185,252 $
138 1390 هنگ کنگ 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 3,918 2,083,040,532 Rls. 188,936 $
139 1390 هنگ کنگ 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 85,000 2,058,290,554 Rls. 167,887 $
140 1390 هنگ کنگ 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 60,334 2,046,683,965 Rls. 194,249 $
141 1390 هنگ کنگ 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 2,579 2,037,449,262 Rls. 195,426 $
142 1390 هنگ کنگ 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 8,144 2,002,523,061 Rls. 169,430 $
143 1390 هنگ کنگ 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 29,535 1,999,664,959 Rls. 179,684 $
144 1390 هنگ کنگ 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,768 1,993,746,374 Rls. 181,631 $
145 1390 هنگ کنگ 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 222 1,973,809,648 Rls. 167,393 $
146 1390 هنگ کنگ 84821000 بلبرينگ. 20,632 1,957,011,282 Rls. 182,018 $
147 1390 هنگ کنگ 85176100 ايستگاههاي ( مخابراتي )اصلي . 1,596 1,910,137,352 Rls. 172,292 $
148 1390 هنگ کنگ 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 17,989 1,906,206,456 Rls. 175,183 $
149 1390 هنگ کنگ 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 5,626 1,862,174,364 Rls. 162,122 $
150 1390 هنگ کنگ 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 40,727 1,854,533,152 Rls. 174,224 $
151 1390 هنگ کنگ 29212100 ا تيلن دي آمين و ا ملاح آن 82,500 1,837,592,232 Rls. 173,448 $
152 1390 هنگ کنگ 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 12,000 1,824,507,940 Rls. 170,419 $
153 1390 هنگ کنگ 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 14,461 1,799,428,593 Rls. 167,305 $
154 1390 هنگ کنگ 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,429 1,791,851,452 Rls. 152,550 $
155 1390 هنگ کنگ 81122900 مصنوعات ا زکروم كه درجاي ديگر گفته نشده است 12,000 1,753,134,334 Rls. 164,074 $
156 1390 هنگ کنگ 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,253 1,741,422,213 Rls. 162,415 $
157 1390 هنگ کنگ 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 571 1,725,504,457 Rls. 155,031 $
158 1390 هنگ کنگ 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 53,612 1,724,819,679 Rls. 148,707 $
159 1390 هنگ کنگ 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 100,921 1,715,058,556 Rls. 157,605 $
160 1390 هنگ کنگ 84823000 رولربيرينگ کروي. 35 1,700,531,595 Rls. 161,066 $
161 1390 هنگ کنگ 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,422 1,657,227,374 Rls. 154,903 $
162 1390 هنگ کنگ 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 60,000 1,637,403,130 Rls. 156,122 $
163 1390 هنگ کنگ 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 3,119 1,628,068,835 Rls. 143,723 $
164 1390 هنگ کنگ 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 6,511 1,591,854,476 Rls. 144,052 $
165 1390 هنگ کنگ 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 2,002 1,588,749,965 Rls. 148,881 $
166 1390 هنگ کنگ 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 12,527 1,580,884,522 Rls. 133,951 $
167 1390 هنگ کنگ 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,762 1,568,721,780 Rls. 142,535 $
168 1390 هنگ کنگ 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 215,658 1,566,059,988 Rls. 144,738 $
169 1390 هنگ کنگ 29214500 نفتيل آمين (آلفا-نفتيل آمين )(بتا-تفتيل آمين )مشتقات آنها واملاح اين محصولات 2,000 1,560,334,860 Rls. 148,307 $
170 1390 هنگ کنگ 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,830 1,543,216,664 Rls. 142,949 $
171 1390 هنگ کنگ 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 8,050 1,539,223,725 Rls. 147,208 $
172 1390 هنگ کنگ 29143900 ساير ستن هاي آروماتيک (بودا ر)بدون عامل ا کسيژنه ديگري (باستثناي فنيل ا ستن ) 4,000 1,528,000,000 Rls. 142,590 $
173 1390 هنگ کنگ 28220000 ا کسيد وهيدروا کسيدهاي کبالت؛ اکسيدهاي کبالت تجارتي 4,000 1,526,580,000 Rls. 144,289 $
174 1390 هنگ کنگ 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 16,739 1,499,327,196 Rls. 139,943 $
175 1390 هنگ کنگ 90321000 ترموستات 3,365 1,462,820,232 Rls. 137,013 $
176 1390 هنگ کنگ 96100010 وا يت بردا لکترونيکي بايا بدون کارت حافظه قابل ا تصال به چاپگرياکامپيوتربدون نيازبه کامپيوترحين ا نجام کار 5,132 1,459,922,304 Rls. 128,176 $
177 1390 هنگ کنگ 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 89,820 1,452,924,982 Rls. 132,532 $
178 1390 هنگ کنگ 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,817 1,439,626,523 Rls. 135,612 $
179 1390 هنگ کنگ 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 5,034 1,430,436,808 Rls. 122,082 $
180 1390 هنگ کنگ 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 218,505 1,415,215,865 Rls. 133,491 $
181 1390 هنگ کنگ 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 149,040 1,412,562,085 Rls. 132,299 $
182 1390 هنگ کنگ 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 21,600 1,410,959,407 Rls. 115,086 $
183 1390 هنگ کنگ 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز37.5 وا ت 17,898 1,403,215,801 Rls. 114,455 $
184 1390 هنگ کنگ 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 9,487 1,402,836,971 Rls. 128,831 $
185 1390 هنگ کنگ 90314100 ا لات ووسايل ا پتيکي براي کنترل ورقه هاي نازك (wafers) ،ادوات نيمه هادي, فتوماسکهاياشبکه هابرا ي ساخت ادوات نيمه هادي 193 1,400,180,949 Rls. 130,373 $
186 1390 هنگ کنگ 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 10,000 1,396,788,103 Rls. 132,510 $
187 1390 هنگ کنگ 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 2,089 1,379,419,260 Rls. 126,631 $
188 1390 هنگ کنگ 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 55,217 1,375,350,450 Rls. 132,003 $
189 1390 هنگ کنگ 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 693 1,354,485,443 Rls. 123,975 $
190 1390 هنگ کنگ 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 1,632,000 1,322,274,431 Rls. 117,595 $
191 1390 هنگ کنگ 29415020 ازيترومايسين 500 1,307,189,816 Rls. 122,339 $
192 1390 هنگ کنگ 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 33 1,302,726,830 Rls. 115,777 $
193 1390 هنگ کنگ 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 17,691 1,300,810,000 Rls. 118,224 $
194 1390 هنگ کنگ 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 9,805 1,298,430,100 Rls. 122,816 $
195 1390 هنگ کنگ 28043000 ازت 9,329 1,290,507,851 Rls. 118,747 $
196 1390 هنگ کنگ 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 34,503 1,282,724,970 Rls. 117,375 $
197 1390 هنگ کنگ 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 24,118 1,281,428,930 Rls. 118,709 $
198 1390 هنگ کنگ 90339000 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 1,021 1,274,549,175 Rls. 120,456 $
199 1390 هنگ کنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,081 1,266,346,928 Rls. 117,711 $
200 1390 هنگ کنگ 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 6,983 1,256,208,881 Rls. 118,375 $
مجموع کل
1,817,013,526,992 ريال
مجموع کل
166,718,209 دلار