آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 هلند 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 162,562,767 853,893,804,893 Rls. 77,362,365 $
2 1390 هلند 10030000 جو 210,793,020 808,269,337,888 Rls. 72,428,674 $
3 1390 هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 51,012,219 722,619,333,494 Rls. 64,835,071 $
4 1390 هلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 9,992,602 586,296,246,184 Rls. 54,624,426 $
5 1390 هلند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 55,392 349,808,257,208 Rls. 32,327,983 $
6 1390 هلند 10051020 دانه ذرت دامي . 86,000,000 338,644,095,984 Rls. 27,621,868 $
7 1390 هلند 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 19,843,205 312,342,397,498 Rls. 27,252,496 $
8 1390 هلند 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 2,011,360 276,543,238,083 Rls. 25,366,313 $
9 1390 هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 2,897,817 236,963,629,905 Rls. 20,448,780 $
10 1390 هلند 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 33,000,000 235,993,436,130 Rls. 22,823,350 $
11 1390 هلند 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 161,692 227,250,339,206 Rls. 20,945,201 $
12 1390 هلند 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 1,232,184 211,340,585,141 Rls. 18,251,888 $
13 1390 هلند 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 4,696 160,900,751,707 Rls. 14,725,652 $
14 1390 هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 42,526 121,552,298,362 Rls. 10,994,834 $
15 1390 هلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 612,487 114,601,138,790 Rls. 9,963,379 $
16 1390 هلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 4,571 114,214,282,930 Rls. 10,534,676 $
17 1390 هلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,762,535 106,416,144,341 Rls. 9,972,979 $
18 1390 هلند 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 7,907,357 98,303,116,832 Rls. 9,130,463 $
19 1390 هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 285,285 90,058,643,369 Rls. 8,300,521 $
20 1390 هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 8,665 89,419,259,951 Rls. 8,192,294 $
21 1390 هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 9,196,167 88,731,814,488 Rls. 8,122,811 $
22 1390 هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 9,216 87,349,062,272 Rls. 8,085,567 $
23 1390 هلند 18010090 دا نه کاکائو کامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده کيلوگرم 2,500,000 74,161,219,694 Rls. 7,046,546 $
24 1390 هلند 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 2,943 70,957,623,125 Rls. 6,671,773 $
25 1390 هلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 3,764,990 66,567,231,212 Rls. 6,160,237 $
26 1390 هلند 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 3,922,946 65,218,981,588 Rls. 5,319,656 $
27 1390 هلند 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 707,162 61,286,388,242 Rls. 4,998,890 $
28 1390 هلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,758 47,739,726,446 Rls. 4,438,942 $
29 1390 هلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 13,515 46,203,217,300 Rls. 4,226,955 $
30 1390 هلند 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 698,100 44,673,817,322 Rls. 4,110,980 $
31 1390 هلند 11071000 مالت بو ندا ده 6,868,893 44,213,193,168 Rls. 4,138,848 $
32 1390 هلند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 10,177 42,964,904,960 Rls. 3,644,028 $
33 1390 هلند 04070018 تخم مرع نطفه دار جوجه يکروزه گوشتي 674,086 41,093,263,850 Rls. 3,766,217 $
34 1390 هلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 700,000 39,134,070,861 Rls. 3,701,299 $
35 1390 هلند 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 108,675 38,235,353,584 Rls. 3,644,618 $
36 1390 هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 37,966 36,873,946,766 Rls. 3,398,035 $
37 1390 هلند 01051120 جوجه اجداد گوشتي 7,014 34,373,617,334 Rls. 2,966,587 $
38 1390 هلند 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 271,365 34,130,114,497 Rls. 3,192,561 $
39 1390 هلند 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 600,021 33,809,483,672 Rls. 3,144,380 $
40 1390 هلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 30,452 30,447,543,188 Rls. 2,863,361 $
41 1390 هلند 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 12,622,887 30,434,407,969 Rls. 2,812,777 $
42 1390 هلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 44,930 30,335,942,148 Rls. 2,707,266 $
43 1390 هلند 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 79,195 30,061,322,240 Rls. 2,874,784 $
44 1390 هلند 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 66,304 30,017,957,564 Rls. 2,831,349 $
45 1390 هلند 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 449,963 28,113,768,595 Rls. 2,393,795 $
46 1390 هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 616,990 27,155,351,174 Rls. 2,450,327 $
47 1390 هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 196,271 26,469,837,630 Rls. 2,493,242 $
48 1390 هلند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 88,344 25,372,604,366 Rls. 2,177,039 $
49 1390 هلند 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين ترکيبات 900,000 24,791,930,267 Rls. 2,329,619 $
50 1390 هلند 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 808 24,388,602,552 Rls. 2,205,676 $
51 1390 هلند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 2,469 23,154,333,847 Rls. 2,030,616 $
52 1390 هلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 5,948 21,434,660,729 Rls. 1,989,195 $
53 1390 هلند 17021100 لاکتوز و شربت لاکتوز حاوي 99% وزني يا بيشتر لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 1,103,975 21,356,915,607 Rls. 1,985,640 $
54 1390 هلند 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 27,120 21,161,096,212 Rls. 2,017,648 $
55 1390 هلند 13012000 صمغ عربي طبيعي 535,156 20,330,015,460 Rls. 1,915,036 $
56 1390 هلند 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 1,470,675 18,499,060,356 Rls. 1,737,212 $
57 1390 هلند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 3,865 16,637,179,424 Rls. 1,562,708 $
58 1390 هلند 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 11,138 16,520,750,583 Rls. 1,517,074 $
59 1390 هلند 05111000 ا سپرم گاوي 91 15,105,732,676 Rls. 1,358,186 $
60 1390 هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 2,685 14,781,468,315 Rls. 1,282,624 $
61 1390 هلند 32071010 پيگمانهاي آماده محتوي حدا قل 7 درصد فلزطلا يا پلاتينوم يانقره ياپالاديوم 1,273 14,577,597,376 Rls. 1,346,949 $
62 1390 هلند 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 8,944 14,560,063,372 Rls. 1,273,590 $
63 1390 هلند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 32,551 14,143,866,801 Rls. 1,337,858 $
64 1390 هلند 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 165,729 13,795,568,456 Rls. 1,243,298 $
65 1390 هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 40,316 13,607,075,751 Rls. 1,256,307 $
66 1390 هلند 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 91,671 12,864,038,049 Rls. 1,210,908 $
67 1390 هلند 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 10,655 12,682,681,640 Rls. 1,219,489 $
68 1390 هلند 07011000 بذر سيب زميني 513,850 12,596,816,889 Rls. 1,174,094 $
69 1390 هلند 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 228,700 12,470,846,525 Rls. 1,163,628 $
70 1390 هلند 06024000 درختچه گل رزحتي پيوندزده 35,946 11,681,749,989 Rls. 1,060,792 $
71 1390 هلند 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 370,000 11,663,722,596 Rls. 1,057,965 $
72 1390 هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 257,534 11,347,480,790 Rls. 1,066,134 $
73 1390 هلند 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 328,737 11,327,565,616 Rls. 1,048,660 $
74 1390 هلند 29369000 ساير پروويتامين هاوويتامين طبيعي يادوباره توليد به وسيله نشر )ازجمله كنسانتره هاي طبيعي (....درهرنوع حلال همچنين کنسانتره هاي طبيعي 1,054,200 11,325,165,564 Rls. 1,096,368 $
75 1390 هلند 04070014 تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتي 175,776 10,668,088,788 Rls. 989,475 $
76 1390 هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 37,595 10,375,564,353 Rls. 954,318 $
77 1390 هلند 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 61,410 10,209,231,095 Rls. 948,640 $
78 1390 هلند 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 212,582 9,987,752,189 Rls. 903,829 $
79 1390 هلند 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 863,100 9,832,204,354 Rls. 935,045 $
80 1390 هلند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 14,346 9,676,165,886 Rls. 900,401 $
81 1390 هلند 29232010 لستين ها 567,000 9,618,810,936 Rls. 863,890 $
82 1390 هلند 01051170 جوجه يكروزه تخمگذار ،ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 28,202 9,270,341,884 Rls. 867,273 $
83 1390 هلند 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروکش کردن لاستيک چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 7,340 9,182,506,534 Rls. 842,741 $
84 1390 هلند 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوکز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذکوردرجاي ديگر 224,000 9,122,801,456 Rls. 850,415 $
85 1390 هلند 12092500 تخم چمن مرتعي برا ي کشت 243,665 8,958,951,588 Rls. 801,640 $
86 1390 هلند 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 214 8,958,783,204 Rls. 812,560 $
87 1390 هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,961 8,922,199,840 Rls. 797,172 $
88 1390 هلند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 864 8,819,873,640 Rls. 831,907 $
89 1390 هلند 29159010 وا لپروا ت سديم 14,150 8,771,810,137 Rls. 775,948 $
90 1390 هلند 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 72,716 8,580,451,700 Rls. 816,590 $
91 1390 هلند 29304000 متيونين 140,055 8,549,818,882 Rls. 802,122 $
92 1390 هلند 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 67,922 8,486,591,180 Rls. 801,273 $
93 1390 هلند 01069040 عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترل كننده آفات ،بيماري ها وعلف هاي هرزه ) 4,955 8,334,962,878 Rls. 754,483 $
94 1390 هلند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 14,781 8,214,013,979 Rls. 769,261 $
95 1390 هلند 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 5,740 8,092,325,474 Rls. 746,848 $
96 1390 هلند 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 12,731 7,739,053,008 Rls. 631,244 $
97 1390 هلند 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 1,701 7,649,970,236 Rls. 720,306 $
98 1390 هلند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 29,276 7,624,687,155 Rls. 726,504 $
99 1390 هلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 430 7,433,201,144 Rls. 682,817 $
100 1390 هلند 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 16,240 7,312,064,080 Rls. 675,276 $
101 1390 هلند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 239,989 7,248,339,538 Rls. 685,170 $
102 1390 هلند 29163200 پرا کسيد بنزوئيل و کلروبنزوئيل 143,108 7,091,720,974 Rls. 643,463 $
103 1390 هلند 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 20,360 7,050,538,511 Rls. 577,988 $
104 1390 هلند 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 1,899 7,040,250,449 Rls. 642,382 $
105 1390 هلند 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني ترا کمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 81,270 7,033,134,495 Rls. 648,215 $
106 1390 هلند 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 232,557 7,001,144,754 Rls. 640,488 $
107 1390 هلند 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 655 6,868,987,350 Rls. 637,414 $
108 1390 هلند 32071020 رنگ هاي چيني وسراميكي ورولعابي (750-850درجه سانتي گراد )وداخل لعابي (1180-1280درجه سانتي گراد ) 74,687 6,800,198,146 Rls. 627,350 $
109 1390 هلند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 161,245 6,596,736,246 Rls. 604,024 $
110 1390 هلند 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 88,375 6,447,606,889 Rls. 598,902 $
111 1390 هلند 84022000 ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 67,000 6,324,002,838 Rls. 597,675 $
112 1390 هلند 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 129,452 5,796,744,099 Rls. 540,496 $
113 1390 هلند 18050010 پودرکاکائوبدون قندوشكر يامواد شيرين كننده در بسته بندي هاي کمتر ا ز ده کيلوگرم 98,950 5,643,333,359 Rls. 545,566 $
114 1390 هلند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,719 5,558,743,705 Rls. 525,203 $
115 1390 هلند 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 45,000 5,553,611,721 Rls. 526,060 $
116 1390 هلند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 49,695 5,512,003,891 Rls. 496,293 $
117 1390 هلند 03032200 ماهي آزا د ا قيانوس ا طلس و ماهي ا زا د دا نوب (salmon danube and atlantic) ,يخ زده باسثنا ي جگرو تخم و مني ماهي 78,818 5,508,000,002 Rls. 514,030 $
118 1390 هلند 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 18,068 5,362,597,723 Rls. 513,773 $
119 1390 هلند 29291000 ا يزوسيانات ها 160,000 5,251,815,330 Rls. 498,622 $
120 1390 هلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,081 5,243,300,970 Rls. 479,113 $
121 1390 هلند 90189050 دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 944 5,163,741,221 Rls. 489,083 $
122 1390 هلند 90213100 مفصل هاي مصنوعي 832 5,111,544,636 Rls. 447,781 $
123 1390 هلند 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 20,152 5,081,051,468 Rls. 473,274 $
124 1390 هلند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 200,152 5,046,858,064 Rls. 458,499 $
125 1390 هلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 12,166 5,045,641,962 Rls. 442,178 $
126 1390 هلند 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 201,705 5,009,804,652 Rls. 464,286 $
127 1390 هلند 01051140 جوجه اجداد تخم گذار 430 4,993,725,449 Rls. 446,513 $
128 1390 هلند 38089114 فرمونهاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 34,248 4,936,208,465 Rls. 436,073 $
129 1390 هلند 32071090 سايرپيگمانها.کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذکور 12,808 4,929,939,510 Rls. 461,684 $
130 1390 هلند 95069110 دستگاه TRAD MILL 54,042 4,803,813,316 Rls. 461,333 $
131 1390 هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 140,293 4,713,963,004 Rls. 447,640 $
132 1390 هلند 30023040 واكسن برونشيت براي دامپزشكي 940 4,663,227,865 Rls. 380,361 $
133 1390 هلند 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به ا ستثناي رديف 8705 3,060 4,643,123,315 Rls. 431,891 $
134 1390 هلند 37032000 کاغذ,مقوا وموا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده برا ي عکاسي رنگي ( پلي کروم )باپهناي كمتراز610ميلي متر 127,272 4,503,706,199 Rls. 416,613 $
135 1390 هلند 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 10,855 4,432,108,466 Rls. 390,180 $
136 1390 هلند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 16,254 4,409,908,505 Rls. 424,030 $
137 1390 هلند 35040000 پپتون هاوسايرمواد پروتيني ومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده باكروم 57,180 4,364,346,476 Rls. 410,819 $
138 1390 هلند 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 92,787 4,358,776,304 Rls. 409,881 $
139 1390 هلند 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 87,895 4,344,071,884 Rls. 410,007 $
140 1390 هلند 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 124,725 4,337,181,693 Rls. 393,171 $
141 1390 هلند 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 219,240 4,319,276,542 Rls. 389,404 $
142 1390 هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 168,609 4,038,987,295 Rls. 369,275 $
143 1390 هلند 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 282,066 4,035,730,833 Rls. 379,184 $
144 1390 هلند 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 26,650 3,988,317,677 Rls. 363,078 $
145 1390 هلند 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 105,000 3,968,049,144 Rls. 370,567 $
146 1390 هلند 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 45,381 3,930,300,055 Rls. 344,975 $
147 1390 هلند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 975 3,859,773,273 Rls. 347,341 $
148 1390 هلند 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 163,000 3,818,794,594 Rls. 363,822 $
149 1390 هلند 12092910 ساير تخم چمن 119,460 3,816,328,498 Rls. 352,164 $
150 1390 هلند 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 480 3,804,642,067 Rls. 348,173 $
151 1390 هلند 04070019 تخم مرغ نطفه دار جوجه يکروزه تخم گذار 73,812 3,701,838,850 Rls. 344,390 $
152 1390 هلند 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 158,786 3,630,004,076 Rls. 333,598 $
153 1390 هلند 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 2,545 3,627,382,576 Rls. 331,171 $
154 1390 هلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 78,100 3,581,110,389 Rls. 325,492 $
155 1390 هلند 32073010 محلولهاي باحدا قل 7 درصد فلز طلا يانقره يا پلاتينوم ياپالاديوم 318 3,554,673,362 Rls. 332,473 $
156 1390 هلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 84,720 3,514,944,683 Rls. 317,172 $
157 1390 هلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 82,640 3,509,977,303 Rls. 323,184 $
158 1390 هلند 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 12,653 3,490,887,303 Rls. 325,748 $
159 1390 هلند 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 67,941 3,451,567,228 Rls. 308,312 $
160 1390 هلند 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 5,694 3,444,900,663 Rls. 326,982 $
161 1390 هلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,780 3,442,632,088 Rls. 316,815 $
162 1390 هلند 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 36,650 3,437,916,815 Rls. 315,358 $
163 1390 هلند 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 5,805 3,433,481,385 Rls. 308,177 $
164 1390 هلند 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 76,450 3,433,346,598 Rls. 322,195 $
165 1390 هلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 99,198 3,375,867,238 Rls. 314,911 $
166 1390 هلند 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 139,982 3,328,461,110 Rls. 311,208 $
167 1390 هلند 02021010 گوشت گوساله(veal) بصورت لاشه ياشقه يخ زده 75,018 3,248,746,968 Rls. 305,822 $
168 1390 هلند 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 9,740 3,054,102,390 Rls. 262,238 $
169 1390 هلند 90083000 پروژکتورهاي نشان دا دن تصويرثابت که درجاي ديگري مذکور نباشند. 4,255 3,052,021,082 Rls. 282,672 $
170 1390 هلند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 50,593 3,009,468,969 Rls. 277,688 $
171 1390 هلند 25233000 سيمان آلومينو 235,375 2,979,856,237 Rls. 282,320 $
172 1390 هلند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 12,955 2,971,694,137 Rls. 264,099 $
173 1390 هلند 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 42,027 2,953,072,461 Rls. 273,474 $
174 1390 هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,103 2,904,454,038 Rls. 263,456 $
175 1390 هلند 06021000 قلمه هاي ريشه نکرده و پيوندها 17,722 2,904,283,666 Rls. 262,912 $
176 1390 هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 217,686 2,896,834,956 Rls. 258,924 $
177 1390 هلند 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 2,185 2,859,803,585 Rls. 234,097 $
178 1390 هلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 35,215 2,834,603,501 Rls. 267,011 $
179 1390 هلند 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 111,310 2,813,048,321 Rls. 264,109 $
180 1390 هلند 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 37,836 2,809,215,022 Rls. 263,829 $
181 1390 هلند 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 75,250 2,808,730,200 Rls. 259,097 $
182 1390 هلند 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 51,900 2,793,421,040 Rls. 264,432 $
183 1390 هلند 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 80,700 2,724,906,109 Rls. 257,228 $
184 1390 هلند 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 10,076 2,701,075,005 Rls. 254,708 $
185 1390 هلند 54021100 نخ از آراميدها (غيرازنخ دوخت )آماده نشده براي خرده فروشي همچينين تك رشته كمتراز 67دسي تكس ,بااستحكام بالا . 5,760 2,677,476,445 Rls. 244,295 $
186 1390 هلند 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 38,806 2,666,987,219 Rls. 247,956 $
187 1390 هلند 85394100 لامپهاي قوس ا لکتريکي 6,579 2,585,467,333 Rls. 242,403 $
188 1390 هلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 3,410 2,545,365,426 Rls. 210,735 $
189 1390 هلند 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 224,831 2,543,461,263 Rls. 231,226 $
190 1390 هلند 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 14,439 2,540,545,831 Rls. 239,857 $
191 1390 هلند 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 165,390 2,528,086,932 Rls. 235,045 $
192 1390 هلند 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 11,800 2,513,490,045 Rls. 240,571 $
193 1390 هلند 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 4,754 2,505,276,783 Rls. 228,474 $
194 1390 هلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,982 2,505,159,276 Rls. 224,577 $
195 1390 هلند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 4,010 2,441,228,442 Rls. 216,729 $
196 1390 هلند 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 76,200 2,435,721,069 Rls. 229,960 $
197 1390 هلند 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 4,950 2,433,711,954 Rls. 227,322 $
198 1390 هلند 01051150 جوجه مادر تخم گذار 1,361 2,413,301,678 Rls. 232,004 $
199 1390 هلند 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 79,900 2,393,538,288 Rls. 225,881 $
200 1390 هلند 84279000 ارابه هاي کارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندکردن يا جابجا کردن , که درجاي ديگرمذکورنباشد. 218,660 2,382,458,547 Rls. 227,002 $
مجموع کل
8,366,549,673,500 ريال
مجموع کل
757,700,177 دلار