آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 هند 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 423,880,307 4,289,597,285,423 Rls. 392,925,145 $
2 1390 هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 13,029,101 677,663,642,720 Rls. 61,217,750 $
3 1390 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 7,219,231 355,720,003,161 Rls. 32,948,109 $
4 1390 هند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 6,591,256 252,409,350,133 Rls. 22,859,508 $
5 1390 هند 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 48,734,308 251,689,222,629 Rls. 23,564,867 $
6 1390 هند 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 15,788,032 226,778,416,107 Rls. 22,387,592 $
7 1390 هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 17,001,026 185,340,200,588 Rls. 17,273,211 $
8 1390 هند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 101,803 168,794,484,002 Rls. 15,711,912 $
9 1390 هند 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 988,065 157,522,714,849 Rls. 14,383,287 $
10 1390 هند 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 6,968,428 134,448,301,814 Rls. 12,481,159 $
11 1390 هند 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 176,914 132,589,417,261 Rls. 12,134,161 $
12 1390 هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,563,552 120,564,159,090 Rls. 10,789,958 $
13 1390 هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 282,002 120,177,754,370 Rls. 11,027,164 $
14 1390 هند 09024010 چاي سياه کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 2,128,744 108,013,739,585 Rls. 10,035,164 $
15 1390 هند 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 140,590 90,019,631,852 Rls. 8,178,983 $
16 1390 هند 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 8,537,300 85,810,949,531 Rls. 8,129,121 $
17 1390 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 432,696 84,202,934,746 Rls. 7,628,773 $
18 1390 هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 34,900 83,559,149,800 Rls. 7,571,203 $
19 1390 هند 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 5,726,840 82,728,251,870 Rls. 7,714,091 $
20 1390 هند 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 294,440 80,891,750,245 Rls. 7,417,909 $
21 1390 هند 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 2,445,940 74,391,122,690 Rls. 6,984,528 $
22 1390 هند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 2,943,386 71,315,649,101 Rls. 6,566,358 $
23 1390 هند 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک 889,130 70,130,016,991 Rls. 6,472,567 $
24 1390 هند 33061000 موا د پاک کننده دندا ن 2,138,175 65,706,843,296 Rls. 6,180,649 $
25 1390 هند 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 378,965 58,483,086,859 Rls. 5,597,539 $
26 1390 هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 29,425 55,853,435,576 Rls. 5,298,625 $
27 1390 هند 29261000 ا کريلو نيتريل 2,018,117 55,385,414,557 Rls. 5,102,124 $
28 1390 هند 72029930 فروسيليکوکلسيم (سيکليوکلسيم ) 1,854,093 54,504,613,406 Rls. 4,869,317 $
29 1390 هند 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 434,428 53,322,021,733 Rls. 4,989,985 $
30 1390 هند 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 384,309 52,167,369,457 Rls. 4,976,962 $
31 1390 هند 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 831,611 51,956,967,695 Rls. 4,803,400 $
32 1390 هند 10030000 جو 14,939,509 51,893,443,900 Rls. 4,796,067 $
33 1390 هند 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 1,863,831 51,725,477,197 Rls. 4,774,799 $
34 1390 هند 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 2,245,709 49,182,687,973 Rls. 4,482,358 $
35 1390 هند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 1,898,538 43,414,920,597 Rls. 4,008,541 $
36 1390 هند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 4,523,125 41,430,580,537 Rls. 3,829,800 $
37 1390 هند 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 15,576 41,012,277,848 Rls. 3,756,841 $
38 1390 هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 2,602,000 39,103,162,548 Rls. 3,675,594 $
39 1390 هند 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 103,750 37,683,838,873 Rls. 3,276,743 $
40 1390 هند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 84,281 36,221,989,010 Rls. 3,309,815 $
41 1390 هند 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 55,097 36,061,401,177 Rls. 3,079,196 $
42 1390 هند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 29,045 35,145,971,476 Rls. 3,300,161 $
43 1390 هند 71151000 کاتاليزورهابشکل تورياشبکه, ا زپلاتين. 56 34,773,081,160 Rls. 3,190,913 $
44 1390 هند 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 1,926,358 32,058,653,016 Rls. 2,900,904 $
45 1390 هند 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 4,211,539 31,904,284,513 Rls. 2,865,072 $
46 1390 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,532,246 31,607,355,358 Rls. 2,887,378 $
47 1390 هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 963,617 30,765,298,980 Rls. 2,783,442 $
48 1390 هند 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 2,460,953 30,535,204,289 Rls. 2,814,305 $
49 1390 هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 474,153 30,425,672,013 Rls. 2,827,470 $
50 1390 هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 982,657 30,334,453,598 Rls. 2,811,570 $
51 1390 هند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,167,936 29,977,385,639 Rls. 2,798,421 $
52 1390 هند 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 894,970 29,842,854,135 Rls. 2,843,433 $
53 1390 هند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 2,981,724 28,552,555,872 Rls. 2,673,064 $
54 1390 هند 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 3,016,002 28,546,924,381 Rls. 2,680,249 $
55 1390 هند 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 67,434 28,485,154,415 Rls. 2,644,243 $
56 1390 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 819,857 28,385,973,623 Rls. 2,620,639 $
57 1390 هند 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 2,010,327 28,218,330,612 Rls. 2,611,398 $
58 1390 هند 72029940 فروسيليکومنيزيم 996,987 27,869,572,311 Rls. 2,511,057 $
59 1390 هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 119,476 27,527,807,977 Rls. 2,514,242 $
60 1390 هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 15,447 27,323,856,627 Rls. 2,454,126 $
61 1390 هند 20071010 پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 2,028,480 26,836,243,536 Rls. 2,446,291 $
62 1390 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,255,519 26,009,014,243 Rls. 2,364,676 $
63 1390 هند 52052300 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا کثر52درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 1,165,748 25,966,382,046 Rls. 2,403,786 $
64 1390 هند 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 140,000 25,956,593,301 Rls. 2,454,198 $
65 1390 هند 25291000 فلدسپات 19,122,150 25,909,794,352 Rls. 2,362,317 $
66 1390 هند 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 14,476 25,785,118,403 Rls. 2,479,283 $
67 1390 هند 38013000 خميرهاي کربن دا ربرا ي ا لکترودها و خميرهاي مشابه برا ي پوشش دا خلي کوره ها 3,017,730 25,272,682,658 Rls. 2,301,299 $
68 1390 هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 19,123 25,006,936,792 Rls. 2,270,431 $
69 1390 هند 29411030 6-امينو پني سيلاتيك اسيد 65,000 24,943,378,866 Rls. 2,308,648 $
70 1390 هند 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,805,498 24,567,665,614 Rls. 2,342,306 $
71 1390 هند 32041600 موادرنگي راكتيف وفرآورده هابراساس اين مواد 595,365 24,410,893,418 Rls. 2,239,851 $
72 1390 هند 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,439,832 24,032,585,303 Rls. 2,247,158 $
73 1390 هند 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 174,029 23,883,950,000 Rls. 2,197,253 $
74 1390 هند 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 203,352 23,742,240,136 Rls. 2,155,703 $
75 1390 هند 23064100 از دانه هاي کلزا يا کانولا داراي مقدار کمي اسيد اروسيک 7,492,889 23,579,141,461 Rls. 2,178,742 $
76 1390 هند 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 660,130 23,506,023,865 Rls. 2,182,941 $
77 1390 هند 29411020 آموکسي سيلين تري هيدرا ت 70,000 23,476,796,233 Rls. 2,083,408 $
78 1390 هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 220,780 22,807,728,674 Rls. 2,137,106 $
79 1390 هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 456,132 22,191,616,488 Rls. 1,990,405 $
80 1390 هند 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروکسيل آمين 4,664 21,740,361,835 Rls. 2,017,360 $
81 1390 هند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 217,595 20,766,000,275 Rls. 1,883,890 $
82 1390 هند 52061300 نخ يک لا,ا زپنبه, از الياف شانه نزده, باكمتراز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز43وحدا کثر52درسيستم متريك(غير از نخ دوخت) 854,464 20,604,123,035 Rls. 1,904,571 $
83 1390 هند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 16,434 20,563,689,002 Rls. 1,879,951 $
84 1390 هند 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 672,045 19,782,456,193 Rls. 1,799,026 $
85 1390 هند 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 690,339 19,677,352,086 Rls. 1,731,435 $
86 1390 هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,892,333 19,234,496,382 Rls. 1,747,637 $
87 1390 هند 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 755,250 18,795,209,886 Rls. 1,757,413 $
88 1390 هند 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 1,771,560 18,669,468,311 Rls. 1,724,881 $
89 1390 هند 28332950 سولفات سرب 563,556 18,572,838,203 Rls. 1,692,432 $
90 1390 هند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 434,633 18,534,133,291 Rls. 1,695,882 $
91 1390 هند 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 41,128 18,235,155,445 Rls. 1,687,793 $
92 1390 هند 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 313,102 18,093,583,791 Rls. 1,689,953 $
93 1390 هند 12074000 تخم کنجد 1,279,526 18,029,026,954 Rls. 1,695,473 $
94 1390 هند 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 369,623 17,868,943,337 Rls. 1,677,552 $
95 1390 هند 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 72,798 17,855,202,298 Rls. 1,644,416 $
96 1390 هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 607,150 17,636,600,191 Rls. 1,608,914 $
97 1390 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,250,444 17,449,357,991 Rls. 1,621,464 $
98 1390 هند 30045019 سايردا روهاي دا را ي ويتامين يامحصولات 2936داراي توليد داخل بجز براي دام وطيور 14,120 17,142,759,458 Rls. 1,609,808 $
99 1390 هند 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 936,030 17,110,929,396 Rls. 1,601,087 $
100 1390 هند 84821000 بلبرينگ. 428,010 16,226,248,045 Rls. 1,484,074 $
101 1390 هند 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 835,179 16,209,583,980 Rls. 1,517,782 $
102 1390 هند 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 108,387 15,869,221,062 Rls. 1,422,166 $
103 1390 هند 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 1,255,545 15,816,526,818 Rls. 1,478,249 $
104 1390 هند 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,957 15,509,335,762 Rls. 1,464,393 $
105 1390 هند 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 193,316 15,410,869,733 Rls. 1,421,305 $
106 1390 هند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 503,439 15,365,347,034 Rls. 1,392,063 $
107 1390 هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 50,371 15,283,918,343 Rls. 1,423,294 $
108 1390 هند 30034010 داروهاي حاوي الكالوئيد بامشتقات آنهافاقدهورمون وانتي بيوتيك وسايرمحصولات 2937 دا را ي توليد دا خلي مشابه 14,650 15,187,032,864 Rls. 1,420,260 $
109 1390 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 51,494 15,164,900,918 Rls. 1,371,161 $
110 1390 هند 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 697,740 15,161,502,747 Rls. 1,397,161 $
111 1390 هند 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 673,804 14,998,265,433 Rls. 1,365,558 $
112 1390 هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 622,775 14,863,752,077 Rls. 1,372,707 $
113 1390 هند 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 964,670 14,401,539,364 Rls. 1,363,815 $
114 1390 هند 72261100 محصولات تخت نوردا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي كمتراز 600mmداراي دانه هاي جهت دارشده 467,024 14,297,987,248 Rls. 1,259,998 $
115 1390 هند 29419030 سفيکسيم تري هيدرا ت 6,000 14,221,090,000 Rls. 1,333,532 $
116 1390 هند 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 65,910 14,166,920,559 Rls. 1,320,449 $
117 1390 هند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 711,390 14,128,695,307 Rls. 1,350,797 $
118 1390 هند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 47,327 14,125,170,773 Rls. 1,339,296 $
119 1390 هند 25030090 ساير گوگردهاا ز هرنوع تصفيه شده 521,045 14,072,544,579 Rls. 1,313,234 $
120 1390 هند 52052400 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا کثر80درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 588,773 14,054,144,695 Rls. 1,305,967 $
121 1390 هند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 373,975 13,990,016,139 Rls. 1,329,836 $
122 1390 هند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 407,300 13,353,407,848 Rls. 1,188,068 $
123 1390 هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 421,139 12,963,647,245 Rls. 1,157,091 $
124 1390 هند 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 122,640 12,911,280,728 Rls. 1,194,236 $
125 1390 هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 417,005 12,792,955,138 Rls. 1,162,461 $
126 1390 هند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 394,996 12,693,030,324 Rls. 1,187,543 $
127 1390 هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 140,187 12,607,237,558 Rls. 1,161,096 $
128 1390 هند 29341000 ترکيبات دا را ي ساختاريک حلقه تيازول مترا کم نشده (Unfused) 27,360 12,604,324,425 Rls. 1,152,572 $
129 1390 هند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 11,160 12,574,440,525 Rls. 1,152,880 $
130 1390 هند 52061400 نخ يک لا,ا زپنبه, از الياف شانه نزده, باکمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا کثر80درسيستم متريك(غير از نخ دوخت) 472,255 12,426,359,997 Rls. 1,148,776 $
131 1390 هند 29049000 ساير مشتقات نيتره يا نيتروزه هيدروکربورها حتي هالوژنه غير از مشتقاتي که فقط نيتره يا نيتروزه هستند 241,010 12,372,619,168 Rls. 1,160,273 $
132 1390 هند 38011000 گرا فيت مصنوعي 884,797 12,216,682,217 Rls. 1,051,792 $
133 1390 هند 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 466,367 12,197,056,591 Rls. 1,142,531 $
134 1390 هند 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 119,413 11,987,011,161 Rls. 1,143,601 $
135 1390 هند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 241,921 11,958,427,227 Rls. 1,104,180 $
136 1390 هند 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 1,453,179 11,853,266,857 Rls. 1,094,733 $
137 1390 هند 59021050 شيفر(Chiefer) 134,826 11,470,057,855 Rls. 1,062,422 $
138 1390 هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 11,093 10,936,432,283 Rls. 991,287 $
139 1390 هند 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 251,600 10,895,999,603 Rls. 1,009,907 $
140 1390 هند 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها 10,215 10,878,736,017 Rls. 991,719 $
141 1390 هند 76069220 قرص آلومينيومي(پولک )ازآلياژهاي آلومينيوم 415,000 10,694,582,963 Rls. 963,474 $
142 1390 هند 29333100 پيريدين و ا ملاح آن 71,560 10,645,450,662 Rls. 978,966 $
143 1390 هند 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 692,370 10,524,165,257 Rls. 977,405 $
144 1390 هند 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 190,410 10,499,221,372 Rls. 974,718 $
145 1390 هند 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 778,118 10,471,864,780 Rls. 988,908 $
146 1390 هند 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 2,780 10,432,891,130 Rls. 962,583 $
147 1390 هند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 244,539 10,116,878,485 Rls. 950,818 $
148 1390 هند 69039010 سايرقطعات چيدمان ووا گن هايکوره هاا زجنس ريکريستالايزسيليکون کاربايدونيترا ت باند 288,105 9,960,370,892 Rls. 917,787 $
149 1390 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 505,000 9,944,234,354 Rls. 947,891 $
150 1390 هند 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 709,500 9,900,698,473 Rls. 932,176 $
151 1390 هند 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 82,488 9,876,650,920 Rls. 876,687 $
152 1390 هند 71069200 نقره نيمه ساخته (ا زجمله نقره آبکاري شده باطلاياباپلاتين ) 808 9,723,172,712 Rls. 874,275 $
153 1390 هند 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 83,501 9,721,332,697 Rls. 919,229 $
154 1390 هند 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 320,314 9,717,870,825 Rls. 907,205 $
155 1390 هند 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 360,514 9,680,084,844 Rls. 909,908 $
156 1390 هند 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 932,346 9,600,481,272 Rls. 884,617 $
157 1390 هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 864,420 9,570,497,704 Rls. 912,768 $
158 1390 هند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 398,094 9,560,421,470 Rls. 879,149 $
159 1390 هند 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 188,540 9,354,818,676 Rls. 852,672 $
160 1390 هند 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 359,025 9,273,456,613 Rls. 857,669 $
161 1390 هند 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,978 9,183,376,462 Rls. 830,263 $
162 1390 هند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 51,579 9,145,060,185 Rls. 834,206 $
163 1390 هند 29156000 ا سيد هاي بوتانوئيک, ا سيدهاي پنتانوئيک , ا ملاح و ا سترهاي آنها 8,225 9,078,927,031 Rls. 864,719 $
164 1390 هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 407,179 8,945,360,375 Rls. 835,435 $
165 1390 هند 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 45,308 8,886,632,654 Rls. 791,637 $
166 1390 هند 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 353,072 8,811,576,306 Rls. 822,321 $
167 1390 هند 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 135,500 8,662,658,620 Rls. 810,247 $
168 1390 هند 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 270,848 8,598,867,788 Rls. 786,685 $
169 1390 هند 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 129,065 8,477,221,747 Rls. 736,305 $
170 1390 هند 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 67,600 8,454,966,620 Rls. 789,266 $
171 1390 هند 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,900,265 8,355,608,411 Rls. 769,971 $
172 1390 هند 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 72,481 8,307,910,781 Rls. 782,674 $
173 1390 هند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 3,871 8,277,038,066 Rls. 783,110 $
174 1390 هند 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 246,164 8,237,574,097 Rls. 764,480 $
175 1390 هند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 30,972 8,164,653,786 Rls. 759,205 $
176 1390 هند 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 212,746 8,083,452,547 Rls. 745,897 $
177 1390 هند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 35,560 8,070,510,050 Rls. 731,311 $
178 1390 هند 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 5,055 8,039,168,652 Rls. 745,529 $
179 1390 هند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 129,565 7,968,016,862 Rls. 721,315 $
180 1390 هند 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,085,642 7,952,507,117 Rls. 731,362 $
181 1390 هند 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 1,191 7,871,696,274 Rls. 753,957 $
182 1390 هند 32062000 پيگمانهاي و فرآورده هاي براساس تركيبات كروم 162,900 7,864,207,753 Rls. 738,479 $
183 1390 هند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 15,967 7,850,559,010 Rls. 702,636 $
184 1390 هند 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 440,005 7,825,075,425 Rls. 736,577 $
185 1390 هند 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 1,218 7,800,832,210 Rls. 706,170 $
186 1390 هند 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 132,040 7,794,048,425 Rls. 733,133 $
187 1390 هند 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 90,364 7,783,751,190 Rls. 711,342 $
188 1390 هند 29189990 سايرا سيدهاي کربوکسيليک عامل آلوئيد ياستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر ،انيدريوها،....ومشتقات آنهاغير مذكور . 13,177 7,659,633,544 Rls. 716,777 $
189 1390 هند 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 479,475 7,571,463,315 Rls. 703,901 $
190 1390 هند 29339950 کلومي پرا مين 1,313 7,532,341,956 Rls. 655,390 $
191 1390 هند 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکودرجاي ديگر 663,953 7,491,856,172 Rls. 697,621 $
192 1390 هند 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 209,225 7,467,413,878 Rls. 705,408 $
193 1390 هند 29333920 لوزا رتان پتاسيم 8,000 7,442,211,485 Rls. 683,904 $
194 1390 هند 29394200 پسودوا فدرين " INN Pseudoephedrin " " INN " و ا ملاح آن 14,000 7,381,737,561 Rls. 684,480 $
195 1390 هند 29331100 فتازون (آنتي پيرين ) و مشتقات آن 7,500 7,258,607,390 Rls. 675,500 $
196 1390 هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 200,720 7,256,670,669 Rls. 656,642 $
197 1390 هند 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 31,970 7,219,565,830 Rls. 676,352 $
198 1390 هند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 5,067 7,184,888,838 Rls. 673,298 $
199 1390 هند 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 28,428 7,116,849,807 Rls. 673,163 $
200 1390 هند 84471100 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا کثر165ميليمتر 129,512 7,087,448,867 Rls. 678,160 $
مجموع کل
11,275,643,223,647 ريال
مجموع کل
1,037,531,692 دلار